Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 30, 1894, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í 'OK NOK ÁPAOfI-4
o
' i 1 1 mv '
Ufciinjl pravou iiihtni
ltokflík4 ttf'i SfrlHjtflI „
ortlilt K#fif f 4 Myl (-I fřt4
rl nyMjksm nt lilii o# 1 t rff #
im K Mm i íf4M NJ Aw
fbiýeli irtámi J douurJ# tm
byU aUJebno Jtk"4 MřífciH a
d l1 tito pk r IMI ? (iltti f
ff Jiftsfc pot4to ar 'ti rt4i(K I
Mrotf f#i liflhiíl f#lilfl tem
Mťi imtfiM Milot tlí ptk ř
' demolrttirká bylt J#Jífc 44titot
M M lin'm klk fklky ol
k f v- IMI f &f44 o i f font
tll M i4kUI tom ! rit 4 rdll4
fMiw jiřil j-ftrř4ni lyll tof
r"t sem4 Uto filřni rtt il t jr
illill
Tskovont t"li'k'i tfk%l
t# dmokrstik4 (tritia htuh n%
dlonrtot fh let A( r rA f„í!Att!i
m dMry národ i#it p t4lti }(
Mdí-vífovil Vídílt Jk twpod
U tlMlf I nepeovtlt o lAjmy
Jli' fijtfl jn o tjry otrokáři
Iďlf U spráta slnny ti f!U
Kro! riárol ku ř'-j i
Vlak Ím hojí tl y Po třicet
dlouhých řokft vyhledáfiU tr b
Jfnokrsti-k4 thyby mimofoldl nb
Jinak ttranou rrpublikátukon uíl
ft#fl# )i 30 rokli oduiovl ! co
republikáné Činili aó {jnt h?
ovl potdlji to dříve odsuzoval
po 30 řokfl sliboval vše možné až
konečně ti l (libum Jejím ufil k
vládo jl povolal Po 15 mfsíca tas
(14 demokratický president d-t
měsíců tomu co tasedl kongres t co
Jest výsledek r4c demokratické
vlády? Nic než lořcnl všeho co
olmtetclnoetí republikánskou ku
prospěchu tem tbudováno by lo
Moudrou a opatrnou politikou
ochrauou sledovanou stranou řepu
blikáimkou po 30 roku tbudován
byl promysl této terně a x)itiv-n ca
luptň na Jakém nikl y dříve nenlU
A tikladj této stavby kteri tvoři
podklad blahobytu iemS a vioch
vratev národa otřixijí demokraté
svými pokusy o iménu celních záko
jiň A tím rázem laraíen byl prft
tnyil a zničen blahobyt milionu
'jidí
Opatrným a moudrým opatřením
i reciprocitním rozvíjel ho utčíenS a
vzrňstal riiiS obchod zámoNký
Ovžera ne vžudo h tejnou mírou V
zemích znepokojených revolucemi
ívřvéem nerozvíjel e tak jako v te-
Ijnfch v klidu žijících Tak obchod
nái a Kubou ho více ne! zdvojnáao
ljil Dříve vyváželi jsme z& 10 mi-
lonu uo ivuoy iea za 'M muiono
m % vra w _ m
Vfiak v nevyzpytatelné vó zabedni-
loBti a tvrdohlavosti uhochIí ho de
mokrali zruíiti reciprocitu která tak
proHpřňné pĎHobila
Minulý týden opít v kongreHU
osvSd&ili žo nejitou ničím jiným než
oi hantHO vanou bandou budlerHkou
í Při Jednání o rozpočet pro potřeby
I správní vypUHtili totiž položku po
třebných výloh pro komitú pro
A:iviln( Alužbu
'} Co to znamená?
K vftli vysvětlení muHÍmo Hnad
JJíli trochu nazpít
í Každý ví že máme v této zemi
f vládu iitran DvS neb více Htran
zápasí o přednost na základé jistých
} zásad Až do let sedmdesátých bylo
1 obyčejem že víechny úřady vládní
tré Ar A 1 & íl a naU atvana tr1an& Ir
zadání mela považovány byly za
kořist otrany po právu vltézi nále
žející Úřady neobsazovány i ohle
dem na schopnosti poctivost spo-
H lehli vosf a Douobnó vlastnosti
f nebral se tu ohled tdali úřady
dotýčnó dobře zastávány jsou neb
V byly zásluhy stranické Kdo nej více
i pro stranu vykonal kdo nejvíce k
Jejímu vítézství pomohl nechť ja-
kýmkolivék způsobem čestným neb
nečestným ten nejvítíí mil zásluhu
a oprávněn byl k nejlepiímu úřadu
Za těoh okolností ta toho systému
tir4tly tnltn Jf in fl ! hf(
WřKlili ri(rtriit kti-m
a fijl Iffft4 pr4f im M
111 An hhIS ďfrtfrh tilM
0 M lkhthf h ih(# tH li"přo
tl n (?( r)fn'iMt ## ďibř4
f řfS iniokifili Shi
Kď# dípl ťtfl fi4ldkm lti
" #řiířií l)t liif tin
pfo Ufcifoi jf rnlik'( jk'ii
bío by in ř44řtř f"f
A ikii!#f f 4 pr4vA hi
! k-fij" ff diío f liv1
litiHÍ M AVrri f[ f J f 6'ffti If Hj
VJii- nA ttiftáf&no bylo 1 #ytft
'"f tíf l# ♦!
ir1tstí # tiří#í#řrt ňKfň(M
k(#ři rvít rtojrírw rit fřhí
J-]m b vlif %ftt tií Ir
fant 1 H4lkt i4Uíffi tfitit!o }
t l 1 tMl fftlkáH ÓMník jt
ím dilu tím tlKrn řJfr k"ř-)p
r pMiiky ií4 f r 4 vy a tím
t ři'lj-" í tlm fífíÍM
Htrn rr blik4 ik4 r4l
plnf tuhni ťito i-b-#pí i !'
f4 li ťlio i#mi ltř'í'l a proto i4ly
♦ lifs v jfí(fi rifit v
ář Inícttu a tk4 jl nl-ilili lijlo
phjtto fiHřlik lákooíl} jmlnfm a
fiír h mtsnofi-ho bylo 1 ji'4 mita
úřf Inii ká mjí m fttmU J"ň
úředníky ikuónjmi t boreh prár#
Jim ololmfiji 1 k obaiov4ní vyť
ifrh Ú11 vyhíriO mtjí 4ř lnM
podMíTiíji I n úřvlnít f lt n"ml
s rymálnll lilné potitické pří
sptvky atd Ku zkoiiril u(htiA
o úřady třízeny byly tkuAbnf korní
a ku spr&vé cté tAo t4l!ítosi
třízena komíny střední hlavní mi
jící dohlídku nvl komisemi míxtrif
mi i nad plnéním vch zákona v
obor opravy úřednictva spadajících
Kázem nebylo oviem molno pře
tvořili celou soustavu a postavit!
naše úřednictvo na stupeň naprosté
dokonalosti Aniž bylo možno úplné
sprostiti všechno obsazování úřadu
vlivu politického Vfiak za téch lo
roku co rákon jo v platnosti vyko
náno mnoho velmi mnoho Všichni
presidenté bez výminky od £nsu při
jetí zákona toho (16 led 83) schvs
lovali jej uznávali jeho prospésnost
a dobré výsledky a bez výminky
vybízeli kongres ku zdokonalování a
síření opravy úřednictva na všechny
vrstvy Nynřjsí president (Jleve
land ve svém posledním poselství
kongresu vyslovil své uspokojení
nad výsledky provádéní zákona a
vrůstajícího jeho oblibou Pravil
že jest více než kdy jindy přesvědčen
o nezmfrném prospěchu vyplývají
cím zemi ze zákona toho nejen v
působení jeho na výkony služebné
nýbrž i na povznesení politiky
vůbec
A hle demokratická sníinovna
109 proti 71 hlasům usnesla se zru
síti i tuto práci republikánskou na
které po 10 rokli bylo budováno
Odmítnuvši povolili potřebné polož
ky rozpočtu chtěla svrhnout! veškeré
úřednictvo opét do starého slendri
ánu chtěla učinili vSechna místa
úřednická opět kořistí o kterou zá
pasiti má se při každó presidentské
volbě a odměnou za nejhorlivějsí
politické služby nechť jakkolivék
špinavé Nad tím jednáním zvedla
se ovsem v zemi bouře nevole a de
mokratická strana po zásluze všude
v zápětí odsuzována To ji přece
zarazilo a když došlo ku konečnému
hlasování o rozpočtu minulý čtvrtek
kdy bylo by došlo ku hlasování o
tom dlo jmen rozmyslili si to a po
nechali přece položky pro komisi
nerušíce ji Vsak první Jejich hla
sování přece jest Jen důkazem jejich
smýšlení a snah
Tím odhodila strana demokratická
škrabošku kterou nosila a objevila
se nám v úplné nahotě ne znamením
korupce uchvalitelstva hrabivosti a
politického šejdířství v čelo Ona
nechce poctivou službu zemi a náro
du poskytnouti nýbrž uchvátit! chce
pouze úřady a kořistit! z nich Jest
to strana bet studu a hanby
Co tomu fíkaji poctiví demokra
tičtí voliči kteří domnívali se že
strana jejich chce zařizovat! opravy
a poctivé vládnouti? Nemyslí že
Iest na čase aby jí dali víliosť
dyŽ seznali její korupnosť lertá
sadnost a pod od nos t?
Atnttlrtn Vrntetlli Ww
V přo-Mif t h dvoi mfrH j#fi
M'i piUnf a f 4- if '"lki
A njnl ibfv4 ťdiko nAkisrl
(iíikfl%k 14 KMsf A PA tk
prMifrt tlí římk p'ii)
Vt Mtvl I lUiton v flvmi4i4ií
4i'il n% A PA řo řlMt ký
rr4i 4tkf (Jrtkj4'hf spo-
ik#ol náts liijí f řdll lí W
li ť řf iiřt tslml pálnfmi tlo
y vifř4(il Mni Jiným privíh
"K-í-í t Inýrn ftikriit
tf Ut tflt%fv 0 ni 4jnf ÍM b
íkfif siby iť)f% tíkt i ko
řf'ft4 svol oly řpojřtýtfi Hk{ 7
Klo fiiil t4k'n Ufíttí v#
Wiřoři#íftr 4 i4kn VA%t]t v
i!ifiií f K ď řfi4 lil do fiiii' h
♦řjňjf H k'd v iVnfi? lt inii lry
Jl #1 norlitty HkU ířy míť
fJi4í'o4ftl pf#dmtfi pfnUptl
tm obr ťdy f vír řlřnkoi
pjlfikijí# Jim ku KWmji nUhf
po vítíf í m ř lfi41oly 1 odjo
vldnoU l#lf n% k(oli k4 liÍDrtnhil
— Ji viliib blivfi — kt#ří Jo
fi ll Hmikfl kttol(k4 ku-M #
snili aby An Plrik b?l
4tkff oijn)fn a aby ?ljk
Ititi4 IAU prukovínjrn t
Hjwjíftýth Mlátí J Int
dvou ví' I si t- JiJ v bHlkA b'l-
dom nostl Un i líoď vltenř
ret dvojí tírktv anl Íifmn4 klo
líČtl rozkolí Opojené Hiáty"
iSourkn (Ochran n#jl-p4( řečník
politický drnokratliv své poslndnf
řči v l'liíciu tél zmínku učinil
o jednoté APA a možnosti ikff
lení zbraní patriotismu s nábožen
stvím k čemul všechny tyto no
soášenlivoxtt čt-lí Napomínal aby
se nechala víra na pokoji a napletla
se do Klitiky
Týž řečník asi o čtrnáct dna
později vyvolal přímo komický
výstup s arcibiskupem newyorským
Corrigancm V New Yorku se
totiž odbývala výstava sektářských
(rozuměj katolických tudíž no
veřejných) skol New Yorku a
hlavním! řečníky byli Corrigan a
Cochran Poslednější ve své řeči
k závěrku přímí divadelním způ
sobem postoupil ku Corriganovi
hroze ukazováčkem až so téměř
nosu arcibiskupa dotýkal a hlasem
tftra pravil : "Kdyby však vašo
církev ode mne Žádala abych jí
pomocné ruky poskytl k čemu
koliv co by se mým zásadám co
dobrého amerického vlastence pří
čilo pak bych musil vám vypovědít
poslušnost — " atd Že celá tato
komedie byla pilně nastudována
jest zřejmo tícriHaci to spúsobilo
velikou pan Corrigan hrál velmi
dobře úlohu překvapeného pastýře
Obecenstvo utichlo když to usly
šelo ale některý zasvěcenec této
komedie začal tleskat a netrvalo
dlouho že se celé udivené shro
máždění dalo do patriotického
potlosku Téměř všechny anglické
Časopisy si s toho dělaly vtipy Jo
to smutné když už ten lid nechce
věřit těm jindy tak obdivovaným
vftdcfim jako Cochran Corrigan &
Consortes
Katolíci mohou děkovati zi
hnutí toto jen svým vadoftm neb
tito hleděli si dobou poslední více
politiky než svého pánbíčka a kdo
se pieto do politiky musí býti při
praven na nějakou tu kampaň
Toto jest teprvé začátek Na příště
ať papež Lev XI nevydává pro
Ameriku encykliky toho znění jako
byla ona uveřejněná 10 ledna 1 890
v níž praví doslovně :
"Pakli zákony státu jsou v pří
mém odporu s božskými zákony
nařizuje-li so v nich cokoliv čelící
proti církvi jsou-li nepřátelské
oproti povinnostem věřícího vftči
církvi aneb v osobě nej vyššího
pontifa (papeže) Krista urážející a
o jeho pravosti pochybující pak
jest věru čas so jim opříti a hřích
jejich potlačiti"
V těchto několika nepatrných
řádcích se rrcadll ftíra a jeho
uchvatitelství "Vše co není s
nám! jest proti nám a musí se
po imňítH 'A U 1 7r(44 tyti j""
víro sfáti Jlfltolsffi vlmi
nUt psaným t politi™ ?lMb'
nim liv"(4 Jiným li !
d44fi ftátM smMiM 'tfcli r
ďbn4 Mi do ivf -h tpUuJf
HMv4fiflt m I im Isn4 anrckf
rnorn plk rWoiumírft dflňl'l fdto
lovt dolfs pí4l by h tby ftft
ftlkUrý řsfsřts l o tft pon'il
H 0 V OJB H A
fři tfm - tyt
lf 4 H" ptl ř
$nt %
Ifajwsrd Minn— Vt m Mlt
llovorriA ) K !J ! rl4 IW
v#k rpouit#t kltfi'i iif#r-#M mi
Jitsl thtm fí polt l iji plst li
hfiW ktr4 ní j ř4 In4 yv m-tlí
mk m k lifťi titk kljlphJU
J# lo mrtvi n ! drul4 inl
ni nohy rtpoti k Živobytí usni
a tMI dn nstáhři luřkory Js II
čbftlk it topovinnsn plitít trithns
3) Kdyl by ti nik lo dovolil l po-iy
brát! dr-piiy m JihIki a-řn-sovtnl
bft dovolal s po přčt"řil Js zniuf
J-Ii lo proti lákánu a Jký tfft j
na pff")tupk takový uť!in 3 ) Co
jot správn ř'ky brambory nboli
inúu V Msvlk
OInintť — I) Hprdcblívá a sprá-
vná odpovťr na jsdno!uchý dolu
takový Jest nemožns távisí tiková
vlo od rotných okolnoUÍ Obyčejně
jfl tnajitíl kobyly pofinnen platil
když kobyla tbřezne ať j hřibě
jakékoliv Však když byla by něja
ká tvláštní smlouva když by majitel
hřebce taručil jak praveno písemně
neb před svědky že bude plat poža
dovat Jn ta řádně vyvinuté a živo
ta schopné hříbě nabyl by oprávněn
k platu když by liMbé takovým ne
bylo 3) Jest to přestupek zákonu
poštovních a přestupník mohl by to
odnést! až i deseti roky káznice 3)
Ty dva nejsou ty Jediné názvy jež
se hlízám těmto dávají V různých
krajinách Čech nazývají so brambor
ky bandorky bandnrky sanaburáky
santáky zemáky zemníky zemčata
zemnáky živláky bandury na Mo-
ravě kobzole jablouška zemská ja
blka na Slovensku bobály kobzole
švábky atd Nejobyčejnéjší jméno
jest ovšem mezi lidem brambory v
spisovné řeči však používá ee nejča
stěji zemáky Obé jest ale nepo
chybně správným Soudí se že slovo
brambor pošlo od líranibor (Brande-
burg) z kteréžto krajiny snad nej
dříve do Čech přivezeny byly
Omaku Neb Sdělte: 1) Která
pojišťující společnost na život
jest na světé největší? 2) Která
jest ve Spojených státech? 3) Které
poj společnosti na život jsou dnes
vftboo dobré t j s pevným kapitá
lem — Poslednější otázkou zajisté
zavděčíte so velkému počtu čtenář
stva tvlášté v Ornaze a v So O maze
kde poslední dobou pojišťující jod
nateló kdy veškerý obchod v městě
vázne oni si oproti tomu náramně
chválí S
Odpovťíď — 1) Není nám známo
Mutual t New Yorku honosí se že
jest největší 2) Nejvčtšími jsou
zmíněná Mutual pak Equitable a
New York vesměs z New Yorku
Mutual má $184038091 jmění 802
867478 pojištěno a loni obnášel Její
příjem 141953140 Kquitable má
$IC207400 jmční 1932532597 po
jištěno a loni přijala $12022000
New York má 1487C079l jmění
1770156578 pojištěno a loni přijala
133803047 Poslední dvě pojištují
ve všech světa dílech první pouze v
severní a střední Americe Evropě
Austrálii a Africo 3) To jest těžká
otázka k zodpovídání v Hovorně
Máme 60 pojišťovacích společností
na život v zemi a nichž ovšem větši
na dlužno považovali ta dobré
lroM4 isráf
V (' ! ( My Mi aUti dfti
4t i fl OuMsíIiU jU An 14 1
m it4tf#fto M i revolver Jl
MJtkoti ft4hofo4 i4'n vystřelil i
bybí ubít
Vs řřthkřořt Kf# a!!!
lemftkMfi riotf énUi oftrsnfk
obvod lby # por lililoh i íf
jmenovití hf míli místo 'i-tr
UvshkoH llřsrfciiiřMje Pflff'
leřtl hta by i flliinl Jejinft
♦ liverri pf Ivolby aitanovtny as
IV lili
I(pnblik4n4 hUha klfltu-
kihoobv I f PhítlípbiřK#
Jřfiewovili dn %% I m Abrthima
II Klli do kofire
Z Portisn l ířt r)inmJfl
M dne 8 i m f sri4hy htt
dř4Uf h ttJo voda řeky Colsm
bít a WillUmtt inXn vyito
pílt V ff UtUUU m(tfh
řríl moieti m fabyvsteU tyU
ho Vili
čtyřpatrová b lova nm Allta
lid tventis v llrooklyai dne %%
t m sřltita Aíiil Jmlnsm Kriekson
tyl ubit na místi tf! pohf!J(
a tt£kolik osob jest portnlno Ha
dova ta používána byla ta skla
Ji ti
ltv (Jirg H V I(warl byl
dne t m tatčen v Chicag' pro
podvod Týl byl tnelhodistským
kaialelsm a kdys! prohibič4ckým
kandidátem do kongresu ta Indiána
Tihle prohibičáci jsou chlapíci jsn
co jest pravda pěkný to kazatel
Val Illatt milwauoký sládek
a milionář temřel dne 27 května
v Ht Paul Mo náhle a sioo r hote
lu KysnovS Týl vracel s t cesty
své i Kalifornie
Spolkoví maršálové pátrají v
okresu Oregory v Sev Dakotě po
lupičích kteří celá stáda dobytka
ukradli V čele lupiSft Jsou prý
jistý Powell a Cumiogs
Velmi bohatá žíla rady zlaté
objevena byla blíže Ilill City y
Černých Vrších Dle zkoušky vy
dala by tuna $100000 zlata
Město Minneapolis řeií rot
umným způsobem otázku nezaměst
naných Vydá ta $100000 úpisu
Ivouprocentových a a penéti za ně
strženými provádět! bude práce
městské Zámožní obchodníci na
bídli se městu úpisy odkoupit
Dr Jerome Allen odborník a
pedagog jenž velikých zásluh o
organisaci škol normálních si získal
zemřel dne 26 t m v BrooklynS v
stáří 64 let Týž narodil se ve
Wcstminster West Virgin ia roku
1830
Kongresník Picklcr dostal do
Washingtonu v těchto dnech dopis
od přttelo svého t Jižní Dakoty
aby přiměl 25 členu armády Coxey
ovy k němu na práci na farmo
kdež na 5 let práco se jim zaru
čuje K Janická kteráž svědčila na
prospěch knězo Kolaszewskiho v
Clevelandu že kostel jeho dynami
tem měl být do povětří vyhozen
byla dno 27 května přepadena a
děsné zbita Vyšetřování Jest za
vedeno -XS- Obdržel mGK-
prrní odměnu — na svět výstavo
23) Rr
CREAM
ITeJd-olconaloJi : ptipx-vai
člit prUk t Tloniho kmn TromX Im
budU kamrae jinyoh Bílilo
— [to ta oi0"v fOřlUD?
mwm
"Tf-V"
- if - ' '
V