Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 30, 1894, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N
POKROK zAPAHUH"
POKROK ZÁPADU
Tliltmi lili jllal IIU !!
Vjtkétt k ttj $ itftJ
Tfíirl
áll(t fHtihr Ji KOSICI f
ffrÉ
f píf !# O K # # tt w
O0 !" P ♦- fl
po p
ttotttf rMi
% ( Hf f I !
f Ml ' ti" 0 !' ř
4r#ff p4A ii4 „
f II #♦ tt
Ji ## f- I i I" i i i
u' i r (♦ řffc
Tím Mř
ftirf Hlt
ťě o o !
Ml -ff # p l'ié ' - K1 !-
4ft4 ift ftf fř!n4 ♦ m-t'r+
kH i n i
r ' M"'n O j '
II p ''"(►''
If pmta f~#l
pt ) Véi-l (! pi
ttit-! i ! mtKii o
p-M-UI 4 i ! lit
M4 " ' t
fOKtiotc yAfA!tr
Oniftlirt dno nOkH-timMM
Mimit lot: VTfittKo trio i
A k m d'(ni I v Anglii c-n
klrl
To aT xivf t r oiiooíiu rt
Atchtí rbjtřrioí Udj i kttttf
U Kj('(it t!tn( kurnoti
d(f U k Ijl m d4 ln d i kiitní !
Bvl kJj j řtlt
V lcno}tvsnii mřli minut ii%
ta rodní ik oevyrovnfc rý ©
obromnonti tvé níkttrrt táplavf
kUri! adeří na demokrat toboto
litu při pHill Rtitnf roIW A jako
v Penuujl? anii LuJe i jinde
PtlD li KOKIM BTLO řtCUOO 90
liti Clevelandovj odznaky Oviem
i te nosily u přeJu na kabitf Teď
M do( odznaky jiné a též i jinde a
to v mnohem vřtit míře nel ony
Mají podoba tiplat a nosf na na té
iinti kalhot na které e aedi
CLITBLANDOV! BICI řilBtvX NA
váze ale na vál nou ti ve vlastní jeho
trané asi otva tk v třetím koo
greanim obvodu v Tennenee navr
íeni resoldce íe schvaluje se nynčj
ií ipriva vládni a konání presidento
vo položena býti musela za děsného
hřmotu p&nft demokrata a nyčenl —
ca Hul
POWDERLT JSA VTLOUttN Z &XDD
Rytfřa Práce kteroužto organinaci
na nynójSÍ stupeň jeji povznesl prý
plakal pravé že takové pohany oď
"bratři" avých ai nikdy nezasloužil
Ano nevděk avčtem vládne a k vfili
Powderlyma tak zvané "bratrHlvl"
výjimek délati nemaže
JBOU TO ALB ZLÍ RZPUBLIKXflt!
PovÍBtný chlípnlk Breckinridge
který uchití o znovatvolent do kon
gresu teď njiíťuje své bývalé apolu
rebely že ten soud se 'slečnou' Pol
lardou spinkali mu republikáni a
hlavně Členové severáťkého veterán
akého spolku G A II jen aby se
jej t kongresu zbavili
JaeX to níboda za Ticn ntwíj
lích zlých Časů Sotva president
vyšel z Washingtonu jakoby i Živly
přírodní se na to dopálily Všude
samá byla povodeň samá bouře a
sotva se vrátil jako kdyt utne Je
nom v lida to bouří stále dál a dál
kdyl vidí jak si při minulé volbé
presidentské dal
NZM&ŽB BÝTI O TOM POCHTBN08TI
! Bland jest představitelem náhle
dft demokratické strany pokud ae
týče otázky mčny To jest včtíina
clenft oné atrany ráda by raéla laci
nou měnu a hodně ji V se co v ne
prospěch jest amerického obchodu
co rozvoji jeho překážet! musí a na
úkor jest spojení — to chtí demokraté
i áir Sfl4t fk
iirl" lftrkl l# íf aili I jU"
IMftíi ji d xríi IM y }h t
i'l#Mk I# nm'ifií Jf nt pti
1(1 IfoUftl mnktUe%ih't ft
Jit (lt ilMl( ors4 I Mť
fcjw #itU ajkl!fk i t}kÍM
tt-fhci j lnlí(( ut ti i #l
§ smjkt tM k- V VAt lt
ř# I ♦itki ulili m tl ťtiMiy !
ťifttl tk tul iIm] f 17
dílnírifo J v fivHtlr a Ml
MfUif bif ijl d rif rot i 1
U M Itk idíínl v N tftři í t!i'l
ř#y d(IÍ Nř I Jřft Jltf l I
— tři ílí 1# lni tMi rli irti (I
j l#9 A rftf ťiMUk
ř návin rvlBfaf Mimi
g if řnf tkt fiÍM řmíř#fti pft
K i V(ik4 Ují m atikil
tsnt v rb4 áUly dcrnokrsfy
(k t fth í#hf h sort ItMi lilo
jiki ty kil'ní i MUiíli# §
Bha drti'#krt v C'l(l ig nliylo
Psl rtíí Ut mqjrn dokoná-
lrn V kil l'rn filtUdd grtalijrrt
i i ti i i
j"u 1 1 { tni tt#mi a
jttanovfnl
Jltlar-I KfAVlB Pil pofiiovint
Vkkf-wfftb I)lim Cm h řinl šmin
ka kiui m oj ii(ili vydsvatn
i anii hr opotorntla k U spis J k
doitinl j%k býti v takových přípa-
dch obyjem proť abv ifedi
ílo molnmu ndoroiumní politý
kim ! Díjiny Vi(kr'ivy byly
Slavii jako ostatním éavopinum aa-
sliny taj Nircxlnlhf) vjUiru jeboi
i Jr jt K V Miikoviký 144 i
Ho ICth Htr a o nřhol Dřjiny lze
objednat!
NbJKOVBJI NAVBilKi PlZDLOHA
celní obsahuje ustanovení že na cu
kr ze zemí v kterých vlády platí pře
mil na výrobek k vivotu uróený má
býti uvaleno clo vviií To mířeno
jest proti N7mecku Francii a Ha-
kousku a projdeli předloha celní
m&žeme očekávali io ty země nene
chají krok ten bez odvety Demokra
ty mrzl že Německo a Francie v&či
naším výrobkům zaujaly stanovisko
přátelštější a rádi by zmařili obchod
zahraničný který s třmi zeměmi
máme
V 0KLAH0MB BB MINULE STRÍLBLI
dva redaktoři Jeden na druhého
střelil osmkráte a netrefili Noviny
se jim proto smály Věc víak jest
zcela přirozená nemažeme pocho
pili že by redaktor zničil předruit
jenž poskytuje inu dvě třetiny látky
ku pnaoí jeho "redakčních" úvah a
dává mn příležitost o něčem "zají
mavém" psáti vfibec Proto oni dva
as stříleli na sebe jedině proto aby
se přesvědčili jak daleko kule letí
nejsouce životu lidskému nebezpeč
ny-
Sním Massachussetskí usnesl
se předložití lidu k odhlasováni
opravu ústavy kterouž by uznáno
bylo "referendum" totil právo aby
lid hlasováním potvrzoval zákony
sněmem přijaté Než tak s stn
9
musl ještě budoucí sněm podobno se
usnesu totiž usneseni letošního sně
mu potvrdili Referendum jest jeden
z požadavku socialistu a nemftže být
o tom pochybnosti že v tbeorii jest
myšlénka ta znamenitá Pochybuje
me však že v prakci osvědčí se po
kud nebudeme míti "Svojanov" dle
plánu prof Klácela
NTMi ALK 311 BUDB BRIT K0NB0
světa Ultra demokratický Slovan
Am také pozvedá hlasu svého
ovšem že svým mírným způsobem
aby projevil své zklamáni nad ničem
ností demokrata a praví: — A! bu
doucně budou demokraté hlasovali
pro opravu učiní dobře když dodi
jf "Vymíněno ale že to není na i j
mu zájmům neb proti náklonnost
a přáním cukernlho svifenstvi ''
K fjťr JH dm kfali t H
ftljiks likof irrif fÍIÍ
jf i f-fHi i viřny ii i4 H
i t # kfř jin sltlr" lM
(Uwntirl I i Pt'H iivií n
řií M rl Pdil# řm# l f„
l "ii i ?l ř#iti ii tthn řmim
I4i v koiro i f
4!t iikon Hhtm%ntt (filf n
lfi#l lUtftf M-Kinf#y lii i tttt
rti f f Mnilf lllsj íisl
#jrn#ft tlíiil tlil-nl t lr v pin
Mil MlMrn pik'iíy 14 i#fřf!í
m- lihl V 4íř f
iřalilí k'mij ř diMMk řf
ÍF I lť iřm t# pf t MtriiX
řflkl íiilitfi4 #řty f)fivi v
4# Iftíf tiH ti n hfU tnt
t
hlfrt S IH f S f Iiiřif'i-1 ií
řii kř'4 rt i a pfifMt v
4ř IftM tti
l oilf VfVlci pir ff 4ti
I Vařiiřjl 'i lSi ů? lt tofillif
vjtolH f)ltÍ!í #ťkřii fiíř f
fff"li V h't iřily fthký m"
! ff mliý lř('IJ# b'eUt
liJíVffi a AI a t Arf lřif
Iňlily Coioymi a j#hi iltuhHm tk
♦liký třf jakým j a dnťi vi#ff
IVUta liW) byla by újíií d l
Wlfloti a řimlr')ii VinUi Iři
r#pf()bn byli přvtupníky tiko
na nt# pti(-ijníťb opstřcal a uJbi
nim} býlí rl('lfi co plratOp
niky a nodIat a nich tnadníky
Ksílý nepřt d pojatý ílovk mul
v lom přlliinm trtit i Jií ncpra
vd!not jakol i ivl4tě til#danou
ibytčnou pHno4t co] mml tiskat!
pout jen odoattným sympalin To
nnl spravedlnost ňýbr! pronaleď
viol
Do Ct sr vrvillMB umí knoiikm
vlce nel druhdy 01 zavedeni reci
procity otevřely j nim trhy jejich
Porovcint vyhlíží následovní:
řolníífc r- l4 u I Tjt t ixi or
ř-Uiaiíolf h " írrMo jtiooo
TlKiil rtitovtba " 11000 !
Stoj4 I UOiiO lTnM
Hř'blkl 4S0U0 IOIOW
omii trroow
]TátrtlM ilftuo 4AOU0
PuMtr]4 u loooo iwaoii
Drtta u lisooo niooo
Obf M tlOOO 1U0U0
Umkf t jla m w íTJro RMÍOOQ
Druhdy vyváželi jsme za 11 milio
nů teď ca 25 milionů Demokraté
chtl předlohou Wilsonovou zuičiti
reciprocitu a tím tento trhl Chtl ji
zničiti pouze jen proto že zavedena
byli republikányl To není politika
národohospodářská nýbrž nehospo
dářská Německo a Rakousko jásaji
že uzavřely smlouvy s Ruskem a de
mokraté ničí z pouhé vášně stranic
ké prospť-šnó smlouvy uzavřené
PlVECKt SPOLEK "Lf Ba" V Čni-
cagu založený roku 1870 uspořádá
roku příštího v měsíci květnu veli
kou slavnost jubilejní Slavnost dle
dosavádnfho rozvrhu potrvati má
dva až tři dny a k súčastnění pozvá
ny jsou veškeré pěvecké sbory české
ve Spojených Státech "Lf ra" vyni-
kala vždy nal jiné sbory pěvecké
pilně se o to starajíc aby píseň česká
nalezla ohlasu v srdcích každého
upřímného naSince a po 25 letech
svého trvání a působnosti chce přiči
niti se zejména i o to aby zřízena
byla jednota pěvců amerických Pol
nik ten sám sebou velico důležitý u
také významné příležitosti kdyby
byl proveden dojista jen příznivých
musel by míli následků a vlivu na
pěstování české písně všude kde jen
Český blahol český jaiyk se otývá
Dle došlých nás zpráv přihlásilo se
již několik pěveckých sborů i růz-
nyen osau česko amftnckých k tomu
1
to i-nému vvmimnAmii (!
í I i m ' r " VB-
písně lež společně budou u příléži-
tosti té zpívány Pokud víme byli
též pěvci naši omažštl potváni zvlá-
ítě i vysloveua v nozvání tom nlA
Bjlo by jn liliodno by ířvj'"IJ'"l"ítíjl by ráj vířil I
Omtha A l_i Se jim tO Uodařilo! vSaU Utn
vVW 11'TIIV UJ i
tastouDena i nsklomom
?e k třÍDravním krVkAm íiTn- '
im( r ammis f iitf 4
tnÍ fiMlf! Mlfmittm íIJ#st
lUffl ptf 'ímI U') ř# Mnl i
ttMfNiv tf-řki Týl d -knj
Mil l tntftt fcUNM )Mt
''ftjff4Ji I#jlfřl4tsft li Jik4
"J" " i ''"'' sittiaujni
"' — falls4 nrtf" lkij
f lki 'á1 drtW'řfílf rh kli f
! hk tflft 'itfrn rivá I
Ik# # HJ'[(řHft!lj Břf-ft
fřiw m snrlh It % jtftit řjifiy
l'it ffi 'A i §fttfrh tim
d'!pil!'Y tm lk'á ItkUíě tnt
šiml mi'4ki4 ílřřit Nj
's4jMflak jt f rin
k i potlln4 ♦ Tsfsf I (Uifti d
at" jI l ' i I tk4 t ni fíf
jt 'i4(ni éf-fnA ipi4ni f p(
siky klři otU rki MS t
ivliílhfh íikftitl4 Pl#n jl
l#hli tnlt lit il "#nJ#fií i lito
slíilil prý fr tt"iik j Un
fřijik Ptif t-ltinf k smrti
n IÍ yttnt tt stA rl a vy
(litsloftl v rif in r fi#M íi( —
ioialft ? £ # t lM ímtíf (Uno
k li o lflis'k j#I vykotii rts
kolm ovita alorw Jjf ma iajil#
ani ni-ililo J{ tímto rxlhaUním
přilifif fkiraily nut jl kal iu
pM hybnost vyluhuji Kdyl v fcí
ktorýth upřlmnřjílch řkýidi
Uch ameríf kýrh své doby na to
opozofiovinoi bylo J Amoruné
ani tlatnl plnl nirodnl pothlu
biti nomohott mřli mnuti 'n Uem-i'
na ně dopal i jm vřru ivědjví co
řeknou tomuto a ob]vu ne trovna
pěknému
Mezi viriiMi osadami fmti
v nichž stitiatika nae za účrlenj vý
stavy nirodopisué provedena jíl
byla jt první Alleghany Price
s tím spojeni ulož-n byla jednotou
českích soolkft LmnM tlnm„ '
nejtarsích tamních osadníků p Kuř
nerovi kterýž také svědomitě ji
vykonal Z výsledku práoejebo se
dovídáme že česká osada v Alle
ghsny čítá 4200 osob že prvý osa
dník čcuký usadil se t ím roku 1850
50 procent obvvatelstva jsou řeme
slníky 35 procent nádenníky a 15
proc obchodníky čtvrtina všech
mají vlastni domovy v ceně od
$1000 až do 120000 jest tam 15
českých spolků z nichž 6 jest kalo-
lických jednotou českých spolků
vydržovaná jest nedělní škola na
vštěvována 80 žáky jest tam český
katolický kostel a škola navštěvova
ná 150 Žáky dvě třetiny všech jsou
občaty americkými politického hnu-
tí mnoho se ale nesúcastní a mimo
jednoho policisty neměli dosud Žád
ného jiného úřadu co do politiky
jest as polovina republikána a polo
vina demokratů a co do vyznání
katolíků a svobodomyslných —
Mezi osady kteréž na obeslání vý_
stavy národopisné se již připravují
slašf vřadili nyní také uvědomělou
osadu Wilber Salině Co Neb
Tamní Tělocvičnou Jednotou Sokol
uzavřeno totiž zříditi pro výstavu
zvláští album do kteréhož vřadřny
i _ i __ a -
j j j 4 r J ixírn miíii
spolků s krátkými dějinami těchže
ale i různé pohledy na osadu onu a
na příbytky a farmy krajanů našich
zároveň se stručným popita-ra colé
české osady salinské tak že podán
byl by tak věrný nástin pérem i obra
zem jedné z největáích a nejuvěd
mělějšfch osad českých v Nebrasce
NB VŠZCOíCr DBMOKRATIOKf LISTY
jsou tak vášnivé a fanatické jako
naše české Tak ku př San Antonio
oyiy vy nejen ioiomzny miHlních
Express časopis vycházející ve státě
' J IVI1IIH
li ii _# u
u IV( YUIIMI "S3V000ja 10111 V
°f Icb denokrtickýcb časopisů pod-
niky 1 ví'tňí politické vásnivosll
ne rozumu provedení důkazu te
I ' ~
tvrdá folcia A
i a — -Cťuu-
f hktf itlhm kfifnm iswil lij
f M U] s almiilny a dl-ií f o la
m tuky niklt M hAI by ií'
#4fnii jnvr4(í lUp ibliiAňk4
kjr k lrltk fořioil fl'# #oiff !i#íi
voní Mi tyli prnpniiArtl aby t1
ffřfotili M f ttnjhif?h
IřlM ftr$ tik R#Jt# m"Ko4 sto
I4-U4 ti?ř4 d"fi(ř ro UI
ÍUltllik4ftki !Mnlf) V M'M I
k ll JiH byl t odui4 -r4t kopt-
lilu brn-f nl dbih ařl Ifld fr
t& 1
j $mhk nikďjfI fMflpořf
lifili ap'(ri lil Vm t nU
oll Jo iravlt U Mktř4 #4klif4
injky Uly m oprivy Mpbli
UmW otoii Ji M ktoll pi iMts
! y !4ffi rnt li ti sl 1 dn-
ň Tof t ylo ly ! MÍontl milon
li II po II on iťrtni U(m hoisV
řtiď-il i ni b by fflti tliy f% §()
řit-l flUMootl jím pkytnťH —
Demokritirki (mm lt poli
lir k tm cliť#m v (sim nt]drio
tm V p U'4 bot 4dy #mi
tr univ4 a firotn4 joit cjbsva a
tio!itt ni v h oiřtnií-b Nikdo
nvf co Un Ui4 lni strana ařSínf
_ klorý i joil rotrninílýcft VMpoUk
oi clporajlcb-b livld nbi l# kon#
řn4 vrtím Moii Ifrn kti ítil vto-
kivi a dlnirlto sbilij(cl připojuj
k hnuti Cotevbo a lAbn nl
Waohíngton pouta j-n k tttli Kd4v
ff klrou cootou dootana" — TakS
pl lit dfmokrali k klorý od olil
viíofi strtriíckoti a clu umluvit! prav
du
MM manžel triJI často bolením!
i : v i
uiavv: tora-nia iern mu uiitAni
0 w w - 0 - --- — - — — - —
Ira Atltynail Knonirr Iiftrt-itnik4rk
kapek a v krilkm čase bvl ňtlnó
zdráv '— Pani Ilenrv Doer íanJ
caster Pa i
w p
„
J"" CAlllirj
The famotis document entitled
"American Tariff írom Plymouth
Rock to McKinley" (90 pages) pub
lisbed by tho American Protectivf
Tariff Iajřue bas just been revised
and re isnued U should be in the
bands of everv iicroon whn u-íatin
—
cornplete and reliable informationf
upou the laníf Sent to anv address
for 10 cents Address Wilbur Fj
Wakersn General Secretary No
135 West 23rd St New York
i
3
Zprávy OHobnl
— Kollf DuMlIa TdmUl "Wllb-nkeU
Llati" DkTlUTlI Omho vo ílrrUk titllo ni'
ozokti ]dlim pohli-di-m U ua ]do Tyd
doutolkáf zaáu od Now Yorka U po 8
rriuicUoo syni klo rontontll p'f Ad !
nim otiU lov oiodl nAk ? Oau u xilk4i
tlttKtiul obchodními Jk oám idilll liodlí
nyní uu4fu lil obchod hoiUniký bodo
M tafll mWLLI A IkVI _JIJ _
Buda-ll nalil dál kUdy ptkn prljdo ms t
a robo
KrJn Zr I PMbyl s LInwd pMjil ťm ml
nol tydoo riikUď-m dobru LiborU
tn dobřo pocbodIL Bdilll Dia díl tn d roí
v ButUr Co ]it aolim mrazy- no polotloW
ínlícoi UkU tíUIii drobnibo obUÍ mal byli J
7mríD 1'fM to vink moji llnvoodltl dobto }
Mjmtoo nma Mlnlka tt I)rťAoTl pryJ
jdo inm' DiU k daba f
Drolj tontli omÍ40ý ouulntk pna TimiA
Kosa tuoon oral v Cab Knt byl tát ml J
nuly tdn idittl ntu tn v drodnim kroo
ok rwo IlipoblkM Jko vláda Jlod pnu o
icvoa ▼nit íiiouo noeal mruy kUrt gU po
ikodlly úrodu polní
1
Chcete koupit harmonium ? i
Máme harmonium (varhany) Ster-1
ling které můžem prodali za cenu 5
poloviční Jest to druh Pearl Č 18
se dvěma řadami píšťal každá o 2j'')
oktávě Obyčejná cena íe $750
My m&žem jedno obstarali některé-
mu a našich příznivců za cenu polo-J
viční totiž t3750 Není to snad'
nějaké harmonium t druhé ruky ný j
brž zcela nové přímo z továrny al
všem že zaručené Katalog v němí (
vyobrazeno a popsáno zašlém k přef
uicuuuu híí pozanani %
(tdth-tf) Vyti Pokrcku Zdp V
Hledáte zninřnlnAni 1
í
TJtnliií(nA lnlir£ Iři n-t
Cechy a Ceíky kteří si chtl založitiV
výnosný poctivý obchod Můžete sa'i
tomu věnovali též v prázdnch chvív
lích 175 až i 100 měsfAnA
fJ podrobnosti dop šte na Dr Shooní
O podrobnosti dopište na Dr Shoop i
anglicky
tdhk40o3ra '