Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 30, 1894, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V- 1'OKUOIC xAl'ADII-4-
!)
ZPBM ZAHRANIČNĚ
tru nu rif Krt
ř K Yo#k smrtovs A fi IV-
gl£af doatilf tlSi# tnrk
Jat v fťimdfttk tifn!
Jři' tt'rn dr KryUba kn
!4rtUI4y r Pi!lif-
V Vllnl Mf"ipil sfilbí Jiki
Kaflínf il fim# ký dr Filip
ar Kiířiřjj si wM4 prin? Jin
dlUt I 1111
ftjihinttlti mimttftft fíUkl fl
df fakofitkl přijali ř''# pro
roh Ht JbI vk !] lim! m
1) míli ilatýcb pMijtku
V rukmtki IMk4 radl předlo)
I byl V sobot k Sf Hválsfil fl
l( smlouva inřfii f!ítfcnt a V
po lílf bfla shváUfti
VHuUmU vllrftkl }-rohUil
WÍoIttř Vřtítrs ! vl4ds r4 f úmIn
pod ti ftl podlin předlohy JimiJ
sralnJny tnioa lákmi livnoitss
ski o ifíisnl tribmálí jimi Mslu
i( rozhodovat i o por h mil iimM
stnaviUli dilaíky Tmíto lákony
tnt! f t ý nvkotslnlno plání rUtřo
aby slabým poskjtnuta byla oehrana
Iíadf t lakl přikliMj k torna aby
dliníkům byl tliit#o přimlfený
trd4tal klid Nakonec pfiponvnul
ministr J vlila buds flir uspo
kojena kdyl v parlamentě o itf
ttké skuteční dělníky nikoli vsak
takové kuří si ničeho Jinťho n#
pfsjí nežli za dělníky rnl uvít
P nAfriJ niJíf sněmovně přijato
velikou většinou aby předloha o
civilním sňatku vrácen byla tabuli
magnátů moro k odhlasování
Ve Vidni os olici přepaden a
týrán byl antincmíuký poulanec
řliaké raďj Kaixer dvfma úřední
ky tenuVé ioj ipoleSnoatí Před
da ínřmotny vyulovil v aeiťnl
iéto politování nad rpácbanoo u
rovoetf Vláda nařídila vjíetřo
Tání Maďaří dokásali opit jednou
pravou mongolakou avefeposť od
óudívie 25 obžalovaných olenft
národní strany ratnoniiké od 5 mě
ícft do 8 let ialáfe a placení útrat
pojených s nveřejnčním roiadku
ve vSech liotccb Poote tři umini
nevinýtni (Podrobnosti hnusného
tohoto soud a přineseme příité)
Rumuni aedmihradití se boaří
pro ninilnoiti na nich páchané
Do Blasendorfu musely býti povo
lány dva prapory vojnka
Ruská vláda traocnila se koneč
ní tak dlouho pronásledovaného a
hlídaného předáka nihiliettckého
kníiete Krapotkina Již jednou a
íce roku 1876 nalézal se v moci
ruského "práva" avSak podařilo
ae ma ta pomocí tvých přátel i vč
tení nniknouti Dnen jest celá
pevnost petropavlovská silné hlídá
na aby ta svobodu lidu bojující
muž ten nemohl uniknouti rukám
katovým Krapotkin žil po dlouhá
leta ve Francii Anglii Švýcarech
atd Ruská policie stále jej sledo
vala a v Sak náhle jí imiíel V
přestrojení pomocí faleSných listin
dostal se až do Petrohradu avšak
Um brsy tatcen v bytu své mi
lenky liuiký velkoknlie Pavel Alexan-
droviS nejmlaJií bratr car a v jehož
první manželka Alexandra řecká v
roce 1891 cemřela zanechavši ma
dví dítky zasnoubí se co nejdříve
nejmladií dcerou prince walesského
JUaud
K manévrům severní armády ru
ské očekává se némecký císař
V ru$kém Polsku vypukla asij
ski cholera
Revoluční plán a osnovaný a ten
tát na život cara objeven byl blíže
Smolenska Dum v nímž car při
příštích manévrech měl býti ubyto
ván byl podkopán a dle viebo mil
í bafuikou poslán býti do pově-
'inkťttné ňřílifftf r(f#'i'n't
ř"t%
řtf ♦ il ! t
ivtl MiiÁm k('f ani #nl 'thtnm
ft4 hn řltmi'tl I1iřít
htntl vt r'ikftrtti lu í I f '?i okim
'topfit v P(r-lřM a tyj-dÁal
rs-likiír V l(4k l'm
ik prý m ďi tbo ti m
V ftthtXn 42 (Ai!f-
f siarlho limj Milária n
(#íi AIin Ira j!ai rAilf i lř
hým lik f pirto] tm íiplná
brSiottáli Kal lot hodinu pro
vili hrornaln4 itlfkání !-!-
vr tajná dílna k ! vr4MI
nábj pro r#volaíní vojko —
Kníl Kararir Jlvií prsten lit
trftna irLukbo ital "Fitfařa
dopít v nimi praví U nj#n n
i'I44 svých nárok 4 nt trna
rbký al Je připraven lt Uk4
loto své tákotiíU právo k ptatnonti
přiVfltl
Vt francii padlo opři minister
stvo a ic v úterý 1'rlcínou pilo
bloo-lmítnutl vlity povolití zamít
nancfirn na státních dráhách a
ku návllévě slelu železničních tUl
nikl Záležitost tato stala se před
mřtem dotazu ku vlili a kdyl před
seda ministerstva činil návrh abv
se přes to přešlo k dennímu ořádku
propadl 275 proti 225 hlasům Vý
sledek tento byl přijat a velikán
radostí socialistickými poslanci MU
nisterslvo ovíem podalo svou resi-
gnaci a president má velikou oblil
nové sestavit!
Ve Francii nemohou sestavit!
žádné ministerstvo neb každý kdo
jen trocha v politice vyniká chce
se ncházeti o úřad presidentaký Z
té příčiny vrf též hlavné Kat
Piere podal svou resicnaci neb
událost ve snčmovně kterou vzal
si za záminku byla příliš nepatrná
Očekává se že president Carnot
zašle komoře vyjádření že od své
ho ucházení se o presidentství od
stupuje V tom případu by se
nejspíše utvořil tak zvaný "bezbar
vý kabinet" čili "ministerstvo t
nouze" které by se mohlo do příští
volby presidenta udržeti
PaHUký "Hgaro" uveřejnil člá
nek v némž tvrdí že císař Vilém
dohodl se s chifem generálního štá
bu ohledné vybrání takových dů
stojníka kteří mají být posláni do
řrancie jako vyzvědači každému
t nich losem má být vykázán jistý
okrsek Očekává se pilné střežení
francouzských hranic
Mrtvola Popraveného Emila
Henry ho nebyla vydána jeho mat
ce nýbrž byla spálena aby anar
chisté nemohli jí prokazovati po
cty jako se dělo s mrtvolou
Vaillantovou
Italská poslanecká sněmovna při
jala rozpočet ministerstva války 229
hlasy proti 08
Při líčeni v procesu padlé banky
římské vrhl se bývalý ministr Mlče
li na bankovního inspektora Blagi-
niho který se nalézat na lavici
svědka Strhla se tuhá rvačka a v
soudní síni nastalo veliké povstáni
tak že se soud musil odročiti
V íiiml byly a úřadovny státní
ho zastupitelstva ukradeny veškeré
priteiovacl listiny proti řídi tělům a
ostatním vyšším úředníkům zban-
krotělé "Uanca Romano"
F Jíecku bylo pocítěno nové zemětřesení
V Mthllt mtitUn íff vm
dllí tý m mtf ťr tH f4i v
irJftá v plti mistt4#N lmř#l
V 4k #Mfíi i frr t l
ďsli pfkraíov4l irs4fo m
va lit -f 1 1 k Jli r-iM!! S
knní ili tli dra f4pfttky
UMln tí ftpcfován Mki
H tttU m § k lý f4kl
lfHti přil4m v fstftdfrtl %
( #f Ht Jnf k ifnřírk4 o
I Uir%i hfě v#lmi rk4tl"4
sjfh tl M mil fn I k'-lm
át fr4 Viky "o!!IUIm" pr
ínta ( ktMlo dtl
p'tri!4ti" tffn4 k s-t-4 přirov
vr4r 4fil
V iyti pinos!y pU lní tý-I-n
mruy sfilho t4nif klri
iňiify si ly if tti rt jlf h s
Ktif tt mnf h Ikot
Sln'lý fUlovhf úřťlntk Jiff
(ririrh akra-ll pJhí iáiky v
f4 2i()ttjU marok prrhnit Js
prý ai fU ď Ameriky
N í mi" k i btlo po iií kolik dní rol
íikfio ipr4vaml o týráni iYr
aích vlifií Aí VtijO o(tb shltiklo
# m námMf afinity útok ni pří
lomní tam policisty a ipívalj
MarstilUisn Milný oddíl polici
ktřý bjl i'iUm proti nim vyslán
avIUn ty 1 kamvnfm Uk ! polieis
vzala do nj"iíh Povoláni pak
husaři aby davy rozehnali Kosa
ři beiohled 14 vjt-li do láitapů a
o krátkém čas je rozehnali
Mnoho osob bylo poraněno a 6
osob zatčeno
Wiiertfmftcrfftk') král Vilém vy
stovil rozhodni proti připultění
JezovitA do Německa
Ilammký prino IopoM opáčil
slova císaře Viléma: "Vůle králova
jest nejvyMÍra zákonem" ve státní
radfi v tento smysl: "Zachovávat!
budu voli lidu jako ncjvyšSl zákon"
Jlrazilie ukončila diplomatický
spor s Portugalskem Presidentu
Peiiotovi prý se jaksi nechce s
trůnu a pronáší se pověsti že poku
sili se zabránit! tomu aby se nově
zvolený president Moraes v listopa
du vlády ujal brazilské loďstvo
válečné postaví se Peiiotovi zase
na odpor
IreticUnt Irazihký Peixoto ozná
mil kongresu brazilskému že spor
mezi Portugalskem a Brazílií byl
urovnán
Geo Dibbi ministr-president
Nového Jiinlho Walesu prohlásil
že vláda pevně trvá na ochranné po
litice a on že se stavi na odpor plánu
federace
V Nicaragua se bouří vojsko po
něvadž nedostává svftj žold Očeká
vá se revoluce
Mezi vládním vojskem a povstal
ci došlo v republice Salvador k
celé řadě krvavých zoufalých bo
jů při kterýchž obě strany utrpěly
velkých ztrát Přes 3000 mužů
bylo v bitvách těch zabito a mno
ho jiných raněno
V Africe blíže jezera sveden
byl boj Angličanů s otrokáři
Makažira náčelník otrokářů pod
nikl se 2000 bojovníků útok na
angl tvrz Maguire kterou hájil se
200 vojíny raayor Edward Útok
byl odražen a útočníci pronásledo
váni zanechavše na bojišti 102
mrtvých a mnoho raněných
Co tomu fikáte!
Í5 b!Í"JWBtH! odB?
kUdý pHpt4 kilara kfc-aý namdlo bl vylita
Ukm llftU' CkUrrb Car
W J Cbn jr a 0% nujltoli Tolwlo Ohio
My aUapMal Jibs taaU p W t CUny po
II rukl avsáviao 1J u pooUvIbo ixl bU-
(nolob )bo obebudutch Iraoukolob
nnncn cnopotbo proT4nl jtkáhokollv ob
ebodotho iÍTkn Mna ořlol
WEMT a TIlCAX
olkoblio4iil Ukárntol Tolwla Ohio
W1LUINO IINXAlt a HABVIM
votkoobebodol Ukárntol Tolodo Ohio
0all't OUrrb Oors mllvá Tnllfnl flíluko-
Jlo přímo krev Hul blity Dopídí
ní SMlána adarao K prodá) Hoch Ukírtit-
H Tsobv tdhe vn
$500'fcU1"í'fikdoa"
r"uvl" kadlma kdQttvounoJodaa-
i-utvt pro aii aovi obrMy p4ka4 práoo bm
uy pw iwi1 Bi-u m u(iiky abí-
mwcmj uuuo-ll) W B WlbonBStta si rl„
TDIUUlclf
Zinalfk naí řmiířfc
- —
„iM io ! ť 4 fim- 'w
'♦' t ftt řw4—
rt4 Mt# M tttu „tt 9
I t i %HUU t h Ví U
tmUSb ďf fislf t ktf spoíf 4
V tom t Vjř'#lj ř"l"'l lo
V ")'nkf lk'Uk f ň r f t
Ml I k'ifí Sf litifř t I
j ř tor lvfovďf i -j i! ik
píkím fctr v křMfcá doM Vjff li
I til r4Iky — Mimo ř'po# 4
d r mfif ro li v"tl-rl
-prsvy ř-fri]# líkof ý lifl r4
k #y První r ! aly poiifi
řnftlořil %Untetá l!f I -f 4o
Vti' V 14 dl iiftil V ti#kon f )'k
ři apitr4 4tnkf prMlnirtá v
dy kolir# líjtrli j a MMritl
Ir-iwkj spokojili # i uk '! I fí
t f na prliim ďjd k tíko4
opratí fotil k Jjlm'i ř'jdfi4f
Hn-Ittnmfn řt'M ř-ř#řovitl —
I vt vilitfcl oj-#ř' I vo!4n byl pro
fl fi nemilý konflikt Otoro fillff
í'tiltvnt ÍQnHf0 )s idy prjrf
divri4 Nl"'f ro splatili ttostS
ra? Zaluili volubnl rprivn při
♦křtili linkoví opravy a — pardon!
Níco přec iro lila: 'Akun o kn
Ind sf fiitndldihí lufntihrtml V t
mobrani al ď-o I pokládám byla
ta mrtvolu Nvbof no1ovidli jms
i přfdstavítl i v-kM domobraa
ci dali svolat obléci a otbrojiti:
Však koaliční apparát nás vyvrdl i
blodn Nařídil la ne úřady svolá
vajl v čas potřeby domobraně ja
kožto stior výhradně jvn vlasti ku
obraně v dobách pohnutých seřízený
— nýbrž vlila tvllstním zákonem
nařídila že domobranci jako stálé
vojko jsou povinni iuml občas so u
starosty své obce přihlásili A více
Domobrana co sbor k ochraně v la vt i
zorganizovaný není národním
rem s jazykem své vlasti nýbrž je io
vojanská organ isacc s německou u-
niformovanou řečí
Valutní operace se vládě také ne
daří V otázce bankovních privilejí
lořlo k tak ostrému sporu ve valut-
ním výboru že vládní valutní před
lohy byly t ěista jasna až za letnice
přeloženy Ba zpravodaj Szcepanov
ski vzal svůj referát o nich zpět což
v dějinách parlamentárního života je
neslýcháno Odložení stalo se hlavně
přičiněním českého řečníka dr Kra
máře Sráiky v koalici jsou ostatně na
denním pořádku Uvedeme tu dvě
mimo předešlou: První stala se v
otázce školské Známo že klerikálo-
vé dávno jako druh Jy touží míli ško
lu vo své moci A tomuto mínění ta
ké pH rozpočtu školském dal opat
Treainlela průchod pravě že kleri-
kálové sic prozatím nežádají úplné
ho splnění svých požadavků žo alo
cestou administrativní beze změny
zákona dá se lecos dle klerikálních
choutek přizpůsobit)! Na to referent
hr Pininski byl s klerikály místo
odmrštění jedna ruka což rozbilo le
vici tak že došlo k prudkému kon
fliktu Tento výstup způsobil ve stycích
německo polských nelad Zajisté ne
ní to ještě konflikt ale po takových
malých srážkách vždy zbývá roztrp-
ěenost která nepřispívá ku zlepšení
poměrů mezi koaličními stranami
vůbec —
Jiný náraz stal so v koalici pro o-
tázku polsko německou vo Slezsku
Několikadenní porady německých
poslanců slezských o žádosti poNkých
poslanců by se vymezilo rozhraní
německo polské ve Slezsku a prove
dla se v polské oblasti jazyková rov
noprávnosť v úřadech a ve školství
byly skončeny
výsledek jejich jest že Němci
taujali k postulátům polského kola
stanovisko naprosto zamítavé
Schválena byla o tom úřadní zprá-
i íll 1
l'ru verejuoii icr vana uonuu
r v I4)
dlol#[
ftsbill iifrlnm 'l#ři#ř
I hf hxi fjrl nptfÍ pře
Ifoi (tttn ay iřnirriiH Ni y
l P14H rbli tlr4MM n
Al f oni f4 í ivMi
Nírud j r-dU-MÍ ndltod l l C
# f)piitl iy 1'olirlf tboV
df VriMlftfrb t lr ltkfrh J
kl Ml ani Políbí ## iitrt hro
k fdofol Ml'iiff líhneš
poký'H M Notf Jříirt
vjlrol y4ltif Mtí Uiťt k U r
U rr
ijorV)
V % N
O f f0 ř7(if Itjrt J l4
Poláků v í M'j V(m (
řH'l'#olř —
Z m Irsl b h t h'rf koal
1 iMrni )liťris rt ni mi
ai it '# prfofaU pi
rlisrnl k"ř řiky a rálkimi
Národní olpřf j fttli jwn npls
ř střihl f prJ#kto h jtVf m iprt
bfnt l by r4ro n&4 polrob
ro" I j!i# b Jíl i iotý plán
vyk}tl Jk oprtvítl rkotjko(th j
koi fnofiarrbií tak aby Němr i ť
f Ar jp k ly f n v rrll t y aby apV
n'tťi nárrwfn šlápnout) mohli
krk Dulimj prý udrželi
li to t rf U věo itriA H#drri r
lion!) Mariii) riri(Qe na llo ilto
liti 15 miflioftŮm obyvatvhv nár
n stl jiný li Jak trdy ih naras-s
lir Jidriodu Zrfnl koruny čs
n-ině alpkl s latríl a s (lori
(ínliikon loiifl sa v státní cUk-
nřtnl ](llt"idwl(CO'4351 (Sl-Hpn
Nírncfl 6163004 (3171 proo)
ťfiO Il7hul(74'7 přou) HloviM
_ M
♦559229 (I 19 proč) It!0 V tOtiH
Ulé budou tnťti Nřrnci převahn
stanoti se vedoucím národem Ze M
ml koruny české a přístupu k Af
zříci so nemohou jst prý přirozel
"i
ta"
lil
Druhy stát zřídl so t Uherska
Chorvatuks Slavonie a Hěky V tet
to stálě bude Maďarů 7407
(48'63 proc) Rumuna 2001 f
(I7'07 proc )NěmcŮ 20104 18 (131
proo) Slováků 10071)01 (12}
proc) Srbů a Chorvatů C784K
(476 proc) IlusŮ 380021 (9A
proc) Stál ten byl by potom i J
ďarský Stát třetí nechť skládá kM
Chorvatska Slavonska I)almitj
Kěky a liosny a Hercegoviny V
tě tom žilo by 3870295 (02 rl prH
Srbo-Chorvatů a byl by lak km)
sebou se rozumí Hiátem cl orvatskjJ
Stát čtvrtý chce zříditi projt
Němec z Haliče a Hukovíny V { i
žilo by 3632787 (48-02 proc) Pvf
kfl 3104011 (42 98 proc) lUU
3(51101 (5 proc) Němců i byl b-3
stát polský Tyto čtyři sláty by íf
ly sjoločiiou armádu společné M
hraničně zastoupení společné z I
zení komunikační a loť so rozuf
že němčina byla by poutem k)a
by jo pojilo v "silný mohutný cehfj
Že Čechové s Slovinci musejí so j
drobili Němcům jo prý saruozřejj
u historicky odůvodněno — - ZnasV
nilý nápad na jehož základě i
fabrikant nových státních úty J
zřídili "silnou" říši Vypadaláij
pěkně až by v prvním i těchto (JJ
rovaných států krutý boj vedla f
vina Slovanů s polovinou Něm )
neboř my Cechové bychom s dov
neiiodrobili nnonalr vnilli a nimi
až na nůž A nejinak vypadalo
to ve státě druhém kde by Ru
a Slované nedali si jen tak zhola
kroutit! krk maďarskou menšin
Stát třetí krvácel by v boji jejž
tam sváděli pravoslavní Srbov
katolickými Chorváty a ve st
čtvrtém by krutý nastal zápas w j
Poláky a Rusy "Historie" sil
li- _ i V'-
nnau jesiu rozmysli nez přistoupl
tento geniální nápad o němž n
á
velmi horlivě rozepisují se listy
mecké
Nimecké České tabulhj v li
Jak známo rozhodnutím nejvyŠH
soudu dáno pražskému sboru ot
mm t #
nicn radnicn právo označovali pij
ské ulice českými tabulkami