Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 30, 1894, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
mil fír -1 WHM9UT
T"U ji rMk( jol !!# ii trťi tf Hr 'nu
WUm iloUnf rř-M j řoHM !ři 'i(i M4m ri fet lf l' "f
Jest to la nolvýluÉOisl houpe
02 v flebrasco kdy byla
Hť)f pH nJw8Ířm ii $o f
' if(# li !fÍ( ii i ol tlim# 4m f44 iltrm
ftlteky ji řil# Iní e4 Mk!if4 jt pMhotirtit jln
biíOf iUftti Wolfi í Jit ftab Lhf 14
NtWke nViíif fini (4 njf)h1nJí kují Ml rajf
£Mniík€folfami€o
&A4uIMr0kH 32 i S S r Crctc
— a- ?4i —
lii€ II ?ťviifi hO-I
VEŘEJNOU SLAYNOST
s
ilnian-hlmti!
(Hli lit k(4 Hájil"
nřr' f H mm k'
ehf rhm i iiwi" l# irt t snori
#kl ttlMlaf i"Mi'k" fcíf f4
! ti 14 AM 11 !4t Ii I U
f#řiý {rřMl %'i ttNl lt f
ik ii wflil I4 ) j If i"i
fy j fi k - ? t I t f Ai#f!'%
I klr I7 í rJi knn4 kftihjr ty
jo il tl¥ i f t'i!
friMivit f ? 1'lřií #1 fkf
riMt Tak ni "i kruhovn-t
nMlť #! l I iťf lit kli "M
'ti tAt ť ( m 4i -Iříil ř
!4- f tou tM5' i f l H
kiM míjí Mk4 krnhf íi!C J'!i
Ijlft liřnl 1 1 híl %Utnn hni
ti'nt Z nim !# k'fřiifti tl
ltřlň'ii íi wT!řm třňk kH#
wJl Afnrié l'Mií !
ktrm I f f-tl nltU - liki t
)4n# # fI f A fm-ř !# ul
tli itfíluf tV 1 m!4 f ti t
nim tiunmi 11 tuihitt
U !o lil k! Muják"
I khlhotnik
kiU i4lr illralai mIU
ílM ( kU4 hltili p IV Hl
na památku lOIeflho (rrAaí Jcdnotjr S 1' S
I' K O K A M
1 Ol bol (xlpol lUvnontní ir&vol ta tvokft huJbjr t inínt-
DOitl ipolkoffcb do bij p Jonil Jindry
2 SITDOtnI ř5 pfe3nee V Daniel (2x)
3 Víct TlaiiteDockjch píof pře]oc divil ibor
Vpřutdckdch koncertovali lu Je kapela p řr Ntdlhj
1'tTjřfrpánl xo%x%m volná Unrtnl zábna
V pádu nepříznivého počanl bude na ilavnoat odbývali v nokolkó
lni V Ý II O R
CHAMPION
incí n vťízřicí h troje
ť-- s
K]prkueo]il ty B]Ii4i ttroj vyrábéi na ikial obiti n-b trry tbS m
Mámt JJnUU Tnd rrobtidnil dobf atl "Cliwcuplon" ni kooplto trj jity
Íi4iU 8aká MBaíkr
Wardor Bushnell & Olessncr Co
LA DETI5E hlavní ledn
cocaciL BLcm ia
Oliicíto 111
Továrna v Sprlniríleld 0
Úmrtí a díkůvzdáni
Všem pf&tel&m a sn&mým podáváme zpráva že náS milovaný
a jediný aya
Josef Lopour
▼ sobota dne S kvčtna po krátké nemoci remřel % v pondřH na
evangelický hřbitov a Novotných k véčnéma odpočinku uloíen byl
Vřelý dík vídáváme přátelfim a tnámým ktří ne aúčairtnili
pohřbu naleho jediného ayna avláStě vřelt dík rev Pipalovi z
Omahy za pronesení pohřební řeči Jakož 1 péveckóma ibora pp
Janu Petrovi Ant Konhartovi Fr Štčrbovi a Fr Fillipimu i mlL
deocflm a družičkám ct spolku Novodobých dřevařu amerických z
Howell Neb a vflbec vzdáváme vřely dík v5em tém kteří Jakým
koliv gp&sobem loustrasf ivou na jevo nám dali
Josef a Antonie Lopour
Clarkaon Neb 28 kvžtna '94 truchlící rodifie
ZfUitnl
cení
na
HD
TC"11
3P
RílřJETE
TOHOTO :
8?
O
Hit
1 1 1
US
ICupuJlolm úatoíva:
TWjfY rozhodli hmo no vyprodaix
prodámo vám yu nťmlodovnl cony :
Ó lý rlt#k ř Mf ft l I l 1 1 ('ťll'
(V!olnr lv'Miřt v jblky iífirofá illj
V 1 V " " 1
Vy lil™ j ihkki pft fro(i kiií'oi V lá-lnlř
jiňm tNfifl ikn'ijít# lak Uin" Jik
WESTERN CLOTNING
:COMPANY=
1317 Douglas ul
lo nifn Carbon III a okolí
I ř# 4
I I a (feagtat
Tržní z právy
1'an 'm ViWi jfijmul a
ty jletiltvt liU niib a J"t
tu lil ff4vnťn Vřikrry i4lelilli
obchodní ia i)4 vjfínovati Doníá
m pmto le krajtné ni p&'i 1 r i
tnaovl (Idvťru tvou vnujl
Vyt Íriku Ziipiulu
Do Kansas City Mo
Moll Ml l t (aitukf )m m IH
4kf(a n 44UIt tf—
Li4w iotw ÍMÍ td Mlsal ty4- 4t
J4U klU T { k lntA ld tnftoit m
lk jf7 o i broi- bm (U? lro4y Jk li
p4i tmarlckiai url ra k bosPtml 4i (!ll
Ibm rrsaeil A4iiilak 1 ojíi o n0
AT( Tl
Kukuřic ]mI Mtiy -fii]l rs
Ovm dril m cb4 doti dobr 3IS bil U'i
ŽlUi JmI cny 14( i7
Jjaia mi odbyl chby con tkora tf i
miny Pn4iri i tiMc
Lo4ni Mttrtio it cbí tnUlnym m
ttaa
Uobyť k lio 1 i m t codí opit il i4ll blvDÍ
4ildkiB lWbo Hvo?i jkym lo tyda
potui Ukut toíi4 voU táby 1I1H a 14HT
Ubrr prodávali m U m U-WU-W pikat IbM
ltlSt30 dobří db riíko llbttílílO pro
tfodoi Jíra0( krávy JbIotIoo 19ri3
Vpřory dobyť k ť nto tyda poilná ennoa
lt-TBljil fiátledkm bojobo pHoia Frodává
tiUlnoo é 6ai75 n)l[4l tký ul
l 80 proatKdni ai ebBdy HW&ilO
OmtliB 38 kvilná
FMtos dobytk vlbo drulio byl minuly tyda
boJuJJIlm Dt t tydaa přl Um prlvt-toni t
11414 ku4 boviilbo itftt vpřovlbo B 13)
tkopovlbo Trb db huti jí dobytek byl miuoly
tyda BBulpokoJIvý T první polovic tydn
cony klaly a teprri T droU tc opit l4ily
oflki-a Tlak byly ulili K t mn ptobI Jednak
oebabl(t trlil lámoHkych Jitdnak tBpoko)ol
prnmylov zdm itrajky na vioeh (trmnícha tím
ubyváol odbyta na uaau V Julkách Jbub ledár
ny plny nut ale odbyt na ni Jo volny 8oebo
pannjlcl a uloUtk paatvy p&aobi na dobyUk
k lira a ehovo b Uky klel o 10 al 00 enti
TM cany veprovibo klisly blavai náldkni
hojuoott pMvoo Mlnoly tyda byl njhojnijil
pKvoi celého roka
Hoviat dobytik asi dn oraa l-pil ni kna
oem Bilnolilio tydav krmeni voli prodávali
po l3Kxai10 krávy a Jalovic flWOO voli
k Kra a ebovu lllViJ10
Vpfovibo dobytka dn opit hojni nHvuUBO
a eana J ocbablejtl a ulUI prodával u étO
(3400 vlUlnoa UVWi M
Miala nového prlvUl to vlc H'J14( ttolol
domácí prodává ao m ltUo máslovna l&íj
17o k nakládáni 1%ríí
Vejoii Jbtjb tlila aal tile eay Hio tnct
Dr4bU bdjai a pHváil toUl atorl HW plo
Jaoa po 60 koboatl @4o kuřat Jarních Ja po
mirai potud málo tnuli o dontl drah 4 IJOďtJ
400 ioct
Bt Loalt 38 kvilná 1104
Pinlo Ja velmi lvoá klaal al na
KoknUoe Jet Ul )vnijll b4 př4 ldnem
M'4
Bavlna Jo oeny kvaijlí proattadnl To
Nallm pánotn CMlbratclOm a ro
dakftrn tiaiim V ftb#o dovolujeme ii
oznámili ia chvatné mámý krajan
) ii Martinek 2112 Holly 8t
převtal z ochoty Jednatelství naSicb
liit& Jent tudíJ oprávnén Vfikery
záležitosti obchodní za ná vyřito
vátí a odporoučíme j#J do přízně ct
krajana
Vyu rok roku apaJu
Do CollInsTille III a okolí
tlvlMA t i-t (Ir kUfyaliBv
afatl bdprÍeBlai lMá ao ka HbmI a oUla
pratba tlr- Ji 10 loAkyh ailáeti v ailýa
ia Ukový BMht m klali Jla4 prlkláiky
B'k-r ladn tlM Plit Iml na Ha
Mllllotf Ca Ht 1U Nb ItlT
Každá rodina ve Spojených Stá
tech ví že Hever&v lialnám pro plí-
cm neauny Jent nejlepwím prostřed
kem proti kaáli]
ii nrnd o I obr' pro'"J w koiuk
' 1 vwtj i4ty a drtibl raky la
elao B1I1H ad i 11 adalalttraoa Pokr Eápada
iOT a TU
Ctf-nfm krajanům a příznivcům
naňim dovolujeme ai oznámit! £e
chvalnó známý krajan !an Jan
Mašek přijmul z ochoty jednatelHtví
našich íifUň a jent tudíž oprávnén za
náH vehkery záležitosti obchodní vy
řizovati
Prosíme aby krajané nafii véno-
valí mu hvou d&včru
Vyd Pokroku Zdp
Do St Louis Ho
Víem nafiim cténým příznivcům a
krajanftra vftbcc oznamujem že náš
dosavadní jednatel pan Fr Keiner
vzdal se jednatelství list& našich
kteréž uvázal se známý a oblíbený
našinec pan Joh svoboda 1039
Allen Ave Prosíme ct příznivce
by ho vfií dftvérou na p Svobodu v
jakékoliv záležitosti náa týkající se
obrátili 6i3t
Vydavatelstvo Pok Západu
Hospodáře a Knihovny Americké
Užírejte
ráiH
pro vepřový dobytek
Zabrání vzniknutí prase&S cholery
Ničí veékery červy a pročistí aystem
Kdvž nrasata kucaif mail červv
Dejte jim můj prášek a nebudou mít
červy ani choleru Vše co jest po
třeba lnou dvé a! nit dávek pro
každé prase V každé libře jest sto
dvacet šest dávek Dvé libry posta
čí pro 40 kusu Cena $300 za libru
aneb 2 libry za 1500 pošlou se na
adresu vaši na C O D fíeknčte
vašemu lékárníku aby ho objednal
Úplný návod ▼ kaídém balíčku
Máme poštovní schránku 124 Oflice
215 Kxchange lildg So Umaha
BT7tat (au Hntlth ti Co
líitn In ? ""♦ ktof' 'H
jo 4Mt lt tt Vroa ww
a '4taata4 4o fMlIa WH m feraatiaov
Hal p%m aavlk lina J- iMUvaa a i
Ua B-at I4 %f a aytijlt a44 Jh iJ'
4Mll by a Myby aáai JI rhl4ll
I Ito akr! 41
rl lilii 1111 IWUI J brihopo
I4 Bili" od Braliiard vtehodoi pilnoB
A 6 akrl JmI vtdiláao vl otUUl lákal
llvloy ohrO-an ídiný dsm 0iM 41
BaltU pro koal f drnhl titul pro doU
Uk lliáOa pH toai krlb doat dobrá typkal
obiti a dála 4plai aovy krlb aa koksrlel étot
ty DiW a )lr4 nnil tUvby vit Ukrka bot
Prodána bod at Mutla neb bel nibt BaB
oli4ovat trUsa kapal oony a drabl naehi
aaipUtky dlt UbotU Xoapiolillvl ftnehl
ptlbUai a dottana ta Jim dalllcb podrobsoaU
rr Kováílt brainard lleb '
Babtí'i
Jtdac
Na prodej neb na výměnu
aJlplícB farám v Jit iMkoli v okrxta Ba
ObnUi IlOakri KOtkrl vtdilin Utok I
a paatvlltl II ran lil mnoha tlilol akry poi
kl kUré vUdadarovaU aUta k Ikolnlia 061
& 4 lana h t(ván( viutvlátá a badán tif
Biabo lt naoaazaul poaivadl Jaoa kamnlUV
pro rolnlíoiil at atbodi vlak paatvy a tana 'f
na nich daati Vody dt Pikui velki taví
drtviol a llndleni kryti obydli pro dvi rodlai
I typky I aa pllol 1 aa ovat a 1 na knkařlcj
Stáj tO%n % ttradm 3 at vytoká 1 rok ttar
lovirna a nádobím vlebo draba nJnoviA
ttroja v dobrim potádko II koni ptat ato kaJ
bovixlbo dobytka — TU Jedno farma 1M ak
M aarl vadiláao vlaic bi tUvby Toto prodA
i hotovi Bab na tputky O dalli poaronnoa
puto na ilbH Zemllika Ida Bydt Co Boatl
DakoU II— tf
a utary aal proa
Mekává Jej didlcv
ao pflhláai a tvlj
kibo v Mali Lhjf
til o nim vi Baoři
ífilft In? Jowf Krtek a Podftiova bili
IYUU U V au bárka kUrý aal nrod 1
1
ky do Ameriky odJl Oíekává Jej didlcv
V Cechách B proto neoht
o to Václava Krtka lioUnkiho
p PnUtýa KUry l Itanáf 1
Jej na to apoaorni JatUl tuad umřel kdo
podal zprávo o Jeho imrtl na adreea vyla ad
noa bud dlktm pH)eU a vinobny výlohy
bralny ttlt
ITn vi?n I dollvotnlkolejni (Soboli
mo i wuvj tUlp omaltkl obohodc
Ikola z tnllenoa ctna Blllit tdili admlnil
Itraoe I 1 MDT a
UCINÉ FARMY A POZEMKÍ
nčkteró výstavnostmi a krásným
ovocnými zahradami jsou dosud kn
koupi v úrodných a zdravých kraji
nách v severní Iowé jižní Minneso
ty Missouri a Illinois fllkolik tisíc
akrů krásné půdy nabízím ke kouřů
v středním Wisoonsinu v české ota
dé za levnou cenu $750 akr při]
mirnveb splátkách Žádám pouze
$200 botově na akr Máte-li umvi
pro sebe neb pro přátele v Čechác
lacinou a péknou farmu zakoupiti
domor ai zajistili dopiite bezod
kladné pro ceny a bližší vysvětlen1
na pozemkoveno leunaieie pooj
Buresou uiti
B F Z A RUBA i
35 Hasting St
Tliaivr nu