Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 30, 1894, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
4- POKHOK
1&
Hopli f Hw Tor ku
Nw York 3 'i litltni
IloJ nUJodf li prVI fkm
ro tu IrliU Tammifty hnntti
líl fiflf M Nitře í 14 11 ab
_
! l il tfiilUfl k rs jk ji p
radní li tř itřřií t áotyela aby
mil li kfm Iío4i ! timli
im byl #-'tiř'4( i riil jiM M
' MJ tijotMil Jko ifiiotíi I
V
4řlfti-tf Jef prití le Hk
fil I fMtrnill lr ttfhtkml
v míUfír r irovm pHvJm
jWh f a rubyt4 míje ft lom fi
I mtí # 1 1 I wr hf Irnif IM
dokuujf I m'-l Jdi dobrovolní
N Ml li jiti 1 řiri f hf f t U
niěeldfri GriM GUroy ' hna
ifl aintli % dobří 1 ( ř' kof
mn( býti vrlen ptltthy rmilí
li lf Tammtiy utonout)
Je to vfthj f4 Iný tíkat f t %k
mn"i( vynikijítl politik4fi mjl
rtOH řeJlili Svýfll 6Ja 14 a ř1
"ř4l ti Ji hJ lhůt doíhiit
ITowef rmjtil tirři4řtí
ihethm Jeho ii4niJřok mi toho
tlké al po krk miyor ft44 Gilroy
Uk4 lift h( slyJeto IhOVUflat rjehl
Jako ta iiíkt v l4JrJe prohlásila
iroiny i kys Jé Hjhlfti J li
mohla dosáhnout!
ťpidkctn tilkladitelaké firmy
W#beter A Co fieifi JJ podílník
její márný humoristi Mark Twain
oa miiínn pokud doetivi $500 1a
přednášku a nabídek dostáv i tolik
le tnu ani ča nestačí
V Mrooklynfi uhořel koulel zvaný
fTabernacle právě kdy! katatcl
Talmso ukonfil kiiinf Jelcn
ťlfjií (ttkf liatoin4mit tu u!41ot
niaMujfcfmi ulovjr: "Nal kr4mem
prynó velikého mluvky a LUfky
red hofttolinem pantora Talmagc
lUhly e oÉt dobře vvpoítené
íoraky — chlév tnlo vyhořel o
1'řetl A potom no poianUvalemc
le o vířící naSÍ njtolcinoiiti vyhý
Ibajf Jak by ne kdy! je vScmoJné
'urftltnip ba ani ta lidi ncjovIu
jjeme V naif avobodomyiilnoti
{tabíháme tak daleko !o lavrhujerae
(yie co jen s daleka dotýká ae d4-
boieoNtvl a kntží
Co obeo GravťHand je připojeaa
Drookiynu lavedena tam i brook
'ynuki policie V jedno óiti obce
t T1-J 1111 _
přímořském mírné lázeňském ta-
Hnízdila te ca vlády nyní uvřiné-
bého boMHo McKanea ta oejhorSí
holota tak Že Coney iHland Btal ne
Lldoradem pHilýuh Ženštin práift
e řemenla řlodéift d rva£íi Nová
oprava udélala tomu konoc Vy-
Jjjiala neřoHť která se tam veřejné
ok&zale roztahovala zavřela né
kolik doupat a peleří luínéjHÍm
hoHtinhkým nařídila dbáti na pořá
dek a náitledkem toho Htal ho Coney
íiiland ziHo výletním rodinným
'miniem Ale ponévadž nový pořá
dek zdá ho naíim přenešťantným
pHVobodářftm zapáchati nedílíčkář
Ustvím a tomperencláříitvím nejou
řs tím Hpokojeni Onen zmínéný
JjčaHopis napsal o tom "Vodolízové
fauiuiu b vuuuy idiunuu uupurnu
L'mÍ8to kamž nikdo nep&jdo podru-
I hé" A přece tam jenté nikdo lízni
říieleknul
l' Nebýti zakročení zdejSí policie
Jbyl by si v minulém týdnu Boudce
lyncn vyžádal ave oběti Jakým
Anderson hlídač v prknářakém
skladu zavlékl dvanáctiletou dívku
lo ohrady a zneuctil Druhý den
Vna to vySel oheň 1 krámu jednoho
( iidovského obchodníka KoHen
i bliitha a oamnáct rodin v domfi
I bydlících jen a téží zachránilo nahé
livoty V obou případech méla
policie velké namáhání aby rozzu
ř fený lid nelynčoval násilníka i do
f mnélého Žháře
Y Jedenadvacítiletá Marie Nčmco
yva otrávila se Ponévadž chodila
j často do kostela usoudily naše ča
sopisy le to udělala g náboženské
ho bloaxnřní Znal jsem tu dívčinu
od dřtinství a vím že byla vidy
chatrného zdraví myslím l chudo
jkrovná a proto nejspíi ta okolnost
Činila jí život nesnesitelným
Klibř Iři tlulthtt nlilik'ii
I 4t sftiil jfiřioitl r4vl i
lj(r t 4t(vol4rbý sb#f aby i
-Ulil mf(ň( ťll t #4tftfh
k'rt5(fňfřh 'o!m If k"fik'řff
filby (cllff ijí tffy y vf'9 k'
l( 1m fis nhn f#lkfHf tily y
m(ki ibf v IfhJrn f '
l'k l#y tíM f(4h řim byl it
Un ti% dít ř'k f ! f -! tl by Jfi
v j'lř'm - p'iftl v II t tii ím#
Mtmjíl by drtitl lit
V nJ m(k4 fr4í kil ly
úhlifk fmtlnj ňr vl)
Oéulnt míjoUk V' frr ř'l
I t ř byl 14 lnliy J'li-ít (hi
in p'ftl m i I k4ily riň4
rtf f4n-ti Atltk O I in
iibr4ti hi S'Mi-1 i n rtf díl i
t%ii ! ř jfb' bybí
r)'pr4Titft4 iirA rnt f-# i f k r I
M r ri4hř i m ivlrfrsý ft
A přf!#iiifH 4t ih Avyk
rtil pfi mtUnÍ J'lfi'Hlřfiní jfá' I
V podfibnm pff(vli nldrlí poli it
CyU laoo mimo tn lsíi h 6třf
NtJ'! to pďlívrté pf4h( n4iry ?
Njtríl syn Jsy (loilliv
(}řřg o lJl svoit ffnltni 0
ptrnlhit City oř Tsřis do Kv řopy
'% sedm pokoji lapUlil JAOQ
On tl to mAl dvvolil
Zl4itril vfro'n( Jid (retn!on)
olbýi vt Whit l'Jairi a iImk
mil odtad Ncfi4if $ tam inirný
utUv dra Ketlyho kde s líól
nnpriti"lnl opilci tUtou tinktu
rou Mývali chovanci tohoto uttavn
ijdoa se kaldoročnl a oslaví při
měřené své vylíčení
Ženská ve své marnivosti podrobí
se muk4m které by ani maž dobro
volné nevytrpřl Mladá dáma a
vysoké společnosti filadelfické ne
chala si u idejSíbo doktora Tilkina
operovali uli které jí přilil od
hlavy odstávaly Sedéla v operační
lidli a snáAVla bolesti 1 opravdo
vým hrdinstvím Kdy! lékař byl
jedním vchem hotov pohlédla do
zrcadla ale náprava nezdála se dosti
radikální alo lékař ji ujistil le
ucho bude pěkné přiléhat a! so jen
zahojí a na to přikročil k operaci
druhého ucha
Onen expressman o nřmž jsem
so předminnltj zmínil zanechal ma
jetek v cenfi $200000 Patrno le
byl za převálení pokladu dobře
placen
Ji! po dva neb tři roky manipu-
lujo v Central Parku tlupa mla
distvých zlodějů NejvdččnČjSí
pole jejich je v okolí zvěřince kde
so po celý den obzvláSté v neděli
hemlí lidmi Loni schytáno bylo
nčkolik kapesních zlodějů mezi 12
a 15 roky stáří a už tehdy policie
tvrdila le tito hoši jsou chovanci
nčkteré zlodějské školy řízené dle
znamenitého vzoru Paginoťa jak
jej mistrně líčí Dickens v románu
Oliver Twist Minulou nedčli
chyceni bylí dva hoši Mendel
Mendelowitz a Isak Itagofský oba
dle tvrzení časopisu "Poláci" a
jeden t nich jcštč ne dosti v
řemesle utvrzený přiznal so Ze
"pracuje" pro Abrahama Solomona
beze vší pochyby také Poláka
kdelto druhý a drzostí vyškoleného
dareby zapíral a lhal le jeho pra
vzor Artful Dodger (v onom romá
nu) musel závistí Žloutnouti
PrvnČjší chlapec se přiznal le on
a mnoho jiných hocha je v učení
Solomona le pracuje ul šest mé
síca ale teprv poprvé byl chycen
AI dosud operoval na ulici Grand
a specialitou jeho bylo brakovati
kapsy Nastoupil místo Onatského
který! postoupil — krade pánfim ho
dinky Musím podotknouti le
tento nadéjný dorost pracuje vidy
páru jeden krado a hned kořist
podstrčí druhému
V naši české čtvrti se nacháze
jící dvě oblíbené výletní místnosti
vyhořely jak jste u! oznámili
Pochybuje se Že budou znovu po
řízeny poněvad! pro drahotu po
zemku bo moc nevyplácely Molno
le budou městem zakoupeny a zří
zeny v park pak také bude odstra
něna překážka pro postavení ná
břežní ulico ze 64 do 81 nlice
Pěvecký sbor Sokola provedl
Smetanovu operu"Prodaná nevěsta"
Ul I l4t4flf ďU Oh#'Mtfo
byli mhoMhí tik'-Joii a pří
lomní iMfVl h i leUf byli příj#mft4
ikliinánl ~'M4mI fUftki
Mmí I ?j'Uif mil kra
jin ď trtolř Ytn M im
ftUsil Uhif Plk Třl mN'
jítlýřfi MďitiSttt
f'í im# ln j'Isy "V%y pn
JWi tt řoJktif třiý N4f-lřf
iHm N V Mty tví lí U fc lyby
ť )' jřlkli li n4l#ďty f#tff
p-!ky N4f ln( Mm by
tAI 1 íirnf
l ký #mkř'i kl khb Ib
n4-lříkm byl %n V'j!ilk lo
k4tf řo#j v (l ♦!♦{( khff 4
řiílřioiS a f4ktt I vy ll'iT4nfm
Jíh lyl vhkf o lfi mlf
ílfi5 ktrý lim ifyl ííifithA
řifňl Ithf litovali Kď ť)r kif-
btnít mW tik ninill skoro v
kil 14 hopfl4 a Jin4ho v k!bt
"lílIo V#sorovtL
llni'l tiravr
t V Nv Vorka odbývala
ln 27 I m porvi s44tcA vl#ch
tlttihtb ritiíní h kpřl otvoři
ti bodltjl vlíkoti Je Ifiotfj v níl
1 Iroli-ny byly by vSkcr4 odbory
pr4fi na drál4 h Porady sáíast
nili t1 dl#4t4 s Kanady a
Meiika Takovéto idrulcní bylo
by Jednotou jednou nJilňíjSícli
ve řpoJi ných Mtátcb
I Vifobfcná slivka hornlkí bé-
ře na se tv4řnot nikoliv přímivoo
Výtrlnoxli Jsou na mnohých mí
stech na denním pořádku a milice
tu i tam povolána do zbraní Ja
ké toho mohou býti následky jaké
výsledky 1 N4il( a organisace ta
éčelem podvrata veřejného pořád
ku a bezpečnosti jako v Colorado
jen špatný budou mít výsledek
Demonstrace a výtržnosti v illi
noiských obvodech dolních v Pana
La Salle Spring ValleyStraton a v
Terro Haute Ind a okolí nikterak
věci dělníku na stávce so nalézají
cích prospěti nemohou neboť vždy
několik jich padne jiní jsou na
dosmrti zmrzačeni raněni aneb od
vedeni do vězení zejména pak ti
ji! povalováni jsou za vfidce bouří
cích se davu Nouze mezi stávkáři
v některých obvodech jest veliká a
úředníci hornických unií sotva sta
čí sbírati milodary V La Salle
zatčen byl dno 26 t m jako "vůd
ce" výtriník jistý Frank Popka
Z důlního obvodu pennsylvan
ského kde horníci měkké uhlí do
bývající stávkují sešlo se dne 22
t m ve Philadelphii všech pěta
dvacet majitelů dolů stávkou posti
žených Jednomyslně usnesli so
na tom dáti horníkům do 28 t m
lhůtu aby vrátili so do práce
Nestane-li se to přijmou prý do
práce každého kdo na dolech bo
přihlásí a postarají se prý o jeho
ochranu při práci Usnesení to
oznámili pak stávkujícím veřejnými
vyhláškami Majitelé dolů prohla
šují dále jednomyslně lo není
možno platiti horníkům více nel
jako dosud totiž 00 centů za tunu
dobytého uhlí Staré své dělníky
raději prý by zase dostali musí si
ale vyhraditi lo učiní všecka
opatření jež povalují za nutná k
dalšímu vedení obchodů svých
Dintrikt který tito majitelé dolů
zastupují obývá deset a! dvanáct
tisío horníků a síco Irčanů Chor
vatů Slováků a Švédů Irčané
jsou tu v převazo Z nařízení
National Mine Workers Union
stávkují tito od 21 dubna a dosud
zachovali naprostý klid a pořádek
Spoléhali prý na to le zástupcové
jejich docílí nějakého dohodnutí a
majiteli dolů a proto hořejší usne
sení spůsobí mezi nimi nemalé pře
kvapení zvláště když prostředky
jejich peněžní jsou vyčerpány
J V Cripple Creek Colo udála
a dne 24 května srážka mezi
stávkujícími horníky a výsledky
jako obyčejně byly smutné Je
tlenácte horníků bylo zabito a
mnoho raněno Byl první den to
rozruchu avšak veškeré známky
nasvědčovaly tomu le nemá býti
GROTTE & COMPANY
Mn (YM IMIOUTIII MlloVIří
lll Cajiíol ku Ml M
fíOsU-lfiím HpoMňfrttl dMfil po
volily Mnhlovs dlřtfkr do tr4 a
1 ťdo výtrfnoti vinikly m4k4í
íli k dilho f vyhodili k)Mt4
-r'hi pif#(fnotU f4fl#jfef do
pílří#j4'bfř li $ jyoolkody
Mkohk vfpomonyih lriř llM
řoijtfUnl byli m Um M tr4U
vililo t4vk4fSm V4bM
4fk4ři libo okolí o( ptiiktml
orlrojfil a stíbrijí U s Jn tak
ikfdi rp lijí a fiikomt adovolf
aby mfU JJieb nnjil Hpftol#fii
tímto ov4m solil lískají s ym
tiiie vřJnotl Na tom vlsk n
bylo dosti dr al m obavy f
doj li k novým sr4!k4m jn po
tvrdily Iln#d ráno n láli s bitka
prSU ři - rn kt#r41 itstřelso byl vý
pomoc ný Isriřa V Ibbidsam a
jsdsn horník Mnoho sl4k4řů
bylo poranlno Guvernér Waile
uslylsv jké potnlry v onom obvo
du pinají povolal na n4tlak Ji-ných
do ilrrj4 v4kerou milici státu
vého jakol i déloitftlce Ta
však nemohla Jen tak ihola a
rychle na dijiště dostali ano ně
které pliky rozhodly ae le radlji
se služby vzdají a proti stávkujícím
horníkům vzdor rotkaiu nevytáh
nou Zajím a vo jest viak le gu
veenér lám vydal proklamaci v
kteříž žádá obyvatelstvo v okolí
Cripple Creek aby slolito zbraři a
chovalo se klidně Zároveň viak
podotýká le jest to přímým poru
šením zákona kdyl ozbrojeni moo
á jednoho okresu do druhého pře
chází pořádek zjednali cbtío jest
prý pouze na šerifovi onoho okresu
a občanech téhož aby si sami klid
zjednali Milici proto prý vyvolal
aby po případě udržovala pořádek
avšak za Žádnou cenu nemá cbráni
tl někoho majetek ani korporací
ani jednotlivců Stávkáři vedeni
vůdci ivými u takých příležitostí
zkušenými shromáždili ae na Bull
Hill a v pravém slova smyslu se
opevnili Organisace jejich a ká
zeň jest přímo vojenská a odvaha
bezvýminečná John Calderwood
předseda hornické unie nařídil
obyvatelstvu ve Viktor aby pro
případ bitvy odešlo a městečka
vyhnal veškeré zpravodaje novin i
rozestavil stráže tak le na vrchy a
k dolům se kol kolem na několik
mil (nelze dostati 350 v ý pomoc
ných šerifa a dělem utábořilo se
nedaleko Florence a stávkáři slibu
jí že dynamitem je zničí opováži
li se přiblíliti k ležení jejich
Itaven GoM Mining Co t Cripple
Creek korporace to ze Západní
Virginie požádala spolkového
soudce Ilolleta o zápověď etávká
řům aby nesměli poškozovat! ma
jetek společnosti avšak soudce
rozhodl le zápověď dáti nemůže
neboť není věcí spol soudu chráni
ti majetek občanů jiného státu
neboť dle znění ústavy veŠkorá
ochranná a policejní opatření spo
čívají pouze v rukou těch kterých
států Čelnější občané ze státu
snaží se cestou mírnou nějakého
dohodnutí se stávkáři docíliti
půjde-li to dlulno vyčkati
Podivný případ
"Nule dcer bylH tuk
lten nTVonoiti
le r prsvé hioo Jpjl
(karem úplni -tratil
vládu ubohá muMtla
MnocliHtl voh tvých
tuilll obávali jsme
no le domano sv Vi
ta tanec noliýt dra
Mlleme It-toratlve
Nervlnu byla by onu
nemoo iluté duMala
MkH JI nprilM
l'o vyuílti tFtwh láhvi
U nulila m pil
fw AUT I1DITIIIU iip- u
II liber na riio Od tl doby roft opt na
vítAvom Iknlu pravidelní má dobrou ehnť
1 iii 4„t Pl H H llulliMik- Itrtirh
ton N Y — Nervtne Jit na proděl u vech
Mkárnikl na uKltl larutunl Nohahuje
-1 1 1 1 j 1 — — t ~
MUBIOpia urwu nuowm puuir7 w aiiowi
Kdo chce mlti léky nejlepší ať
koupí léky Severovy Chraňte se
léků padělaných!
tm ItMélú ítút titúúl Mít
Z NASEHOJWeSTJI
— 1 června dřií a V V
vypři! jriřtí venkovik vlik vý-
l(iií ď Omihy VUk liío vy
praren b i le l flrift I Ilw f Tak
vito vUky míjí bjti m říl4 po ji
ston d'b'i řneřtíMt mt do Omily
vyprirovány i)t-Uil 1 ejf tím
lejícybř4 Velič lík4
— Hbírka ilejibh ťhoH m
pomník Koiinv o i4ml jm m v
Iíit4 fiilern nlkolikráU jíl irnínili
byla nUjena britry Hv iinofýml
JskaUrn a Pvtrem Jíl Iik4 jeoi od
Újezda a tu lil dovedou rcenitl pl
rnitku mule který 1 vofnot a vý
sady lí lu svého dovedl podtoupili
smrť na popravíitl MWlojn s#n4m
tirovefi le fáelulný tento čin pánů
Hvačina náaledován bu le v tkbto
dnech I druhými Chmly a Iluláky
jil v Omne v počtu domi četném
bydlí tak le ebfracímu výboru do
Čech bude poután dojieta sluíný 00
nos k cíli výi omáčenému PH
spévky přijímá administrace listu
naleho i dodá Je správné na tuísto
vého určení
— - Divadelní společnost p IJoh
Ludvíka odjela a Omahy a bodli
hráti v následujících mMich: V ú
terý 39 května v Dodge v pátek 1
června v IIowelN v solxtu 2 června
▼ Clarkson v neděli 3 června v
Heun v úterý 5 červ v Dodge ve
čtvrtek 7 červ ve Weat Point v
sobotu 9 cerv ve Verdigre v neděli
10 červ v Pishelrille v pondělí 11
červ v Niobrara ve středu 13 červ
v Tyndall So Dak ve čtvrtek 14
červ ve Scotland v sobotu 16 a v
neděli 17 června v Táboře v úterý
19 červ v Lesterville a ve čtvrtek
21 června v Yankton
_ Povedeného darebáka měli
jsme tu minulý týden Ve středu
přijel sem člověk as 40letý suchý a
drobný kterýž udával le nazývá se
Wurni pochází z Humpolce byl
vyučen v Čechách eámečnictví zde
však provozuje mašinářstvf jeho ro
diče v Čechách že byli na závrském
mlýně bratr že má továrnu kterou
mívali Skočdopolové (na Metálovém)
a jiný bratr mlýn dusilovský že je v
Americe od r 1874 ale byl již něko
likráte návštěvou v Čechách teď
posléze 6 měsíců le když před 20
letý přijel do Ameriky pracoval ně
kolik let v Delmonico v New Yorku
a zachoval si tam několik tisíc le do
Ameriky jej rodiče poslali aby so
polepšil a t d Ač byl sdílným a
mluvným přece nebyl "mluvkou"
v tom smyslu slova a učinil dosti
příznivý dojem Ve čtvrtek ubyto
val se v hostinci u města Prahy ale
v noci následující zmizel škoda by
jej takto nebylo kdyby zároveň ne
byla zmizela p V Kafkovi z Fonta
nelle Iowa známému zde doutníká
ři který zde meškal za obchodem
část peněz a zlaté hodinky Pan
Kafka cení ztrátu svou na $100
Zloděj jak se podobá vlezl do jeho
ložnice oknem na chodbu vedoucím
Též ložnici našeho v Lotelu ubytova
ného sazeče p Maška navštívil avšak
tento bděl a zloděj to asi zpozoroval
a proto bo krádeže nedopustil Jeli
kož postel v ložnici Wurmově zůsta
la nedotknuta patrno že byl tím
zlodějem a prchl po zpáchaném činu
Chlapík ten je as 40 roků stár po
Btavy menši než prostřední těla sla
bého pleti snědé zraku pronikavého
špičatého vlasů kaštanových
často se usmívá Tvrdí o sobě že
zni mimo němčiny a angličiny též
frančtinu a španělštinu Oblečen
byl ve světle hnědém obleku