Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 30, 1894, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 S 0k0 4m
lt
llťii
Zfiin JltoU
Íř'ilkf'Iii ftMlft iftíllři} ftl
mkufi k'řo} silný řrt'4l d#
NEB RASU
~ (4-l N ri-ka lt u t n v
I iJ í í I - li_ JJ I fl
nu
Val( ~H4íh( kdkifi kon-
a $t 4i dhř ílřřihň řibill
M lei f -' ři dr % ti fttit ftt
) rklilJMl ftfl'Hf'fc
fiMtf r" 'l "i ♦')
aUri M## ♦M-W Mh
Ml t''it i # Ml ('-! foť
iriirrini ony irimiir nn'ifun i
-lil - 1 KLk § i i ul f
WKtf — -T# ! l'fl '' 'f
41 ptri Jm íff a ( r(
ifcohAíl tltk řnříiřn f níh I
l4řftf h4fil lr #li fclf Mfint- inA h'tU ílř fřftf j#ff
lwl lík'ii lívo1 t'lko#fi
1 1 fifi i míl an-tí'k a j t i' wi
ll §f# fli# p'i I líl k W"1
í
í
fMt I k ##) n h l#ř fnajl la
M'K 4 M ' 114
Nl-il Mtf 'ftl ! i f n'f
it íti a ♦'♦ j4
floft( lf f J inl- ffl
ftfkk M'irť r r'%"! k'f'kt
♦ íf ! ' l"'í řHÍ tf
Ut % MI !
l#M ' MU fJíJ'JVM I'-''! M
f fUirftflt l-t bkaí lktfíl U%
Hrl tl n !( f(tnhf Jb
m b iJLl~t ! 1 I fJI III lk In 11
ml tjl řl J-'!mf -i'iill
Ur IV tř Pihrnřj
¥ Praze Mm Ca1
J nyní {kA tfkirti
tkr Uklraik
má Um n kkJ!4 t Immy byliny ko
Hoky WlJk4 tl' kaky o!f jiay
irárllky ir41kr niMtí táilMtJ
(flAJitry) nxllíky tl!u!k7 f krátká vfa
o do lékámy ttM Trlpravuji té
roillčná Diazánl tro lidnké ncHluhr
líčebnlny ro domácí tfffaU ť
Km dílem trefím wly nu to pravé
Wkft 8verotých Jlnjch 1 1 patonť
nich mám hojný týbfr Jakoí I
barvy ítítc olej n btrwnl Innitro-
e ikrátka vl co v Wkán mfvajl
lima tlkoa lába mám vách vé
fcJJ$a5í
hou ikuAenoet a ta přiAla a přijde
mnohým krajan&m vhoo — Zvláátnl
ataroaUlvoat věnuje receptům
28_1 A MASINDA
♦ ki
KUPTE SI
přeplavní lístky
DO ANEBO Z ČECH
'ZA NEJLBVNÉJftí
CENY
— OD -
J J HAVELKY
Z rrahy do Chicago
zrizné „ -88
Z Pinku 4588'
i
M
l
Ze Strakonic
4350
45 10 1
Z Radnic do
Z Kutuó Hory „
Z Pardubic „
4550
45771
fdUT Kdo ghMvMiU oodiUJIdído niktari
wímv ao umo
P POJIŠTĚNÍ PROTI OHNI 4r"h4? lV byl silný a poikodil vSechuy žele
f za nejlevncjsí poplatek Noy4oý ú& tniw Jm jiink kw Prmti niny nacně bohem jediného týdne
s kare poiWTwi
' _ _ _ ě
jr nxuai uwiniuR nwii w v
M ArftUh _ Mdlili #vA A 4n 11 k átnA
J J IIAVKTICA
Boom No Sk J44K VanJJurenit
Chloaaco III
%i Lk Sbor h Mlobluun Bonthrn
B D- i-ol Boom M
Jíejlopší lékárna
V CRETE NEB
Jest lékárna
F NEDĚLY
rrí hnM Ml m poux
prodávají Itecepty připravovány Jsou
auKiaonou pecuvosu íuieiijm lé
mm m a _ _ „vit ar —I X JL— — IX
kárníkem
FfeMna letU Uiita jtou na thlaůi
rBV ta nelmími Ai
VíhUant
„v á — ft
m bj t - 7
anaaý Dr Wlda
kaádodaana ul nad 4
ordlnJa Ukiraf Mlol
Inji
Mumnvi: iriit i—m im-n-n
IT'uni mimi pii n ""tli l
'lf4 fim'K# ml l
tjt!íft tm J Njfnt jm
'"J1"]":" "r"r''"T
Kn(íki# řiitip4 ríiřofiirlif m n#
LITERATURA
tftmtktxuk) Hlomlk 7h pomoci
Suriinř Přrhltll i'roř I)ř V R
Monrok Vtl'1 fiít 0 Uliojf:l
ilov u'il len — um liorjfřn Ca
ii niln 40 kr
Knihovna Iltu1 TM yhuM
l 2 "VtwW lUtorky HeruM
tál vjrhá( vffáitMh kalJých 14
ini nftkiaiem j uuy f rro
Ktrlovo nám 31
The CotmotHttiťin veliký mřufo
nik oWhoje v luhnovém cfle mi
m° cťout % PnÝch
ÍHmd£
objeveno I ct
ví £e Severflv HalHám pro pllcnf ne-
duhy jet neJtťpSím prostředkem pro-
kaáll
-£kdj:G3dr
lipoUci Ctko- tantki Dllnicki Podpor
Jednoty pro ineronipadnl tUity:
ifinnetota hm-i Wueonnn
Nebratka a oltf Dakuiy
Illarni Jednota v MonUomcry Mlnn
ndbtvi wetkM kUdoa fintou tobola v
mblcl Vlkoifd-d4 Tr Mim — VlkoUJm-
nik: r T BUoik - Vlkoůí-tnlki T I 8Unk
— Telkprkldn(ki Tamil H'l
ČímIo I v Kontgomery Mlnn
odbývá i icb4 kaldoa Ctvrtoa nudili ▼ mfa
PfodMdfts Jo KmUtU — TnJ miilk V Štiptn
t Lxlnainn Úěatnlki JkD Nootn# Montun-
Bfí uma
ťílo III v St Paul Mlnn
odbTí it MbtM kudoa třtl ttřwia v mi-íoi
PhdMd! il film UJmnIk! Tomál Král
702 MiibtUa Uldg St Pul Mlnn úíflnlk
voBdř
iiNio if t jninneapoiid
odbýrá ivo Mha kUdou tř tt nd4ll mfaial
PfcdMd Kml Híjek UJttmnlk J'-ř 8trk
t t íuTU i ruzn ininB
Mlnn
Cis VI r Ilayward Mlnn
odbíví ih4 prvnt nodíll v mMoi Pf-4-
Mdt VojUob Fmxinkti UJamnlki Trnt Xf
I ít k nrwrd Mlnn újtnlks ft BUin po
kladník i Krirunfr
I Ceskoslor spol v Denver Cole
odbývá ioíibm kitldoa drnhoa t ítTrtoo litiá a v
mMoi v mlUitl p 1 Mgn UM Mrk
nl r LJ U]mnlk řli 93 kfuktit St —
Jm Brbok knihovník IMS inu nl
FňRMFŘI UF VAI I FY PMIMTY
rozon t
máme na po
zemkovv maie-
wk pH „olnich irooloh FMJA
vyjednávejte námi
Naše úřadovna jut
n j „j nhphniln UilfopflnM
Tl flTUr Im fifl Qnnnnan Ml aronTa
J Š a a I 1
PfinfzR X nimi
níXíl avam IcnVnfini vřtíinil ee-
fTTHPVB TlIřiTIÍT
VAJj4laJA10 nu
_
lU lriti i)ikh ikxl! tJík f ffo
lil Iéi JL
i i t i t
Moího kdkwhr k(r4 i-jl jíl
lítí lna ent ! tři tMfflrrt
hohii my iffí ?jril!
krátká !há imUánt mhfťiit
H4inf knkuhrn ikonno J"l o
tetm t4'
ř J n ý r ít okr4 loíly fi4!tti
(c( i)r4vjr t
IUtIr-Hilné tltrv M 17 M
voík(fhf oiixn litítrvlr Mrái
IV 19 inuil lolrniny IMti
t!mi j-otřřli Knktifir i hrurn
íiorjr lml poikonená
ťlif — KoktiMr# ovm Ovoc i
hramWrr oikonjr velmi mrutem
Tr4? y yýclA n(loittkem v!4hj
r íllmor — 1'řfhX mícho Drohno
ohili trpí Kukuřic mrucm po-
Jkoiena dno I8t Jakol i lrmbory
ele„in 0oce tí J
(}(— Suchý tílrný týden
ný mril dnu 19bo brambory
„enin kukuřice nilné pomnly
Iinrtflr_()vfna n tířlliá no
Jkoxeno mraiem drobní ohill iko-
ro ini5eno Mf4l r4no tm%m
koro et:hna "enini1-
J
borových brouka Bílý mrái dn
10 poikodil jahody a enicil rajdká
Jablka a melouny
HichardHon— Mrá v pátek v noci
zničil kukuřici na nížinách a poiko
dil zahrady led utvořil e v mnoha
mlatech
Salino— Ove a pSeníco rezovatl
a trpí suchem mráz dne 10 poiko
dil skoro viechna zeleninu
Saundcrs— Skoro vSechna zele
nina pomrzla v noci 18ho Kuku
řice skoro vScchna nasázená dcStň
velmi potřeba
IJoyd — Velmi teplo a sucho
Mráz dno 10 zničil kukuřici v níži
nách
Colfax— Silný mráz dne 10 zma
řil všechno ovoco a zeleninu a
zdržel kukuřici a snaa zmaru ouoje
! t vi i 9
velmi sucho
Cuming— Všechno osení utrpí
iestli destfi nepřiidou brzo Mráz
dno 10 poSkodil nepochybné koku
řici a oves
Dodge — Suché a větrné počasí
Škodí vSomu osení mráz dne 10
bvl teploměr od 30 aí na 102
0
stupnS
Holt— Silný mráz dne lObo led
utvořil se čtvrt až pul palce silný
vfiechna zelenina zničena a bram
bory a kukuřice v mnoha místech
utrpěly Škodu
Knox— Velmi záhubný mráz ráno
dne lOho zničil vSe křehčí osení
Bramborv umrzlv a! k zemi Ku-
kuřice všechna nasázena
I Dtanton — uvooe a zeiemna věnce
„„i „j„ifti
Uuffalo— -Tráva a drobné obili
velmi poškozeny suchem Mnohá
'' P "j" "5 °"U "'7 ±
valí a sází so kukuřice Dříve sá-
zená kukuřice ao
pěkně
Howard— Sucho a větrno během
„#1
týdne silný mráz y noci t paie
kedne: silnv mráz ▼ noci
i IBUIIIV
a
wftoS Iklr al J'Hk 4irtá
mřiU af tmMn k ť-mi
fthrMtfť-Vitml vítřft rlý
if ln v p f t a ( poloval řťfk a
f'i v Jřihá ťi lftř IKk'
mMim dn hi
K' !h-V první Í44ti I) !ř
#lmi hofki f (lřaf4 f#!ml ati'l
řto míy d#ítá klřá vltk mnohíi
npropy jlikol vllř vyiil
lhk"t Uk rychld Jk j i-hU
il#nl4 "t m itorá]( a sáit
ktk(iřK# Knktiřk) acháit pori-
náht Mráa dn# íHi poiklil
iíiř'ly Kňkiříe BtrpI MII
Obbitnftini f Únor i njlurn nilfďl
n( ilratty řotntiritkí t% rlí vá do
KoloJř kd# tO'i lni 1 í " r n f koná
♦ (l4oi byli Uk n IJf fjí 1 cta Joju b
btlv !dinoi t'toti triumfální O
4 t I
inamají nřktiré zajímavá pfxiřol
no(i: Na kM4 taatávre tifc i
tUíc lidu o"i kivloaj vňdcfl a pfed
(! v i vJIíro dru Itatíuovi a po
luělenňm výlwru (mIcvz láa!i vfnc
a kytici1 V vSerh ru munkých
chrámech vyzvánřno bylo na víi-cky
ivony duchovni odebírali ho v čelo
lidu na stanirii v kněíských orná
toch aby žehnali předním bojovní-
kfim z věo rumunskou a skládal
Jim hold Na některých stanicích
očekávalo obžalované al přei 10000
Uumunft V některých četnictvo
tiánilně zamezilo přímý styk lidu s
obžalovanými Přijeti v KoloSi by
lo nevylíóitelné zejména so strany
akademického občanstva Pohled
na lid který po cestfi do Kolono ví
tal své přední bojovníky k soudní
mu líčení se ubírající byl uchvacu
jící Nebylo možno ncslzeti při po
hledu na ty tisíce lidu ze všech spo
lečenských vrstev na starce muže
i dítky kterak s obličejem vyzna6u
lícím zároveň radost důvěru i bol
4
plným srdcem zdravili své trpící sta
tečné předáky přejíce jim zdaru
vítězství i brzkého shledání Po
licejní orgány staraly se všemožně-
a s naprostou bezohledností aby
klidným demonstracím zabránily
Stalo se le četnictvo do lidu bilo i
kolbami svých pušek Ve stanic
Oyénes četnici vnikli i do vozu dra
ltatiua a zabavili tam věneo s národ
nl trikolorou který byl mu darován
lištou dívkou V Koloíi triumfální
cesta měla skvělé finále Pozdrav
tisícft Rumunft opásaných trikolorou
vyzněl tu ? mocnou manifestací ná
rodního rumunského smýšlení Do
Kološe byla koncentrována pro dny
procesu a před příjezdem obžalova
ných vojenská moc zejména jízda
Universitní úřady poslouchačftm za
kázaly úžastenství při líčení
Jasech manifestace skončila také
tak skvěle jako v Bukurešti
Chrámy kde po celé zemi konány
byly modlitby za Rumuny v bednu
hradsku za své práva zápasící pře
nlněnv bvlv všude lidem k němuž
ohnivě mluvili kněží V Bukurešti
jehož ulice byly vyzdobeny prapory
a bosly konána byla za obrovské ů
časti mfie slavnostní v chrámu sv
Jiřího za sedmihradské Rumuny
Míla a zdraví
-_!( 1 vl 11-™ jnrtm knK
Klactrlo BltUra tÁk toolo póaobt pMmo nit Já-
w- p-i'J orín4™"rD
DHlll 1IOB UBMIUVja liauniiBtli wmvw-xm
bo-bU~ „aid-v ryohioB auion oihto
nllránl BlaotrlS Dlttora Jedinká řkonkka via
ut - oMSl U toto J 1 jnM praunjv
111 tl „n u tl
"I""--
T Ukárni Ooodmaa
li kirky kit Itřáfií
— V !' f i v'př afi
ři l'ttík mf V#ř lijfft !ř'in i
ř' f iřiíf I kifil H ťftt vyb i--bia
i ntrbft řu i ! ft Ut ruky
opíitlM dMtkf U'J '-
tik4M p"l! ii Híhik fc
"t)riík" aby JtPH'iv4fti byli it-
#'n4 ti' kt #t-f atriu jř j'- fif
ní V"iby
— V ]ntrj dlifil - iřhkira
k'ik iM j Í!íU!ý lillk Jitni í#ř
fnrtli-M Při kíi'n njfi-al ! ď
tby ttft kikříf a Jdw# iffikři
vkb(iil tni ď př Vf tiif Ní
phíla klk4 pof byl řriftv
„ Pánovi Jiň Zvoní' k a Jo
Akmíl pviali rtiln n p Hifvy
Vft k Jlbi-r 1 Ju IťtUti I li
boval iihrhojíifky n#jtpií tnotikci
MUtl pro rolníky vínuj zvlátn
poiof not
— V f lt rtk vy lin-i lyb provo
lání pidpaná tnri'ha derruikraty
kttřl svolávají stální za nl
Irm zalolffil demkratirké Ify pro
nfobmMfiA ra2nf alflbra SJid
sa má odbýviti ilne 31 óe'vtu m
sic v O in a ze
— V Lincoln se houfně podepUu
jí pMice k mřatukó radě aby ni-přij-
rnuU novou ordinmci ohledně po
uličníih dráh kterou má zrušeno
hýli opatření že drahý povinny
Jhou prodávati šest jízdních lístku
za 2" centfi a zamětnávati kondu
ktéra na každém voze neb vlaku
— Blíže (terin pohádali so dva
íirmefi minulý úterek Ilarris
Conklingem a konečně uhodil prv
ní'jsí poslednějšího motykou dobla
vy až mu lbku rozštěpil
— Z Norfolku dochází zpráva že
prvnější sdělení o úplném zničení
cukrovky mrazem jest nesmyslně
přehnáno Něco cukrovky ovšem
bylo mrazem poškozeno ba i zniče
no váak to jeBt poměrně málo a jest
dosti semena po ruce k vysazování
— John Griscr nájemník na
Haney-ho farmě východně od Co
lumbus utopil se v řece v pondělí
minulího týdne Má se za to 2e
učinil lak z omrzelosli nad špatným
stavem úrody Byl starcem 0ti
letým
— Piitel Lidu ze dne 17 t ra
píše: Včera konečně po dlouhých
tahanicích otevřel beránek který
snímá hříchy Václav Simodynes
svflj hostinec Remonstrátor Frank
Havlík učinil chvályhodný skutek
a upuBtil od zadání appelaco A do
bře měl Stojí to peníze hezké to
také není a soudce by beztoho celý
ten krám byl nepochybně vyhodil
Na rok opět trochu pokoj 1
— Maršál Kroesen ve Waverly
který zaHtřelil Williams Iíolta jak
jsme minule zprávu podali byl
vzdor omytí poroty koronera dán v
obžalobu pro vraždu Tvrdí so Že
věo se má jinak než zprvu byla a
veřejnost dána Kroesen zvolen byl
stranou prohibiční a nebyl ovšem
proto v oblibě u strany svobodo
myslné Den kdy so vražda udála
složilo se několik obranu na soudek
piva jež za městem vypili Prázd
ný soudek pak přinesli nazpět a
Holtovi napadlo provésti žert a po
stavili soudek na schody městského
vězení Cestou potkal KroeBena
který Jej chtěl zatknouti ač Holt sel
klidně svou cestou a tvrdl se že
Kroesen střelil a zabil jej bez příči
ny Zatykač proti Kroesenovi vy
zvedla Mary Parsonsová s kterou
Holt byl oddán Byl dán pod 15000
záruky
Mr}taáit