Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 30, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IlrUloff Vpllolf
ťrf íln if ilno tU 'ki
tfm tfshy ro-elm tík ofc'
má hsbpo k M#rt' '! ř
Yl pisf ji! wífí tefdejtf
Wiňf ri!# Má! v I" jfi
t-M Má f"J ij ř?ij tti! ''
lit { slíbí Píi-I tl " fl fíi -j4#-ftíky
l i'í }'m ' m"ln(fS klí
Itnh VmM j t lnf mí' t
I 4iP t'fí f ♦ f "'' l
Jedftt I t ( t f f "
fJ( fř r r 1 ' I : -vl t
Af' i H Wi i! -=5'h '-fc ' i ♦
nul! ?i l dii l fi mi
pomltsl skon fcov1 V tt
otvor do fTii tUM lnř !'
Tut rit ik ve- i J'"
iJm tj#n itirnp!a4
♦ #iU AM ! li jj-srM
ten Misiíjm řevem ititi"! ve 1 1
I fUv ! U vik fi'iti !! f '
jí? i tífiil j ill rti
Ifetre] d-i vjo -tl-jkt f"il íJ
JI h ifstn VipmiltMJI l I
rdclprlfě )J vyptejl J!i )(
tvsnt dávají } poctiví PslA
eh'pls Jej pff4ijl Jj m pal '
hildA'ek VjMíM k epoirárt
Kařlsn i pJy plné lloutkft a tliví
i botu silni krtími Z hluboká f
kaj brumlal tstrejske ípťebty
Dva Ifxlnfci olbkli rit tii-promo
kav f Uutý oUk lo-lril ký h j'i!y
Jej {ien& drlell co Jiní Jt kri
tjrjJ knfi roli truti umj!i
Jři lili ťaJ?bo odíru a tilu m
tam mřlrciia1trkioctrnou ích
kukalfl co dvlali ty rau J tdl m-vi
dr4pt!í l'o celou Lodiou nim
jařili t Tbiteleten ktt r ana 1 u! Je
ďo Lankóř dojiita vtpomlni moc
laděné l&xnS mett New Yorkem
Charleatonem
iSpofilivíe lida přivlekli ŠiíJa i
ia pomoci dvou dřlmkfi ř nalcho
kraulu nao]ili mu jich rudřrroJri
mláta rotla na tiím jako Louly po
deřti
Jest večer Sjolu ďHlujlcl maji
již kapilftlnf apelyt a večeře nikde
d&vajl pouze Lracbovou polévku a
ta do čepice vsítí nemožno a žádný
nema nádoby Prinefdi jím Jl tedy
celý veliký a objemný kotel na palu
ba V nedostatku hrníčku neb natě-
raček si čtyři přiklekli a pofádnČ se
napili svorné ho střídajíce Ji maje
dostatek nádob od poských holek
nalařtil se s tčmito úplné v pořád
ku
Přijíždíme ku přístavu Charles
tonskímu V pořadí stojící mésto
zdá se nám býti ohromné rozlohy
tetné zde kotvici lodě nejvíce pla-
chetnl dojem ten zvýžujl Lodníci
shání délníky pro npolef noHt guano
dobývající kdež je hlídají pod palu
boa by jim néktcrý neufouk Ode
vzdav holkám moji evropskou tanku
s celým mým parádním extra mun
dúrem do opatrování adrexu rodi
čův jejich maje již s New Yorku
odebral jsem e kam sem patřil totiž
mezi ostatní dělníky v dolní mfstno
eti v zajetí uzavřené Trvalo to ce
lých Seat hodin v žízni a hladu po
něvadž ráno neobdrželi jmne ani
snídané a teprve o 11té jsme byli
nuceni přestoupit! na tésné přitaže
ný párník Silver Star který s námi
ihned odrazil jižné ku ůatí řeky
Buckeys a po této smérem severo
záp ku naSerau přlítímu ráji a ebo
bacení Vzdálenost 20 mil urazi
parník ten ca 2 hodiny a tak o jedné
poledne byli jsme vyloženi v hu
stem lese ph řece kdež končila
úzkokolejná dráha guáno sem dová
žející Tlak pro naSo odvežení Blá
již připraven maje as 20 prázdných
ahelfíák&ni podobných vozu za ma
lým parostrojem připjatých
Po naíem uvelebení hnul se vlak
ku předu hlemýždí rychlostí a stále
úplným lesem a močály ai po 2 ho
diny jlJMI I7ij f t t Hiith řl'pr'( Mlf bli fptMl fdi hM
!tto MMfii ffoftí JtM
nsta I tulil se tlát sjf (ho TM
bn ( 1 1 rt f ť'4 tt f # f t 4f í
l ita t4i H riS Í4i I ! 4
( ' j f f M { t $ ft ř rjr
i dfry jh fi Á If k 1 1 k'i# M
f!( $tnth ni' k!i i ttliM
Jmm''ii i # l' 'H
Vfhh -ivílf r-A
f ? 1-k f y l'tf p fhti
II frl VÍoři f řl l'l II i'
'- fb]ll4t i dUi t
I i4m líh-i i fjílt'! k
Orfitnl iffř fi 4'ur I fH
jik !n Nfmo yj4lhl 'im
Jf Jli jlf!l kil tý J'! h 4 ÍUU
i ř(fn' tytUnfr f l#lf!l d
ni ů Iti k ÍI ít lřířm fmtf
ty ikrmu t4ř ll itř#l n ki
Mil a jrii Mi!fÍU Jrn vily
iljll fmilí dl íli I {ofní : (VI mi
ísjfka 10 liWr hiř5 j ftltuil
Ulkíth lttfti libru k4y t
JiUr rýif a loti literní piplroiý
pytlík kukuřulnl mouky 'A ftáloťy
uťlrli Jm: konvici na vábní ká
vy hUinf Iťfif hrbfc pro vařen
rfl nt-b kukulióné kí nnMo to
obllifťtiřho jidla a ďai v( ku čemu
a pro čhj plechovou prpfenku tu
Ppř Hirky k rot Iřlání ohné nám
láli rifcltni a nuceni jrn byli Je
obé koupili 7 nářadí ku dobýván
guána obdrželi jmo vždy dva a dra
opatu dlouhým držadlem a král
kým sekyru le'euiý bák adřevčnou
rukoví-ti as 4 otopy dloubou na od
valovánl poražených stromó dvoje
vidle se širokými rohy a velkou au
galonovou nádobu dřevčnou na vy
levánl vody Mimo to veliké a dlou
hé pily ku řezání kmeaů stroma v
pro 12 osob to společný majetek k
volnému použití
Takto ozbrojeni pro víecbny mo
žné i nemožné případy zrovna jako
Henedáci při parádé vyrazili jsme
vedeni několika dozorci ku našemu
příštímu bydliKti Šlo se plným le
sem přes shnilé a padlé sem tam
ležící kmeny stromové přes houšti
ny plné trní a růrného hloží pře
močálovitou planinu úplné suchou
přes loto a plnou vody v deštivém
počasí jižním v zimé
Úmorná tato cesta byla pro nás
vččností ač byla pouze as hodinu
trvající obnášela nouze 2 míle Co
nás nejvíce soužilo byli komářivehiti
na nái dorážející a teplo ba téméř
dusné vedro a z toho následující ží
zefí po drahém sýru a sucharech
Pot lil se nám po těle ani přeloženi
jsme byli nákladem věcí pro cestu
lesem ba pralesem obtížných Pochy
buji že by se byla na našem šatu na
lezla nit suchá Když jsme přidli
před naší příští rezidenci velkou to
boudu z nehoblovaných as palec od
Bobe přibitých prken na malé mýti
ně podivili jsme se její nádheře
Prkna tato přibitá byla dále od sebe
by vzduch lépe pronikal do vmtř
Nebylo zde ani podlahy docela pra
ničeho mimo armády tak zvaných
Scorpion&v malých to stírka pla
netě štíru v kalendáři podobných
Celý jih jejich jest domovem Já
uviděl je zde ponejprv Uštknutí
jejich pálí velmi a člověk ani hor-'
1 1 I 'll Xl tt
nosu uin promuajiui pu uhuuu
po celou noc neusne Pouze ona po
několik hodin trvající horkost? a ja-
kési tělesné vzrušeni následuje jinak
jest uštknuti jejich úplně neškodné
A pravý jižní Crackers ještě si je po
chválí chrání prý před nemocí zej-
mena před Žlutou zimnicí První
f 111 i - il lltalil
Mf ! !# i'iiřitl w ](( t
nthrxll i4iH Um h t #1
umfit# křff liojřsl Uí#lí
Ufq Vflikf Nfn I 'mil ř
kmttftil t i+tiiU Itd al
tMkml jMfcf ! ?! kl 7
tff I jfiftV1 ft#lli řJ
tunK ? ksiffil1 Uilliy fotil
kij#fc I4I U ty ítiM ht
fři!l J4řtjil Shh t řttf l ♦
utfitlAH k ( "i t k lirr i li
lil I 1 1 ! 1
00 NAŠICH DOPISOVATELO
Mnrolft Nt— Wřtřn N'mi!
( tlfiá r tik í M up
ko!rffm lim fit mírťilýf h ríko
ik niMrS rtřiMíf lmiři W] t"l
plflM PM flUtika Uty MI
irnt k náttl la l# Jn ♦ vi UI4fi
llulfto bte lti títl a l# ií budav
t a t 'Mltial J"m #i p2ovati
to abyrb lepílbo vi Jllánl itjl
VI lUlnťbo vi lřlánf fiemřl Jrm
fiviřin ládnťbo jiního nelli ro
dmulo # ml ti tk"l virikovkf
jko kl lmu synka farmfrova
'o kolik roků Uitn uniifl třmi
mjiUnkarni a neuttát pokud jem
neodstranil víeibny překážky a ne
doábt totilrnílio cíle vstoupením
lo Weitern Normál Collej
jím se nadřjí le když podařilo se
mi dospěli tak daleko že pevnou
vftlí a odhodlaností podaří se mi
též dospěli konečného cil Mně
aspoft na vytrvalosti a dobré vůli
nechybí a cltlm le jsem vnitřním
pudem stále jen ku předu pohádán
i jsem toho pevného úmyslu vytr
vatt v to důvěře že jen na toho
kdo v sebe důvěřuje štěstí so
usměje Lituji žo jsem nemohl
zde započlti při počátku lhaly
Školní tak abych mohl a ostatními
snáze pokračovat i Takto oni byli
již uprostřed cesty a působilo mi to
nesnáze jo dohoniti V ústava sioe
přijmou studenty kteroukoliv dobu
jsem ale radou každému aby začí
nal při počátku lhůty
Jak vám známo máme zde též
českou třídu a čeští studenti jsou v
české mluvnici již valně pokročil
a to vše valně snahou pana S L
Kostoryze Byl jsem nejen pře
kvapen ale mile dojat a potěšen
když jsem vstoupil poprvé do české
třídy a shledal tu tolik mladých
nadějných a uvědomělých i pokro
čilých muŽÚ rodu českého kteří
v řeči oteft svých zdokonalení He
dajl O kéž by bylo nás více
kteří tak činí Kéž nebylo by
mezi námi takových kteří zapomí
nají pro pfidu na kteréž se rrodili
na rod svůj nevšímajíce si toho
největšího daru jímž člověk ob
myšlen totiž řeči a nejen že svou
mluvu rodnou zanedbávají nýbrž
se za ni i stydí ba v nevědomosti
své ji ještě tupí Pohleďme jen
kamkoliv do přírody a oo shledá
me ? Vsadíme-li kdekoliv seménko
do pudy vyroste nám a něho táž
bylina a toutéž vůni a tímtéž kvě
tem Í ovocem jakou byla původní
Přenesme slavíka odkudkoliv a
kamkoliv nechrne jej množiti se
kdekoliv a mláďata budou zpívat
stejně sladkým tlukotem jako jejich
rodičové Jen mezi lidem nalezne
me odrodilce kteří nedovedou oce
niti sladkou mluva otců svých
Bylo již nejvýše na čase že v tomto
našem ústava zřízena byla třída
I liril UflIH ILUUDULV 1UC1 U1UUUU
X 1 1 „ 1 1
í řerpati pou5enf praktického a
VE(iělání v jazyka českém ba již
na8tala doba že by ae měly školy
takovéto vysoké školy české
vzdělávací zřídla zakládat ve všech
státech a ve všech českých osadách
jestli nemáme ta utonoati v přivála
cizinstva
Kol II rtM Mittnof prii I
ni To noto vystoupl wnoif
tu lnt M Ikol p ilbth
itfilifíh Mul lml t
Kottoryl sír f sitofu vJUftim
Mf Hiehfti #!( Sltt HjrVI fiMtl)
m si J'J viliti irJí- tnu
mnofti ílif f o(n iiMm Slít
ií jim lir#( l kfH ř44 fipnHl
Vlil hjah sby ti tylo tl#
Itr-li po I fokontUof f o ttif
sty po#l n i iii Atve t ímto
fcill'1 IKUn musili Jik 4i
mimo lm I Vally e#fmty A
Itrhlivl Ipřáf I droo? f rlll
4p 1 1 I tlkm Vtt Iřvvuj v4
řlífi' ifliwř-4 se
iuÍ Klikli
Mmitftomrrv lliftn — Ciín4 r#
ln An i r JI a U lims ! msl
vyUhnoiit iiřftřilk a druhý da
tifi střílná torko (' lťi
jllt iH kttni J etililfto a
brniný Iij4 My 1 1 mim vy-
blfUi na pknot áro-ťi yUn
jm li bn# l v dibnu kktifiri
pr4 s4ifm# l'l-tr tr Ji J t i
ti S i fDtA In I kskňřícu 10 tnih
lemřita A O renll To j# střílná
drtbota f IT d#rrokrtírk4 lUlé
řay kt#r4 nám tyly sli)o4ňy
před dm% roky l o detnokri
liiký kongres vyiiitmsnal I A
přer demokratické listy vyrbt
lujl ty aUt4 léf al do rU a
preídnta ('lvelnd t ni ml IU
nyníjlí li" A přičfnjf re"iblká
nftm it vinu Je prý radlji pends
pod strom ukopají tiel by Jt dali
4) obrbodu Proč pak al udy
demokrati nedávají svých pnéi do
obchodu aby nahradili to co r
pjblikáné jíodle jejich tvrienl
ukryji ? Což jsou bohatl lidé jen
meii republikány f Af se každý
Jen kol sebe rozhlédne a shledá
brzo že jo mezi republikány i de
mokraly "jak stádo běží' tolil
že právě tak mnoho zámožných
demokratských farmerft Jako repu
blikánských % v každém jiném po
voláni jest to samé Demokraté
kteří tomu tlachu demokratických
časopisů věří mohou o jeho pravdi
vosti posouditikdyž ai vzpomenou
že oni sami žádné peníze neschovali
jejich republikánští spoluobčané
také jinak nejednali Jo to divné
že i ten největšl a nejhloupěji!
tlach může dojiti uvěření Se
srdečným pozdravem váš
Známý
JEDEN
vystrtiinftr
ZDARMA
dtlpra lnkovaiiy
olxm airanacli
rhotíviTiv 1mhi r
Jen! s iwjífi
Li
ohiMinflix Mt
kaM ý jmi jn-íllv
rnHAn lín ifraliU
7riADMA
fcuniinin
vat) l
v-
The OXFORD MANUFACTURING CO
2001iberni prasata
v (th3c1
H O H t 1
To jak na5i zákazníci sami nám tvrdf docíleno byti mfite
krmením
STANDARD
při výloze 60 centu na kus
Dokážeme podobné výsledky dosvědčeními budetedi si toho přátí
Piňte nám aneb jesiě lépe objednejte li Jej na zkoušku od
The F E Sanborn
_
Mimkráant vtbsr M'no ser icitn
itfd jimnesima MToaaeu jio i pn wtnata lowm ootp'iarii iinntu v r invi ry
Mim na tfaca ikmh S4S a M-TO bati řlll
na rlTodach dfaalain Ctaa 1100 bolí: iH
4 1 bull ě tá ISa ta dtV I ToU euu 1
F J LEXOCKEU -
IIHl f
I4tt pn J W Polanský t'K
I řlflt Neb f# nHň4l
f f líl J !! lil ilno'l fobif I
1 t - I I 1 I I L1 (
JT' mm mi l('t I n"J imi
Mmft4tf thUtn ml"ilt di
bf bň I kuM řnili lo fíjk
4tko# lioi Jti-if -t4 ptsj
MUlo i Of I ! oij j tuJ pidnirlif
I lt l íť-i I ts ' íihf i mth~
miMif 1 1 nt l dlif klH
jw#řiot4 bji # tl o n i M'
'(! iřijil á-fc ♦
o ifi o k Mp"1 ti'lnf k ÁUíííS
s h jlo třlr )íit t( líny a
ift4 fl — Nlllf"}' Inftí
í Ví ! ij J # mnft ř? Il
] ti t#thl ]-rr V!ill V řo
kef'M J${ mffJiii v# r' 'i V
iem i iit# k tni vl ik ď
ht it mkm 1 1 p If) t ? O k Ifty
M ftli' tlkmjlt d -'-řo li rt' b tko
p Misko M i'itb Omslii rw Siotftif ký
spib k a p Jin PuifiUký pře? typři
tiiMlil to 1 1 jV t h v I í i vv Irlrt
nelit tv # mři ř'!k i4riietn4n
h'-UU í díky m I Ath
!k byrb
I nltllo
fil řs'-ol ttrb lisin te
vt ř Mřir-l ý i ini iřijl( J řienl
(k ile ]k # ť 144 motl ty
♦ ík přijít i ťl ty I Arh o mU
něm I Vál rtertný krajin
Jot W Pohnký
Oiitulems irtova !4 t Ile
fbetnfm dotřo(iřnffíi kt-ll mohli}
ty mu Jikoukolív prá' i 'o#kylnootin
pro ' a ř'lif9 vyd'Uu moh
Jak jsme jil sťltlí iiatni s nij
%tuut v Hm křijinA kU loni hi
čeho nesklidili letos opl% žádnou
sklíieA k oči 5%ánl ifiif HjKíko
Jíl by s a pr I jkonkoiivěk ač ře-
mestem j srdlář a I'1 o tři roky
obsluhoval parní tfJ Kdo by pro
něho nějakou piáfi m'l aneb chtěl
mu v Jeho zoufiU' ni a teuaděnéro
stavu náiMjUtc'n 'ýi n-iclif mu do
píis pod adresou J W Polanský
Mraitoo ebraska
-NeJlcpSl řcuky"-
HOTEL 3 RESTAURACE v OMAZE
ťlmlÁ nflkiila k ehatná atrftTft lrn uáo koai i
vlkova čopiijca fiifnt Mik t ťlonA
IloU Hro Oulney J
jiai tiroTufl jdlnl telkootxhiiúnl jfdnateU
pro V-ulo {ilvottr hAii kat ťto pivo fp ho
Untkrn r moobtrt llboolntni
V L VODIČKA & CO 1
tdLSMm 1304 J 13 ul
KtproU Fukrka Zipda Omkba HolK
fil TOTO a 7aSlf( tiAmrKiniMii4afKirtfvi
Misla Prali?
(Jnfikou vláknovým lllj'raurm ťyuiiiirovyiri ciutiKnru kut
imu iiikviil iku-rít mo7no oicvMil aniž lir Um trnslu nAJnk
mrojn uiUJilvall veAkH iifislnéJAl vyraljlulé Mcleh utrojflj
~ i- Au I 41 Altl luh fctl#t rLtn 'I
aiiUimattckou cívkou Vhloii kiTá0 eama navlek A ailály
fc!m iMttntnfiu- Inliluinl oliOfiii aul KovovSřawtl im i
a ixliMny dlli-m nlklováiiy Su-ti J uh
t-Juy VoAkPr eantl na nlihi rálfíl iHv'
IpiiiiiA txvlň a doliřo řDramivAny lfvía ťftl
slu Mt iliilm jrfknA iiroviMlHiia píxlmavec 1
nJm vira n twvny jijyns mu Kolonám amiiMino na jki
HiimilMniá vnlkfi iiAj-iiiiivC kolo a chránťllo Stro] má vlatlltliU
11 várnbana KlroUft NxiinclilA hl ulit MHO Titílftltotit lA
Miiltt ikWi1tiI lliiiik irnlm vráilme Ktrolk
rsiiiltj tm úi v loiirfiin niartt uu-u&ino ví
larnia Na Ulwtlilcnul rkouAkU
oiKlrřl jlcn otroj kaM kdo rakonpl iwbolv
Mttra koupi iQMroja %
fT Plito pro kataioft
8C-I WAI1ASH AVEIÍUB
ciiu aoo uxwoia
M í C? í 5 ll
KRMIVEM
Co Omaha Neb
_ _ j
loioreu siu jistu mom iua kukuřice při
SMt bulit do akru Tloa n i kb rklff 11b drob
obl4aávkih S balit pyUn idirmn ťH mini
prval tudy a vlečku Ulfl Adr-: tbsaaiB
- - Dextcr Iowa