Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 23, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ROK ZÁPADU
POK
Mfltllf át Tfíl of frrtr Af AiMNA 0118414 4 K et4 Mlfflft
OMAHA NEBRASKA VE SÚÍÚU 23 KVÉÍNA 1694
ROCřlřK XXI!!- ČÍSLO 0
ř V
_ „
I 'llrifMff f
' kráíkott iliff jro ikon-ili
řM'l fltxftodfli íftlff(i f tíf!
ft Jr ' lín k ty řr# rMá h
f fcf tiiilttl mim
íh d!'KMi odMřl8 řrl
fcb tlnm řJfif Kiot tnk
l t0 r Nl týlotiy }tt tintn stá
li ttejn klyl pfijd ilH ttb j-o
4(k mí e ma( In lf J lobk tel
dolif to t!Mt a 4m'ill Mf
Mho fini n4n ftlittft velik Vim
nvlero f Jon rtikteft jenf r4ld
k#m lřh J"l'lťl(i nemoh
Vltk V lil 4 tjilftt pl loji (4 Iřr I
kterým ltj to f#iftoliil(i 14fre
ri'pb'tli in-lili by pMptatit)
kdyby fKtIli K takovým jmro
lil M litřif ffn mlnod jáioatf
lv t4l It Nljlv mifm Ty
skrovné étky J rd odbě ratelfl k
po la lotání mime ohnáH přM 70(0
kdybychom jen olo'fi nich
byli fcMrJrli n#-tJÍ ti byihom o
lidní nesnáz) Jeden víem pomoci
Mm Ale al dni pomohou jdno-
' mu snadno aneb Jej snadno I n
sniil utrhnou Proto fádum itě
Jednou cl Aifclivě Pfidplácejt J
3it ly- 1'ukroht
NOVE ZPRÁVY DOMACf
Politicko
Z Wtolilutfonu
V sněmovně jtoslinvcké jednáno
T pondělí o i&!e!itofttch dictrictu
Columbia — V úterý řlcfato
dU( jedn&nl o roijioctu pro námoF
nictvo tý 2 odiolťdno přijat I'ak
predevtato jedu&nf o ror poctu pro
odbor hospodářský — Ve třelu
I T jednání o témž rozpočtu pokrato
váno a rflrnó opravy a dodatky při
jaty
Ve Čtvrtek v nímovnfi poslanci!
jednalo ne o rozpočtu pro potřeby
odboru boHpod&řMkébo a blavnfi o
'položku pro vyíetřoviní v tajma
lavodňováof— V p&tek jedn&no o
-předlore pro odbory e&konod&rný
výkonný a právní a po večerním
xaedaní odročila ne Hnčraovna do
pondčlka
V aenatu eapočal v pondělí sedmý
týden debaty celní v kterém den ze
dno ho pokračuje Jetit to debata
podrobná a skoro ke vřem člankfim
činí o návrhy na směnu jež ale joou
ikoro šmahera ramttány vyjma ta
kovýcb jel demokratická finanční
komíne sama odporučí V úterý
podal senátor Allen populiata z Ne
'branky n&vrh resolucc kterou iádá
M tekretář pokladny aby podal
spr&vu kolik osob samČHtn&no jest
v prdmyslecb clem chráněných po
čet OHob na jichž mzdu má ochrana
celní účinek počet onob na nč2 oe-
má ochrana celní účinek počet OHob
jel zivhí na trhu cahraničním pro
dějem nvých výrobk5 počet osob
domorodců naturalizovaných obča
na a neobčanfl saméHtnaných v prft-
mysla chráněném i počet domorodců
a naturalizovaných občanfl iichl mí-
J ta zaujali neobčani Senátor Chand
ler upozorňoval Allena aby si dřívo
rozmyslil zda-li sekretář pokladny
mfiíe takové resoluci vyhovět a li
danou zpráva podat — Ve středu
dospěl aenát k jednání o oddělení
o olejích a přijal některé opravy če
% lící ku ívýSení cla nad míru navrbo-
Rvanou
It Značnou ootornoit budí pověst
l r
S ie senátor ftm Kyloovi ze South I)a
koty a Iluntonovi i Virginie nabí
zeny byly peníze aby prý hlasovali
proti předloze celní a sice nabídnuto
prý bylo Kyleovi $14000 a Hunton-
dtl ff fifb y jlt
lť' ryff t jM?m k Irtm 4'1
yhtl'ftrk k"řri l'-lrfl
ř líoltl t knf týpftfly ht t
trkldn(l'i tthU ht výih jf %tf rf
fcf jl bflt dl iik' MrKmUjp
Jik řtJU v r'n'i jik tř
'M v fnit Vjtfíft (ři Jfit tíh
sM r r
í?
íi
i?
ú
m ~ O i t j 0
wrM1' í í i i v
'ř M íi M U 9t V
y i i " M w
— ri
I
i— y %
w 'ft
'i o '
) n f v ti
' lil - W i l
n m u u
— - e í (r
4 ť W O C t
V U A 'I 1
W M
n ? - rA
w i to c u
l O U M U M K
M -O 'O fcO 4-
l A W fW I j
O ' -O -
lii l l O 8 4IT
S O" 'd M U
ti V Ml — C
A6 od počátku pravidelního zao-
dání uplynulo již pftl roku neprosul
posud aní jediný rozpočet oběma
němovnama V sněmovně pcslancu
přijato bylo devět ze čtrnácti roz
počtu do počátku minulého týdne
ale senát posud není hotov ani a jed
ním a celkem jeit kongreí nynějíí
v této věci daleko pozadu za jinými
Kdy! se přtd 4 loty jednalo o zákon
McKinley-ho byly touto dobou při
jaty již tři rozpočty oběma snřmov
nama
Ve čtvrtek v senátu jednáno o
návrhu senátora Lodge aby zvolen
byl vySetřující výbor k zjiňtění
podstaty pověsti o pokusu uplacení
některých člena a návrh opraven v
ten smysl aby vyšetřeny byly
všechny pověsti i ony které před
měsícem v příčině cla na cukr se
roznáfiely Za výbor vyšetřovací
zvoláni senátoři Gray Lindsey
Lodge Allen (t Neb) a Davis Pak
jednáno dále o celní předloze a na
několik položek bylo clo zvýšeno
— V pátek usneseno aby od pon
dělka pečínaly sezení 10 hodinou
Celní debata ten den valně pokro
čila an projednáno jedenáct strá
nek—Za to v sobotu málo práce
vykonáno ale přijata řada roz
manitých předloh mn5í a místní
důležitosti
Kronika udalotI
Armády nezaměstnaných
Kellyho armáda míru ukázala
že f&ké dovede býti bojovnou Tak
v ldon la bylo "generálovi"
oznámeno ?o v městě samotném
přistáli Besmí alebrž di dví míle
za městem To se "vojínAm" ne
líbilo i ozbrojivše- so klacky a ka
mením pustili so do úředníka v
přistání jim překážejících a nastala
tahanice průběhem kteréž "armáda
míru" volala : "Zabte je ! Utopte
jo 1" atd Dva občané byli "vojíny"
potlučeni nežli vSak Šerif přišel
na pomoc byla armáda již na loď
kách a plula dále Dva zatčení
"vojíni" jsou propužtěni kdyl byli
slíbili že záhy odejdou "Oenerál"
Kelly doufá Že dostane se mu i
na dále dosti potravy a všeho po
třebného od obyvatelstva měst po
dél břehu jei téměř předstihují se
f tom aty armády vždy co nejdřív
ae zbavily
: : !:!: : : ? : :
V _ i i
Mkvllnt přfitlft vj
k'i pod
PiUhl jJiJiU U iUft armád
Wy MirUl J'inU i MU
pk přsrti l-ili armili ř'-
ki mi dtnt ÍH It U ii li
ltíftr'ft aby ? i'kiiém
ow l 'li'í lli tfoé ukradli
rninalíi lk dráhy lriio iViCif
HI ((mor k ef II Vmt Ivláltl
i1lťn Hiir zful a ř IMIný
vý!h ifdl MfU( i'irtkhsm
pak dopravil mttl ollbtan4 ďi
S'di l lihi k ll tprv Itn(
jMlrtl iibýti má Vláli
a f#Ubo Uh'i tfrif na Wabiňsíion
j%k ví Ino má Jn strné výlohy a ťi
lijtřfil Mariálové tnni mít
tolik a tolik výpomorných pak J"
volá m vojko t také nřro ifjl a
kdy J tu anb onu armáda pochytají
polbiti ji kom-íti po drám lpět n
iit4 m(Ui a za tu jli la muí Htrý
lek Hm oH zaplatit Nfftný
ten Coieyav nápad
Jeden oddíl armády nezaměstná
tjýih čítající au 7fi řlřrtft zmornil
so dne 10 t m v Oglen Utah
nákladního vltku U 1' dráhy
Zřízenci vlaku vsak sjeli na vj
hýbku a dovezli armádu do ohrad
Odtamtud pak "vojáci" dále ne
mohli i sebrali se a šli pěškv podél
tratě za město slibujíce že so jim
snad přece podaří nějakého toho
vlaku so zmocnili
Osmdesát člena armády neza
městnaných obviněných že do
pustili se urážky soudu tím že
ukradli vlak U I dráhy na-
vzdor rozkazu úředního bylo do
praveno z Natnara Idaho do ISoise
v náležitém průvodu kdež posta
veni budou před soud zároveň i
oněmi z CJreen Hiver Wyo Pade
sát jich vylezlo na vlak v Caldwell
a nechtěli sc z místa hnouti
Patnáct výpomocných šerifa bylo
tam posláno aby je zatkli Druzí
zatčeni byli když chtěli se zmocnit!
parostrojo téže dráhy spolkový
maršál Pinkbam oznámil že jeden
oddíl "armády" bude předveden
soudu v lioiso a druhý v Moscow
bude li toho třeba
Z Topeka Kas sděluje se
dne 20 května že úřady rády by
se zbavily soudu se Sandersovou
armádou jež minule zatčena byla a
do Wicbita dopravena jest Také
dráha byla by radši kdyby si zby
tečných tahanio ušetřiti mohla
"Generál" Sandera však toho právě
využitkovati hodlá i slibuje že
nebne se ani % místa dokud mu
dráha Missourí Pacifio neposkytne
loď a dopravu po řece až do Pitts
burgu Obhájce "armády" vyhro
žuje že zadá 351 žalob na náhradu
jestli se dráha podmínkám těm
neppdvolf To mftže být dosti
zajímavé když by "armáda" nyní
ještě dráhu žalovala
Omažnká armáda pod vedením
gen Kelseyho byla zadržána dne 18
t in v Hed Oak la a sice proto
že den před tím táhla měotečkcm
v němž prý několik případu nešto
vio jest Od městečka však dostalo
se jim potravin i vytáhli po odpo
činku jednodenním do Villisca a
dále do Creston V Creston pak
odbývala ae veřejná acbflze a Kelsey
mluvil Zdravotní stav armády
jest dobrý
Chicagská "armáda" pod vůd
covstvím "generála" Kandalla jejíž
setninu F tvoří dvacet Čecha do
razila 18 t m do St Louis kdež
dostalo se jí dobrého přijetí načež
po krátkém odpočinku a zásobení
na další pouf ae vydala Druhé
Křídlo této "armády" pod vedením
Sullivanovým dorazilo dne 18 t m
do Toledo kdež zdrželi ae celé
čtyři dni a žili si pěkně neboC
aTf"1T7 A f A TvTTV1!
tádím Vr f lAmo
Bouth Omaha Llvo Btock Commlřwlo Co
pil Wl!i!m !♦ tnimf lMj p t tť
1tn firma má rt#j!#pif rsiU řjpolbtiiříí pro If ' j
káh Přotu f4Um# ítmty fy tm n4 dobyUk k'i pM-l-ji iýlil
♦"k' ř'řl
Honlh UmuhŘ litr Hlork Co
n Unien 117 VuhmitP !lll Ho Omahi 5řb
ďť!o in Jím od o ihotných fban4
t foho p-uMiního
('oX#yité dopadtnív l'ořyth#
Mont a zatlení milkf ponvadl
i vtait vlak t in ví
přodvt lnl spolkovmn oi l
Knowlesovl 4S bylo jih odbu
zeno spolu vřídel na třicet dna
do okresního vězení a někteří al na
fest mří( f kdelto dfuzl jnou ťro
puštěni kdyl byli slíbili Ie vbky
Northern Pacific dráhy nechají na
pokoji
Konsubl Fleestern jenl zatčen
byl v Auburn Kal pro zastřelení
vfidce "armády neraměstnaných"
Paisleye v tahanici úředníka
"vojíny" u Hork Linn jest dne 'i0
t m z obžaloby naft vznesené pro
puštěn Po dráze Denver tt Gulf z Pueblo
přijela přední stráž "západní armá
dy" do Denver Ilflo jich několik
set a dráha chtío vyhnouti so zdr
žení ve spojení a po případě i pře
rušení téhož raději "vojáky" od
vezla Nezaměstnaní z Denver
vytrhnou a onou armádou na Wash
ington i počítá se že bude jich 700
Michael Fitzgerald vfidce novo
anglické armády byl v Pbiladel
pnu l a propuštěn z vezeni na
záruku Týž minulo byl zatčen
že vzdor zákazu Sel do města Hned
jakmile byl propuštěn odešel do
Haltimore "za vojem" avým
Jacob S Cozey vfidce armády
míru objevil se dne 18 t ra večer
v síni "Clover Clubu" ve Phila
delphii v plné válečné uniformě a
vyvolal velikou sensaci 15 j 1 tam
k banketu pozván avšak několik
"vynikajících" zdráhalo ae jisti a
ním u jednoho atolu Mezi nimi
byl též velitel milice Snowden
který prohlásil že ae muže a
Cjxeyem setkati ví vážném boji a
nechce proto a ním seděli u jednoho
stolu Na to byl Coxey z liellevue
hotelu kdo hostina tyla dávána
odveden "Art klubem" a pak teprve
hody započaly Coxey byl nad tím
dopálen dal ae však několika přá
tely uchlácholit a žil si eo zatím
"vojáci" jeho v ležení v líyatts
ville Md spokojili ae museli tím
uejnutnějším
Sondco Miller v policejním aoudě
ve WashinglonS vynesl dne 21 t m
rozsudek nad hlívním vůdcem ar
mády nezaměstnaných Coxeyem a
pomocníky jeho Urownem a
Christoferem odsoudiv je každého
na 20 dnu do vězení za to že vzty
čili prapory před kapitolem Coxey
a Brown byli mimo to pokutováni
každý $3 Že přecházeli po prostoře
před kapitolem
Dělnická osada
Vyslanci illinoiské federace práce
Madden Pomoroy Nee a JefTray
byli vysláni do Kalifornie za úče
lem vyhledání pozemka pro chicag
skou dělnickou osadu Nyní so na
vrátili a vypravují že mají asi
tucet nabídek v okresu Merced pro
osazení nezaměstnaných dělníka v
Kalifornii Asi ve třech případech
nabízí jim pozemky téměř zdarma
a Poraeroy jest jist že ae podnik
oaady zdaří Mohou usadili 810
rodí z ftbhf kil 14 by ďtl po
Ivf fti akreh i ejmírnljšíih
podmínek Ilyl ffijat támfr po
sttviti nt kallýrh %iQ akr)
řn'tko tiprotřed aby odn(r
bydleli m molná pohrom viA
Na den li t tu svolala unit
tkalci) hedvábných stuh v NeW
Yorku valnou sdífiii za příčinou
porady bude li tm ve stávce dále
pokračovali či přijmou li členové
cenník mzdy jak sestavili ho spoje
ní továrníci v N Yorku a Patcrson
Di scliflio dostavili so i někteří
tkalci z Pattrsonu kteří vykládali
tnirno jiné ! situace u nich byla
příznivou a duch mezi stávkujícími
že panoval jako byl před třinácti
týdny na počátku slávky Kdyl
ale minule došla tam zpráva že
mezi newyorskými tkalci některá
část rozhodně vrátit! se chce do
práce tu že mysl a odvaha mno
hých klesla - Došlá pak depeše i
Patersonu sdělila že při hlasování
právě spočteném rozhodlo se 618
člena aby se počalo zase pracovati
za mzdy dle cenníku zaměstnává
tclft jež znamenají malé zlepšení
kdežto pro další stávku bylo jen
297 hlasfi A brzy na to došla de
peše druhá že usneseno vrátiti ae
do práce za mzdy dle onoho cen
níku Kněz a n-allěkost
V Aurora III mají ode dno 18
t m Hcnsact projednáváť so tam
případ slečinky Xenie Cummings
ové 2Ueté jež žaluje katolického
faráře Leydona že jest otcem jejího
děcka Táž vypravovala u aoudu
že páter Leydon často pozval si jt
na faru kde bavil ho ní z počátku '
0 "duchovních" záležitostech a pa
trně velice ho zajímal o její opášu
duše V pátek dne 13 srpna 1802
pozvat ji aby ho v pondělí zase ua
faře navštívila Přišla a pan farář
vedl ji do své ložnice aby jí ukázal
fotografii kostelního sboru zpě
váckébo a potom ji svedl Žalob
kynfi má proti záletnému faráři
velmi závažné dftkazy Církevní
představení Leydonovi čekají jak
proces skončí dříve než proti němu
zakročí Jako obyčejně bývá tak
1 tento farář Leydon těšil ae nej
lepší pověsti a všeobecné úctě
Neopatrností zřízenců
V tunelu Standing Itock na drá
ze Newport News fc Mississippi
Valley na dvanácte mil od Prinoe
ton Ky udála ae dne 10 května
srážka jož vyžádala si sedm života
lidských a několik osob mimo to
jest poraněno Srážka udála se
vlaku dělnického s vlakem náklad
ním č 62 jenž jel na západ Kon
duktér vlaku dělnického vyslal aice
jednoho ze zřízenců napřed do
tunelu však jel thněd za ním a tak
so stalo že bylo již pozdě dáti páru
zpáleční když objevil so vlak ná
kladní Jedenáct vozft nahroma
dilo ae téměř v mžiku na sebe a
všechny jsou více méně rozbity
Tunel byl troskami úplně uzavřen i
marné bylo úhíIí zřízenefi aby
trosky hned v prvé chvíli jak ná
leží prohlédli Spojení jest ovšem
přerušeno'
ié i
i
i
i í
I
t
i 1
ÍW jí
I
t
-
ř
r " '
i
'
k
' í "
'i' -
r '
I