Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 09, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
ADU
A"
itAti
f!
ROČNÍK XXIII- ClStO 4
HOV? ZPRÁVY DOMlh
I vf aM (
V "n I' II j# Ifnf-i v n # ft"
til 'IfHÍÍ U!l O řř lul fdJÍ
f- f r f tri tfpjk' t4J inn-fni
pfijaU V tjl Un fjrt f4rl
aby ifln'# jr l nt !if
t řti"!i J řř řtki N i ' t r t r ti
ftiMl t I # jmífi Ntbrr#
— V lrf nicVho riv}fíin
íMva Jdn4nl npotbt jf !l t
Ařtn4li t fiity ho po hvtlí
snlmotria odročila fuij k
mMlmu -řtfn Mt klft l" i
Michiganu — V tfplfi pfrdtoiil
Jdnn Ohiu n4rb aby vy lo
třena bylo iliiil jkwrých i davu
('IyoVtft piliiítj A p)kVl
aby Ihned o vřel Jdnlo po
o věci f r % íI'íí'íi(iA l'fptfU
rozhodl ] i4liliit iifnl f r i
vidovanou Jfiloino pak o před
loze o úČlovánf v odhrn poklal
tiln kli r4ž přijata Pak předlo
len k jednání rozpočet pr pří
stavy a řeky
Ve čtvrtek pokračováno bylo ve
sněmovně pnul nic fi v jednání o vý
počtu pro přlntavy a řeky — V
páuk rozpočet přijat a při večer
nim nezení no odrcčila sněmovna
do pondělka
V senátu v pondělí došlo k
h4dce metl nen '1 urpie a Aldrieb
mei kterou! prvřjSI obviňoval
druhého to IháFotvt a i Jinak jej
orálel Tu vío povutalo n&lvd
kem pronesených v ren4tu po
vřutf Je nekrot&ř pokladny připra
vuje novou celní předlohu kterou!
tmřnřna bude valné předloha na
vrženi co! Turpie prohl&iil ta
lei Aldrich dal Turpiemu na
urižlivou jebo hb klidnou odpo
věď Hlavním jedn&ndn toho dne
byla řeo (Juayova o předloze cel
ní — V úterý (tenat ho odročil
když otnámeno bylo že člen jeho
Stockbrido z Mich zemřel líylo
to v 5 týdnech po třetí co ho ho
n&t za podobným úcolem odročil a
iice před 5 týdny naledkm úmr
tí Colquitu z (Jeorgio o dva tý-
1 dny pctdčji náHledkem úmrtí
IiVanco z Jižní Karoliny a teď
I Stockbridge cMich — Ve Htředu
mluvil proti předloze celní Stiiro
i z Washington j
Kdo jen trocha pozoruje neznal
I dojiHta že nvneiňl konre ie ir4-
% " 9 u#a
ničemný Tři měníce ztrávil ve
zvláStním zaneduní za účelem zru-
ienl Shermanova zákona nvola-
ném Teď zanedá S měnícaavSe
a vtrlrnn! In nfíhrAmnjlir viin lil
Iv iv vui viiml I Mt t V Hlt
"zbývají jen dva měsíce do konce
úředního roku ale ponud není
přijata ani jedna ze 14 pravidel
nýnh předloh rozpočtových
Ve čtvrtek mluvili v nenátu
Chandler a Quay proti přijetí před
lohy celní — V pátek mluvil Quay
opět ale po druhé hodině Renát za
počal ezeeutivnf nezení — V nobotu
po vyřízení několika nepatrných
záležitostí opět nenát ne uzavřel v
exocutivním nezení
JcbI nyní nkoro jinto !o Wtl
onova předloha bude přijata v
i nenátu n opravami přijatými v de-
1 a! -1 f _ _ I _ 1 t í
r monra'irkím kaukunn
ivemoKraie
žo vřichni
tvrdí že Jnou ni jtnti
t aemoKraio az na iiuia nuaou pro
í i blanovati
— Žádají Be obchody farmy a'
městský majetek do prodeje a na vý-'
1'jQěnu Udejte podrobnosti E F lávány jsou populisty a celkem z svobody toho kterého dělníka Ve
f Itlnger 821 J 15 ul Omaha Neb 'toho jako celého toho ta!ení na 'zprávě výboru kongresního podrob
IthktCcOlc I Washington vysvítá že jedna sej ně ao líčí okolnosti Jel vedly k
af tnt
OMAHA
lrmif p#Mt#4tajrtu
t%tfftt rmi-Ia fiMmíln
hj-h melt de I hfllna Vh
inít(fi lřř( #ki#ít#t il h f
'
Armilt tiriitlt i lř íhj
líříiitt íinÍ (#ihl A 14KI f) k
(-tťJ VUr4 tniftvo loíli htl
kv a hílt (thjr niífi
"l'ikrj ři řnl ftir4 tftl
vlik mft Ařtkdm ři tlUhn'Uy"
( art Vťn l4hli vrviil
J slffiňl étvřři Jako íJ4kyl
t "mBn j fhovall H4 líal
h a iv dováli mlr a kli I ať Jt
jim l ivoUno kaj ltoln inUvitl k
} tt t:tk V t fAv l i halí
iU Mami Cuiy ova fln%
v Ml) lai a na koni k tl(o
iiřil i a lna Jiho Jol) m
(futfrl j-rřl'li v Volit iMit
k f'Xfi4Milo lti ahv na na
ivjkl) ten j'fftvo-1 iililrajlrt -
IVnřijriiiía Avenue i po
díval Tolicí naléiala na írh
ř ran 4h ly foi'(avřha tak !
ariii4 la tak tnadooku kapiudu do
tati m nemela Vot-y vida to
neprodlené eko" il a koř4ru A d pó
lu h lírowrirm kdvl jíl ncdaUko
kípitolu ne ocítili A ok&tali lida
Jak o vojanuku maji artn4du vy
cvitvnou analit lonlhú do kapi
tolu ahy te íchodiíii k nhron4!dě
ni promluvil Katal hon poli
cajii puntili ne ta nimi a v pflHl
chvílí b)l Urown i Coxey v moci
Jt-Jich llrown dopraven byl ihned
na ntanici kdežto Coxey doveden
byl k iivému koc4ru Lid vohl mu
14vu a Oozev v tv4ři bledHako
ntf-na dal znamení k pochodu a
armala odebrala na do nového leže
ni Co zatím Jednalo ne v policej
ním noudč o propuštění Ilrowna na
táruku byl na druhý den také "go-
ner41" Coxey zatčen a Columbua
Jonen V policejním noudč bned gram jen! objevil ne v St
!it7Anf tf( tíí-htnkórn jintóm čanopiso a odtuc
"Hvítel" armádv zvčdčlo oblevili
ne tři populÍMtičtí pr4vníci aby j
hájili Vlantní výnlech byl odro- -rv i dbhiui bu
čen a bude projednána na Hdont íic0 n prvdí vSak mčla ta n&nle
obhajeft před porotou dek Jo vkladatelové brali vklady
KoWvnvx rmyi niamřf na ' své z bank? a banka úvčru rázem
nýcb jefilč dne 2 kvílná byla v
Den Moinen VeSkerd nnahy děl
nických organinací aby armádě
dála pomohly minuly ho cíle an
dráhy odmítly ponkytnout vlak ač
dělnické organinaco hrozily že
veSkerou dopravu zastaví vSeobeo
nou ntávkou jestli dráhy nepovo
lí Kelly nám a mužstvo rádo by
ji! vytrhlo ale nejde to Mčntaká
npráva nechce ve pronpech armády
hnouti ani prutem ano nechce ani
o nemocné ne pontarati Několik
zábav a přednáSek pořádáno bylo
ve proHpěoh armády a "generál"
iníiUl til nAlritlr ttAir
AHl MVIVVliA ntu TVR) IUI au v
mimo potraviny a jiné vzdor - torno
však byl by ji! raději blíže cíle ce
nty své
v hippie creek toio utvoma
ne dno 1 května nová armáda
pod "crenerálem ' Dandernem Ie!
vítá 260 členft a vytrhla opatřena
prý lépe nežli vňeohny armády
'
drhé dne 3 května předneda mimořádného výboru kon
V AHpen iolo odbývala ie'crenního Jemu! bylo uloženo vy
dno 2 května valná ichuze lida Uetřiti pokud soudce Jenkinn v
v které! protestovalo ne důrazně Mtlwaukee Win přestoupil svou
proti tomu žo armádě Coxey-ověprávomoc vydav rozhodnutí své
ve Wanhingtoně nebylo dovoleno proti zřízencům Northern Pacifío
před kapitolem demonstrovat! a dráhy je! nalézá so v rukou re
"generálovi'' jejímu jako občann 'ceiverft podal kongresu zprávu
žo nedovolilo ne ao nchodíitě tvou Jcnkinn jak! jsme své
mluviti Také v Denver a na doby sdělili rozhodl že žádný o
jiných místech nchfize podobné no J zřízenců dráhy nemftie ne na stávku
odbývaly a přijaty jsou resoluce odebrati kdy by ne mu zlíbilo a
n roli obmezování domělvch nriv tntn leho rozhodnutí vzbudilo no-
občannkéch wihlfldem k armádě '
nezaměstnaných Schůze tyto zvo-1
tt tttttft át ftMfM (iMsa i" tjtá' t
NCDRASKA VE StftEOb O KVÍTNA IB'
2
]p'tnl0 h Htili(irk g)i#k"
ffctl
Ktlhi řml li # i
i é i i t
I'r 4 li Jl š%m% $ ahiťivil A
' '
ffk iti 'yní J'ii ftil I A
jířti hk'hk ♦íjířtřil" Klly
vhxtftl ) Mllit"(Í ti l
I fřt1 f'Mli m nl f
( a tjMril míl'hf ' l f'
?4lnf v#r4l #k "rm4 l Ji"
Un# lvili i# V inliii tlm l
£lnov4 j"JI v 1'oťimvt ki-'iH a
(r44l'i t4 j rli Uk iíli t f 1 -hoflUfrt
I lfotnMi ňř IV ('!
iJ4l tni mi to oinIrtilf ! l
l4ior kfl f m-i lic lihl ml
ktnilitid Mhft i t4Ur Jt
rf jil tl
L'hic'4kJ o!llt Arm4'ljr hfi
rnřtnaných (oI e!"nlm ''gftnu
l4U" ICnlIU tlortiíl lnn 0 t ni
o V'Alrlo Inj "Voei" Jo
íak velič noknjni vtflilcUm
A roIllřnlm otravin
(Mll Col (UUinA doratil lo
Duqupunc ]' k!! roíhil ivflj
ulán Abjr "vojsko" jio lIilm ol-
choda l Ohio ni oddochlo Iljrlo
doMlivo A nrni4'lA maU hli-íati
naljfu-nho jf řf nlřeSf po hotellcii
(alvín ncholi4 jit toule cvutou
'jako l'oxey
Zalná U inovo
1'rvní národní bank v Sedalia
Mot zantavil dne 4 kvřtna platy
rřípad to tlm pozorabodnějAí ie
byl to úntav finanční jeden z nej
tarních ve ntředním Minnouri Pří
činou pádu banky byl nepravý tele-
Louia-
jintóm čanop:
odtud d41o
d0 Jfc& limo ne uoMai a v nc-mi
plo ne íe banka ona blízka jent
pozbyla Na uveřejňováni neprav
divých a vylhaných zpráv mají
nčkteró linty přímo patent Tako-
vét0 p'ehniity měh by noudy nplSe
prona-ieaovau nozu reuaziory umu
svědomitých ji! nelekají no kritiky
a pravého posudku dobro věci na
zřeteli majíce Na neStěntí jent to
však obráceně
čloll pokání
Pověntný Ureckiuridge jen! měl
v přelíčení na náhradu pro zruSení
nlibu man!elkého nlečinco Pollard
ové ve Wanhingtoně velký Skandál
!w 'm n ok4n°f b dn'0 c t m]
'
v T níín Tftnn Ifo nhít (1a frVnnf
bcfl řjat přifna „0 k „B0 -v4
mu nepěknému dělal pokání a oleo
vzala Jej na milont Aby ne tako-
veho p4na a 8 tolika penězy l Ta
kova ovečka není k zahození
I AI I t 1 I I
rrou nouuci riiKinituTi
Poilaneo Iíoatner z Louiniany
voli v kruzích dělnických lei nhle-
dávaly v něm obmezování osobní
I'v4dfm Vám f $fikmtt Jm #dřfl řfřrnl "l Jif
Houth Ornaha Llvo Btook CommífíHlo Co
íolii p A I Wiiti#n tňimi lfl p tr ř ♦
7Ut firma tnk r#jlpM tnt a MjipíUMítíjíl yt !♦' t ]ť
k4h liHřtm (tmtj f nu 4- ďbyfk ki prodal i)hl
Zl ka řl
Niilh Oni In llff Mork (o
n MUřl 117 flirhart Hlftrf Ho Ornah NHi
onomu řoíhodniitl 'Mi lcovi t přatí
# přímo f $fiťU Jirikiri nby
fiikUrtk f-př4viiťn k vydání lukho
a podobného řfih'dftiití jf ml
povoloval rc(vrftm ilrítf
(4kii proti if ln hm tkhj it aby
n m'lilí na t4vkq oďbrati A dl
vfile sv4 prárt tanrbali tt n4l
lit ba Qtltit V výboroví
ir4vě praví o vlci t4 výlovn j
"VýUr 4I nv4ti4 ntktrak pro
hl4ii(ll řotkaiy ty Joa tneulitlm
moci soudcovské anil byly polp
roviny rozumem anb Autoritou
nřJkou a byly pod pr4vomornotl
soude A následkem toho Joti ne
platné' Výbor dile olxiruěttJ
rby na pMJtí pr4vomoo souden
v takých případech sřctlni vyzna
ěila tak aby polobné případy se
díti nemohly jako! i aby ne sta'y
nějaké opravy v uUn'#venfch kdy
o kdo proviní urážky soudu spol
kového aneb neposlušností rozkazu
jeho Zpráva dále praví že soudce
Jenkins Jednal v dobrém úmyslu
avšak chybil atak 'impeachmento"
asi ujde
1'odredné loterie
Z Kannas City uděluje ne žo řádí
tam a v okolí podvodníci kteří
předstírají že mají loterie v nichž
veliké výhry ne docílí Podvod ten
velice se rozšířil a mnohý dal se již
nahřát Jsou tam různé Hrmy jež
tvrdí že jsou jednatelny Louiian
ské loterie aby tím víc? mohly
lovit Úřady jsou jim na stopě
Černoch opálen
V pondělí onemocněl v Milen
Switch v okresu Ouchita jistý
černoch jakž povídalo se na nešto
vice Lékař jenž k němu byl po
volán se vžak nedostavil a černoch
dopraven jest do osamělého domku
Nějaká zlolajná ruka paliče domek
zapálila nemocnému nad hlavou a
nebožák zahynul v plamenech Kdo
bídného činu toho no dopustil
nikdo neví
T)61n!ek6 zprávy
I Topiči na dráze Chicago &
Eastern Illinois nejdou unpokojeni
so mzdou svou i rozhodne se v
dnech těchto mají li na stávku ne
odebrati či nio Schůze vftdou
dotyčných organisací dělnických za
účelem tím odbývati so bude v
Torre Iíaute
I Z Kansas City oznamuje áe ta
dne 0 května že dělníci pracující
ve mlýnech po celé zemi ho organi
sují za účelem docílení požadavku
nvých pokud mzdy so týče Pakli
majitelově mlýnu nepovolí očekává
% t t A
so dojisia veiua stavna v tomto
oboru práce
I Následkem posud panující vSo-
obocné stávky horníku nedostatek
uhlí jeví no ji! důkladně zejména
v Chioagu kde! ceny uhlí v po
sledních dnech volico vystoupily
Podobné zprávy dochází i % jiných
měst Stávka horníku dosud v
plném jest proudu a veškeré vy
jednávání majitely dolu a! dosud
ukualo so býtt marným
I V Clevelandu O dožlo dne 0
t m ku trálco u slévárny Standard
kde! od několika dnu stávka panuje
4pi M # ! ! IIMM
3000 fiMmtňu Jt h lrimiídil
tl tki thUm p4obib výtrl
tťnt rozbito okna MMWd ft rot
llcný dav vypálili i tihn a n
ran Patná t minut to trva'o ft!!l
pMU polici a ttkrn'ila PotN
ln nbyl nikdo
I ft4vkt na Jřal NortWň dr4
i ncnl jitl ai-fla zalhnina n
bor poténot prý ncttťiftíla vlem
t4vaikQrn tadot a libVn daným
mlrěímu výtru a tak stávka znovu
mul vypuknout
I V Muntťlalo Pa doSIo dno 4
t m k smutným opět výtupum A
sice před dolem McCIurovým Paí
ri4 l osob bylo potřllno A l těch
několik tělce Společnost totil
zahájila tane práci s dělníky kteří
ne přihlásili Stávkáři ovsem so
zlobili a jejich ženy umínily si le
dělníky od práce vylenou Ozbro
jily se tedy koiťaty vidlemi
obuiky a podobně a táhly k pecím
Dozorce White aknihvedoucí Kod
dy byli na stráži s několika přím
ětmi ierífa Kdy! se !eoy blížily
bylo vystřeleno do povětří aby te
zalekly a utekly Avšak tím přivo
lali maže jejich a přes sto stávkářu
vrhlo se na strážce pecí Tito vy
střelili a tři ranění padli Ženy
odnesly padlé a muži útočili dálo
na Wh i ta a Koddyho jež považo
vali za zodpovědné a výsledek byl
jak výše udáno a mnoho zatčení
Stávkující loďaři v Ashland
Wh spuiobili dne 7 května vý
tržnost i táhli na dftn nárožní chtí
ce tohoto ztrefttati že prý 'bossona"
nadržoval
Drolmó zprávy
Jižní Minnesota postižena byla
dne 5 května vichřicí je! prová
zena byla kroupami je! pc celou
hodinu padaly V Pine IslandOrien
townnhipu a okresu Olmstead znač
né škody spfisobeny jsou na polích
Několik stavení bylo bleskem za
saženo a shořelo
Vrchní rada A P A odbývala
v Pes Moincs la dno 5 t m po
rady v zájmu celé organisaco i
usnesla se na obmezení přistěhova
lectva a projev ten poslán býti má
kongresu V politice Jako dříve
členové obmezováni býti nemají
ani! u vyznání musí však vždy
hájili zájmy americké
Ited Kiver v Arkansas vystou
pila z břehft nvých a zatopila okolí
spflsobío značné škody na osení
Ve Fulton voda dostala so i na
hlavní ulico a sklepy vesměs jsou
zatopeny Irat? Iron Mountain
dráhy byla zatopena Dobytka
mnoho utonulo
Katolický kostel St Mary ná
ležející polské obci vyhořel dne 0
t m v South Chicagu Skoda ob
náší 135000
V St Joseph Mo od nějaké
doby potloukají so lidinky již kra
don děti Krádežo ty dějí so za
denního světla a policii dosud ne
nepodařilo páchatele přintihnouti
a zatknouti
-4
í
i
ť
í
í
i i