Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1894, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
+~ I 'OK NOK XÁPADIi-f
?
gd našich dopisovateli]
MHU'' "St " — "
Vithk r I — Aff4 li 'f tmMi
f rl byla pfiM rr
HpoU BOt l##řlift( llll I j
M?M H IViJ ii íujMnty
Jalatta fhktftfk #biv í-Mf j #
A (#1 film t r 1 1 i tl)fiii Mf
ili m r ilřiíf Vhk plij! ♦ bo
aalolilj a nt tlk Vik f
fřil t#Mo ]# do Hl F il řo ifňtil
t rl arro4bi f i y ř bi !!bt!i
( h-Utn I tfjl't v tři htj
fpoMr# f tk o I
aft fntlt J !ti(( odpM
f atui f i i f trj brif M
M rilfiVf tam byly flríUy Mi
'řA li!ři4 iřrn4 cl Jii (I
WMf#tiMi Ar r4 U ft# l ( jfti
UftlM IťM pfaky ani hn# ar)
tkUl i l- n skrpr4rl a ifH
lro aby rrtliU hjt liti K ly vyj
ijt#l oiiJ rfím ti! Jon li jíle
4fia Jllio Iilf Mm } tnajf
vyjet l n#i odpl-1 jpi!í pf#
ftavyjedou J jim to ll atejrtá (
{kati par dnu ři t# in I rnjí
'Jft i It m tjí ďt lo b oUrthsIv
i J jclřluj pofa I Jim iiřrn phtáll
Jako pivo kořalkii 1 !n(ifiky stra
vu atd a k tomu tuall hek pot"af
fjeb p4rnbb'ek x# aiiny nďdal teplo
JVideji táni lu lu pAti více Jak to
t armádou dopadne S mtou
Jan Lidmila
Harbor Vlew Fix 17 dubna 'i4
~-Ct red — fcia dopisy v I Záj
přisel lomí na dóa pana J Ceple
tliy i (íi rafiiuii) NVb kdo oni n
by r&l ví Jí l jťfidi s1h ve FIoriI
I v mřufdťh ctrvtiici nrrim vjetou-
Il tflomír na 101 st K ve Mínu
0(]ov(j&[n toto :
Hý val Jmin til toho tnínt ní le
zde v oní h nifnícíili tn ui nevyhnu
tělní býti Vťilrn i)enni'KÍtcIriú a j roto
Auvch ae oravdy dovřdfl 'cl íhi-hi
-
aera ku konci míníce cvrvwi roku
lil a pobyl iKt'ni l'e a mí-Hto Vítk
kn podivu m-natcKl jxem vedra jaká
jaem ti předtavoval Nfjvjííll bod
který teploinřr donalil by lo 90 ht
VSak kdyí jHt m jel domu bjlo mi
čekali v vlnk v JackHonvillť Fla
al do veCera a edw $m vidřl tejdo-
měr vyMoupiti ni 100 t
1'onlfdní dvě leta co řde bydlím
nevyatoapil teplotní r výře než 8 Ht
7Ak Be to k neuvřřenf víak jet to
pravda a pan Ceplecba rna nepochyb
nž též pravdu kd)ž co domýAlí 2e
okolní moře mi na vzduch onen vliv
ochlazující neb jinak dle polohy
Mátu by to ani býti nemohlo
i JeM n&a rde ji2 ani 10 rodin če
akých a v brzku n4a bude jeStó víc a
i tyto pak budou moci dle vlantního
poiorování pravdu mých ulov po
tvrdit
Dále bych i téí dovolil poznáme-
M „ 4 1 i 1
- a n ktcif Wéll ÍIJILII
dá nai ze yiiiii uu i oi c uupii
Ubrá totiž atudnična a nalízá He ve
iiiloubce od 6 do 10 stop Toto po
Jlední připomínám proto jelikož
mne dochází mnoho dopisu od kra-
fejanft a váichni b na vodu ptají
S úctou Vojt 1'ekaa
! Hiimboldt Neb 20 dubna '94
— lied Pok Západu 1 — Na dneflek
▼ noci navítlvena byla t('ž pofita na
Se netnámými dlouhoprntáky urazili
A1 tAlct!ilnv kliku dírami třmi na-
i tr-m j
aypali do vntir pracím r-umen e
roibil a dvéře olevMy leo nenalezli
mnoho pouze aa il dol a nčkolik
Í cent 5 pak ai za 0 dol kolku které
ovíem npotřebili nemohou neb jnou
to kolky které poStovuký v úředních
l 41eitoHteeh upotřebí 0tatní kol
C ky a taktéž 12500 i hotovohti mel
poStovaký UHchované v bedničce mi
"0 pokladnu Váí F A Witt
Praha Neb — Ct red — Pro
aim o uveřejnění uáHledujícího
úhledné vjřetřování krajana Vác
I loráka okreaními komisaři ohledné
' pho adravého amy-lu! Krajan Ho
) rik byl před 3 roky raoén mrtvicí a
oj M l hj Jiřlnm fi h a U
l lfith'f luťimi 'fotí ll
tí ti J !'! mM kil
Mihtbj lj raJljt dl tť
6tft M 'rnift k ! by í'M
bt tIH# JtlS J Wolíift
k {lu h 1 7 1 by m #ti Jlo #tof iff
mí Mo by lo mdi f h af liV
'h tKi%tn% titfkl lí rik l do
mi ď# MrUř fíky I Mil Nt
ftb iř řdy al o I k'-l'
k li To řifi llfnf Mf k l iJ tí
Hnít itmkiKil a lří k fiff
t bli p Mtťit f J'bo
V tt i r bt a ij-lnil d o-
kttra Kdl ai to jhi řnfJlk
liíU 1! o W SijUf fřa ln
I (!)( k'imi4rm P -
límáiii ttffitli k'rniíí r I ju
fiitfi)r A I i jiruk l'iU
mimo d"kfí f dvrk4li Vjdjf
kli I) imi( tiftl ik l lř
ftui#rti by njdnal jiko in
tf) Í Orf 1 Ulřá' t ii]itrf i
hí kdjfl j# ďonl p itřřb'lj llff
ftiá M nfi'ptír)i b i ítr k N hity
lr'ý pí v)til ulfJioti Joho
manlrlku ni -ř n $ ř Jakoby ont uaí
l-il o ť aby jpjl ir ! byl uinin
p'MIlt (ij ílf aly irťdill doílKM i
p-ho majftkii K lo jí ifii VÍ la j
íidnmi fnou a matk't a iplU itf
ff Ir h mjrtku chti niM nit U(
aby mohli matku vyhnat na prérií I
a H díl mi a al jrinu vyííMi kapy
pak teprvé bude bláznem Pocaií
ininif pravé aprílové mrazíky
(bílé a anlh což zbraňuji! zrnutu
obílí S ardeenjm pozdravem
Jct í Pitřfóek
ťoalťlly M 21 dub ~ ('Muk
redakce! — U iiái dopadla volba c e
lá demokraticky Z Cndiu zvoleni
byli Joneř Vavřík marAá!-m a Vác
Šimandl mí-Htttkým píaařemoba vel
kou vétMtioti Volil jem už 24 h-t
republikáriMkoii tiketu jakož i mojí
iynové ale u ná je republikátiHká
atrana pod mocí apolecnoHti uhlo
dolní tak jame ne jí vzdali Též
vám udílím že dnea dne 21 ho du
bna vřichtii havíři vystoupili t prá
ce neb by ná byla apoleinoHt za
polední tři týdny utrhala Celou
zimu lián nechala dílat dva a pul dne
za týden V S
Denver Colo 23 dubna — Ct
red — Opřt namáčím péro do toho
narného inkouMu abych napnal že
marné mnozí očekávali do nynřjíí
doby ten proŽluklý blahobyt neboť
míMo ní ho máme vlaalné hhtdobyt
o kterém již zpívají i američtí
vrabci I my a nimi tak přjeme
jimž ona tlova po dlouhou dobo pri
ohlodávání pře zimu všelikých hná
tu darovaných poctivé demokraticky
od míHta Denver v parníť ne vSlí-
pila
Potvfirka hladobyt jeňté m ne
vzdálil od chudé třídy a Mále nás
mnohé tepe ohyzdnými křídly jako
by již chtíd anad i naíe vymořená
třla uvéHli v nivec '
Již ani nevím jxaMále tím blaho
bytem pleten do éeho bych zabrou
ail Aha I dobrá Pepo pomytd rn
ai máS nové střevíce a dnea jo boží
nedíle den to odpočinku podíván
ho na avé kollegy v té slavné metro
poli mátu Colorado a lam zvlň jak
ho ten avét točí Okamžitě uhodím
ho aebe avoje umrněné habity popa
dnu avou rezavou starou talijánukou
abych na aebe přijal ponřkud sváteč
ní tvář a již to mydlím Tu alará
zahučí: "A kdy mi koupíi ty alip
perný" —Pro pána krále div divou
tí že jnem ai leknutím nepodříznnl
mfij vyzáblý žerák
Povídám : "Nekřič tak Htarouíku
právě aí na to myslím že ti je kou
pím dnea" Kvapem hodím naaebe
avfij sváteční ataroŽiiný kaílan a po
kroutím ai na to jeNtč moje vzácné
licousy a již uháním do této alavné
elropole
m Považ milý čtenáři co tu již no
vého: nové atřevlco a alipperny Na
lo Jtl j#wi IMal 1 1 1# " #o i
lljk Mlf( d #taí bi ldo
ho l#fiiío klula A t
ftl t Jut h'v1m lf íil if t y
Kth f Kati lo al tk #ill(oi f
Mlťilftit tl H t(Nvbail'p
Jfí í
li ř fmlínt ti i It fiíltkd
kt#fik ti ttil ttitit tnt
fta t Iron 'tl ťtim WaMrilonA
tftíi l# 1 1-f - li li p' I i'ilfhfm
fyitm bih l!l)fn bjfta hi-lmt
k ll mti% r přtfi' pbl-l ( H ho
ii ho j'i %tnk nilliřa pjy h ?
Atlny hAtkti1 fi4 iííí# na
Hrnky k lom t1f řo#h'ňjoli
tJ-ytkl i hj lřl(' h k'utt io v
ukrytá fi ilf rn ink l frh( po
eh 'pil nillit I ( lifnf ji
V t fjlUM IM
'(ikflnj Kt)ldrm t rjl
hallf ítitti roala vitl j-rn r ! i
řfitrh' IfA po fřífiu f hlavní
lo lí I ríla Dfnvrf b)i h nVtl
♦ íl řiktfí a mjeli mnoi mifKfťiti
limw třpírb h kollrt Příhod mi
ILU p" rA ta mího života ipatlili
ílnký pohřvb ZahÍI J in a
ivdívř riaxlrajo r vín k'dem
na tii(tA ťjl I nr-boJilVovi rikv
líj bylo ml jdtiím a pMlomn(ch
pána majícího jit ihl ku l bula ly
pátin vi a 1' boio
líproatřfl zástupu poftMávajftf
ho nejvíce f drobní roládeh bolel
oluň o Mran&di ohni atály dva
alusné přistrojené umrlčí vrzy v jed
nom l hVhl uloženy byly putustatky
tieložtikovy OheA onen lyl pfl
tomtiýmitam ( Ifuny c možno nej
více du'n by vydával obrovské ko
touce kouře vznášející ao k obla
kftnt a přáním truchlících by duch
nebožtíkův tak jako teu kouř vznášel
au do nebeské řfso
V malé chvíli hnul mi zástup pří
čemž a jeítě ku vítsi odavě připoji
lo as tucet povozft ve-kterých bylí
vesměs pohodlně uvelebeni páni co
paři kouříconevyjímaj ani jednoho
výborné doutníky při čemž hrála
smuteční pochod hudba pozůstává
jící jen se tři však pro každého luzu
zajímavých nástrojů Jeden z hlav
nich podobal ae vlec starému české-
mi rendlíku čili pekáči vykovaný
neohrabaně z nějakého zvučivého
kovu na který bušil hudebník též
tak neforemně utvořenou palicí —
Druhý nástroj byl poníkud mistr-
nějAÍ as 10 palců délky a palec
v prnměru byla to jakási píífala
čili frkučka jakouž pasáci v Čechách
rádi ai t bezu hotovili Třetí na
atroj byl větší dva kusy mosazného
plechu právě tak nemistrně vyko
vaného na kterémž bylo lze na ně
kolik kroku vzdáleností pozorovali
všelikých větších i menších kladi
vem naklofaných dolíku
Hudebníci nehráli všichni najed
nou střídali ho však jeden po dru
hém Hyla to krásná hudba a jHcm
jist že se místo Denver žhavilo ně
meckých myší na několik let Nei
to ještě není vfio Při pochodu po
nějaké chvíli vystoupli truchlící ze
avych povozu a utvořili po tří mu
žích vedle sebe jakýsi špalír vesměs
držíce každý v ruce malé prapory
všech možných divokých barev
V čele tohoto špalíru čili truchlí
cích držel v rukou jeden t copařfl
anad též velebník několik tUfo kou
sku nastříhaného papíru které poho
dlně pohazoval v před i po stranách
ubírajícího ko zástupu přáním
truchlících aby nebožtík kráčeje
do nebeské říše nalezl tolik všelikých
papírových bankovek poněvadž jsou
mnohem lehčí neíli stříbro a zlato
a tudíž je vysílený nebožtík snáze
unese
Na hřbitové byly vloženy nebožtí
ku do rakve všeliké runé nástroje
které za svého života používal ku
řemeolu výživů a potřebě aby v říši
nebeské ničeho více koupili nemusí!
též 1 několik malých bedniček pokr
mu bylo tnu v biďřto do br l pft
plíp I l by liro fisbf I al lam pří
fMluj 4 Snf k ibfftártf K'hífi
4(A h)l f Mtlfl frUftifc'! Jh'
livlji %ftf byl lit n jJi' b fch'
imo ll riatafnl d"tkliapM
tlfit lutiny pf#tsřri( divajb-o Um
Jt' lí IMk'l tm fn v'"
odpojili by ttV# fisrn Jilný Iřubl
# řiktřfm řb#i#ny Hfí foin
byl ttbifftft Ml v JkIío řakf#bya
w bl ř bftk4 hran aMi ki
tll ett p' tifý řílý ob'ř V#tof f
Tlrri byly obřady ak'OiAny
M4 r4ml vtkntkd ln tlkf
(ttík !(! Ivan li Jfn ai p?J
d ftf-b#kA U íf!řif eoAnl
dnihý t li hírii 4#lik U
hnAnl (Piho po foflftU řfl4b)
tlftí ly m't pořfifdil od hlavy tiltiř
Mvrtý (t kf4rř plí l-ír-řif — a Uk
ho inupokfij-ijr-tna ana-l rntlíor kf4t
lnn on h#f řh'iMřk jíl tak
tarý kd- ml avot íwli vm Ma v ti
Po ifcfjitHitfi h títbto wtftul
Jam kíiřtfííirí rnii aíml ř' J'i
ky Předn Jm nivitívil p V
K hra íik na fniitl nbyl do
nu Po níjikí thvlli uháním k p
i řVchovl t rliihillft t'l B"l
fiétn tl fiřbyl dmut I llsid láteř
— pomyslím a} — wJ Jíl nad celé
kobinii plrd tou bídou fiíkatii pfí h
la V dá!né kf J?
Jetě ai umínil navštívit pí
Vřneřkovou v ííry malém to přd
nístí hodlajw zvídítí j%k jejímu
atarouíi védo v l'm novém ráji fe
roký Mrípu Překvapilo mne když
Ja-m apatříl p V Vřrn-čka točili au
kolem kamen Též Jsem lu sliledil
p J Óecha který procestovav již
celý Orrgon Washington marně
však Štěstí avé hb dal "Hallo Va
Aku co tě sem u všech černých při
neslo? Což jsi prodal ten klejmek?"
táži ae A on začne : "Aby do toho
lisío z jasna uhodilo Moje stará ae
Hláltf modlí za boží požehnání a lu
to má! Klejmek mám v pořádku
nejlepším oplotěn léí pořádnou
stavbu dobytek í ho všírn příslus-
nym farmářským nářadím jen 7e
tomu neříkám pane to je moje"
Tak ne ten avét točí Mnohý chu
Jita vynaloží poslední své mozoly
k úcellim životním však větším di
lem to každému ti rohatí či dvou
nohatí když nemá na soudy vez
mou Ach nyní to již skutečně ne
stojí za to býti na Bvětě Celé to
demokratické dílo jest pře ráčeno
vzhůru nohama Nastala již doba
aspoň zde v Denver si dělník
musí práci koupit chce li se dřít
Dva až pět dolaru bélou rozliční éi-
bálové když dělnictvo posýlají co
jednatelé někam do práce a přijdou
ce tam nedostanou nic Sám jsem
jednomu ubožáku vypomohl k účeli
lomu $150 přišel též zpět jako
tucty jiných Měl jsem tu čest sejiti
ae a p Mlejnkem mistrem obuvni
ckým v (ílobeville Plám se jak no
mu vede '"Inu dobře dobře" pra
vil 46lověk méně vydělá ale mónů
zaso utratí"
Litují pana Mlejnka že jo starý
mládenec a snad jak vysvítá z jeho
'dobře'' ani poMtati nezná leda jen
na prstech Má to ta demokracie
zvláštní mechaniku v těch Htarožil
ných mozkovicích Po krátké roz
mluvě ae mně tázal jaký časopis od
bírám Pravím že Pok spadu a
že a ním léž pokračuji Tu on spu-
slil že je to uplacený plátek repu
blikánský aby házel prach demo
kralfim do obličeje a proč piý neod-
bírám Slavii Odpověděl Jsem mu
zkrátka to bych z ni dostal dlouhé
uAi Sevřel pěstě a uháněl ode mne
až ae mu hlava třásla Jak se ten
svět točí ! Znamenám ae v úctě
Jos V Heinz
LflXitigton Minn — Ctěná red
— Spolek Česko-Hlovanska Dělni
cká Podporující Jednota v Montgo
mery Minn odbýval dne 22 tohoto
měsíce svou měsíční achftzi za hoj
ného účastenství členstva Nově
plibyll ( p a U T bratH Tom Hild
Vj!h Faktor VJíM FlfXok
byli ď ipok !! přijali if '(
řii Jl J lrct poi lrti4'
lo miř" ři#l ob#fi#l#řt Irif
si Uřf ki píd i Kallýnin
fí li#jrf I U ttfhtt ti ktf Iif lí#
f libýMjl řo( a Hrff mladí !atr
%l k I HI lťi f bť'( i i tL
mu tt4'l Krír I Nsbrikyf
ktlí p jtxili ďbrý hmjl hlMl al
lan ífdo Č n tl V i ji4 -r
hibf k lil lak ki f r-J iMra nřint
řtb Jtk pll ři"Ut'l bř Vojt řití
4n jftt lo Vkíii ijta InlJIl
-dk Jk k ly tiii'fí Klyhy
#1 bdto krijior t fi5i h a HMf lab h
a# ( h p' i(ri! V kf Um (táM
pár flil lí'íili ujílá y (obo
ťk-f fttíilov ll 'lm krijanm
I N#-bnky ktfřř m(l lam řtli it
lolid Uni pl" m n i lir I
P Vojt IoíVí v M-mljfomaf
tarý a dktiir-oi ofjdnl
ti p Vojt Faktori viHolno ril lňi
lníbo if'lmdtfk a obuvi řiof i pr
ka Mp'iítfi4 fiítřofi-m aby prý
ffiof? iřdřly při odhad 4nl lati
kd jsmi oity um J-t řemm
Nai líř Č M D P J
FrT KiHhyftka
rřetíák
i4 tftSa T(it řl- 1fl KilUr řjrfcla V
it bml l í tnl al I mětl aa
li 4ll f M ' l44Mftb
a i fiř"i4 f-i'JI'li - aa
aj M tn fcj 1 atMntU - hl iyi ak
K]lai aintrtna J-l M n)lví a a}lVt(
la ťfjll tkřw tamním Ullia Jaur a
ln VUVí Ctamh ké M al fUHf
atlé a tbánl MaUrlI iiiliai f+
( aMt urw'-ka h kH4 ana aa rila
trtlll tnnt ta Ksi Iakt Ha rl- r Ukiral
a"4ma Prsa Co a
11 Iloycieř
ČESKY LÉKAft
ůttlrě na rvha 15 a lloward a! Mhee
ll'aHlork íl t ditK 210
OMAHA NEBU
Čím tolelonu 143N
llitrné h tsletenl n4 0 do 11 ráno od 8-4
"dput a o4 7— 8 vater
Obydlí v ííale 1819 Center ulice
Telefon v obvdll 174
Nojlopší lékárna
V CRKTE NKH
jest lékárnu
F NEDĚLY
Pravé čerstvé a čisté léky ae pouze
rodávují Recepty připravovány jsou
a důkladnou pečlivostí zkuSeným lé
kárníkem Vícchm IttkA Uiitu jiou na tkbidi
Ceny co iicjmírnělši
ViMunf a nsjl-pftio v cel 4 SallDa Co
Dioaný Pr Wiildaa ordtiiuju lakirul tato
kaltcdann4 ani nedá ony)lm)ii
1lT1)SEWíTEK)
Office: 222 v Bee budově
rob IT a Farnam nlloaj
Trlnfoa 604
HcLidcnce 563 i 26 Dl fil St Maryš
Třlrfoa 1217
OMAHA
N ETI
14 ICAUATOVÝ
Zlatý povlak
VystfUinM st toto a yaSlotn
limu hviiji min-su "ik: tnu
IVUt nmiiimy nit krimi
fik ii Xiinikii naft ruka
l'?mii tn jsou lciifi
ril 75 a 7UKIKIO HHilzfl
ln' priHllsn 1 hh 1 u h vý
lohy ra pxpn-ns Jsnu
OKiíitlN-iiy fcrdjtnoH ryti
nou it líUfiuJI řns im
lli-Jjih-Hlljl ImiiI)JÍ
n ntť innulviilitt rl
tým iixiinUttiii 1'lAto
Uokuil i' nit
TMU
NATIONAL MTC
ANI
XMPOETINO CO
314 Irearboru SlM
( IIH UiO - - IU-
JIsl vyléřptia V0
dllf-4'll 1)H IIOHSK-A
'loťtro-nmiriirtickin
iiňiK-m ZiinuN iiý ['(v
llťtc kulek ro knif-
1'asy iru! nouiocíin
Pr HOU'K prrtlMío do iso Wabaso Án
'i'Dllh4Hi6m CUiCAUU ILI