Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1894, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Y
II
l'OKUOK XÁI'AI J-4
-5 i
5 I
4
v" : &
' I
: '
v
' 4
- -
TV
-li
v i-
i- V
1111
íJn f frl Mfřé m( ii
♦llil t"Jrfi(inl
(ti - t II' h jtt )
rnJ i i
01 'if#ifí# 4 mf!# ji )"'&(
#fl m nJítK ř#IJ irbt klm
M Mfi ' I tik - li In
ill jí m f)4U# f Matr ni
db fix-MU Kl ](
ti tu fiMfl J ikl rnnJ hřmi
Iřejift
p-i ii# ijf4 Kfí
f ffinlvl t pMjomnl křtěni ř
f4! — ('# ti hiif Jl!l a l'm( t j
li ! tdjí ffl4ř fc7f ll f rJ#)tl
míro irJi l"w mj l-jfiiř A tU
tlM fcfijiné í řitfki M
wftff Mmjf ! iIm in ín
pveledftfi h !( h rrn Jn h f rolfcll
tt Jml ittikk A i ř I lfn4
fcJf m imcnífiu míjel si _ lwdit
IIQtt g kdo I l)'k'llk trt jí ]k'J
nAjmr cíl 'At}t t jri -'l
tiA mo(lfif rt Mji'i lnn fr
mjr lrika říjf-f4 Jmfnl n
ti (( O ťtktm kf4]iu2fm n!i((
Io kUfi jf'rifl jm n Trtu
n oátc(th t ÚT!iy trn IIU m
xl krJiu liarnh'k&Pkjr clx tlnlk
ortukoý(iiÍ v)hll'iný( h jak'i
6f(xliii roín tilbnní ]{n 1
krJ hu lft k'U "váti # ( Idllf tn
a triiubory dymtnitfra JuLvjl"
Nítívil j'm oiiu l'rhu bylo
to taifrn j rávř o vclikonoínf iifK'Ii
Oxls mmi jiftt vín) nejatrni
poutě itíkotik tloriiĎ vík calnlkft
cL4t( mi # m vi-liké mbo2nti( t c
lího okolí Nalciúr o i le vi-liký
kttolický kotel( Jak jpiem dyíel
ncjlťjiřl x ccitkých clriinů v Texasu
Za 'ř(£inou uvAtků byl tento najI
DÍn s nal jtítí vlco bjlj itaplnnj
oba bonti uče a obchody kde živí e
rokovalo o JaVčmM vi-lelntm trublu
pfiobfOÍm nejiatrným pohlavkem
duchovnllio frktc jeduorau tbuj
DÍmu caadniku irovna yh-d bolím
hrobem
řífkolik dní řed mým pUchodetn
byl nalezen tde bohatý pramen ar
tézftký na dvoře p J&írny v Houbce
195 ttop jenž vrhá kolem 100 gal
£ i 4té vody za minuta V Praze po
znal jitém to pravé jádro niSeho
lidu dík Hiarítnu přínloví: "In
vino veritau" Nebylo to nice žádné
tokajské ani Kurbelovo nýbrž ordi
nární hoiiHtonuká Lřecka kterou
zovoa snad na potopu "lager" patr
nd t toho Htanovieka vycházejíce že
člověk který nřkolik sklenic tohoto
moka do nebe vpraví mk nejkra
nřjSí nadřji 'leŽetiM na prkně K
torna u krajanu v Texau tak oblí
bené "élulyf" dodřlají to co chme
ovioa neayiiftže apilt otevrou ne
nejen ardce vežkera nýbrž i jarykfl
brána
Nechci a také nemohu rozhodo vati
o tro adaž vSeobecné to ponilfiová
nlH (jak "Svoboda" říká) jet u kra
jana texaských zlozvykem přivodí
ným nezřízenou náruživotf neb má
pfivod v klímě která na človřka
příjemné nepňnobí a on tudíž hledá
úWchy v kořalce Tolik jem ale
poznal 2e — a5 Čechové vfiude mají
▼rosenou jaksi lánku k ''trunku"
mají ji v Texasu inčrou nAkolikaná
Bobnou Z tníita nejede e bez ko
rálky doma jext ji Houdek a píjí ji
členové obého pohlaví bez rozdílu
Pokud dovede m piják opanovat!
tak aby náruživottti úplné nepro
padl není to jeitě tak zlým kam
vňak vede zuřivá touha po alkaholu
tobo dočteme ío v každém číle
texaunkých litlft Zprávy o umrti
následkem pití jou tam pravidelný
mi a Cel že mezi krajany naSími
Jinak vSak nelze jim vytýkati
toho nejmeníího a kdo dovolí ni zde
oa aevera lid ten kritiiovati aniž by
ho poznal páíe na nřm velikou
křivdu Jest npřfmoéjáí srdečnéjit
♦ l'i H tik Vltíiai ittU I
1trllt třlí l J
llr„rtij í!tiím a n H! 11
A v h'í mhI fř"tďi l y t
fí-1 f n řliv n I vil nj !
li (m H t„ ltht j fnrtk !
t Yn%i n]l i fc l!k'l
I "nimi! Jf '
wU'řřn tímnfm p tiiWmi hft
lm í'nm N V
H fi'i!#fil fř bÍ4 řJl?(ií
M řrin ici'í J k tbyjrJ Jk mi
t ftk'i jfft ♦)(' ř'#lil(lřrn # f i
řkf íffta j#řt If4l by I 1 1
ř' Uk řrit í J t U fw({# jt
ht !' rlrtH f fí í ill HK iřk i"
- V ?t Vrba kr I yh ) $t%
tnfm a t ilHtm t toliku
tickl ]) ř tk'4 n MMnM'i n ' ) i
t'ťfl'1 Mv ]! iiř# fhtíít {
kll řit bjl prit nmukn
Aíitf#ll o Mml f (A r t f Si n#-ti'il
)t lihU: "l ifořil bfth íbiWka
k drti4 vm" Kíft prtf)íkt
lika fnarnjrh p kn(b f"WI řn-lik
vlttnifl v llc kJ n
ví# utřifiy Víiml Um i ti jho
mU (Mklýrh ra'i%k C M V H
V H hil#rbuřj'i nili i li rni ťřáU
rfhAmill lív J V Vrifioii
farářem f ovly HIulT jenl imlnl
práv na r#tS d Ht Antonio
rítili #'m ť?fjmt)6 e If v-'rr a
díky tomu byl jero o jrrřřrh
-i''nk Ji h I nrrdnn(nfcb kra
janu texakých v mnohém dílkla InC
poučen
Ze S hulenburgu vedla mne cnta
do Waímar v okrenti C)lorad inltuj
do Dubiny otamelé tímřř poíty
olnhodu a ''dlinu" pana J 1'etra
jenž přítomné jí! v druhé lhQté za-
nedá jako pol inec v legiiilatuře ntátu
Teta V Dubiué nalézá ne éeiký
kostel jext vk zavřen 1'oobi-dvav
pouzo u p Petra odjlldíl jnctn do
OMady AminanHville olkud po ctlo
denním pobytu "per pedes apartolo
rum" Šlapal jnern do lilufTu a den na
to dotal jsem e zpřt do La ÍJrange
nvého ústředního sídla kde jak
'Svoboda'' v odó na mne složené
praví jsem se "rozložil táborem"
Tím skončil jsem cestu po jižní
kolonii jna plné uspokojen tím co
vidél jsem a seznal
Dokonřttil
Ilrkalovy kapitoly
(Vile Brkal Jlhtoilaj)
(PokruřoTául)
Maje ledy 11500 v kapse kráčel
jsem vesele ku Keyportu a zaplativ
35c dovozného ocítil jsem se v New
Yorku zpét za tři dni po mém od
jezdu prvním
Doslápl jsem ku Ilerr Zanderovy
opét a zde náhodou scAel jsem se s
jistým Némcem kterýž nemaje jrá
ci Živil sebe a rodinu svojí vedlej
íím výdélkem poskytováním nocle
hu a vařením snídaní a p pro chudé
dělníky bez zaméstnání kteří nema
jíce penéz do betelu do takovýchto
míst lacinějších se uchylují Maje
ai 2500 najal sohé nékolik poho
vek a postelí na týden a zařídil v
malém bytu svém tak útočiště pro
chudé dělníky
Za přeležení na pohovce čítal
pouze 10c a ráno přál-li sobě nocle
bář mohl si koupiti potraviny sam
a manželka domácího mu je uvařila
zadarmo neb za mírnou pouze ná
hradu Noclebářft bylo vždy dosti
an rodina tato byla velmi spořádaná
a hovorná a co nejhlavnějsího "po
ctivá" Dítek bylo sedm z nichž
nejstarát byla sličná bledolícl dívka
pracující v doutníkářské dílně dít
ky ostatní byli velmi hodné a pří
tulné Od doby té nenalezl jsem
dítek tak přítulných více a! v do
mácnostt étédrého mého přítele p
Jod Váchy v Cuba Kars
Ni#l m $ I ihnlf m"t t
!]# follhml 4 fii
lif řifky f tmít tihiU I r (ul Jřfi
ř d-řii H 'ftfii
n']i byli mf hhnii tp
I4' (jtií i NltfiKfki Hirt'#
ftřil ti tily tlwft i"ilof
'l JříJ k ! I přř IKI Wji
hybí Imi $U M tii' ř'i"fi
jm Ji M Ith j# nnnktnl $ #
II lj hl n A yl JM vllydó
r! Utr l a tířeítil nftti
tni ř'i t ftt kfm V
d & (4 } hjlf ín yt h lnl p'
křot # II: Ml jfi J''i 'V řr" l
n"ij tyj' tf i a tik #t ' I
WUm a If l1 byl l" t -v
mffn k i itilrnv a hmit ď k a j y
mfřh kiftt l'il wf 1 jTn
l-jl bf ní ki#ř J'řn l'm'ř
ťi In ř' lil 'řitliotbftfd poi'l
}ttrsb'ij-im
J#dnih lfi filnl j-ffi f
Hhkifif N Jrř#y řVk-i
1 1 o }ifw Yífkí a ! fih'ř
vh"(ifi í k lrl vypillí í skUnir
pivaiiblrířl doti bbrý řf-
(itktm a l!íp polvky 1 j knd
llkfi a pořádné n i mui it4vají
tího Pomalu pj{ f an h ď
in'l a mn lz umitiiihí j-urIlio
ťeny obrátil jm na b# pozornost
'břirhitho goliáW který mi la
skavé nabídnul práci totil převr??
ní ohromné hromady stavebního ka
mene z jednoho lotu na třetí pla
tem denné Žádat pro účil
Un a 10 dělníka by bóhtm třech
dnu vše se převezlo Hllbiv druhé
ho dne ráno přijití s 10 tnuli mimo
mne byl spokojen a že se dostaví
by nám opatřit kolečka a potřebné
nářadí jisto jisté přislíbil
Navrátiv se zpét do mého bydliřió
a sdělil ostatním nález práce a "ohl
jsem dostati každého zde bydlícího
totiž místo 10 tsech 20 Vážnost
má u ostatních vzrostla během veče
ra až na úctyhodný titul bós jak
mne Jeden Wirtenberský Šváb sa
mou radostí pojmenoval Vyspavše
se ráno a nasnídavše vydali jsme se
na převoz ozbrojeni zásobou třech
vajeo vařených každý k obědu v
kapse Břicháč- již nás očekával s
povozem na něm bylo plno koleček
(wheelbarrow) a prken líylo nás
15 Každý cliwpil se kolečka a po
loženy prkna a převáželo se kvapem
Vozil jsem též vfiak břicháč mne
zastavil řka: Že nechce bych pra
coval nýbrž pouze na ostatní dohlí
žel plat že prý obdržím stejný s
ostatními No no 1 Klatoélapo 1
Teď jsi kabrňák I V cihelně dělat
jsi nechtěl a zde chceš a nemusíš
Za tři dny byl kámen odvezen a my
čekali toužebně p Goliáše by nám
naší mzdu vyplatil Po tom však
ani čuchu Čekáme den čekáme
dva a rni losi pán nikde Ani jména
ji ho jsme nsznali Doflel jsem do
hostince kdež prvně s ním jsem se
seznámil a ani tam jej neznali Srnu
len navrátil jsem se zpět a prvně
poznal lidskou vrtkavost a nestálost
světské slávy Mezi mým odchodem
naoiluvil jeden Ostatním Že bezpo
chyby obdržel jsem již peníze pouze
jim jich vyplatiti nechci Vymluviv
poněkud podezření na mne se vzta
hující společně usnesli jsme se
odvézti veškeré kamení zpět na pr
vější jeho místo Vztekem bez sebe
pracovali jsrno o překot každý od
vezl as dvoje naložení když pojed
nou přisype se celý udýchán tlu
sťoučký pan (íúliáS a vida nezbytí
zaplatil Vymíniv sobů bychom
zpět odvětěné opět převezli Načež
ná jefitfi počastoval pivem ve řvéra
hostinci a vysvětlil že přijití ne
mohl jsa po dva dny za obchodem
v Klisabethportu Nechtf výmluva
tato byla pravou neb nikoliv bylo
nám lhostejno my měli naše peníze
a na tom jsme s spokojili
Vesele odradili jsme zpět majíce
každý ti50 v kapse k domovu a
f-U M4I l 14 f l-f hij ífc(rt
! lil- bM krťa tík ti
ř H řé j-liftá to p Ij -f ř b
"h I'') ) ř#'ilrřiýrt
ep ttt)m folft'i h ( rWiiK-f
f Im i f#l#U mrtvi m -d'rf
io poířf#nfi4 Ant krvírtt Mriffl'
řtňiirri kjytř koni a itm (1
(ibřrijřf pf ř-Iiř J#jt
M'kjJI Umll Iifotl b
y'l řf (tfeibok !#' lif
i#lil n Jjí Ivot ihto JJf
Itolnf b friif fl lít s éplftí fi
fHihlít o riih'l't íí#jiří
dflí roil4ik to tik líilt fphi
rolmf llí t I křtf thr"-r4
f!l!fií 1 1 dř"ltifl řřri "Mfl
rit rnrttfHi t"if%'t'ft tfif o-i
Po rvřifm d"]nvi bl !rj'fw ř i
l' t lř -t n pobit-b t fTt d iut
o-i l '-'i Mtjtkti j-difti řtkv
ťj( VÍr Pofhopil f!fi Uťfil
bobr ínlřih sřt# fnliřftv
jm il klohAik a dl ď rili U t
r př4A vyď'lariýi bt iMilitnl lip ii
n oř % tik umolníll jrn Itoln
té fw lin lan pohřeb Jj"u h n
ířMtriA d(řřy vypravítl Po loti
io ninfinl nikďi i ná a ilruhýibti
jo ►Hyll koforurova vyítlnf A
provodili n-ritnou k leilnímii
odpořirtku na hřbitov h 10 mil
vzdilmý kjr lUd#tnoq touto
nehodou byli jm ibllžení rodinou
touto Iťitiěř ro Jeji ěbnové Od
voinit'lio Nřmco jil ao rokfi v Hou
stálí bydlícího a! ku 10 dní x l me
škajícímu Cechu p Vom4!ky kte
rého sem přivedl jern s'd#f an ho
dlal v zoufalství se utopili nernije
penét slzeli jrne viichni A slze
naše byly upřímné skutornú to slze
lítosti upřímnější slz a bolestných
výkřiku dědicův milionáře Kielda
též v den ten do nádherné hrobky
poli řheného
Druhý den odebra' jsem se opět
ku Heny Zanderovy do jeho Jiráci
opatřující úřadovny a dověděl se
že má objednávka as na 200 dělníku
do Midlctown Orange Co N Y
pro dráha L K & W Zaplatil
jsem mu poslední dolar za opatření
práce Doběhl jsetu i pro ostatní a
a tu byla mela bylo ná 22 a měli
jíme pouze $1500 všichni dohroma
dy Však laskavostí p Zandera
sleveno an mně vrátil ješté mfij 1
zvěděv co jsem učinil pro jemu
známou rodinu
tpolkA Vmko- tantki JUlnirké 1'tidpor
Jtdmty pro neeroztípmlnl tUlty:
Minntmta Ioifrt WiMnin
Nebraika a ohl Dakoty
Hlavní Jednota v Montiromery Mimi
oúbfi bÍM knldoq Hrriou ioboto v
infctlol Velkořd l Vr Mlía -VelkoUJm-nik:
T V HLuík - VolkortMiitM t K HUuik
— Vlkpi)kln4ti(k Tomát Uuvi-I
ÍíhJo I v Moiitiromery Jllnu
odbývá ěí ch44) kUdon ftvrt"0 iifdíll t mh
efodtod: Jut NmUvkI — Taj-untk V 8U4a
▼ I-zloKťm — Uítulk: Jn Novotný Mmtga'
mrny Wluo
(Mo Hí V SI l'uul Mimi
odbývá tvf trhi kaldott tMt i(fda f mMaí
rfoduda: J'if filma UJamulkt Tpmá Král
701 MtnUtUu lihla- 8t Pul Mino úMnlk
VácUv Voodrik
ť'íib IV v SIlnneapoH
odbývá ív tcl&' klloo lř tl ndilll v mliilcl
fřodMda Knnl H)k UJtDiiIk J-t Blrk
11% MIH Htr ÚÍMulk Krot Pwbouíok
Číslo V v Nové Praze MIiih
odbývá ivi toliáa kiiidoa {tvrton nndill v mi
lici řd-dMd rriit Bacboiniil UJomnlk t i
Sovoiaý (Sí- tulk Vojt Clmloptký N Prgu
Mltin
Cis VI- v Hajvrorti Mlnn
rdbývá tvá fhitt první Ddll v tnili! rf d
Md: Vojtfch Pkivtkýi Ujauolk: Prant Ký-íi-k
Ilayward Mino díatulk: Yt BaUán po
ktadulks Káral řonfar
I Ceskoslov spol v Denver Celo
odbývá ao lilia kiJdca dmhoo a řtvrtun ath-du v
mialol v mlatnaU p i Ilfura US Market
nl r Ix-vý UJ-innlk Ola 939 Markit Hl -
4an Hrbek knihovník 1X4 tmH nl
Prostředek ataré rhttry pro dřll!
ťro d"tl Jimi routou tuby-
VMydnriiá dávHtdilkám kdyíjlm ftofinnjt
rifttl xuby l'iHiknl IHf- iinnriii holixt a iIAk
n pi ní m nm knou VylYI vMrovou kulíku
ft Jit ti-JI'iím prtmt Fiolkom pfH prftjmu
lift lhvlk:Tr_j TIHKflr
J arnl - Lók
V " f i J-t! itt-h
I M h " j lil r h ) k
J tt tii in nk I
I i # I fn'l 4
('('i $jr-t1 noy ")(
f H '! I íf i v
! 1 1) i jr -í ni 4 í f
f 'i ° f r ( ) i w i V
o- ' i f l v - #
říl 1 I - I - -V
f i 1 ir iť tfr M i tk„n
i V-t# Mf (Ji
in th f (i- u -t I r4
in-' J ť n řiil
fallMf 'lfWH?n
K '-!í tif tt riíva!i A # ní-mtl } U'i
A?nml)urflcr
9l
1iař
' 1
lll
vymU tmi ItiOm
miiíiM un I nO in
oiioIm-iiIiiOiii
Blahnikovy leky
soí avčtoznA'
mč a osvvdčcni
a lékaři
uznány za nc}
kjtsí nad jiné
-5ISEZNAM:F
BUhnikův XrT'iiUtel a sílltel led
vlnajntrr MU vcakrrí nrmotc krevní
ledvin ajaitr — Cena $l(u
BlaJiníkův Hřulator pro Inak
ttriiiot-e NcjlriíM lířlc proti vcikerým nrpra
vlilcInoKtcm Itn a dlvtk — Cena $1I'J
Bl&hnlkúv Životni Bal&m Zastaví
rychle kM Imltnl t llvolř afll krev iířl
votll thn{ k jfcllu iifitii vl kfcfc n xvlUtc
jiřl v-h ehrolííth tťiiKkťh — Cenu 6u c
Blah&ikův Bal sam pro plicní mdu-
hy Jcat m-)lrií(m líkcm proti kaali tAimlu
trul!c(lýťlinvinitl miumuvňnl n ptrhán
nit jirami ifcklivíinu ryhiiiuvtinl u lAikrtu
— Cena 60 c
BlahníkoTB Žaludeční Hořká Jest
pravím allltrlrm íuhulkti prrtl nczáii vnuntl
n iicoiiliíitn Kpfiaoljcným mnlurtl a ximnlcl —
Cena loo
BlahnikúvOleJ v Bernarda Zahání
várehrift pkbrtnf v tile liolrtl křlíe pakoat
rnrl nu hč lánidut Ol Ijuk nl v kuatecb —
Cena r0 c
Blahnikova bojivA mast na rány a
liolratl HiiJI atfirí I noví rány a liolmtl i
oilfoiliiy popAlcniny omrillny oj CcnaUfic
BUhnlkrrv Kut proti avrabu a vy-
rnlt-iiinam Hychle vyhojf vkcrť druhy
avrahn a vvrnieniit v několika ilneth —
Cena 25 c
BlahnlkoTA Zlato-rátová mast na
oti LA ti íiíiiI xdpul vodnatá oři katar
ořní a velkerí nluboatl — Cena 25 c
BlahníVova Maneticki niplait
fflnatr) Jtatý a aulelilivý evnejS( proalřc
ilrk tiroll lioícatem T irimvh atrieul křIJte
trtpiiín avulil a t d — Cena 25 c
Blahnikúv Nifiítl kutích ok Jitř
odntruul kufl oka ve třech dnech-Cena 2e
Blahnikovy Kapky proti bolení aubů
Zaotavi Itidenl luhu lund — Cena 10 C
Blahnikúv lék proti choleře a prů-
Ímu Jediný m-jlt-pM tk proti průjmu a eho
rře proti kfcflm tioleatcin atrevnlm a ne
nioccch Ictnli h n dítek — Cena 25 c
Blahnikovy Oplatky proti boleni
hlavy a nrnrilil Jon apolehlivc' při kniilCm
boleni lilinykíl rychle u Ix-zptf ni Ccna2rc
Blahnikúv Konej Alrý eymp pro détt
Jeat ntjlepifm bkem pro nemluvAAtka pH
doatdvanl jtilpfi Itoleatem atfevafm a pro
apunl — Cena 25 c
Blahnikúv Červokat Test pravým
niiití li-iii várlio druhu Ccrvůakrkavtk a ta
aeuiliiee — Cena 25 ('
Blahnikovy Jaternl pilulky Proti
Ai# ipntnCmu inílvSnt lAvruti a okll
voii pixhAwJlťl od iahulku — Cena 25 c
Blahnlk&v Fr&lek proti hřlběci
Jeal to nyní ten neileiilU praaek proti hMIM
V Amrrlre Zkute jej I — Cena malý 23 c
velký Soč
Blahnikúv Xo&eký fluid (muxAni)
Ílat Tylťít tn pont ofthyhO boleatl avnlA a
il nakolrnlel tvníý vřed vlaakou koat
iiioiol y a vcákerč boleatl nohou— Cena CO c
Proidin ctíné krajany
krajany ly t rttn roilíř
dy rnýi h lků neb jon tu
iů ikonkrni a vidy ifobrťlio
nýeh llrniiHl kllll
Wkr mnoho r-kú
iiilixírufeiil nl vvďilivl v Tnitc ae Uo lllýrh
lkiili ve vkn li fenkf t'h lťkrtrnrti h a olnho
deeh Tak II liy J Va olK-hoilnlk na aklndf
nemil proalm doptáte innéaJ4 nilrrAd a
klu kky kamkoli po Kpo KtrtUth— 1'Anňm
pfekupnlkam nnlif(m nejvetal provlal Zna
nirnáin e vidy aluíbovolný
V L BLAHNÍK
tioulený lékárník
%Vi W 18 ST CHICAliOyILL
rt
H
M
1
i
t 1
X)