Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1894, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ! 'OK NOK
'M a I i
XX V I m" 1 ' I
tnu - r (# 1 1 i
J0K!lMf t f í fflMl ' Mt
MlMiilnf llri t I ttKtiíf !!('
1 rjcitt !' llt
i I i !- k h S I
Íý jk inifn ll r t -i vrM
Hl#Mlff ko!'-n NWi 'il ' )' 'I ' PK h H'H'
id ltclufilhilkilUrik4tj fct fHi( t -fhir mM#lMhjI AI
ffl flí Ihi Milí í# by l ff fV""J"''j" ''"" "ff
oUi řj rtfl ItMHlt N li fHi U- '41 h ' I'"'!
Id ilWtli v jmý Mí#
tr4 Iři ' j ( :ttí J#
ouiřiU lť l(tfiii tťUifi'1
mimo řrk4 jolirtfP tiik I
lid} tfif jrjil ljiř#
ým ininitfrivffM Viii'li4ťliri-U
utvJii k!sřil iMÍfiUirrttiniil
ri(o} iitivikn Nmi 4 di fc
Kutnu řkM riiJnťri) llř lak
I kdt Nim i ri' iiiulctu tili
fVil rot inuailt řrli oUtiťÍ 114
r'lA ffké 'mtaviti nutjIí
Nřnul v koalici proti Uu Tut na
l(lflnt A Jan takó # kofilir o-
Ivl4Jatik Nírnoi a iroUjnitii i'ulá
kj tifuf fo-cliftm j-řii ivi Viikjit
ntitka jak lloulio tiťMz'A Uto
trvá Vicitř rikoli ur Jit vSk
kolik It t i kolik in' ňfcft toho i jí
atotou urill neWe XtruzřehC re
otázka jHzně k nárolu £t nk'iuu &j
dero ti netrváním koďiď ]ik jome
jit dávno tvr liil HIuhIC býti řijra
venu na to ž oaxuin koalicu r
ivou rňřnoMt pratknc ale dle nařclio
aoudu iifnantanu álem jejím Cc
chftm ihnel Mřllo nýbrí přijde
útvar nový ČťcLftm jeli íK-jiřátel-ítfjií
7Á)M o tento nový ilidnf útvar
Íl Ml mu koná iotaii Lev i co voblnh
O v IcohIící roKtabovati: komauduie
novou volební opravu čtťnárflm
naňim rnámý to paskvil na váťobuvné
právo bluHovad Kakaiuje nepatrné
Hitlnřni alibft (laných filovinMkýua ko
liliSním Bpojencflm v oboru SkolHtví
latd Toto roactabováiJ je akouíka
ljbtříkacl pro koalici Ilohenwarttt
I
klub ho mu opírá a JcmI otázka kdo
v boji tvílÍEÍ Zvltřzí-li leviue v
X nmlniiiíniili lihi-lmil iinn m tÁIiv
přea Hohfnwarta a ujme říznul ntát
Jnícb vicí v úplnou svou moc Kohen
twarth padne a ním miniHU-rstvo
WindÍHcbgraetzovo a Kakounko ho
if octne v otřžfch 1'lenerovcft
J Padne-li 1'lener nahradí ho rádi
kálnl Nřmct a od třeli tlm ménó
kyne HlovanHké vřci ÚHpřchu Že by
Jřířtuci pro ofobu 1'lenerovu zřekli
ý ae dominujícího pontavení ve Hnó
I movnfi řlíké toť očekávat! na
% proato nelae Vyhlídky Oecho jnou
f' proto velmi neutřít-rió Ale bezna
fdéjná iiťjHou Za to dávno již a i
I dnen výSe tvrdili jnine tak opakujem
i opřtnS nyní "Čím výře Htoupno
míra ptíkořl cenké národnosti tím
Í? bližSI den naMio oKVobonení"
i Přirozené Strany protivní byť
í dne řdánlivfi u výhody chtjt-li no
[ řech choutek kti-ró by harmoiiijHO nikdy nenpouítřjo cíle v nřmž
"j-cb &°Hl l'oru"'1' "H)hly A 'bledá mvou budoucnoHř hvó duSevnf
S inaní ne jich odříkali tím upíSe řlm !a hmotné blaho rvou Seat a nlávu
j'vf bojnři proti právu Čecho vytou-1 KaSím hlavním cílem jent bychom
pf Lei odříkáním tím kopají hrob dodřlali ne koneénř toho aby cenké
Vavé vlastní existenci a vystupováním 1 mátni právo a potřeními řlíe uvedno
proti Čechflm hromadí zápalnou !át'byj0 v soulad a v Životř státním aby
Ku Kiern iu piiui J
i buchne a smete odp&rce
f M # MmJnMl 4 m)i h !i-'V
f řoli frlťWt f ippokl tyf r v l —
# 4 i !'" 'I m p
í jlítt y }rily r I'Lm h
t ! I H f fiUt nl-# r t'M" i
"! A U ] U j"fi j'ikfín}' li
ri4r- H n n r I íWt't ( li
bjf ! I ! lnili tibttf !
t i ky fi liHy klfA -fiř fri-J
k ř I ti í(mi Áři l#tf 4 ritljl'i
liku M ljf if if H If
k( řA 1 1 i - f g y ' l i n J
Ii4ikl (' I JnMi I)f
Ul't mi '!iukjř ! fťntfcjr
"' í ' )" ífíroí-řo
Vait I'"ll'"í kt'í
I fllL ! éL éi I --A i
Vř( lilii ký fiť Nr íťb Itfifrif
HinM4ij tml Dvotiik inll Fi
birh iiárol ktrrý má vttltkáuy
umu' ni ('vtmkk ]!r(2ík Máf-I l
Itynain nárol ktvr má kritiMi
bohatou imi krásnou littrituru
(ilný nebojácný obhavý li l národ
který má cvó tnuřenníky i jit h tií
ratup'6 kleti co den hotovi jrfou
nlolit hrdlo pod iu"o pro drahou
rum — národ který má hintorii vř
likou jazyk přckráný — — teti
národ přtkoná vltřznA vřecky při
koří dle iů hymny: "Marné va5
proti nám jxou vztoky!''
X(ii cetty k vítřtřlvl nejnou o
VMftn rnlemi vyntlány Jediná nirá
ná ČecbAni pomřry diktovaná ceta
je oppoHice k nynřjAI vládá a ku
kaMó jiné která nebude míli ochotu
a vftli vyřídili ženkou otázku to jent
Klnili řeHké lu2by Mlátoprávnl a za
véHli v Hakounku úplnou rovnocen
notíť a rovnoprávnoíť vňcb n&rodft
Ovíťiu oppoHice vládř která jako
nyní rtkouHká tná aktivní rozpočet a
její 2 íinanřnl proHtředky rozmnoží
He v brzku následkem zavedeni po
Klupnó oHobní dané e příjmu opo
nice k vládé která má plné pokladny
a jejíž vojenxká moc nen tou dobou
ohrožena válkou oppooice taková
není Muaduou
Proti takové vládř rnuHÍ opOHÍce
mnohou zbraň nechat ležet která by
ne iroli vládř delicilovo a zemi vál
kou ohrožené h proHpřchem užilo
Proti takové vládř nemůže o také
žádná opponice dodřlati rychlých
ÚMpřcha Mňže to leta trvati než
vytrvalým a účelným útok&m vyehá
zejícím ze správného přeHvédcenl o
dobrém právu podaří ne opponiei
poíllomiti to co takovou vlála drží
a přivém! ji k pádu
V takovém rozpoložení Jest dnen
česká oppoube a protJ nemůže nikdo
kdo rozvoj vřcí u rán spravedlivé
pOHuzuje žádali na této oppoHici
rychlých únpřehft Ale co mftže a
má Žádati jeHt aby volila oppoHice
tato takové cemy které k tomu by
vedly aby národ ujednocennř mál
proti vludé klení odepírá mu dávné
jeho právo a bojoval za toto právo
vytrval nic nehledř na okamžité
piainomi privmitMiu wyui j iciho
cil dohodly se všechny strany v
tiktnt t tulili iřH k t rn v #
Vit V m ftp'mřtily si v J rolfiill t
m kfil'ivtfi (( y !
! k"-n- fit Mrhlu ki)'U'h
'řty ahy tin lrU-n ft-ihy
!Ul ll( řl'if ř ili' Je ii In
u II n l- JhíIo 'fij !li kurikul)
Mři i dM k řliH'fftiifí J%k t'f
řif Iftři d 4h i víh tifil liffimU II
M hrm rl J %t'
i t tiiiti í V I ty %' htlf l
viU l# li v!k'M( ttMNlvt xik Iv
t" f I ' b!iin (iínílio ráf liMy
tm " l-íllfk vjfiky Min h fn!ifir1
Jki ť ti-' df i Il-řiiliií
ť'"t Knl'i Jf Iriinl t tkotrf luMr
btj # tf m m iki ttttnf tiklii ky
i í t í i t t é a h
kťřM i tu Miř r i IřNJ ni ln ky
i III n i 1 l
I tfl#h ri't i '! lirÍMl n Dik Im
p plfli
J(řny Kf jfk'' k ll b'jvly
t nihánt tá(n(ti r4 uhrktlif
jifiik i v ť'v poínly v ťnt )'
ílví i4řtk i itltií al k lyj o
i 4lo by iitifi'tit titijfttft (h itu
ráv pmtavily rití s íi ] lna
♦ I- lálijfu n'l druhá aby tt
sna Injí I 4IU i%l'i JVIi
líh vidtiuM v i4f' in ifrk r ui
tyto dva proudy a j-ití tn4 jit
Výntcddii I JmjÍi h lo l uhrrké utátlil
právo státu f novým imtaiiovciiíiti
d lfnij a Mm láli' lim vďn rKi
řuj
NuJn b'iTrmi i my lakovými!
Vzpomeňme kapitol druhdy o
ském núrodř v naiiťh listech uveřej
liřiiých Besilujme n v iifnřnl a ve
vS-ch oborech lidského sriahni a s
pOMÍlou v ťin ohtfdn sfnlll i duch
naií oppoHice který použitím íiřa lft
je ob'"anntvo zamává a mocí kterou
uá lid Ntann e obrem jidiož nižádná
svéta síla iifzdolá
S(M-idlnl demokracie na kongresu
vldeňikém vyslovila že nindo nesmi
sn prohláiti za jejich spolubojovníka
kdo k jiné organizaci již náleží a
krácl cestami které jtou v odporu
nc závadami k nim! se sociální de
mokřade rakouxká přixnává — Zlatá
slova! Míl by býti všude v poli
tických klubech vyryta Vřak zvláStř
zapamatovati by si jo mřla naše tak
zvaná "Strana Pokroková"
Ptáte se kdo lo je?
Jsou to lidé strana která sic hláá
sa svobodomyslnou alo která přemr
Htřností požadavku hází vlamnř
Hvobodomyslué stranř pod noby klao
ky Pokrokové Htranř vetmi blízko
byla nedávno odsouzená "Omladina1'
Iv stranř této co náčelnici patři od
souzeni K St fciokot dr KaSín fil
llajn redaktor Škába prof Šmíd
Louis propuštěný JDC Čížek atd
Ostrá bezohledná politika a jejich
opposice polou násilná jeHt dnes vr
báni se na bodáky A také bezúčel
né Maří sa jím síla opposice zdravé
niél se existence a úSinek? Žádný
leda zosMizenl českého jména
Jako nepomůže nářek nad každou
křivdou Čechům uřinřnou taicnupo
muže také malicherná msta na státu
a jeho orgánech Nebo lze jméno
vati politikou neb politickým skut
kem pobuřující řeč ve stínu bodáků
lze jím jmenovati mazání orlíku ra
kouských ba lze jim jmenovati i
zost'UenI poslanců kteří témto t
zv ''pokrokovým" snahám nepřejí?
(Ilerohl Kail na nřž Iv Bianislav
Sokol na cestř lomnické zle hartu
il neb) ňpin Her jemuž JUCČzek
v polediiím svém procesu Mrvové
ale posvítil)
Jsou h pokrokáři svott ďniyilipt
ať si IihIu socialÍM'1 za uhí
Jinak bule povinnosti svobndomy
siné Mirany hici se jich j iko kdyi
Masarykovcň
Svobodoniyilná strana chce a "
ctivř tkó sstupuje vsiMxy vmtvy
lidu éeskrlio jexti ona přivá lidová
strana Proto dřlnictvo i rolnictvo
mlťímtvo 1 M#k t id fitUifiTi
#4t i l Jtn o f ři ft ť mi fi4
Miř !t ř m I f tkli' oki I řn il
ho jlnttrd pk op#t i p-kfo
ířnf
(flhl iln# j# 4jMtt'l
ril4iřn m ntii l #ibi I mi i!4
fil'li!( wniht hliik' n fnnl( h
riitriil h rtfiho-14 H v mU
Iřřil M'Mt'0 :
v# kutu' ! nbi
im fího Hnl řvd Mll'ři
tují putnA J4f ř # po li if i4'í il
w nluffh f)jmky r#}m t{tiim
řidib(Hiii ihtit )kéty i n
dhA fřitt%l rh1 f hit hl '
druh fy #tr i'#kf !ni4pv krátov
ká Plift tiř '-k4 h%it K dín
jih4 mííti fi(fi tMi-rf f mi iMty
jř'dUtly pro v inh"mj{tA
p Utfi Pfd ihn r ] i'in"Hy
ř j I y dtfgtri Ik4 pf"řnft l
Cí rtlji h tt i k'řpiř-i
I K'Ulití ká tAt nk4 vy
nly ii přiip h ml luí'kh' po
stfipj Hpolnl proudy MUďx'
ihúoi pft ďi pod nohami fvou I tvoři
pouzí tidértnl Htuřoníi nakolik rt
itxvhtiťft pár tm i oiirlýí h Miry
kovru a fl Iftifxnl i"t-rritiu(ii!( li b
ťt In tiárolfioti poulili li t hU
I ' k nťí to sdružení ln& strany
pohromadi"! Jejich w na ni vám sU
k poznáni (rIrii prou ly p' ti
rni!lionoi'nri národu nrjou iiei j(
M'ény a že řestl polancové mohou
upokojené konat i své povinnoli u
víře la jde národ nimi — Vy
pak za mořem revřřte tomu co
mnohé nepřející listy htidlajl Sté
kaji na rnřsfc
tfétřeánt Mitk ŠkoUká o 'raze
a "Kumtpfkij" ve Viáni mají u ná
stálo hojnou práci Zcela přirozené!
Stát nedá opposicnímu národu ani
tebo co mu právem patři tím spíše
tedy nepoitkytno ochrany české ná
rodnosti tam kde je v úzkých Ví
duň si utonuli Cechu v germánské
záplavř přeje proto ochratiovael
práci musíme konati sarni Zvýšené
sbíráni naše na Matici a na Komen
ského je tedy jki známkou uvédo
mřló opposíco Proto sbírejme bou
ževnatřji af Matice v Čechách ve
Slezsku a na Moravř muže zřídili
si nové opal rovny nové školy nová
gymnasia ať Komenský ve Vdni
udrž! čestné českou školu kterou
stát nechce obdařit ani právem ve
řejnosti! Mnoho osad u nás volá po Matiční
škole Hodonín touží po gymnasiu
Tjž plaťme národní daň! Obé kor
porace nadepsané potřebuji cbé o~
brátl jistinu penéžnl v jistinu národ
ní Nřmci sbírají na Sehulverein"
v říši a kde je Némec živ sbírejme
na Matičku a na Komenského kde
len bydli Čech!
Národopisnou výstavu čeHkou stihl
tentýž osud jaký stihá předešlé úma
vy Nedostalo sa ji od vlády podpo
ry Za to rozčeřila se občtavost fto
ská Co nedala vláda zaplatili Če
chové a dnešní dobou je "Národo
pisná Výstava Česká'' zabezpečena
na rok 1895 Kude jsksi opposičnt!
ňkoda že ne cele V čele jejím stojí
šlechta koaliční a to jaki čistý ná
rodní ráz jejl kalí Šlechta fteská
není! Nu za to ale celá "národo
pisná" ve všech oborech a odvřtvlch
bude česká a život na nt bude ryze
č"s!iý neboť Numd šlechta ba Í
JEDEN
ZDARMA
mm
Tbe OXFORD MANUFACTURING CO
#tf%J k I m tn$ vybno ř
I lo tlot irtiUJM b i li f f !v
flitru lili Pf l P fo( kf
- Iilfif #f H f ml r Jviii
jtj t Jkm'l K%tntni f iři l
d ticpl 'o ' o tl if$ Ik $m
fbo# )'tiJi }!f i itit J pin4
í 1 f vly po ♦
f%il4 dftlli — hmll' t } HrK
0 i U h Nl- fttřofM kMi k
fia l Vl'vo dí?4 hkttt)i tS
ti v f-U t jm d i ni A llit
( [n i'nnl dokontMho ffpf##
ftittif j son !t bon -ififiot(
" ik il-ci r lii t hKt Jft fpf iv
doto i V pí Irtíin fdtdt tul-nt
( ifo doM k r41'# ftt f řt'-k
f iiký vf hnf # #r lrit Niřolftfhfi
diví lil víftý n-rttUk i Jři
bk nt% li ví If v N4m I nim div ll
dt # liřiAisriř doíío jil ki
t4vi' v NAf -dřifm J tu ih4m4
vřci 74 nuliVřfo } fhilil fil na
fiiltmrf kn div llo r i'i dát !
t fii h pn'i ptiTnA "Nár dňC
miiohn liliiii Nrl I pli tom Vf4ňý"
cliffii ř"kh ořuni afthiiřktotd
kho Wh h4řkh' iml(řk('ho
cod)itvby liirfirnllio % hrrrikA
ho co ďi p bn-ti j#t víái-riým
úmivem v iř Kiřopy k lihnul
obrsff m zraky vi l'lin'ho svit
caťi HtavitIá novýth avetových
dívadxl r li dojíždějí hlé-litoit n4(
kipliťk i % mnohé dl jj( vzoru ko
plrujl Čfnki' kuny sn překládají do
culi li ři 'I (f fuká hudba Jk MinrU
nova a Ivořnkova hýle svétem
ři-itl iitiidci virtuotuvé Í hfrci zapU
vujl joti" ví ide oslavováni vyni
kající mém na evfiní-
A a tímto umřrem umřleckýro
souiuřrnř mohutni i jiná olvřtvl
umřnl Jen malý ni-atrný doklad
Ná illiimrátor Krelčlk (illumruje
hlsvné Humory a Šípy) obstarává
illumrace njlpSlcb li-ttft humoristio
kých vo Vid ni v Uerllné a v Paříži
n -ti i maMři ISrožIk Márold a Ilyoaia
pracuji najmř pro PaHŽ a Londýn
nás Sv Čuch obdržel ve panřlsku
první cenu za básnickou konkurenč
ní oslavu Calderonovu atd atd
Kosterně! — Kýž jsme si toho jen
vedomi! Jak potom bude vypadati
opposice národa vysoce vzdčliiného
osvíceného proslulého svčtem náro
da bohatou vlastí nadaného
Národohospodářské pcm&ry v Če
chách bohužel neodpovídají bohato
sti české zemř Ukázali jsme již
jindy a vy ze zkušenosti znáte proé
Máme svěrací kazajku dani a platu
z nichž tyji zemé jiné Čechy jsou
popelkou Kdyby jim ostaly penLe
do Vidné odváděné kdyby jim O
chránřny cly ostaly v plné cenř vý
robky a plodiny domácí jak by tu
národní hospodářství zkvétlo Sní
žení dani slt drah ochrana domácích
produktu toť kouzelný proutek kte
rým by Čechové záhy utřšenř zbo
hatli na vzdor tomu že mnohé odvřt
vl promyslové maji v rukách cizáci
Ale jak dobýt prutu?
Českým ttátním prdmn
lile luť jsme lam čím jsme počali
U boje s vládou u opposice
Nuže a{ Žije roste a ovoce nese
česká opposice tato jediná dnes cesta
k dosazeni české samostatnosti!
Severovy prášky proti bolestem
hlavy pomohou vždy Méjte je po
ruce
Domovy pro ty jenž je nemajl-j
Kuřiny pro vSwky nájemco poHlixInl přilp
Icfcllouť (loHliill vlitHtní (Inniov Nyní Junt pfi
IcžItottťdoNtutl dobrá luclné furmý v arodném
fidolí horu i ho Ilepubllťanii
fvukri omiily v tomto rtiloll víi-rky prííHpi
vnji PiAtu n Hon (l W KKVH U H ConiV
((IiitIIii Kuiih vám nitiJy po vřítit o iimolm
ln- lnvcli faruih 'IVU 3iu
VYHTfllirjíÉTR SI TOTO a naAlotA nám otvln mIIU obdržím
náA VyHokontiiuinnf zilokonalntiý JSIukctIIv Aid utroj n xlopftonou
di-nkuii vlrtkiiiivym lllwriitornii cylindrovým £liuikm kurý
BámsDimvlJlakiiiryínioírioolrvMiliiiiijl hy tlm trpěla nAJsikR
i cuHt niujK'1 uiikoiiiiio a )iiinia napnuli Toto ioioimii-iil
strojH iMiuZIvaJt VťAkcMlirtNinlvjHl vyrabitlň lcti-h utrojft
nitlxiť í-HruiiJii vidy (liiUonitiy ho-Ii Stroj oimtfcu jo
automat ďkoit cívkou johloti klerice naina navlek A a tliílu
VmIiii ixilh-linílii jidiliiinl olcli-m ntd KovovU ráll Iimiu
dfloiu lakovány a porl-uvny dll-m ntUlovrtny Stuh j na
Ottou Mlrnnai li nt-Jiiy Vi'kiT6 tfiUtl na nli-lii rálfí1 pečlivé
fhotovetiy Jsou x ji-nniA oraln ailohřa rpracfivany lirmřiia řáxt
3Mt s DPjlHji ořwliu nnbo dubu ]čktié provwlmiíi podHiavo Jb
nejnov vzoru niieiní upoílva na4 koii-rká-h a kiiihIiiii ne jm
sunujnniA ví-1 kií paninová kolo a chranldlo stroj má vliiHiniwtl
ffidoll rárukana 10 rok ň Ni-npchtn fl ujtt tuto jrlli-íltont a
ObJíMlnoJte h1 if) HuilMtn upnkojiMil Jinak pn!7 vrátlmn Stroj
bnhf JiNt jMirlIve rahulrii t dotdo v dobrem utavu taruítmo a
a lán na dr&bu iKlartna Na trk-tldtniil ckouAkn
7Í1ARMA obdrít Jelen mroj kail kdo nakoupí nnňoh
ÍUnnmn tnrá koupi 10trojft %tr nt pro katjUog
l3-a44 WAnASH AVENUE
CUIOAQU ILUJIOI S