Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1894, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4— 1 'OK NOK ZÁVADU ~+
ÍPHM ZAHRANIČNÍ
t"j4Hrtt f f ti t ii!l'i MltlÍÉ
4Si d-i Vít!# lk ftl f# á
UIh it ji jití Kr4l A'm t
I I I- etkfínt Mt4tf f f řMií i
a ttti ltli a r r i
ti lil mi'#-í ktřif( ff1 i! nn
44 írb lMl ( ( f4 rfř#(
jisff li t i rt'ln ( i'k i I h
i
lni #k i( M' y Jfn jf (
ftvj'fl #111 k i Aj(li
V l'ft tnii f i h%%
'" dHhí fé dlil m iík h Ui
riif k'i Ifi!t 4 4řiíth N'iIm
lil i i i L m i - á
kl ft !Ít m- ( 4ií i ti H ! I i iiiii
fwli fi4íí t njkT M#rST
tm
i M m f # i 5j f fj !i
i lM" 'I" li h t 'f O'! frf'(řf !
t'l'M i 1 I UlL L I )
ř l jk! si líf4t M " řn
wlřřlí třiíi f f 'rt M' ) 'f i f
J-r4f f t If-tí Vil jff-f f (iif
I i - j' trnnj Finu i
Pil d m yrUfltl
l'#-Wi ' (i # 4 f r Mt
♦ j-l v t J"'"1 d #4' ij' i j't
J dj (iflott tkr4 lf k4'iI fis'
i l i - i i r li i
h' k t im
iksill mír l l j k ItfioJfJ
l I ' M l řvi i!M4frf fWh
J !''"' dH r J fiu ÍJ r
L I i ti
4k (l-WM V IMUU a
llfí M!( tni if i„ hf
1ÍDI
'' J l'ř- I I' l tM O i pii#-s
P M rkf jm t ri lil ti
♦ f(W t f h d')filk
ti a
fMU l 1 1 I r V"
J
Vli-dtl knliy f t k imW rj'Hi
Htfcturtfc (' ry Mri tt rfm r %f-
♦ td a tl ífin i udí Mil l
tovťtf míra al jf pM# n
řVf lintn t tnHiiřkt'ii pfi sfufkii
turgi (ukf rr i htt r f '!
nu si#jf ťř#tifl lu ft hhi wt
j Jdi do K"f'if'i tmdsdí ittu kfl#
♦ íff lirivi j N!lkrri in lnil
sMinn i5t(i hky ilomt
I ii'rffkm v Vídni ví!y
rý v dnl dob v obyřej I
hefué hodiny pofidirí r hromnjrn
drahokamy k Ulto kspsy %y
sátého poplatníma !Iu Iky mU
leného děinictvs jl prázdnotou
V ptUkťm A7mAk rakouké HSké
riy pil podrobné drbale o státním
rozpočtu došlo k zajímavému rotho-
voru Polaneo dr Ilyk dovozoval
I židovští orá lní i v poule I ni d-jbv
jot oJ ioýřenl v úřa1d úr!n$ ty
louíeni to tlilo trý již caTaifta
ale dc jrý tik íjevní Jko tď neboť
Bchazeči ju -ř(iuo Ttýv4'i aby
svou víra xnunili Toalaiittc rof
Boczkowokí poljiorovnl vývoly dra
Býka a uvedl H lu H( k le prý
Iidovilf uFadnfci byli admrítf ni
f Apeloval na přtloujního rninintra
Javorkebo iádaje ho o pomoc
Javomki odpovédC-l ie m4 vliv je
nom při jrnenov&of vySřídi úřadoí
ků v Haliči Pravil že řídí se pouíe
achopnoHtí a kvalifikací úřaduíkO na
Dáboíennké vyznání a politické pře
avédoení nebere prý ohledu
i Výbor ubernké 8nt"movny mařna
i ti přijal již osnovu zákona Weker
lova o civilním fifiatku beze aminy
V Uhrách střelil kdoHi po arcivé
vodoví Josefovi kmotra cÍHaře
pr4é když odjížděl ve vlaku i Pe
5ti Kule zaahla vedlejší kupé a
zaryla se do dřevěné zdi aniž by
koma uškodila Tvrdí se že atentát
spáchal nékterý zuřivý KoSutovec t
té dMíídv Donivadl irvvívmx rv~
aignoval z uherké akadomie vid pro
její účast při pohřbu Kosutovu
V Uhrách ve vesnici Holdniezo-
Vasarhely došlo ku krvavé srážce
mezi lidem a vojskem Zástup dél—
nfkfl asi 300 hlav čítající shromáždil
se před radnicí chtčje násilím do-
stati zpit socialistické spisy které
policií byly zabaveny Úřady byly
zpraveny o úmyslu tom a proto byla
radnice obsazena odčlením celnic
tva Vůdce dilolkft Žádal slaroatu
aby spisy ty vydal dobrovolní což
ovsem bylo odepřeno Když pak
dav neuposlechl vyzvání aby se
rozesel dal důstojník četnictvu po
vel aby nasazeným bodákem radnici
vyklidilo Délníci postavili se však
na odpor i strhl se boj v nimž na
obou stranách několik osob bvlo do
rančno Celníkům nepodařilo se ani
po dvojím 6toku výtržníky rorehna-
ti &aum privoiano vojsko ua
tojník velící vyzval dav ješlé jed
nou aby se rozešel vsak bylo mu
odpovědenj potupným smíchem
Byla tedy vystřelena rána na slepo
což vyvolalo posměch iešti vitáí
Zvučným hlasem velel pak důstojník
Blnliff h ftoffj í Jí lnÍ rtk
♦ 41 P f f I II ní i 1 4- ijf
liHMí !řín tl í# d V ř
Ml t dUí ír
ltt ff fti i!t'i in# llii i ř
i4f "OjitiJiíftf"
I' ÍÍhíÍh t% ( v or ft ři#b
ArjrJ pť kf Pi tU iřini mij
ik liu folií irMitfrlnl itřifl
P 'iiJw fit liřifili fi li Ním
kyrii ptniijn tilki stkvkt 'Int
!ta a dilli ku krvaifm r4)k&rn
nři r iiřii(jrii ttávkari V 'ji fn
lhiiumttritnH [ v dfi Koťiu
kvy !iii"ti n'i'tnili vjlrlnu
ti fiikili al n 4 (tfdy V
ool) polui bylí ni Sibiř
llHztnů úřulnU' v řrsnrfiuz-
k'm ininintfrtvu války jmrrim
Fsron byl itn pro pduzřfiií
spoluuósNti na anarchistickýťli či
nach
I-rancouukd konvenca národního
shromážděni která má Volili pnrí
ď'tiln utanvena Jf t ni den 2 li
slopadu Kroic Carnota který se
ji-sti nepřiLIá-iI je v poli 8 kandi
dátó Především le to K&xiinfr
Perier nynější přeďtedt tiiinister-
stta který bude Carnofovi sokem
nejnebezpečnejílm dále předseda
sněmovny Dupuy předseda semUti
Challemel Lacour Magnin president
francouzské banky Meliue apořlol
ochranného cla almirál (tervnis
známý z francouzsko-runkých slav
ností v Kronstadtř Austere Brison
který by doslal hlasy od radikálních
socialista a Waldeck Koseau z bt
valého ministerstva (tambettuva
který sice v politice už "nedělá" ale
je iednlm z nejpřednejsíeh pařil
skch advokáta
V PaHH souzen byl v sobotu
anarchista Henri který hodil dyna
mitovou pumu v kavárně Hue des
Bons Enfauts Se vzdorem a vyzý
vavostí doznal že hodil pumu kte
rou jedna osoba zabita byla a 18
raněno Cutřl prý ji hoditi mezi hu
debníky a pobiti lidí více Proto
prý dal do pumy 120 kulí a ne lila-
vičky hřebikfl jako Vaillant Uyl
uznán viným a odsouzen k smrti
Itozsudek přijal vyzývavě a provo
lával smrt mišťáclvu
Imdent Uamot podepsal vládní
výnos jímž zakazuje se francouz
ským diplornatftm konsulům kon
sularním jednatelflra atd oženili se
s cizozemkou bze svolení minister
stva zahraničních záležitostí Kdo
by jelnal proti rozkazu budu pro
puštěn nebo odvolán Proslýchá se
že pohnutkou výnosu tohoto je sňa
lek francouzského vele vyslance ve
Washington? Julesa Patenotrea a
hraběte Daunsye kteří oba pojali za
ženy Arnerikánky
V kmtelich ve Francii diií se v
poslední době četné krádeže které
jsou připisovány na vrnb sekty 'Lu-
ciferianQ" nebo etitelfi ďáblových
Hlavní jejich sídlo Je ve Freiburgu
V Paříži mají značný počet vyzna
vačů Nazývají své obřady "černou
mší" i používají při nicb nakrade
ného náčiní zejména lakového kte
ré přinesou ženské
M 1 1 t IOfiié I IflIJl Vl)rl t i 1
'
V I tft i t''řf t M I
v I 'i ii) m
P 'f ř iM # fiK i IxUr i
ilí ř ' iboUftny jíl !
! ř'i i a ' 'i iii J h
nK lf bitu l'hl-Mifl It }#
til li Im
i' í im il rrtrrí y V I
VU ll Itk4lll orťUl "í# Ifřlfl
kf h di odtu I HfiíUk4 I4 It
Ifi litl ik-H ritiilri klřl při
i láii jl i Iilfiiif nfi lif ni
li k iřki prolni b i a ib Hif- i 4 d
liil(ni itlán lkař aby pnll
vlsdě podrobnou rprávu o ncoioi i
um ři ii l
lt„UU rovnřl ino~ viděla
im„ kl -
dilnutvu olavovarl prvního man
" ' '
víUtství e schftíi snřmovní j dia-
lo s o roletu pru námořnu tvo
řeč ve prospch rozpočtu a vyslovil
se proti tomu aby byl zrmíin ponř-
ryy se io inono suu pro
flll Oiildllřlll Pnal (! valillí nn I
-
- i i t i
u w-uiinym I o wvaiot nV
vrnovai vsa aiy rozočet tyl znač
nó amenšen Crisii chvěle se roi
člleníui vyskočil a vášnivé vystou
pil proti tomuto návrhu Po bouřli
vé debatě a velkém rámusu byl vlád
ní návrh o rozpočtu značnou větsi
nou přijat
Ituhhd sněmovua dala dnes své
i i % t i i I
bvoh iii nu nouuuiinu siinaui iiosiatice I
Pietra Casilliho ktirý obi něn
že je členem tajného zločinného
„ — ii
Brviu
Ismh'Hkému UeraUlu telegrafu
je se
měst
z Londýna že před domem
slaroHtv v Dntlv! liMl
2 pumy Královské divadlo stojící
vr i I
pouze několik yardu od příbytku
starostova bylo lehce poškozeno
nikdo všik nepřišel k úrazu Několik
osob bylo na to zatčeno
Jsomíýndý 'Jarp$ přirovnává la
žení Coxeyovy armády k pozdvižení
lidu ve středověku a praví: Hvlo
by klamem kdyby se tvto nroíew
noklidalv řiiA-i! Mřlí„i„t
pokládaly za předzvěsti sociální re
voluce V Americe spolíčnost spočívá
I J — ™ f " ~ ' nwvioi II
na podkladě tak širokém a zalolena le
tak pevně na sebevědomí národním
že to co by jinde vedlo ke všeobec-
no revoluci ve fcpoj Mátecli rovná se
krátké bezvýínamné šarvátce
řia utni 9tAtrAts
mI rnva hlín t inwf Í5jrif bt ri£l i
— ~ " - - v w wvi ij i v II V V I
kánem který zuHl hlavni v distrik
tu Skibereenském V době kdv
bouře vypukla nacházelo se -tul
muuinivi BKomsycn angllcKVcri Al
' I J t 1 I
irských rybářských lodic na blízku
pobřeží Některé z nich pospíšily
rychle do m-jbliišfch uřMavA kdež-
to ostatní znstaly na moři v naději
že budou moci bouří odporovali Pa
nují obavy že mnohé z nich vzaly za
své Pohřešuje se nřkolik tuctu
člunů a spousta trosek byla už vlna
mi na břeh vyvržena Dle rpráv z
jižního pobřeží spftsobila bouře na
zemi veliké spousty
nyioiu ěnemoma přijala vo
druhém čtení 281 proti 191 hlasům
předlohu liberála Johna II Itobby-
-
no kterouž zákonitý pracovní den
pro všecky havíře stanoví se na om
hodin
ftil Iřifnf y iififjK ktfi řni
I ' ' W1l "l"l
I" -r linu fnfti' Hiiřítu (
I f l (l 1 t n4i ktl'ř lf n(4
h t p ' i 4fft itUttit V f t m I
Mil' 1'lrt 'tt !!ll
L - 1 i i I
F III S I
i in fr i j iiy i 1 a Jm 1
1 1 lřfí k i
l'ti:kj 'I ni bi)i íÍpi h
m4 ! !' lurrri4 ih ' nimbu
IJ"' " li"" ' il fll V-
ll t I
n #l t o kr4lkf !♦ li vácoÍK i
ii libuif iiftítá i 14 k A Jo
p n tly limy stM lijři f lirkotlj
a atráu špiní
LXtnl _ Vh l ktí ltm ldlrm sr
n4 t'ii lilu ku Peruns Jasol i
mul jídlrm a pM spaiín t ltk
I nn 'i pře i spirit m a oy s iPh
no umnn praMin sioiirw
I
I I slill lHmo! jiJ lloulo trvá milí se
niimo toho m Míli l'e-řu-noti tk U a
lřlf lllt „„1 ilUwil
L„(Í(:U t(linik Stf(eU? M lhoB
ifI1i(l „ wlV t'msi i-i
(illl v„ nB T
au-' aI — i - li
)ru{ Manufcturi„K ťompany Co-
i
unihW( Ohi Z isý!4 se zdiirilU
"
Prosba k rodákům!
Vznáším snažnou nroibu k rn lá
kfim o tiráci a v(živu 'li'rArn u„
i
v zupaiJnl ebrasce kamž jera byl
loni vvlákán slibem nrá: třiřim I
'
s e íeinuž isern vvueen Kixlliřtt vf I
' ' ' I
10ui lrHližťna Ulo krajina ne
uro ou 'rozl jeslě horší Na-
IOUI1I se s rodinou v oosUvenl tnu i
i -
' a mm '"a "yot dali
m'AMUtí " l'r neb výživy
'j1 bych Prácl joukolívěk buj
řiíl rittm FfcrvitCiiila uerLi amfnntM
i lurui icuirniu nriguu rill I lltlli m I
I
aneb v parním mlýně — byl jsem po
tři roky též topičem a obsluhovačero
parního stroje — aneb cokoliv jiné
ho při čemž bych mohl rodinu a so
be obživili Ilodáci neoslyšte mně
a kdo bysio mohl mi zaměstnáni po-
skytnouti učiňte tak ihned a oznam-
le 10 realtcl 1 okro tu Kdo
i
h™ 8 l'("y pomĎžo a odtud vysvo-
' I
tiodi udělá milosrdnější skutek než
samaritán J W Polanský
Pozn red Poifme iirosbu svou
s prosbou p Polanského kterýž jesl
mužem uvédomělvra a osvilfí s do
jista vděčným za pomoc v největsl
d ------ n „ W
Imrihl iiři-iií! i mu nnn)itA L- nlut I
' " r v" n'iuur I
bídy a hladu nechť tak laskavě uči
„f í n„ ftini„x řiL„tum„
- ' -
iKvr:((iiMíflii!ii
OílstraQujo neflt5 Mtky z krve
Wi nemoci krevní kožní vyrážky
boláky na nohou vředy svruii
unavenosf ospalosf a jst zvláiito
rfu&ný lék pro Jaruí nemoci
Cena $100
Na prodej ve ?ř'ch lékárnách
Nfinocl lodi In a Jater
nezííivnosf tnnlnomylnořť ne-
pravidelnosti v nxenf voilnaUp
nouf ř'7Rku morový kámen
zánět ledvin jistí vyléíí
rn K
I
l
II
Toto jl píiltol obliWI val
l'n by ta tu nejniil třtin kdy nabf
-rou Nái t i lý odUr rdí vnf Jit
1 1 r asojrI „ j „„
i 'inifiiovaur t-W it mo
" 3
ODIJOlt ODĚVNÍ
Zilir0 si vjbiřte kterýkoliv ie
150 llp(kíh jrnlcb a letních
íblfko ve svíiljt h a tmavýrdi bar
vseli sláM fl ai 13 li t ladné Jiné
iity nejnou lépe hotovené stojí za
♦ lftO až 1760
Za íi-jc km píte přknv Školní i
oblek 1
Za 1195 koupíte telovlniiý oblek
ze dvou kusu s jednou neb dvěma
rudami knotl kft
Právě jsme dali do prodeje novou
i
I koupi mulxkvch oblckň ca ffin n
ě — — —
"""aru
relkt výběr celovlněnťph cbnvi
' '
oiuvvc'1 a kasmírovtoh olilekft i
i
d)cu jiných barev s jednou neb j
M knoll ko po #7 50 stojí
ju
KLOBOUKY PIU) DÍVKV
a nřvrr
Za 25c yaohtňvnf čepice modré 1
'
ImXfiA o tHLu inil - ríi
— -j u
Vtk' vl'řr d""k'5 lminých
ZVLÁŠTNÍ PRODEJ PRACÍCH
LvÍTEK
Máme bez odporu neivčtsí a nel-
1 '90
lepál výběr nových vzorft těchto lá
tek jak byl kdekoliv kJy ku prode-
li nabídnut
30 pal široko hedvábné pruhová
— — ( „
nó a kostkované zcffry ĎOcentovó ii
druhy 'JOc 'tf
32 pal nové skotské zefiry 15o %
Krásné vzory Sotisa na šaty od
5o výse 'u
Challies hedvábné pruhované od I
_
t'_ w
[ „ : "gr Z1"™1
Sunky n' vepřové 7C
cor"e'' h' "alámy 3c lib atd
SÁDLO SÁDLO I '{
ť
8'b krsbico neilepšího sádla 2flc ?i
6lb krabi e 48c 101b krabice 9lo : i'
nejlepšf sádlo Ceny míchaného sá
dla: 3 Ib krabic j 2tc 5 b 8Cct
10 Ib krabicn 6a 5
tírObjcdnávkám postou věnuje- )
rce zvláštní pozornost uspokojení Mr
se zaručuje
volují nám prodávati za tak nízké
" — — ' J VWVUUU uu
ízké J
ceny Dopištu si o vzory a ceny
HAYDFN RRnq W
' roh IGté a Dodgo ul
OMAHA - _ _ NEI1
V
i
A