Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1894, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f - I 'OK NOK ZÁťAiii t4
21
Z ČESKÝCH VLASTI
) iMM d "f ! h ftf#lí ííf i
v tí# t!' At Vjt-I'i
Ill4 ffi # iáMjda Jdni
4k iMkt k N In-t kl
Hirifffet f térl ík!j 1 1 b
JJ-fiJ f f# tyf i fK V
1 'i t
ÍHa Uryl fl iIJXIiil! lfřj f f t
' !! tb li lil I Vi j' I A
pi?# I "i ily l J f:mi- řil In(
i - f
J d ! Ml"ii i J "lili
(ilftlttlijili 'NoiJh V''V
M M r '' 'n (lt U rM I
I tak lf Omla o n d bti Htl
JJ Lf rlU h !i 'fi'{ 1
Jhf pHfřt lrí Mft t Ji A AiImU
Kt ťtt $ fotaktr jm rsvir)'ti ii
H{)t4 if tm i ri'ť l i f7 #! '
jtdnol díri4 V utiili
o K'i4lr4 ď fioka!i k4 dfw( l
íM'ÍÚ4 flM t 4 f1í Ií Toffllllo
vipIktl povoleny ataiiovy jn Ion
l4 teřrjrtoat o Imaky a pfBriiii
labuti urý flhhnht nhn krltti 4#-
int N I 1'mIi4( n4Viíj(i I
řekli byrhoni firtiWMi lt4 ř řiva
N£mt ké kf ifio vyivahi v třrrtí
pokud Joi rnajilidé domu aby při-
hlili II lít hon fjhralnř fitnirc
ke tabulky ulirnú m1 apnol
bulky 'rovM j ri é' totíl iimee
kým omáčením v předu Kdo tn4
Hn(tA platit ta to dcfí xijUr
Jinak rapUtl l kNino s vtio a g
j-řluji vkft kli ró f mu k tomu cfli
ilontalo odlir O Tlum a ! jincli
nmfikjrli Imlitft' Tak rnřlo vy
Mdnutí A incxi třmi kteří o o ta
bulku hlilKnilif byl tít tuifiiý priito
Karel Scliwaricwitarg iruitlavcný
r) nile' liurtitxkýcli 'lupiťňv a 51j4-
řRv' Vřak mři inn princ vé pod
mínky ú'liMotiI iia kabinu lihy
I mu ib ilnalo pfíMlevMim tabulku
bflou a ♦rvi nou potom aby byl ft
Hký nápid v ph-du a pak teprve nV
)mecký 1'alri ř m domníval princ
'a to Iobrý tip a kaxino žo h roztrp
čením podmínky jeho řamítnc Váak
chytrost jt-bojde nad vtip feudálního
pamttva Dontaloť no princi odpo-
vřdi Že kanino řádoKti jeho milerádo
vyhoví A tak m bude za nedlouho
I kvítí na jeho paláci rovnoprávná v
národních barvách provedená nárož
ní tabulka dodaná — německým
kaHinem Což aby ho na xprávu ka-
Hiria když toto proměnilo no v lakýr-
nickou 8 trenlurii obrátila ho hvou
sakázkou také obec pražwká?
Vojmaké hudební tihory nesměji
(ipři českých zábavách účinkovatifie
nerální vojenské velilelHtví v Praze
"nakázalo veřkerýrn vojenbkým kape
llám ůčinkovBti při řábavách pof áda
I nch nřjakým čiHkým upolkem od
volávajíc ae k nejakímu uařízení i
r 1891 VojenHké hudební bory
účinkovaly dOMud beu závady při &
ftbavách nepolitických upolkft
! Dímecki uliční tabulky v Praze
Jsou každé noci bedlivě civilními
uniformovanými strážníky střeženy
v Rytíř Eduard Daubek nad vraty
{ ivého domu Platýau amžrem k
Uhelnému trhu dal připevnili dvou
' jazycoou tabulku CeHkímu n&svu
dopřál minia anad v upomínku na
i' avé rodiče kteří jak enámo nřmeo
y ani neutnčli
Velký poiiír V tobolu dne 6 m
mj vznikl v Novó Vbí u Třebíče do-'y-ad
neijiítčným upunobetu požár
fUtery atrávil v půlhodino 9 obydle
j : lých atau nf i nichž 7 nelnkých u
i ledlontí které i ne tájí i stodola-
larai mlčeny byly Lidčeamčutnáni
[ byli v čau požáru v poli tak že no-
bjfbi 0 řt'i t%i fiií %n ftřj-i ifn J
f N4'lí l M o l4lik4 d bttk
!#! (k In Ho l i (4ítt li rt
Vtil t l'jííni byli po'i %
VÁuU V-i li y b!tii
rbt4!jl '"Idu rl-f(f' fť il při
il4ff f f-HffiU ' ř'l hf !!
k i í'řitiřii jř fři h ttH
ři ijrit' P#hf 1'řiififm
U "Ul hlf1 lbWl#ř íkt tl % I"
f 10$% i f4hif t I kli't n h rnm it
liMjibl by 11 1 dř f 4 Jdc
rl cij "hm( í4m
k-i k j '-íir i
l iftt i Ml ÍH'Í tl iJJitl 00 '
ti%Vlt%Aktwm ÍVf !ifi f b n
ISřř tkťff II ř' W fboříoy
#fňf nM- ř'í IM U i Kyj"
'íftíifk byl v t# I! éhrh -imitiu)
f Ufh ti í I fi(ři
íyl j ( u pyt' i tk'-ril l
♦ řl l" i
V'jk"fifi yli wřn( k j b pfiH
fii i-iikri tfm'i Iř4l tWhorn'l
dri W dabfit --r I r t wldlii t i ÍJ
bt4l-n l yl tiřb aby řon-ní ř
fiiř kí #lřtny f'# b V: h t řt# by
!i prolit linn- dt ř(íi obbdd
iirnoffiíltn tl rfirioi vjbořu do
liboj volífd imt poUl)i I řfn#í
tí J řd#l J Kirmiiin J !ípprt
A l!i htrf í Srblrainrr Vit U
výkonrirlm k'iuit'tii a Mť ýlora
iiolpn I Hi hb"hjr
Vo upirnfnt nfmttkých tubultk
otnaéeriím ulio llral-e Mi Thun
mujiul paláci na Karlovu námtf
vob p í#u t Aebrenthalu majitel
domu na Várlavukm námentí ajt i
tA ikteři jiní majiteli} d hi1 kteři
obj'dna!i i výhradníi německé tabul
ky a oiiureníni ulice pjitilí u pral-
ké inřtké pojiiCovny vím hru okna
v dotyčných domech Zitjíniavo
junt že nemovitý majetek nčkterých
téch pánu pojiitfn Jest u čitích poj i
Ňřoven Minittr Shfnborn vydal ordiy-
nanci c k Btátnfm tántupc&m kte
rouž jim nařídil aby ve nnčrnovním
stenografickém protokole nezazna
menaná t j ncnčmccké řeči poHlan-
cňv řídkých v příjiadč sávadnonti
jejich konfiskovali Jako každoukoliv
jinou řeč proneHenou na nčklcré
schnzi lilu!
Nantouiil trest Dr Viktor Ad
ler vídeňský vůdce sociálních demo
kratu nastoupil trest 1 měsíčního ví
ření k nčmuž okresním soudem v
Kudolfslieimu pro jednu z řečísvých
nedávno byl odsouzen
ZnaHsténé tabulky Dne 7 dubna
k 10 b večer přísli k domu svobod
ného pána Hochofena z Echtu na ná
břeží císaře Ferdinanda tři mladíci
z nichž jeden hodil na německou ná
rožní tabulku železitý lak V úkrytu
číhající strážník vyřítil se na mladí
ky kteří ho dali na úlek a nebyli do
padení Krvavá Btdoka v Doudlebách
Hlávka jčlníku ve Vamberce dodala
jaksi podnět i ku stávce v blízkých
Doudlebách Vhodná příležitost ku
zastavení práco se naskytla když
opilý jeden dčlnlk jménem Jiruska
vyhozen byl z továrny a při tom po
ranČn To rozezlilo právfi vycháze
jící dčlníky k nadávkám jak tovární
lak Její úřadníkum Marné mírný'
mi alovy chlácholil lid ředitel továr
ny p Jehnička Dáno znamení ku
stávce která ihned náidedovala
Druhého dne 4 dubna nedostavili
si dělníci opčt do práce a skupili se
kol továrny O 8 h vešli k nim ře
ditel a správce továrny a vyjednáva
li D i-lnici žádali 10 kr přídavku
Nabízeno jim však jen 5 kr Již
zdálo se že i na to dčlnictvo při
stoupí a do práce půjde když tu je
den zvolal ze zástupu: "Nechoďte dě
lat dávají nám málo!" V tom tde
uchopen byl již od letníku a prohlá
šen za zatčena To rozčílilo lid
Dolní k bránil ae četníkfim kteří
dovlčci ho chtěli k úřadu obecnímu
a lan i#iil Mfif b I briil j
I ftimi tf Utl lf Jf !' U
if hn b'i ib Nf' Mr 'l vf
křik i lMfM 1 4Ui kffi i
'p $Hh& t%it rtiř i pofiřiii
l ř' ' ÍMř4ířřiff f!l i'Mt i b
ř ! lřMi b I k j-d!(''MM I f-
bfiliířb #itřil d ihni dř i
hf v ďdftř Mi t:# řiftn byl "I ř#
tíf(l hřj(!íl# f-)í b h tifiltth-t
t i4liitl b Í4k }i wíni Zťip
p' (í'l lř V M f-kc tft
ibíií a řoffťnf í 1 thm Vm
# f#ií S'# (f lítffi t ďbiuifu
i jí-rs ir (i (i I" kř D f i'-
♦ ík j-it ii!-'' ťp o( í lf
d ' m i 1'í'i i oj 1 d p
IVíKHÍfjf j dnob' (Mtr) j ťbk
Ifílt fil# lftlf) I dítek ř
iJ-n ti+hfti+l tik l "! ittift
ř livi V!4 a:f'ř Hf6 prý m
ty irlříj
W'Í Jk km' fU'to'tpd třrt
tftj po-i# p £4bi kt#ř ! d i M-
ufíiio J f #' itlmfA v
rt)ká Ifrathiri ftoo'(fi# Iř
lUífe Mokol i Ujn o -Uf I tJ
not ob!4ilt ftpl!í J oSii
y tikoi i roi4bt ' ' ř"i lki d i
ii I doiun Jim bbyt Tyť dny
t# ly jk byb ířh tfMt ai h Jt£
n#nttqp — ti% Jdinoii výmliiku
p Iíříi kli-rý v tk'í 4UJt#tí
ittavn N#dt íbiti' J'l na pd
tim roku miiiulťí Jiko ldpoř ný
led tťbol litu byl ijřiu'n k "re
fcníron Žaláři frntfnl ptk UÍ
not v tlo 4liflitilÍ po luiá práté
byla vyříiena pro red llujna {lepříc
nie Iz1 W oťrk&vali že i vul
liýcb dftvo lft rodinných i p Ilujitovi
nastoupeni trestu na rtejtkoti dobu
jeité bude dovoltni odložit
íllhká raďi vldthtká junkytujt
hnuný obrrfZ tyranie ba surovoii
Zástupci čckého národa Jou uráže
ní potlačování náro i celý hanobt-n
a znásilňován za úplného souhlasu
koaliční včtšiny presidia i vlády
České tet-i nejsou protokolovány
odejmuta jim ímmunnita a jiné ha
nebnortti páší se na žáslupcích náro
da který vydržuje obrovskými daně
mi veškerou tu rotu vládnoucí IVIá
váme malý obrázek parlamentárních
pomčrft v Kakousku Při debatč o
rozpočtu v položce nej vyšší dvfir
kde povolují se miliony korunova
ným lumpům přihlásili se poslanci
Uřeznovský a Vašatý proti Za řeči
své české neustále voláni byli k po
řádku Jim odpovédčl ininÍHrpresi
dent kníže Windischgriitz: K bo
lestnému politování svému musím
zaznamenali faktům že pokud mé
včdomí sahá poprvé k této položce
o které se jedná mluveno bylo con
tra líylo mluveno česky a protože
jsem českého jazyka mocen a jedná
se o titul který zastupuji pokládám
za svou povinnost býti na svém mí
stí a několika slovy odpovčdčti Oba
řečníci ukazovali na loyalilti českého
národa Já jsem mel přdežitosl tu
to loyalitu a hluboko v srdcích tkví
cí monarchístické smýšlení českého
národa seznati Avšak oba páni
řečníci byli by vydali lepší svčdecttí
loyality českého národa kdyby se
nebyli zapsati dali ku položce té
jako řečníci contra Dr Vašatý:
Nestalo se to poprvé Hlasy na le
vici: Ticho! Posl Kompeseh (obrá
cen k českým poslancům volá): Ven!
Posl Krumbhola (obrácen tc Kom
peuchovi): Kdo má jiti ven? Posl
Samánek: Odvolali Hlasy na čes
ských lavicích: My jsme také zá
stupci lida! My máme totíl právo
tady býlí Jaky vyl Další hlasy čes
ké: Volatí k pořálku toho kdo vo
lalvenl Bouřlivý hluk trvalý nepo
koj a všeobecný zmatek ve snémov
né Předu Chlumecký stojí nepo
hnuté na svém místč Windisch
griitz pokračuje a kdybyste tuto
položku nebyli zamítli nebo kdyby
ste nebyli avftj souhlas k ní nevyslo
vili podmínČnč (Hlučná pochvala
potlesk na levici opčtný bouřlivý
o lpof m f ! f h I Mi) l'ol
Wn"Vkf i My íf4o jíi
Pij bfnli ) !' pol i ti ot
-řijd # jiní 4t#M b f" l fi t lfiM t%
r ibÍM l'ol Vn T I
j' ( pif!Mif!i 4 ! "I4 h fc' lí
' 'f fh To j- t k in lil Af l 'a
ndlk i' 0f'JM'fc Umní f
){iit„iiihi Pm l rU'iftík
N ( í i '(rvllji pflňMt Valtti
l-i toiíi k poiidiin (Il)i'fi4 po
řbt#' ftf l!'íi biřilf ý olpof ft
((kf H htíff hf V"l V'íí
'fht afr) !! '!'' dji k pi
ř4 l'? foj l f 'fkmt
lei jA řtI ?4klh
(4 fkn ťditt na tWin'' Po
h nyftj My 'I tu 44 řiíb
rfh nf ijíir" (Hif atfrttj
ff pok' J t r!4 rí Otovu)
lbV itmiré Ali#
nf t -i f rttmt
i --a I f
laciní "pflZMty na proíe)
mu srn
t li -tl M ll
I v
I ii-n li f m
S V II II II l
' 11-111 ' ' '
ln o
V 4-t nyliě fil M !
I (n t TVi ) "iair l-M vthlé
i la Mf it itl M 1 Mil MTof-'4uÍ4 4
ktiaU lil é i—i ! f'mtf rl(il4 4bM
tt itit f tUUm 'U-I
miiiimu t i 5i:ii
M- Jí-I Z fM 'rtk ItaiWI
V 44 I1HII fl po HU if-
tcfii '( m ita4 k ( tni taimttjr
I fu J rrUkf ínkr V oImII M k )
iioom: íom m:ii
i V 4t-M~f J3Wr vfloii
Z ~~t ln pnv
i V 't-M-t M W "
i z u -w— i li w " aw
V piiín k')B[4 el4 kr p-toll arilk
►roe-ul Tjlo jKiamkjr p mil o4 Albion
i Z 11-M-t flí00 r DiO0o
V Si-31-1 M OU " 4K)O0
K l1ljt i tfcblA dma ítrrtl kť ri Ml
W llooo" Cu JmI 100 krí vliUa
Violiny th potomky byly Tjbríny před 13
roky i nrllaUteli ixjMmkl Jkcti bylo Uliily
Jelti v K-brme ho)ol ik"HiX'ny k (xxlri Dl f
do lecích o'0 Hyot pnyrié nahl )l i ka
f roleJI tle u vi-IriI mlrnch podmiu' k totil
]dn iIamUii {Ki:du) botofí pH knapl
knilm ruktin )dn dnitln 6 pracanty ú ni
ka Kdj ipUti první apUtka a cli til by aa aa
Kmko IbiK-d uaadll a vyatTt altilni itaTxni
a jlni hoapodáfaka bndovy poaliovl madrutií
I -tl apUtka Uk ia ai řtrrtym #l m t-rví
bndn aa poladoTnl apUtka na pTiik Kdo
by chUl m b mohl platit vlea hutovi od dla
amloury má na v Jíl a pHJmoa aa po( kdykoli
vík TU rodlll aa pozmky dli- pfínl na
oamdaaitky
klám til ukrovi pítlakrofí daaftlakrovi a
dvaoftlakrova loty na prodi-l jlbotspadni d 8
Omahy za rulrn cany od f 100 do $200 aa akr
na mlroé aplitky bdfci ao anamaiilU k tulirad
nlíouí a llnáNtvl ni b tulékuteal
Pozor!
V "Čáalavl" v Bontb Outu 16 mlnnt oaaty
od Cudaliy nitkladáran mám hojný vybír Intd
c niod tKld fm prvolaplátka jn 1000
neb víra dla přáni oatutak na dlrmbý ina na ma
lá uplútky Kdo ehea tavit nomutl pu prvni
a látce po d l t'k lilo na lot nrlácH Joul U
Jedan l nejkráantjlloh pFldavkd k Ho Oiuaa
Víacben tanto majrtok )-at dptnl flatým dla
bá proatym a kaidy obdrll znruíený dwd
Hluata aH a poMrukovatio jaduatelai
Josef Kavan
3NOUJ 11) tilloo Omuha Ne1
Ofllcei V Boath Omax a KoaUký Broa
na 31 ul — V Oina n p Joaefa Nováka 1318
jlíulUul [HUkT2io
yl ncjtvptf lék
proti kaáli chrapolii katarrha hrtanu a
iirArltiwk nnutuxoiil rtihpco nánttii
Uiliwlom v krku poMikíím aoiiibotin a
prou vaiim nrimiciin pnq vana uk a
tl ti-ih iiemH iin pne i na ooc a xx
Xa prodej to vhitIi lékárnách
1'rotl řárte lierte
Sovorovy lMlulky pro jáíra
ZA 2SO
Itolestl ItluTj
nervosnosť horkosf bolesti ner
vová jistí a rychle vyléCÍ
V Praa Hanoderz CaJiEl
j njrrd k4 Mk4rii
of# tts f
i tfu h ifc(f vWonf bjiliof in
lf r 4í j rti44(4( h4f#ii
Miři vtik(ř fíi!kf řkřltla f
w A-t Vtktni pmřl lliíffafijt M
tri'l?ti rnaiard př' f if x k 4 iH'ihf
4'fitii př' d ifftť-í íifíata v't
!r tíf tří'i id tu tn rv4
a Vtřf ! Joifrh t f )til
nUh mim il bhf vjfř Jakr4
4rTjř( lií!r# o!j t4 ! řil na íři
fkrftk vU fn t Kkířfi mívají
!íltl t'koi ilvi mim Wh tl
f I kj'ř}t- # řpty MťtaviJÍ ř
i jJ t ( i" U ' ' i-! 'bktf1i d
lífh fJl-rnKtí ffík tnnk 4a ir'''
fffxa rkfVffHit a t t-řit! a tdijd
itř'itJif't v4řtuj irt}ihm
a maimu
KUPTE SI
přeplavní lístky
do anebo z Cech
A NfiIIi:VflAř CVtiY
— Mil -
J J HAVELKY
L 1'ulijř do (Hilrafi 11521
L l'ln4 „ il M
Tlaku 4VM
'U řlrkorilc W-W)
JllUIrtlcdo 4110
Z Kutní Iíorv 4V50
Z Turdublc „ 41T7
l tí Ida ah !' KU Jfid I alkUrl
hn ailaU ChUfm al jřlp"ía (4n4 i
OtUla do Cbtaa
1'OIIŠTÉN't ťltOTI OHNI
sa riejlevnéjsí xphlek
P aárna ouř-na v aadill o4 do II k riaa
tdraa p 4lovnl:
j j HAvmicA
Ooom Ho Si 44 K Van Uuren it
CliUmuo IU
i Laka Shorf Mleblaa BovH-tr
K B Dpot Boom 14
Irn l?oterse
G3
jest pokládán ra Jeden z neJlcpSích lékQ
tiíto doby On čistí krev obnovuje sílu
životní vypuzuje nemoc z tčla uváílřje
veškeré orgány v dobrý a pravidelný lí h
Lék iHt připraven z více než třiceti roz
ličných součástek klavné rostlinných a
byl znám a užíván po více než sto let
Uyl s velikým dsořchem užíván ve vSeca
nemocích zejména téch které mají pů
vod v krvi a pokaženém žaludku jako:
zácpa nezáživnoBt neduživé a nervosní
boleni hlavy Jaternl neduhy nemoci
žluční žloutenka rheumalism Spatné
trávení dnu dyspepsia tasemnlce rbži
řkrkavky neuralgie mrazení a borec ku
vodnateínost hlavy bolení občasné uhry
vředy vyrážka skoríule boule atd
IIOuoko není patentním lékem aniž se
u lékárníku prodává avšak muži a ženy
kteří ním byli vyléčeni z vděčnosti k ló
kafi a s přáním posloužit svým spolull
dem zastávají místo jndnatclské a umož
Bují tím nby i vzdáleným nemocným
mohlo býti poslouženo Jest to ncvyhnu
telný domácí lék zejména v mÍBtech
vzdálených od lékuřo a lékárníku Lék
tento nelzo obdrželi od lékárníků nýbrl
pouzo u místních jednatelů
Není li ve vaScm okolí žádného Jedna
telo pro dra Peterso „Hoboko" mftžete
Je obdržet! — 12 lahviček po 85ct na
zkouSku — poRleto-li $300 přímo na maji
tele Této nabídky maže jen Jedna a ta
samá osoba pouze pro Jednou použiti
Dr Peter Fahrney
112-114 S Hoyne Av ChtcagolU
Zdrávi sila život
Jata U naroocnl alabf neb aaalf nvybaín)to
panii za patantovaui léky ktari aoalabuji a i
cpávujl aouatava UIaoa po nlobl an cílili bufa
noi dMva ale doalaRla al Jadn a nalloh alak
trlck Job pá4 ktar váa trvalo vyléei a vrátí vám
rdravl a aviii at Pro alaba trptcl mola a lény
má o ny it mhy v aluU a nikdy nemina rátlt
alabym idrarl a atla Plit nám o ovnnlky
VatttTum & Pitttirion - Edmond Wi
TDHKlilm
Milovníkům střelby a hudby
PrávJ vydal jaam dva plkní lllaatrovaoi oansl
ky toUlJtdea abraol atfalaýoh a druh oauntk
hadebnloh iaatri]4 Dla Uolito wanlki mil
aobi kikldy vybratl oo potfobn]o dplnm apo
lebnollm ia obdrll poctiv aboti ca pootivé pa
txa Kaidamn kdo al pM a mni doplK p41
pannlky oeliotn xdarma
t9-) M J PÍtlIíYL
498 S Halstead St Chicago 111