Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1894, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rfrilrbi4ril
((II tíM fn4 mftl -)# j
iImiO k"t#j tJJ ř ftf fit tj ( f
rtkjh raUh til J„
}i-!#n tři k(f t f J urif t 4l Hlt
II tliii J( m4 tjb hj tfii
Ut ai fi ty il f tlnf ři
Jlrfftm tlřiikl tktnf '-trnt
m(v ntiri rrinh
I ! řř't r Ml lín TrtM U
lot fen !i k!řirl4 fK it JI f 4
f"4 1 J ti ti!'fn4 1 k Onhtr t
I I - - I li I
ká driliy j-fc'kdj4 jtt Ktr
Un !f!)ř i tUíT P" rtt
}4l#m Ufft Mjn rftlfjí(
dwpřity tírJřiA l-i I ttk
toiplrJj( r#i ltřdl' ty lift!
t Kw pJf titíjif ii#)!í j
dpřtl I't íl rrmíř tu (
W'nl Jol trttl dráhy kfff st
řár# ftrni tt tjr dráho řiřo
kojotán ) ktlťU jdniilitho
vom drahv vJ I i -( ijř
tkh Voiy ty Jm úiW a tilnwl
do díiIi # ilrtnjr 1'ídtf'ij poty
bot l ftklilá D ffiiKtlti ti i-
kin Kidý fi ml ty #lu
v4 irlMtnf talíři N'Wijtčf
vyvoiotáiím JUkeř tylo ty úplné
ollrifiíno a i čolkové tkhj r4
ktMý tfli motor tatrí ci
iMipní 6bc jMřthlo tjr ti
klMého critujft fho 300 lítr
ouřch 40 Jil iIq Kin vtjlou
Tak li dotidUti U 40 OKtíJíf li
bují Jí trlíki tiJoucnot Ilji
by Ui dojravnf jrotřt-lk ttlico
lacioý rythlj a vfhoiJnřjíl nynřjU
doravy it lcinií nl
Jet pit llhotlnooř
]Uttoioutl tiíjvyíSfho u1ce
polkotího Sliirano o nf ml jil mi
nultí jftme ie tminili bude mfti drJi
Kta nijakých n&ulfrikfi tpjnuoa v
prohibičníťh stittťh Iowy Kanxaita
a Maine kde! pivo před ucudy vždy
CilAno bylo mtni lihoviny 1'odle
rozhodnuti xoudce Shirae dlulno
po£(tati víno a lihoviny k onf-tn ná
pojům jež do indiánského území
dopravovali e nt-smí Pokud ne
piva týče není toto ani lihovinou
ani vfnt-m ve smyslu zákona a rá
aledovnó zapovřdi nepodlíhá Kde
není výslovní zakázáno a jmenováno
v zákonech prohibi čnící) bude je lze
ai prodávali bez dalíích obtíií
nebop soudce Shiras o pivu takto e
vyHlovuje: "Pivo co mok sladový
vyrobený kvačením není obsaženo v
pojmenování lihové nápoje které
vyrábějí se destilací a zíiPdí zákonu
zřejmě činí rozdíly mezi sladovými
nápoji kvaíenírn docílenými a mezi
lihovinami destillací vyrobenými
Pivo ale nemůže se ani čítati pod
název vína neb nejstarší zmínka o
pivu u Tacita dí že Germani vyrábí
a ječmene nápoj podobný vínu
Kdyi je to nápoj podobný vínu ne
mftíe to býti víno"
Mat olM-htxlu
Zprávy do 22 dubna z New
Yorku došlé udávají že nové ob
jednávky na zásylky zboží jsou
jeSlé obmezené nejistotou jak asi
to ve Washingtonu dopadne se zá
konodárstvím a pak jak bude se
v se nu slávkami jim]! jest pra
mysl i obchod právě teď kde by se
mel zvedati ohrožen Nejvčtsí
část průmyslu oživeného dékaje za
oživení své délnictvii které spoko
jilo se a nižší mzdou a pracuje dá
le vnadí ji na zlepšení časem svým
Kde ale ďřlníci stojí na starých vy
sokých mzdách dokud zboží se mu
sí prodávati objednavatelům za pa
nující nízké ceny musí továrny a
dílny býti zavříny Nejbližsí bu
doucnost slibujcvelmi malý pokrok
k lepšímu neboť hrozí vŠeobeccá
stávka ohlokopfi % několik stávek
ieJezníSnícb Vývoz zlata do E
vropy má veliký vliv té! na obchod
zvlášté na penřžnický a ceny papí
rů zůstávají nízké Zlacinéní do
pravy cen po jezerech vábí značné
náklady (boží na lodě an železnice
míjí ftnl „h4 t4ki(í
tyly v M ohUU (# ( f hn
httu ltit ]i t f
í pf ll i i l'řl 'ohl Jt t#
Un ti 4rk t li't !4kWi(
(tk ! i4t kujt t ř f rlk v tit
'! Mimi fntyh mhh-t
ti l Un II i4- Mj it l l# tyt
"♦' 3 i f 4' h lhlfíi kt#ri
lm!s4t]í síO'i dílsík %nU
I4tkt Ii'rslk1 ilfilf it4'řy f#
n#t l m nfti Mí ť(ttfc ?(4tkt
ftl fřii íř#t N'fHkřř m#řiltlt
vlír i!m tnl i nM Ifjt ii
t Ml' t v ( li' i ' t4tkr
l : i 1 1 I
i ř l míl hn i m-Miknj v ii
"u4j ťilik tJ# ( n tři
Ka Iftal olfio (' ty Milky in
4U tkrM
tom ř H It wlii
dí dtitna ilhn r krfi
n Obř tř tyl it
lrn ot4By miU d kri-nf
pokblny roku i7 tia p'k-
tárh iřířáJkáb li ti Ilifi£
V r
jednotlivých ctniů ni-btly v íi
iipratřny Pakli mlto vyhraj
pak jiná mlU mníí townv a
Wiwínhípy rovnll na okr se
vrhnou
Karasy sUI m akJt
Ařkoliv rif-nl tu J it dob "kys?
ých cikank" tol vyskytují tirá-
vy vjllnné a zci-la křivé v notíná- h
od jisté chvíle al nápadné řito
Tak anglit ké listy přinesly a z tich
l- listu naeho dostala s zpráva a
Protivína la ze dne 17 dubna o za
živa pochované dívce čeké dceři to
krajana p JukSe — Zmíněná dcera
ana Lukíe zemřela loni 17 září
a odpočívá pokojně Nikdo ji ne
vykopal nikdo jí netrhal zuby
nikdo ji nezpokojoval cl té doby
Všechno ostatní Je vymyšleno a pan
Lukeš dal víc právníku aby možno
i vypátral a potrestal původce lži —
A ku podivu témřř v zápítl zprávy
této poslána lest zpráva druhá
rovněž vylhaná a opit z jiné konči
ny Oznamovalo se totiž Že Dal tó
nová banda lupičů byla v Oktavomě
konečně vyhlazena poněvadž prý se
účastnila přepadení vlaku dne 8
dubna nedaleko Itound Pond Okl
Cole Dalton bratr známých lihla
Emmeta Uova a Grat Daltona při
šel dne 24 dubna do měBta Itound
ond i prohlásil veškeré o Daltonecb
roztrušované zprávy za lživé '"Gang"
jejich nebyl ani rozprášen aniž kdo
z členů jeho zabit a to z té jednodu
ché příčiny poněvadž se onoho pře
padeni vlaku vůbec nesučastnil
Mimo to Bili Dalton jenž měl být
zastřelen není prý ani ve Spojených
Státech a žije si kdes dosti dobře
nikým neznepokojován
1'rotl supen iHorflm
Občané ve Woodborv la zvolili
si dne 25 dubna výbor kterýl
má dáti v žalobu okresní supem
sory kteří! prý při nejmenším
ukradli 1250000 z okresních peněz
a to za dobu čtyř let Zpravodajo
vé novin vyšťárali před Časem že
okresní poukázky vydávány byly
na jména různých osob kteréž jak
těživy neměly žádného požadavku
na okresu a poukázky ty vyměňo
vali si páni aupervisoři sami Uve
řejnili jednotlivé případy a teď je
s toho rámus
Dálniokó zprávy
Dne 25 dubna sešel se výbor
American Kailway Unie a předse
dou Great Western dráhy na kte
ré! od několika dnů ji! stávka
členů oné unie trvá a sice v St
Paul Minn aby co možná se do
hodli o mzdě k vůli ní! stávka
vypukla Druhé organisace zří
zenců dráhy té stávku neschválily
a tak společnost měla snažší vyjed
návání Mimo to dle rozkazu soud-
!" lilky 'ifothf tt-mi]y tf l
t4k4fi MÍrlf4ny k to tpj
M vlMri rrtitfM iitldf (heiyti
17 l h dr4ly llill tiM Um m
Ui i "'r4!rJft't #'Uk tfttm
j'lf'il pn lmfftky uši Mpfijtf I
álM'loj p'ý Mtíi-ftk f ty
Itthi f4řti' ířfipft' 1 k tiSí
ťW tt% '4tk'i ftrtly f
♦ y řnp 1 i#
J 4f4r H l t 1 ťí t tít
41 ÍMif' iMis4 VV'ft
itkUj t Hi ct trlt # i v I
m hi j imIi tlttrtdn ffitf iiřfi
(! mi f ť( li'i dn t
t"4l v flť 4 i to Ut fofi
ty 1 1 ním ii i Ji l dt f"ií
J Vitk4 f4tkl (rníkl vrťi
líhá S ř) " lf£ lí i tt#( % Mht
Sib iiilfl) ítUnih itAtrli
t- f i ř"ifif 1 ihiUh i
i-4ii ritIbi V k"ll
r
Hplní V rnf!!ilí# říftftíl ttk
i v k'l tyl liiřřit i prt
rif At t4tr kl-řAJ liřfdr iiná
řfifft tyl J-lnrfťt lif fti kf i n
drti ii duto V i-k-ill řt loni
Vlm yU dráty Mttl A O hifi
v VaJIv Sttft i-řá' v ďi-i U
9 1
ťijf V Kftri a t!otif % t jfd
fKitlité řtfiiv# s rilí ci íiníti
títiins )i( h ttid státkovtii
ttrttUtít správy
!MTtkáM v okolí ShfrMan
Wyo uneIí s Jo tidn pljlill
ivláiloí (ilrnnu t% kalUho n
rančích jrjith atitho vlk S
odměnou okren! otnáU ty od
měřit celkem patnáct doltrů za kal
IJ skalp
llelva Ickwooloviit kdys kan-
ilidátka pro úřad prpiťiiU a láda-
telki aby připuštěna by In k provo
zovánf právnické prikťH v Virginii
'ře'l všemi souJy imoho siátu po
žádsla vrchní soud noieníih Hiátů
o rokax aby přinutil spehčnt oud
ve Virginii k dovolení prakie ženy
ireu souiftn lun
Poslanec Goodnicht z Kentucky
odal dolní sněinovně předlohu v
níž žádá se za utvoření nového vlád
ního odboru a sico odboru zdravot
niho Jehož hlavou byl by tajemník
a zkušený lékař zároveň
Soudců Scottů jest více jež
[rovádí "scottáctví" Tak v Okla-
homa City Okl posláni Jou dne
20 dubna redaktoři J J Hurke a
E lirown do vězení pro urážku
soudce Henry V Scotta v časopise
V Kansai City uhořel 8letý sy
náček T Newtona když starší bratr
eho na něm šaty zapálil Děti hrály
si dne 24 t m se sirkami a takový
byl hry té výsledek
Ilarry F Iíachclor předseda
Slock Grovers National banky v
Miles City Mont byl dne 24 t ra
uznán vinným že prohospodařil a
neprávě užil 1 10000 z bankovního
fondu Půjčoval sám sobě
V Peoria 111 ve spolkovém
soude podáo byl dne 24 dubna roz
sudek proti kořalečníniu trustu a
na prospěch Cottschalk Co jež k
trustu nenáležela a ohradila se proti
soustavnému postupu trustu
V Marshall okresu v Illinois
3000 stávkujících horníků demon
strujících táhlo dne 20 dubna z
era do Toluca Tamní šerif po
žádal o milici V Toluca někteří
horníci pracují vzdor stávky i pa
nují obavy že dojde ku srážce
CD) 1
UKli
cus
NA PLAKÁTECH
— Jt Uikii poeboiilUltio proí drikll Ukáp
olei na ikUdí tolik drnlil lák i pnU kUll d
toani a chollníui kdyl ]m trtbt poa dr
lotl AUf u'i tang BAlum h nto Urf wllillv
plřeJll kťry lí(r vhrudní t
roallia J't Bxikodo m-obiiliaJ pl Tlidti
frirm Prodírá w t! udo
1'ovšf mnutí hodno!
Jiudrtě hrnditf
lludttt potřrttomt kuly?
MfiíolP ili(Ht (-(viroví kfi! v Inknl I isi-Amvi
llndiil na Uctnif nt náklu) y ju uciijt:
Kiilnlrt trtM Illimna T t eixir kůlr SUo htm
hžiný na Uú ( na pilu Nu #iltxritDl
vfi m vJd od Hx do IVU kúlA Inrot ob
náíl í'o 3w d Ni-lirMHky Ixipllto il pro
oWiDiky plnm návoilum
Oatrandor Jte Tortt
DiaJIUlé iicJvUk li i v ai-vpruíiD Mlchlfranil
Yroui m iuww sum ucuns imitňUa
!( jA 1:1 (MÍÍMF M 1 kfMt4fS A ifrrt tt 1ld
kt ÍrjiI lb fi j t (k if ( ( f[ mi vMr l lfil V b fi t řríf„Trří Pí-
ft ř"!h-Mt Ví tr-U(ř5 5M Utfrli itlInM N (říiři -U J
rírbafrcj' Ílí v kffyk !i kf!-! ivji Vt-líM!i
"'-'!' N iřj f ifh fi vyr inf a M f f' ťl-ruly f J„jf
frjo j y řt IU j Alf j ní fff řítfrt 1 vf4r j
tytMI fí!itp-]t(trm{ff„jitltř()Mt ví!
!"" J1 'r í" í"l' ír-:r z ďi f'v„
rivalťiti r i(-( thM fťiftti n yUj' „} lřrJ{jj
ntill n !! It j k s vM rjí Mljfc „„i ftvP( tikir Ml%r
piacMi mi v ťj ri Ím„(" „lír it„r#f J „Jií fl i flřfy if(j
k'!"'! bíH f-lí P lM'jiky nwlct n f lyřírfro r' kfer'li
i nUU řf" Tfifo !iSk f f-liHivM lk it tírkus jfi
M Ařfoí ku imL HJ iicsfiif tf rrwíii Kdyby stfojo mí m tyl
lf j-ží in I ifn irtjhlťiiutalí tri loiti j ra t ikotó !l r tskotí
tUUtant mml kI iy vsíi- k itiy k a luí l ii iyti stiló i
jifoto pii -ie n so nkftati Io( „U bod P4fe Mci-rmíf k
Hartftiřiř Mvlife í'it WAvutf' — mU ' oblete sci u avúbo
lii jbliiiílťi M'Crí kota jí driaři íc
I
1
fa
ODBĚRATELÉ POZOR!]
WáttH
DOBA PRÉMIÍ chílí se Ji takinfí ku konci iivSuk my shledáváme
že letos ani polovice odběratelů posud se nepíedplíitlti a jelikož bychom rádi
poNkytH vSem pHleíiUjst k nabytí prémie nejeti prodlužujeru dobu prémií
pokud nám zánoba dostačovali bude nýbrž pllwjiijcm jcnlé jednu a to velmi
cennou prémii Jsou to
Hodinky h !' iVIíiMii
Jichž vyobrazení v(5e uvádíme Teif se nabízí vSeliki levné a "iěknó" ho
dínky "jako zlaté'' jHizlacené a vSelikýml slovy vySperkované Takovýmij
bi ť y I i i r ikT r — itvumll l t f 1 ( ť Ti I t rtl í I I ~ „ # n
ho kovu niklované ale ruall dobrý a siiolehliv? strojek Jsou botovenví
ne pro parádu ale pro potřebu Hodinky tyto I a řetízkem jHrnkytnem
iiusim předplatitelům
co prémii m doplatek $100
Hodinky tyto Jsou zaručeny že dobře Jdou a drží správu? čas A
proč by neměly? Což nejsou za dolar neb dva k dostání stojací hodinvA
"4
které urzl čas na minutu l'roc ne kapesní t Kdo chce hodinky pro po
třebu tomu vyhoví tyto tak jako 25 neb 50 dolarové t
Vašim hochům nemůžete způsobit větSího notěáení než kdvž se Dřed
— (
ulatlte nit Pokrok Zduadt a vyvolíte za nremll hodiukv za donlalek tlňft
" i m
Aby tl kdož již přednlaceno mají mohli léto nfkné nretule nabťtlA
niilifltiiH II tím ktpM n rnr&dnnl IImIii itťiHnliirl ImLn J
- f ' - I' "Vít1 1 1 (Wi J
získá jednoho nového celoročního předplatitele na Pokrok Z4padu obdržtf
liodliiky s řetízkem co prémií za doplatek II K) Kdo nám získá dva odběť
LÍ
atele obdrží hodinky s řetízkem úplně zdarma Adresujte:
POKROK ZAPADL Omaha Neb '
Viď Upozorněte na tuto nremli své sousedv ! KníAt rnlnmnf nřns v1
w vvs kiv4
#Uil ArrutiXti íuf L- rNtr11 44 Ub 1
ftlditelOloí Zětterluad
T JUilCUm
Union Stock Yards
ODDftLIONÍ
jfeaiii a mezku
H Omaha Nel
r--
Velkolepé Zimní Zahájeni mí
bylo nejvétžlra prodejem Jaký kdy byl v tomto trhu odbýván
Průměrná cena na 40 těžkých tažných koní byla U6fi0
t Přiveďte své koně do dobrého stavu a pofilete co nejdřív
Tisíce koní všech druhů jest okamžité potřeba
Kupci zde budou tt vlech hlaonich trhil ve s)o Státech
Dražební prodoj knid den v fdno Tyj'ma v pondML'
1 ržnf zprávy zasýlame na požádaní iJopisle nam I
Tir ycr i m -r oi ?x
řiditel th40c4ra hlavni řiditel