Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1894, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
II
}iilllHfn
ií dib#
tb 11 i rvsf k'a fnno
ií í A 'kti i iti i iif fit
I ít# ři immrtii - tf"#4
t A JI jMÍ
tf# ll ena I tlt t ht
I atrh m Mlifl n M
l M l'4bffk # ffcJ# JiJ
v lak — j'éftft fj f %4 m
)iiío rm'' Jím i-írn' Ji
ot t
oiry m#l fipi-fivaf r?4 frt
'A't I f'y ř'A ty nm"M
t Mk la jf J ( )fti'#tlí fj l
jí í 4ífif'j Ul!) ř'rf 1 (
ii fnuaím Jíl rimí Vpo~
U í i 'řjHftí# ijl rrn 1 1
řiMyVA' J ty (n4 "Ji?4 p#tri
j# fU I'm l o níím Jiném
jmlnlt nllt tam 'MaWťť'
l Víhinj(iiii N-'4'k r
yt iviivů i wif })— rtřt- i
řřÍU t lUrtoi -iwmtlW pro-
nl r isllm Htjftllk f r 4 1 1
f f Mjl rtf kjr ta L IW
í á vl 1 C ťf? iftldm do ('
illuih Hky cfiifi mat]
4ni" a Mlli a V!lkttt IIHIÍ
píivo ktcfťl msyur Ibanís pro
éeké chudáky lamfotnané
f ítraty ií -t poíflil N4 iti)r
I v takovýchto případech í(Jjr
Jký!olir4k
íi Č4U4ci m)l Vhingto
i ilřt 1 ty mi l toho Cleve
llovl v liliím ilomé 1'!I n nic
loto ildvřiloti aní iM n4lo riex
Ibuji (ieřur41cni na to konto
U-n byl KoStirnberoký jul n
ř í ni řiÁf vat již hW'ily a moMac
I knoflťty k t4ncvn(mu katitu
i! pro c-flfkt vypfljíil i a iuhro
InaSich otholnlkft V HvoImmU
biila jcho"aljutaDtinr a který
lei k tomu titulu ai tak jako
neral'' Kelly tajilatil o uřkolik
k& iva ví co a l(bil 2e deník
vé tenké jaternice o jakých ho
leyovř armal& a ptrnonálu MIo
Ju" jaktfíivo sni nee]&lo Do
ilu toho hodí ne anamerité ''po
il" umí a to jráv6 kaldá armáda
4ich 1'avlík rna OHtatní maže vy-
ftOCl
fllk vviedn&va a drahou lak nei-
dal by ho ukrfat vlak — to
( teď k vře i — a Mlawkač % Or-
Jelínkem a 1'elanom clennž cvi-
Mjirvní na trouba a druzí tři na
ftiy a přiSlvají ni KaSparovy 'per
vé neb na zlatá po "odvodu"
ylo Tak ta načo jindy klidni
lia jakoby byla v jiném stavu
Ji ta Praha u utřlbropínnóVltavy
áleíný plán vyložila a prof radila
yvolcná markytánka pluku paní
juí má jťmnó říznutou a na pra
i rnÍHtř asi takto:
Muflfme na to takhlenc co nedo
f6u ČáMaváci dodílají Huláoi
fdme do Wahingtonu a prsidon
ij povíme co proto a muxcl by
pra být _ sám pámhu mi pomoo
ďa kdyby jma nepořídili"
lajor Zelený a obrlajtnantera Mfi-
kým oblehnou Bílý d&m a naSo
i ká kaDela dá e do hraní Ka
nfk Havlíček kterýi vfiech křížku
olo nevdřeného wvíta ho zbavil
7 přijal na vá!noHt svou vážný a
opravdy jiný kabát dá znamení a
Opustí Tou naSÍ muzikou budera
fi
nbardovat cchIou úplni zákonitou
'ý dflm ai preitident paní přeni-
ovoii vyuianui povonii rautu
'ído na balkon a pro viechny ava
r'áa bude zapřÍHahat abychom jen
f'áali Je jim dÉli jil spí — Do
Íhnl Jericha v novím vydání!
tihle taktika jent moo moudrá ňa
7oxey ovfiem nekápl % proto jeho
j"ii a tím naAím ani 1 daleka při-
hat ao nedá
í'hl'if 4 h til [ti f fMf(i
IMt ť£ift !!' #p'fMll
ANň" li 4řiM t%H f t i I V i 9f
UU'H il y pk — tf Mim
wnl "ift"H míl 'ltM" lif a4 1
Wilfi I l'ÍHtm'iH rnit ty f
l il tt 4 M44k ly r
m4l# Hfn!řiň)'b" }ri(nti
a'Kclif
Hi ti }r4hft k 1 k í('l'i atf
i jW1 liMf il f ti4 tř4f
JI Wfi twík'iti 4ř#tř i'ktti
íl i'4 i Kniř4?i-fi íf'ířifiti
Jlříany l f wi]f iUÍ tf pk
třf intf ty m fiíííítl k f ři
tílki nikrjn'jifrr — Bó mi
iW Aty r#i ?y (ilt wf rf I ty
fnili r4 Vr-iki A Aím4nk
li'k'f jm m Hfil!i liAk)m
Jf !♦ l Omhy ♦ Wintlřitnnl
fn5í t Iok4ittl nolii v4k#r4 ty
ifřnily itI iřif!ovfi4 umí
lh)hjf 1 n4r'lftf#ti fiiíf j ftí
lfri ml'i idn4n} ťt ! r rilext
iifíh ruíU H ifi4f)í jíl }rrtn J
tiko ÍUnoií ri4rli i p4n4hi a
i riymílfrih' jftj l#m t la i
fllMllí'H
C'iy KIJy l tutti 'i itntittitid
ntln#i tny — my ta-ly v Ori
tulfin nt ffítoli nftlin$ !4vy
1 ktfrl radovat tudrm my i
budotti ( al d-i lolik4t lo a tolikáté
ho kolena A ité na mohylách
imíicli a h4lirl f h ia ato let bttdo
Ue ííll tuhrm £au (oikozro ná
piy
"YAa — olpoóívá ve
jkereii — — Owahy
um jenl — ——
tinnonii gó — — ne
udila! — vlatn5
veliké — — — — nic
Kterýlto nápi napotomními učen
ci a znalci takto bude doplňován ku
vftíí cti a alárč naíi:
"Zde v hrotí odpočívá veíkeren
úupřch vítřzrttví a atáva Omahy jí!
srdce jen čexkó a rozum jenl vyni
kal nad jiné zachránil lta tisícího
osraidtího devadesátého Čtvrtého
éinnoHtí avého přióinéní vlatt a neu
dčlal vlastné tažením avým veliké
myšlénce velikého národa nic co ne
bylo by vznefieným"
HOVORNA
IťnoM 4oty plnm ménra tiutel oit
tfonédojdoa nriímnati odpovtdt Do
pty nepMpiiB Bnonymnl nle
jna pohodlného miU ? koti)
Humston Neb — ProBil bych
Van o vyHvétlení v Hovorné ida-li
přijal kongres a prcnidunt schválil
zákon povolující navrácení osad ní
kfim Otoo reservace penéz které
zaplatili za pozemky nad cenu od
hadnutou Anglické noviny píňí že
ano ale ve Vaíem lintó jsem se toho
posud nedočetl Váo Černý
Odpoviď — Uéinili jsme ohledné
toho dotaz ve Washingtoné a obdr
Jeli jsme náhled ujfcí odpovéď: Mi
nulý kongren zákona toho nepřijal
ale týž byl znovu navržen v tomto
zasedáni a jest nyní v rukou komise
sněmovny poslanecké Mftže být že
projde ač v tomto zasodání pokra
čuje jednání příliš volné a nelze
ničeho připovédíti
Schnjler Neb — Žádám vás
bvste bvli tak laskaví a vysvětlili
nám v Hovorné co jest řlovřk avo
bodorayslný a co jest nevéreo
OJpovžiV — Svobodomyslný ji
jest ten kdo jest pro svobodu jak
občanskou tak i duchovní a nábo
ženskou zaujat Nevéreo jest ten
kdo nepřikládá víry naukám nábo
ženským
Tuhla Neb — Prosím adélte v
Hovorné jest-li je zodpovědným kdo
v odíIosU línému na cli ubíiíuio a
křivě jej obviňuje
James T Kus
fj f tťt Or Jm l Jl í4
hm% řimbii4 I4-IJ ftn ani
tUďm a íbttfc ftptl J-t (b
ť fíifnt l?4 Jr4f( Jk' tilttlU
vf Vl( #m I rpitl MU j
kal-f 4ř vifňjm Nik I jj nnV
! htil k íij ill tu ř'-tl iftSÍ snil
ot ti nířif fij ! í' ruly
OUfU Mimi — Vt1m !!- t
Haf tiJt k iji ty k fa ř ftljil fř
mi r I riky f-l l ity att na
it%h) řk ff (t a rtťlt ty
hm ř'il#M ti ttttft t ! li
ty tyl nijmfifk mťiqpit
k lyí J Hijrnh4 tnU't1% i!fř#
i- !řn jjoir-t A k lIty
il d ff'ivitř i-lili ty w tl
HUt It ftiřiři l i fit f lik rlřxí
nb ft Jr fiirntn
O tft"i ř 0l#řf ] Ji ob
tfiwy ("iviřiny #rii4 ďt4t a j li
mtotiva itáUlitA v y ťidivnfit tly
wi MÍlt p!fihí t4!# yjiti W
palnjm itiťrdnutfm li arei mloi
irtiiit a kfr4klif a otutittrin
mí t voUfif k'i i radili tmiaivy
lil (i Mlht
Kailřll Ntt „ Přotím IIt
Htvorri l) Z-U-it tnk domiř'l
1 1 ví pr4a nf při'tíiovilT —
1 Ca m4m Imt k tyl tni trmidíf
dotyUk a Atth-i tU úrnda a k !yl
jj uponoiriím na to on o tamriont
iko-ly firdM Jan Kulli4nk
Oljmoir I J li řilhova
Uů obéinrm idfjíím t?dy KJá
týct J práv co domorodý aÓ tento
obyérjné svá práva t'p zná a dove
de si jich lípě válit — 2 Tu
závisí na okolnostech Především
dlufno Šetřili f Ždy dobré v6le Lépe
notnou křivdu snésti a dobrou voli
si udržet! než vzbudili nepřátelství
souseda a žiti slále "v p-kle" Ně
kdy lépe je ntrpěli ztrátu třeba
celého akru aneb i pěli akrft úrody
mající ceny & dol akr nežli so sou
dili dáti advokátu pět až desetkrát
více ne! co celá ikoda obnáší po
valovat se po soudních síních a míti
souseda zapřísáhlým nepřítelem do
smrti který škodí kdy a kdo tnftžo
Kozurnný člověk rozumný soused
vždy uzná křivdu kdyl by jinému
1 zpQsobil nerozumný a zlomyslný
est-li dobrým příkladem není na
epsí cestu uveden po zlém doiista
ne Jak v ]) praveno požíváme
zde všichni steinveh tiráv ien 2a
spravedlnost bývá někdy slepá a
vždy přijde draho Kdo myslí že
jo lépe dáti 12500 advokátovi než
utrpět ztrátu pětky neb desítky ten
má po ruce zákon Mfiže Žalovat
za náhradu íkody mfiže dobytek
zajmout mfiže to tak narafičit že
drůbež po nasycení se na cizím poli
zastane ležet mrtva — což mu vše
soused pilně s úroky oplácí
Ovratonna Mino — Žádám za
laskavé sdělení v které tiskárně byl
vydán spis páně IJetlachftv Buďte
tak laskaví sdělte nám v Hovorně
kde ono slavné dílo bylo tištěno
J II- Soukup
OdpovfoV — Na první pohled jest
patrným že ten tak zvaný "spis"
nebyl tištěn v tiskárně Mohl být
tištěn v kovárně v patderně neb v
prasečím chlévku ale v tiskárně
dojista ne
Dějiny Čechle
("Jftifory 0 Bohemii" iřptal Robert Jí
Virken tpUovatel díUi Mirtyrdom
of Literatuře a f 9)
(Z Am"rfokého OWn)
Právé nám bylo zasláno ono velké
dílo páně Vickersovo o kterémž ji!
dávno mezi námi bylo mluveno a
jež kaidý horlivý našinec zajisté a
dychtivostí očekával totiž jazykem
anglickem sepsané dějiny českého
národa je! sepsal mezi námi dobře
známý a nám vsem velevážený pan
Robert II Vickers a které! vydáno
bylo pomocí tak zvaného "Národ
ního Výboru" Znavši již dávno
příchylnost a lásku tohoto spisova
tele a jakými! k národu našemu co
Amerikán lnul byli jsme ovšem ji!
předem jisti že toto velké jeho dílo
t t vtlik fm obbv#f?rti iurt(ry
angli U t vsKU 1 m 4l f4ri f —
pfrf jm JlfA fnií př?kf
hktn m olJf f)j' t kiln (í HU
ře-l 4ml 4%tA Jt kvtři ib
íířftl I řM jřa tfil!#ný ftir
h4(k f hik t k't i a '' U
li l řriklf (Jo4n( řll't tft'n
pa jta jřl#'fi fi4i fo}-přf(i ea
f4f'if sv'i'1 a j oíit
Hla ty l'jla f f #!j'í?U
ř"třh ptip lota dli en da
řUíhi ř'ia 1 ťi U llp## k ll ti
kitfý k l hnt aftfííkha $
pe j-t s4ii přf# a t 1(1
ďl jk4ifi 1 1 Jnoff of 4"t f
fto#{f
titmtfo ty tjtíČrl 1 U f Am
f ire in%'tf lla fi j%k4 ir4m4 luni
bfffiřft ví IřUfiJrfii i4fiK
fijíími Amřil4ny ty ip'fi Jni
ti knít tnul řnf)ii nfy a Itk
t# vJtH k j#J mu t"iHtht řď ti
píl i't jit (nrll film! Mkfrh
"politikářů1 prffijíft h pra tbttA
kin liUty ářs liv a k ly ty ht Ul
kll) tnfii nimi o (íbyt totadtU
siaral i'4 ty min kUrj) a kn
d látSf tikových odffkl vl h H ty
i tlm t(kt a ťVeťiv Motř koM
D4I tu máma VflkrKiU todaíky
Hfm mtloitJioníkAffi laíi it
dkvajícf a ťi ty Uké ttnt ani
Jediný 1 nii h afttali t-z torlivího
pokusu aby jt lna tikové díla vs
stou domácí knihovnu f)jtl Kdy
by tak vicslranné a tes jiki'koliv
horlivostí přehnané působilo
sluSně vážné a důstojné nebí
luolno aby to dílo krásné se nedo
stalo v široké kruhy rodin amerí
ckých kdťl člěno dospívajícími
jinochy a dcerami by zasn nalezlo
dalíích dobrovolných slřitelfi a pod
pórovatělo ncboC díla umo jest
takovéto horlivosti hodno a na tako
véto prvotní kolporláži vtlice mnoho
záleží V bibliotéce mezi tisíci a
tisbi děly historickými nenaleme
tak rychlého povšimnutí jakého
bychom si měli přáti a protož by
chom se na takovou cestu neměli
spoléhali Pan Vickera co spisova
tel vykonal čestně a zasloužile svou
úlohu jest tedy na nás bych Dm čini
li svou předně kupováním toho díla
pro své vlastní domácí čítárny a za
druhé horlivou kolportáží podle nad
uváděného spfisobu
Obraz její pan Vickers v tom
díle o národu našem hned od prvo
počátkfiv a! na naší dobu podává
jest poutavý" a zcela schopen vyvo
lati vřelé sympalhie v erdci každého
spravedlivého člověka On líčí že
národ náš byl již v Sirém dávnověku
ušlechtilcera raer-i jej obklopujícím
barbarstvem on líčí že snahy náro
da toho byly vždy vznešené bez
jakýchkoliv sobeckých příměskfi že
byl vždy pro svobodu a povznes
člověčenstva při úplné schopnosti
skutečného dosahování takových
cílfi on líčí dále jak se barbarské
sousedstvo k takovým snahám
ušlechtilých našich předka chovalo
jak bořilo každou jejich vznešenou
tvorbu a jak konečně při používání
lotrovských prostředkftv a cest těm
to vrahům české slávy a českého
úspěchu se podařilo náS ubohý národ
učinili největším ze všech mučední
ka svobody a osvěty všho takřka
člověčenstva on líčí jak vysoko
naši předci vynikli v slávě skuteč
nými zásluhami a jak hluboko byli
svrženi v propasť sobeckou zlobou
Vse to jest podáváno dfistoině bez
jakéhokoliv ůsili o vyvolávání kýže
ných účinku a vesměs na základě
citáty a autoritami velkých histori
kův všech velkých národu opodstat
ňovaných dfivodfi Sloh páně Vic
kersftv — ač byl s jisté strany česko-
americké do jisté míry kárán — jest
nejenom dobrý ale i pékn a zcela
historika dfistojný Buďme spra
vedlivými a nikoliv ješitnými samo-
libci kteřř by se rádi tím "povznáše-
h že i dobrému spatné Btránky
dovedou vytknouti My výtku o
jMi -t 1 lnotl itttf JU4 atna
fíUiiifif fiftnj iH innou
f"bo #lmí(4í Zt!4J(i aťfo-
M 4U t-tkUn f il l4ri pobila
ťMkJfh J ptána tik %UU I fi
H J-lfto-irhtO ďijímavl U la
f ř l ( h j Mf-Hif y-h
ní!' Ifi! tn]tU1rh niasf viťiiofill
tifttU k ftavým tmí km a'ta m4
pf#tti##4ta 4rf 1
Pravím (tt ítl fimasj li díla la
uslfituj- aty i4ml fWhy fcyla
pf I4 t ťijnooti ř"ftf 4no# 1 ia
dř ití ty ta tyla tli pra kll Mka
k la ty mii Amtkknf rla N-
fprhf líUr V)liky d-if II ř'iit
liti 'Al dřll l'títa ty tnt p
♦ il-i li4 Míftky J!i( p„hila
vo smf ikifik J: j nkt hul) a
my r4m jii mnoha ra ty mla
tjtl inmth Břijlí k4 lítmtttrf
Pft Vlkřif ti lil it díla la
rrIoi mil r4rtnotf vM Ukovi
cio N4r ln( V)lfř pik si oUttri
ním lha podniku ljdnl ikjt-řnon
i4hli ktorl umí o ri4 mhU
opřivdlnítí úplné jha i!tnrl
J ln vftUk dlít tota (7(S1 stři
iiW Vflkta fnrm4tit a krát4ho
tiku v skvostné v atbé íntnýml a
kráh}mi otniy) ojl Í10 OV
jfdnatl pik lis ji pol náldtijíflť
alrn Ií V Miskovsky MU
M fth St Omaha Nb
Nejstirfl a ccjztnicnCjSl
MjMlfý právník
V NKIJRASCK
j
VE PREMONT NEU
fBml txli ockotul ilch tKi4eb tnadilrk
kt-r4kollt ik láU llil) jtkiakollTJt wradl
b p- rtd m v JtUmkolliik tKp4f r
HeiiUU ftkkm f mAnl i)U(a] dobr Til4k
AdfMoJUi (o—
rilICK A IOl4T:AT
Fremnnt Nolfr
□o Saunders a okolních okresDi
KolnklJenl pt]t tl nílnltl ptjeka řnni
taeo poMmky na nejlavnljll molo 4 émkjr poj)
tltl majetek a polehllvch poleť nontl koupil
Dtfho prodst fanna přuplaml útky do Oocb Db
tupit vyman dědictví niri aneb potr
tmjl-ll prica notAfaké drnba ookoll aechř 1
l&Tfiroa obrátí t na
ALOIS J KUDRNU
v PavNiM NXrodním Báji co
VE WAII00
NETW
PozemkyPozemky!
LÍPSA & MllíTCMsoii Neb
tímto (xnamnjí Tlam Um Ji-ni poaink aakoa
lIU hiMlUJI la maji na prodn) hojnoat dubroh
poeemki I fartm v níUliduJfclcU okrloh T Nu
liriuioo a aloe:
V Adami Antelope Blalna Drown Bikiiih
Buřt Oaaa Clajr Cadiir Ouatar 0 lf( Dawion
DI1011 DouKl!iaFrakllii FMntlar Fa mu Halí
CrtH-ly Uiimlltoo Howard Holt Knot Loop
Merrlck Jladlion 1'olk PUtlo Pleroa flitundera
Sliarman SUnton Valley Wheelttr Waablngton
a Wayna
Mr HtoT iiídoacno najmíoi iatý dl) obno
u eny rxtatek u aplátky tfebiu daattllata
Niiru iiřjcdni aa toliko o komlal r prodá}! )ak
íaiito a nikU rýoh wnli ldlm oybrl I o to
on Ivm hlavu kiitdimn kqol nill konpl mi
rAletntl toUl aby doaUl dobry rytuh a km" ti
[Abatraot of THIo] a tak nabyl přoaTÍdenl a
tom 00 vlaatni kupoje kdyl wiitsn Typlíol
Dllllí ipráT dutal nitb pU mnl oobotni podají
n ám LEPŠA & MUNDIL
veřejný not&ř
VE WILBER - - NEB
Vlnchnv br&ca notiřaki tamo avlkni hA„
Hlirávni TvHwdt Pantu na iuumaV í(ín(
ta velmi aUka íroky a na vyliodn apUUiy -
aiapnje naioiia apdianuvyoh pojtttujloloh a přr
uiarnioD apou-cnoau Dioabolett akalenoat v
tomto Obora lubezneuk řidni vvřfannl nhxhnila
jemu avřníbo Knpa]et-U neb prodáváte
ninato ae B nl l_