Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
- !
t:
' - í
Si
i i
s
i
4- roKioK yAPAnn-
)
# HtftU Uraníat
(lft í lil i jt tř#ft M
latini ( Krlm MÍfíK řiili
♦ ll#r WiM 11
}4hf Mť 1'fti ]
f (! řulí jřifil jli
kUI#l #411 Mři ! %tnm % vl
aml jMmftíll iřiftft N w
hiil řy M ? (h fc'f ii I k
f Miifl Vířn k l 11 f ' %h
ífi pj-řiftnii-i k i i'
lf4 Linutu lirtM N# V'fl i
ínf fi f U Im# J' k"i t
lítřmíHj Jttft'--n J- M
tán ? M (' ii A f " t
J IriM f""'í4 r
třlf#( h f f#m I ''tf i li Jí íi I
jl ': 0 r-f njí krii
Uitt fhjfř!l"# tř" 1 1
mf'i k I tn'tf f}!y t
ťmfí lt V kl Ihi
ťaj u k l#f i %
aUíky tnnlh llf ktM ft -i li k
lk f4v Jiti v jjíl'i
rif or l)l Jíro inf m a i řiljl
Kotoul tju il(t'i
A J lftlm I irmlS Julii lttt ffi
byi: "j f lifi't ) tivt
Jf fnn-tr lyl lg 1 J#r! ťrrf41
liřant Jf-fil jmkl fin j fl#
£an jk UUfi-o Jtk jn
a! J %k ravy f il tf Ki lir
clrtrtťho ol- jiko rf minM
Jenl -)ř'íítimltil míl ru ru ro
dina A li lom lyl mul t-n
kromnjM rinejvj k'l)kliv
thvilil kla iina jtli n j k
Ulohn tbib iluhí míra Nra l
Hul(v! lQvk "k" kll tirún
1)1 D Jll- M-rtiurioo a t&Ue
©tcanké ojliiivajl f v iiíml i4
Utah j'to mitth jf#t vr j(jinffi4iii
froholil Jcd I jjiii Mi rirun rníl
bjtl raveliivřj'm k )olroviln(
k&tn a gcncr4!&m jako Lom a
IiUir lvljl al jednou natfil
otrai malíř" Kaoffraina jt-nl
jřeil"Uvovati mil generál Shr
maní "oa pochodu k moli" ikmuoIi!
e upřímný ten cnu! idržeti a pro
hodil ! "Vfio l náramně kr4né
vypa14 na pohled ano i polobi
tdá e bý ti Sbcrmanova avík v
takové kořili ne nikdy neobjevil
před Rtanem svým tobo jt-m i
jut"
O Boudruzfch svýcb s vojny a e
Boudruby o v tni mluvil generál nej
raději Ano když přebýval v
Long Hranch notva bylo jediného
konfederačnlbo d&Htojufka jenž na
léto tam ravítal aby byl nevyhle
dal generála (íraota vltřze od
Gettyburgu Itád je vídával rád
nimi o dnech minulých hovoříval
ZvlážtS chvál řval oi gen JohnHto
na jehož nazýval jedním nejlep
ších vůdci jižní armády Když
rány války občanhVé byly zaceleny
etalo se i že generál Jobnnton
Grant a Sherman poupola obřdvali
za jedním stolem tfiíco ne přátel
ekému pomřru vzájemnému
Generál Grant nebyl nikdy tu
dentem jenž pří I i ň by ue namáhal
& již v mládí svém spokojil ne čet
bou ceHtopisa a novin rychle do
vedl oi vSak o vSem tvořiti poHu
dek a správný únudek i závérky
O výsledku voleb umél generál
Grant vždy napřed výsledek hí vy
počisti a podivno málo kdy prý
chybil Když jednalo se o druhou
lhůtu jeho prenidentukou vyskyto
valy se tu a tara pochybnosti žo
Botva bude znovu zvolen Tehdy
senátor THUon kandidoval o úřad
místopresidenta a vrátiv se i cesty
své po Spojených Státech přinesl
zprávy o smutných vyhlídkách
Když podána byla o tom zpráva
Grantoví usmál se tento i kázal
aby přinesena byla mu mapa Spoj
Států Pohlédl na ní zamyslil ho
na okamžik a v příští již chvíli
prohodil: "Zvítězíme v tomto
státu v tomto zde v tom a tom a
tak pokračoval až skoro večkeré
státy vystřídal A skutecnfi ve
všech ním označených státech
myšlénka republikánská slavila no
vé vítézstvi ačkoliv mluvilo se o
tom že poklesá ačkoliv Wilson se
špatnými vrátil se domu zprávami
IMiř A Mjlmi J I k
tí t kil tlttipm
nin f4 r"il-lik4'il itMitil I
ř)- 4'ííif
'A t I lfr' {hit hlf }t0l
d#Ktk (inn% Rtk If fik'-mf
íisiířul # t ťnt I f ihUl fftl
tf 4f j i f hli Al ('wfikhfrif
y r f i n tni t% ifr mfii
H#fnlil J'lttl# i hf jřl1f4l
f íMnl ( lřl f hrwir ti (141 i
M4j!l kf ij Iffíl ftré
Um ipftí flHftt IhMy
i t Hl niHfí f ! Iík f - h
'ifí jíl d I
dř íH !iftf-' jh j řhil
plitt-H tíhni "Jm tik jk'
Ikh J-fíI (t4l f
NmI k lI -ll í
I nt U í-v t#tl h )t (4
lli t"iliif po -lf f ' 'flki k Ijl
tsíMt ff l j'!ttt k h fis I mi
♦ liitit f U ♦ n4 třl S#
pr 'jr JIh n#-b pláni b)tl lř
ři tu t ) : "N'jil i t
rmoutí tiV-ii t l mí kur)m
ř-jf- jm -1'uř tf t !"
Uffifři! htnt v d)flrr4 má
m lfiiU tl-ljř ř4l Iťiiořlitl
rn t4tj i l'jí-lj' !t# llftinf
lifjrn ri Jiruk ljli lk
k lyl b)l'J Wl Itoť-hti v pfI#Čfif
tt fifitjkM O lom aby (finili
tl řl"jnř llirbtřl liikdf Slii
í ti Trprí kdyl kii li-bl pr
ttl I při rřit mtt)r m odtálití
ím tk právíl o pllbllitt jnJ
m mu k lj hhodíl Míl "drl ti
řťé" na prlov naft mířený na
klrý 1 bylo mi odpovfdltt Na
pa! i doma odpověď a naučil m jl
iKitpitní f JukUdtíř k 1)1 k na
df Jit rothodtiá cbvll nemohl ani i
mít nebyl n to licí ani jedinho
siova OJ té doby nechtťl nikdy
vfdéti napřed co se připravuje
anil ilitfl tnátí obsah řeí i líet
přípravy mluvilo ne mu to 1pe
když Grant přijel do Liverpoolu s
Manctifsteru vyhledal jej uvítaeí
výbor aby mu předložil náčrtek
řeči uvítací Grant odvětil: "Nic
tak pánové v tom ohledu mám již
na jedné zkcíenosti dosti Nechci
ničeho včdčti "Poslední řeč již
mfl generál Grant ve veřejnosti
byla ona v létč roku 1884 v Oceán
Grove Guvernér Oglesby byl
s ním v jeho domku a George II
Stuart jenž byl jedním z nejlep
žích jeho přátel osobních přiiel
aby požádal jej by sestoupil s ním
do Oceán Grove trochu mezi lid
Geuerál Grant byl churav i mohl z
domku svého jen q berlích se do
staviti Jaké bylo jeho podivení
as 10000 lidí jej již očekávalo
Lid vida hrdinu gettysburgského
připravil mu vřelou a upřímnou
ovaci Generál promluvil několik
slov a upřímností lidu dojat slzel
Zmocnila se jej slabost i musel být
odvezen Od té doby více ve ve
řejnosti se neobjevil
Zlá nemoc jim lomcovala po
koušejíc se dvakráte o občť svou
vsak úsilí Hkařu podařilo se vždy
nebezpečí odvrá'óti Nemocný ve
dři že konec jest nedaleký pravilť
jednou kruté bolesti trpěli
vé snášeje: "Kdybych byl obyčej
ným člověkem již dávno nechali by
mne zemříti" A generál Grant
vynikal ječ tě jednou cností Přes
rty jeho nepřešlo Blova jež nemo
hlo by býti proneseno u přítomno
stí žen v tom ohledu byl i přís
ným u výbčru svých podřízených a
úředníku' Grant nežli komu přá
telství své věnoval snažil se vždy
poznati charakteru jeho a dle toho
pak přátelství své zařídil - Jednou
učiněné mu křivdy nikdy neza
poměl Ulysses S Grant narodil se 27
dubna 1822 v Point Pleasant v
okresu Clermont Ozo staré rodiny
americké Jšté v nemoct své ča
sto si připomínal celý běh života
svého a s vytrvalostí obdivuhodnou
pracoval trápen jsa hrdelním nedu
hem na "Pamětích" svých kteréž
to dílo Sřastně dokončil ještě před
smrtí svou jež následovala dne
23 Července 1885 v Mt McGregor
W V I tSU%f JU
l'r pf jt f (ifMÍ Pifkl tl
hkf JM4ftf k 11 J#bo?4 df
( Íríl4
1'o-timliolnf 4Í# '(!! j
TibN JÍMmi itmtiim kl#l 1t
tký it 511 tU4 M''f! Ni
ltl potM "i lítfítu Křiofi"
ktřfl Jl tfilm řMfi vr4rt'i
lit I lly f tm U l )mhm t%
l'fltt li jot 4n# l'U !! fi
t##fif t [%m řfo t ik -pí i „
(jkl (t i Uvk _ řii# h
m v nr lřotk K lyl bl'
ni 1 M ?lll t iln t Um
t k ( i # {tm ftřétiiííml llřl
d i ?!íi'f'i Vťiil l# t mti'lo
tl jíl d"j r4f b 1 1 H tpi i-h
tttiyti bjl o by li III rf4 N
ulil # lut a pkt IVí I niwii i
roitinii in ifil tik p i Mji 1 1
o!i jojii-h l iJWm i 'j f r tl f o
fril Htřlftínl nřsmy( Kiif JomI
lo nik!řk ď křimsi o##fři ft
b alilo itlr'1'if %'i Jitoiti p ho a on
Iřfhl n jin ml- to Ní'I j'í
i l'li i byl iMiřtN vfilnlj
bt lhímn O l-břI # r 4( i l
proti n'jlo'IA t twp'ij v IVr
ií pk o'ífl rttřti( Zořu
(rř I hí rit tl do fcm& Judk
j iiiř 2'J byl ibnd itn m
(f) a hlfhrt tKvinrtjrn N ! ni
mnobýb( Jil i4!piv:1 jJ ibit
dtto nhtVV ♦'í liřf jr 1 oiávíl #
llulffil ! poífinu byl ntťO
Iriprn kotteín ukHIv4n vo
iioU dvou lotra tMIho dtx
hrobka j lio shb-dÁna byla prá lnou
a otevřenou
Pořt U o v lem pHjsttbyla v P
lili kd nejdlír objevila po
chybnostl ařkoliv tvrdilo I# př
loíena jet přímo t rukopiu Palio
kO)o V IHidfně vlak p6ohilo
to rozruch lakový } různé autority
ou pro náležité vyšetřeni věci indi
i kýtn mNtokralern jenž má býti
žádán aby díla toho v původním
zněni se zmocnil pak li ho skutečně
stává a pravost jeho aby nad veškeru
pochybnost ijiilěna býti mohla
Znalci oriontalských jazyků v Anglii
i Francii jsou ovsem nad míru svě
davi ač nezdají se pověsti mnoho
víry přikládati neboC v poslndní
době mnoho vAelikých ''hokiMŮa po
kusů" stili se obětí Není v tom o
statně nio divného že hned uvřiti
nehodlají a noehtí pouze na jednoho
muže slovo věřiti jenž po případě
na úkor pravdy pouze k vůli sensaci
hřesiti mohl Však na tom by ae
měli zůstati a náležité vyšetření by
zavedeno býti mělo Ostatně vyše
třování také nebylo by ani tak těž
kým když místo nálezu jest známo
Praví se že Notowič nalezl rukopis
ten v klášteře llemis ve městě Leh
v obvodu Ladak rukopis ponechán
tam byl když cestovatel ten se vzdá
lil Že takého rukopisu stávalo zdá
se Že bylo mnohým tuzemcům zná
mo již proto la památka proroka
Isa jest uctívána vyznávači iiuddhy
po celém Tibetu Tajemství u věci
té žádného býti nemůže a strážcové
pokladu klášterního kdež rukopis
onen se nachází mohli by jen z toho
potěšeni býti aby obsahem rukopisu
pohloužili celému světu křesťanské
mu Bylo by tak k prospěchu jejich
neboť dokázali by že oni již vědo
most dávno o tom měli o čemž mili
ony jiných špatné poučovány jsou a
nevědí vůbec
Hez pochyby o pravdivosti takého
rukopisu ve skutečnosti stává lze
snadno poznamenali že pověst ta je
do jisté míry zajímavou již proto
že nikterak se nesrovnává s tím co
kněží ze života Ježíáova nám vyprá
ví Povídají nám že 13 lelý byl ro
diči svými nalezen v chrámě Jeruza
lémském kdež hádal m s učenci i
dotazoval se jich avšak o mládi jeho
a o té době kdy Ježíš počal kázali
v Palestině — dle udáni sv Lukáše
— v stáří 30 let nepovídají nám ni
čeho a hle pověs? Tibetská právě
zaměstnává se' onou dobou onou
přestávkou kterou mnozí až dosud
marně luštili
Zamřené ti léčeni
OprvAo)tiui nato (nmoiin4 Itkárntkr pro
dávali Dr XlDiflMaw DUeorcrr proti nchtl!u
kaill oítiliulii4m uliobto podutliu-bt
l!iD kaAUra diuttoDtio tib kUroakaliv I
eol krfnt D' b prn( axtaoM ba4et-U ollviU
léka lolo dl návodu nálMlti Jej xkotfvi
r-doclllu Ji"ul miUU navrátil lbv d
Uo-U pblo tvá lpít Kmblt bjrctioin flalt
tnťt nabídka kdhychom uvMli i na Ir
Klng K-w DIoov-rjř taio apotahnonU
Nlkly vá acakUma Ibv na ikoaika v 14
kára Ooodmaa tmg Co Velká Uhv po SOa
1 1100
lihl S ftKOWW
fťAt t )
m i tlí t TM tutil
AbbYN NMITII V COMIMNV (
toi#if mh i:v iik iioiiiimíí n# ttmUn ř#
nfc
i - '
41 tim
{ f 1 Hn
! -I H
II ( t
( ! I ! It t t!l4 St
ff Vd
(Ji:SI(A PIVOVÁ ItiMCKA SťOlj
(rrro itřf f
iiaJ'! a
i
Je lof lo řjM k 1 1 it Mř tniMMo řiil rfnri křiMm Ijm4
jp rotirtak jim m řj'řh ?(4l#th tIIÍW
pravé : om&Tzin : prvq
vrsisá! -— —
K I " ''- j-d oi t br J pfii t4! J4 lfi4 jiné ml t ( m tiaitti
fvoktv otlřiivky v alf!!:
Hambursko-AniGi akciová paropl spo!
Iíoplavnl cony
l'i protoIÍ(h řipffafbb fiřjrydUjW jíd p'" tnol# 14 H áni St b
Z Hamburku do N i orku pour# tl
'o paruiodírh praví Irhýrti IC2V)
Po prlN(fh 1'nlot Iiht Hnfw
'o parolodMi : !tiv k Hnis t"7V
l'o puřolislích lultliiíořtk linl# ITfi
()li!--lně p!il4vu Mtt m ti
IIA3I HDKG-A31EKI0AN LINE
37 iSroitdwsy I fil ř( trr I fotilo Ht(
NKW VOHK I '''- CIIICAUO
jLíícinó Toxusské pozemky
i iá i látat aLiá 1 l'bi I talfditfttí tl Idi it rťlfc
fťl skrň vello ikretiího IIU leínirl 7 skr i 'K hotoví znytek
filOkrfkril!iií l( h i horními ') akr IÍVI hotově zhytt k Jsko prvnřj
Ik o II t il lil 1 'I lil tli lilb latin lirvnI
iiimkiiii iium ii ii m íi a i a j
fil") krň3 mflfi ml mhi vziIrUni? H VI skr # Js) hot zhviik Ukt prvnřjl
RtD akrfi „ 7'J akrfi mvUt pícnlil t-VOU akr í60 ho]
iuyi'K juso irviii'ini
1WI skrft i rnfín d iíi's v-llíínl a itvby v renř t m i-ena ISiW
Vie toto sq zvlíWtf dobře hodí ku testovaní inlre a dobytka 1'rcrie ktc
e nifi7 v"fli ioiriiiiii w ouyneimcn " iirtn-y unu
'iftio i o poilrolinoHii na
31 F IJcsiumont Ifartlcy Hartlcy Co -
Tcxi
Scieiaí
v:
o
i
3©
Ir "V
Naše semena iisli Mí vzcíiá
neb e sami zkoušíme
tV Cplny knlaloK vlm-h ltu AV-Sch amrtl J
Mfil na K)ÍAláiil zdarma vlcm kUM m
rájem o lahradnlutvl kvřtlniÍHlvI nolir t
nlotvl
úfimm ijmkojnwtl ítram pratnuU a HiUl$
rMuifwu lialUek 4 tivtJkm tát jttnMH Ctnf aUr
Shugart & Oiircn
Mioni6 Temple Cvuncil Bluffi j
TEXA
akrl
Wiolxita County
1'Aenice 25 buSla po nkru Ovog 71} buMft po nkru Žito 23 buSlft po
Jeěmun 60 buUft no skru Kukuřice 40 buSlli io akru Havlna od pĎl sí do t
batiku po akru Ovore velké l drobní v Se ho druhu Mírná rimy a příjemní 6ť
NcJlcpM krajinu k přstovťinf prasat a dobytka mt svíitó Kdo se mhle pZ-stov1
mnoho rfiznj':h plodin rolníku so vždy dobíe dali a Jest Šťastným
Miimo mnoho krásných kusu pocmkň v tomto okresu na prodej na mb'
twdinínkv vdťlaiiídh l tievdťlnních Mnoho lidi sem nyní Jede z Nebrask!
a Kansanu (io lUick Inlandské drízn a usazují so v tomto a okolních okresíci
Koupíte JI rwl mís odpořUTne vaSe železniční Jízdně z kupní ceny PřiJodV
sem nyní po Itock jmnlKe uraze a presveueie se sami o vynoducii teto krajlri
Mnjctni-kě právo víech naSIch pozemka Jest dokonalí a my varn dodán j
líplný abstrakt abyslojcj mohli nechat vaSetnu právníku prohlídnout Mámo m
prodej kusy krásných pozemku od do filO akrfi s dobrou vodou pouze pít ní
od okresního sídla Neumíte li psát anglicky piAto fenky a my vám poMcmo pl
písně obříníky podrobnwli a návody Nyní Jest zde Již mnoho ílethů a Nčrnclj
jimž s vScm dobíe daří a Jsou Aťastni i
My máme tu uejlcpí krajíuu vo HpoJ Hiátech Přijďte a přesvědč tc se samí
STONE & VAN DYKB Wíchita Falls Wicbita Connty ftisl
Chcete míti krásný domov?j
tur Takový naleznete pňjdcto-li lo
"Wlietrton : Co : v : Texasd
na západním břehu řeky Colorado blíže místečka Kl Campo Toto ničsto lest ot!
klopeno krásnou rovnou půdou akomn taK úrodnou Jako ddoll reky Nilu Obílil
trávy VMdio uruiiu a zeliny rostou zue uujno loto jest rajmt Stepařu Nikde mi
ni icpsicu trna na pioiiny yn mueie vypěstovat jano zne Píetfcba zavodmi
valí Žádná sucha Podnebí Jako v Jižní Halil Mnoho Ccrhft Jo tam osazeno
„Voda se nalczá v hloubce od Vi do 40 stop v hojnosti a velmi dobrá Dnlivt '
vSebo druhu možno zde pčstovati skorém beze vSccli obtíží Pozemky jsou na přel
dej na velmi mírné podmínky od 7 do $J00 akr dle položeni ]
Jen osminu hotoví a zbytek v sedmi slojnfch splátkách na 1700 drokft Ttnn
abstrakt d ku každíčtvrti pozemku a hranice Jsou bezpeční určeny žo octV
žádmdio dalhluo vymcrovanl Lacinu jízdné po draze a pakli koupíte 80 akrft bt i
de vám vráceno O dalAI j)odrobnostl doplAte na 4i_'jm
Texas Land and Dovclopcmcnt Co
Fint otioMil llank JíUly - - Omaha
3