Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 02, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2ÁPA-3Uo
POKROK
M'Mf řf 4ř ffH t"t OrfC t 4f 4tn MMMftJl 4 ai0 flMM Mmi
HOÍNlK XXIII- ífUO 3
Kovt zrniví domjci
OMAHA NtOftASKA Ví SlftCDb 2 KVĚTNA 1831
N
mm jv
tt4MU ra# !( tt m m m
th4pl f i ! tm l M n
'4
P-9
l
pflílí ji4t?rrt o dvt ř'jl!ř
tfihtt ('tdvmbia - V át# n
'♦lií MmMnoi ďbtíi (ř#{4
fi]'A t # ti tf ďn r [ it
t ltřiřl fJ-ii!ij# )t'řl(í i
ři#"řAhh ibmrif rtií( D#Í
D#i Mk' Híll poafr Jitjm
dotlřif B ffií netVof-ri
0Vi!! Díl Jel
po 1 pro p4řhy putovní řni
pfeJU c dehtu ííánkti r ivrle
Mm komM aby jij j#I vy
c t 4 f to křovm ířfnáU íjko
k'i př řiiU Knihovna Ametii k4)
byty píipmlitel") en 'fijrl
l piíovrA {Itti-nl ra libry n tr
aby povinny byly platili poitovhl
to knihy fi unce Pmtí tomu
tnlovíli iii'if Pukler líopkíri
Daniele tSmgbam a 0'Neíll (i
Mam) dot lilií vjikrtnutí článku
31 proti áJ hUnum — V atředu
jednáno v athfiii plenární o rol
počtu diplomatickém a konaulár
lifro Il pburn navrhoval ahy
konzulové spokojili ao h určeným
jim platem a viechny příjmy aby
odváděli ale návrh byl zamítnut
VeJJčtvrtek ukončila v sněmovně
poslanců debata o rozpočtu pro
potřeby diplomatické a konzulární
a týl přijat Povoluje ae jim $l
61353H o l70u méně než pro
rok bélícl — V pátek jednáno
bylo o soukromých pensijních
předlohách a povoleny pcne 21
peneisturn V aobotu předsevzat
roEpočet pro vojenské potřeby
Komise navrhuje povolení $23
56H204 col jest o 1077355 méně
než bylo povoleno pro tento rok
llrzy bylo alt) aeznáoo že není
quorum že demokratičtí páni zá
stupci mít to práce v kongresu se
kdesi baví a proto jednání odroče
no do pondělka
V senátu mluvit v pondělí proti
předloze celní nenitot Washburn t
Minn a nice hlavně proti xruHifní
reciprocity Dovoloval že bude
na újmu temfi a že tím uraženy
budou ty vlády kteró h nárai
smlouvy utavřely očekávajíce
ovíem že smlouvám dontojíme a
nebudeme je po dvou letech ruiit
jako Školáci Poukazoval k tomu
že pomocí umluv recíprocitních
mfticmo ovládati obchod n iiho
3 americkými zemčmi a poj mu tím ji-
} ných předmita do hrjIuv na nčžjlému prenidentovi
předloha navrhuje zruSení cla ros- Týž po obyčejnýc!
8fřifl mA3fmA rMtrruútu na 1a i r„íi -
h xiko ('hili Uruguay a Argentinu
jichž přívoz ročně obnáší $250 mí
jí lionu Dokazoval že zrušením re-
f cíprocuy neziKame ničeno napro
' ti tomu naopak ztratíme Po něm
řečnil aen Dolph — V úterý pro-
Sel senátem návrh prodlužující
ý dobu k a tavbě mostu přes Missouri
f( o Yankton V týž den zúčastnil
1 M W t t 11(11
ao denaty o ccini předloze Mills
A3 demokrat (z Texasu) pravil
boed s počátku žo předloha není
' po jeho vuli a chuti že ní nesou
hlasí a kdo ví jestli prý se nalezne
který senátor který by a ní souhla
sil neb aouhlasitt mohl vsak vzdor
tomu že jí bude podporovat Vy
světloval pak jak on by upravil
Apředlohu kdyby mohl hájil pak
dafl i přijmu a dovozoval le před-
h loha musí býtí přijata jinak le by
i rtrana deitokraticka dopustila e e musí jakmile americký pr&mr
V vírolomnosti — Ve středu navrhl 'nlník a podnikatel nabydo jistoty
'aenAllen by e nekladly t&dnd pře
} kážky armádě (Joxey ho pokud ta-
tí nevykroČÍ i mezí zákona Po-
vaccisna deuata o předloze celní
ři f pl rrt t)ťripí(Í
Jft o ij ft rr í t
ii nd!t d(l!l r4rK pó ttiirrt
Alifft!! f i4]"i 'i "Hbrí pf
ti"( líitil t ijflti arm4 Ir
fnítnfiífjh íih ttrifj W!
ifiri bílíf í Hn Iťh Vřl
Wuíití'1 říiř lir rotitvtii
přířll }řijmff p tk 'i iř
tt 31 příl' " píp fi4rh k jtrtfni
jdfi4hí I'k pf lKf debil i
fini ntíř lliifirm in ti il
(# i4!JiťiU htt jk ) prý br
rlnl přídi bjU n4m ni úmH v
IIftjktt V pátek pAř(isl
t lni dobité )in I iy a Culln
Sn Urili ďitl #♦ a rijílui
ď #piřii bfbiia řií bol připomenu
S" I- ns punujítl povlaf I drt
mkrxt }jidh4aj( inci i nm o
náhra Irií návrh ta předlohu n lni
v nřrnl j na 10o gméti Otáikou
cíli předmí Uru dibaly rnll oíciu
bfli tmrlrná oprava dnr kdy no
vý celní tákon má viUupiti v plsť
noot vak té n aenatoři ukoro nu-
dotekli Teprvé v hoIkHu mluvil k
vřci vti Hale a dovoloval le n
(ochybnfi prutátn no přijetí před
lohy nókolik týdnu jcitř a kdy] by
pak rázem vitoupila v plaluoitt la
by ne obchod a prAmyl nemol
na příchod přiiraviti Senátor
Stewart pak mluví! a ntco hlavnS o
otázce aiřibrné mřny
1'řátclA llarrUnnuvl
V republikánské státní konvenci
odbývané dne U! dubna v India
nopoli a vSeobecného nadření po
utavtn byl do pole lístek ukoro
veHmča ae Hamých přátel Ilarriso
nových seMtávající kterýžto úkaz
jest tím důležitější povážímeli
že celkem 1715 delegátu do kon
věnce tó se dostavilo že byla to
konvence jedna z nejvítSích jíikó
kdy v Indiáne se odbývaly
Konvence odbyla ho ladné a bez
jakýchkoliv výtržností lírniž se
obyčejné konvence demokratické
vyznamenávají Táž odbývala se
v TomluiMon Halí Síň byla vkus
né vyrdobena a v čele nalízal se
obraz bývalého presidenti Harriso
na Dále nalézaly ne tam podobiz
ny: IMainova guvernéra Mortona
guvernéra McKinleye ííarfielda
Lincolna a (Jranta Konvence za
hojena byla po desáté hodině
předsedou státního výboru Cow
dym a provoláváním slávy býva
Harrisonovi
ých formalitáca
konvenčních a zprávo ví boru nh
povřření oslovil shromáždřní jež
a nadšením jej vítalo Harrison
v úvodu hned pravil: "Pane
předsedo vážejý a ctihodný pří
teli: Gratulují vám Gratuluji
republikánům Indiány žeť dovo
leno Vám v léto den nadějný
předsedali shromáŽdéní tohoto ve
likého Ktatu Ponévadž byl jste
vérnýrn alranfi v hodinách zkouA
ky ulabosti a temnoty jsme to
mu rádi že jste zde i dnes kdy
zemž naše poznala skutečnost že
znovuzavedení zásad republikán
ských do administrace vládní jest
totožným pokrokem a Aléstím li
du" Řečník vysvčtujo dále Že
nynéjíí tíseft jest jen časová na
dlouho žo potrvati nemftže poně
vadž v základě zem naso jest boha
tnu A mv tmiililnA filirit ilnHfiuít!
n dělníkem že výrobek americký
bude chráněn před cizou soutěží a
a ním i práce dělníka Úečnlk
zmínil ao též i o otázce stříbra
foi ti'í %hj ttthf Uji t t
Jif ( po#!#fH h% IfiÍM
! i dl ! fi! fil r( ♦ 1
J I t ikt%% 1 1 ##i!tiA řl-tftfoi
jtíilním a ttfht%hí nifu kéhn
iJm i t ji utuffii ItnA pr
iď ř?o Ifjfft ( řj i?i i rií ííiiím
b přít o f h t?tl přijitý
jOij říÍ!l# jiwiíí í4 lf řp'llÍ!
k4f!4 #íbvjí iik jki pr4
I(lfřÍ'fí iTŠ lf44 i tll!(J #
i # a i - j ů
limu ! n fftt jllii ar f ř i
k t r J amr k iL 11 pi4aditi
b 114 v n%n t fnJitlt j I lí
níl norninovin J-l V 0n
I litíripřtff ailii'r A i
Diiďy a LbifHihí (xklt Intka I"
J f Imla a fvatvil!n a tiávUddí
h W Aí Kitrhíím i In dianoptili
t€ rmtihit t t I f i
Armidr iřimťnfth
Armád ii'mflntf i'h "geii--fáU"
KMIjho mli ifkti m ví
hln j-iř jiným h ♦!♦ m Tik
dno 2 1 dubu a Atlantic I
sdřlujo li? v tát oř armády
objeveno íiyl spiknutí jl mělo
ta úéel vylákat! generál Kellyho
z leletií a tprovodití jej se avíta
Peníze jež by u tuho byly nale
teny pak odňaty mu býti měly
Ke ly zavedl neprodlené vjřfiřo
vání i přesvědčil se Že zpráva
na pravdě se zakládá Spiknutí
vzniklo v oddílu ze Sacrametito
jenž byl generálem z armády vy
loučen Asi ato členu armády
nechce připustili aby "vojsko"
jeho zmocnilo ae vlaku a ílo
příky Na celé cestě kudy ariná
da lowou se až dosud ubírala do
ptalo so jí vřelého přijetí ba na
iřkterých místech vítali ji hudbou
"spíči" a okrášlením města Jak
se zlá 1 udc míli vsak generál
Kelly pořádný kousek práce aby
si vzdor tomu kázeň v řadách
svých udržel nežli do Washing
tonu ao dostane Oproti tomu sám
'general" Kelly telegrafoval prý
z Atlantic že na vSech těch- zprá
vách o spiknutí není prý ani jedi
ného slůvka pravdivého tolik vlak
přiznává že některé nespokojené
živly z armády musily býti propu
štěny To připisuje však na úkor
Pinkertoncfl kteří armádu provází
a za avé sensační zprávy a zvěsti
placeni jsou dráhami
Montanskó křídlo Coxey ovy ar
mády nezaměstnaných v počta 500
mužu pod velením "generála" Ho-
gana se již proslavilo a jak se zdá
tlupa la porovnání s oddílem Kelly-
ovým nikterak nesnese Křídlo to
vyrazilo t Butte u večer v úterý
minulého týdne zmocnivše se vla
ku Northern Pacific dráhy po němž
ujíždělo na své cestě "do Washing
tonu nedbajírt nikterak rebezpečí
na tratí jež každou chvíli mohli
a vlakem tímto spflsobiti Tento od
díl Coxey ovy armády sestává z
odvážlivých horníku a podobnvch
již nelekali ae po celé cestě své ani
šerifu ani maršálu apřerušfce tele
grafní upojení jeli v 'ukradeném
vlaku po 24 hodin U Stíllwa-
ler malé to stanice srazili se a
úřolníky již vyzvali je aby s
vzdali Došlo ku srážce a průbě
hem té jeden člen armády byl po
raněn a jeden výpomoený šerifa
Teprve pak dno 25 dubna
když povoláno bylo vojsko do zbra
ně podařilo se mu armádu na tomto
jej'm pochodu zastavili ve Por
sjthe Mont Armáda Hoganova
111 v „ ! ti -
V St Louisů sbírá ao rovněž ar-
máda nezaměstnaných jež k první-
mu květnu doraziti hodlá do Wash '
f V tm
JLZjěii
f4-lf(ti V 4 InámfHf - jMM o!#třtf ř1riři yn Jninrtt
Boitth Omalm Llvo Btook Coínmísaío Co
O p k I Wfiluwa tntmf itit p ft ! Zt
Tt fiřwa tni fifj!Jf faifela a iJpdithtjf Ijií prohf v jíl
k4 h Př-il-i fillotK fřntry by tm tk ď'k ki pr tji inýlit
' i ko a) ru f
HomIIi Oniili Lit HliKk ťo
" mm 1 1 7 rtthK Ill fg Ha Omaha
nM'rri V t"ita připili jrl
"„"ittriUni" jilý oeph Moyera
AI d"po'i-l ahn%l Í t tát v o
jikli
V ( bí %'4i pířt k armá II pří
hláieřiýfh t A'ilitt)á vtrutá Kn
iíi if jil tit atávewatf rtUiljí
hodlijí připojit! k arntá lA Klly
li" kteráž očekává m tam a napjo
tím V Provi tém K I bylo uvítáno
dn US dubna kří llo "novoanglí
i kého" od Klu Vidíce okállt Db
f mé poé4tli "vojáky" nejen poitr
my ale i "píiiem" a vonnými
dfOitiilčky KdoŽ potom by nechtěl
být "vojákem" armády nezaměstna
ných V Portlandu Ore chtěla ae tmoc
nití armáda na pochodu svém do
Washingtonu se nalézajíc nákladní
ho vlaku dráhy Northern Paeilio
a tím účelem ai 300 bojovníka
dostavilo ae na úslřední nádraží i
počínali si náramně bojovně So-
halo jim vsak policie zakročila a
rozehnala je Mihí ati cupat
pěšky
"Generála" Free armáda dorazi
la dne 25 dubna Šťastně do Terre
Haute kdež zalezla do jednoho
nákladního vozu a vyjela do Van
dalia Na počastování obyvatel
stvatato armáda si rovněž elěžovati
nemohla
Vlastní armáda Coxey-ova přitá
hla dne 25 dubna do Krederick
Md kdež "vůdce" Coxey se k ní
opět přidal Ilylté odletěl si na
východ do New Yorku aby také
tam trochu lid nezaměstnaný pobou
řil a k cestě do Washingtonu vy
bídl Jest prý a výsledkem svého
poslání spokojen ne'en že vlastní
armáda jeho vftčihledě vzrůstá ale
stále nové a nové ae tvoří tak že
ve Washingtoně dne 1 května
peknG budou mít nadělení Coxey
jsa upozorněn že komisaři Distrik
tu Columbia nepustí jej jen tak
snadno ke kapitolu za účelem de
monstrace a že předevžíra budou
dbáti na to aby zákony byly ta
chovány odpověděl že se nikterak
neleká a počítá prý na množství
svých vojínů kteréž dojista bude
imponovali a slyšení mu zjedná
Guv Lewelling a ostatní státní
uřadníci schválili hnutí kteró
Coxey vyvolal Aby ne! Guv
Lewelling porovnává Coxey se av
Janem Křtitelem "Toto hnutí
nemá v dějinách země rovného"
pravil guvernér mezí jiným "a
upomíná mne na pouť kterou Petr
poustevník do zaslíbené země
podniknul
Generál James S Coxey vrchní
velitel všech armád nezaměstna
ných dorazil šťastně a mužstvem
svým do Washingtonu a sice dne
'20 dubna Ohromné davy lidu
shromáždily ae aby spatřily toto
celkem nové tak jako nesmyslné
tažení Armáda Coxey-ova aestá
vajfcí as z 350 mužu vtáhla do
města avého určení a cíle a odtud
v" wr t va ' W V VV# 1iftl A U
ttt i"rv 1 n a1r rt
wmp iviiMt Bvui flvnu téma y t t
padalo to v parku jakoby tam byl
cirk zavítal stany a vozy bjly ro
zestaveny a Coxey-ovci snažili ae
všemožně aby ndělalí ai pohodlí
pfíkti I llo jen U Po prpory
ameriikýml jel vitýěili lili )
Cotey ovr l ro řiej('pn tpívalí s
bívíli a nátiiJvrtfky (n#y
ne'rraj prý In by mtttabi
dojili k výtrlnoiiem anil má nlja
kí obavy ! jk oběmi nu Ion
mwí k aapUoln Cotey poulil
přílelíťisti aby ohfornná davy ivť
daveft jej naváiivivll oslovil a taká
jeho pobočník Ilrovrn jim něiwj
vě AI Crfxey prohlásil la iftu
nou ve li ahington třeba cU
lét" dokud jím kongrea nepovolí
několik těch rnílíonři na ly ceaty
Na druhé oddíly armády počká
ťotay v táboře Jedním ae vSak
jíl nyní pochlubili mdli- le mlu
vil k shromáždění tak četnému
jakého ve Wathingtoní tak hned
neměli
ÍJenerální ředitel dráhy It I
St John zastavil ae na avé ceatě
do Chicaga v Dea Moines la m
týdne a ihned byl zasypáván otáz
kami co aoudí o Kelly ho armádě
Týž prohlásil že není správné
tvrzení jako by armáda sestávala
ze samých tuláku a ničemu "Na
opak" vypravoval St John jsou
to vesměs řádní inteligentní a ráz
ní lidé mezi nimiž jest devět de
setin Američanu Kelly sám jeat
nadaný vfidoe který žádné výtrž
nosti nestrpí mezi avé rekruty
nepřijímá žádné otrhance St
John vypravoval dále že tyto lidi
viděl a že nafi učinili dobrý dojem
Vzdor tomu však ae Dea Momea
moo na armádu netěšil věděliť že
je ten Spáa bude něco stát Armá
da tam dorazila dne 29 dubna a
sice o 3 hodině odpolední Ve
Valley Junction uvítala armádu
policie a šerif i dovedla jo
město do ležení pro ně již
připraveného v Easton Pláce Tam
dostalo se jim pokrmft a jiného
Generál Kelly yšak v očekávání
svém žo dostane se mu v Dea
Moinea dojísta pomoci aby armáda
dále po dráze mohla byl opět Bkla
mán Také jeho mužstvo po tu
hém pochodu vysíleno těšilo ae
již že bude lépe ale nezdá ae že
přání jeho tak hned dojdou splně
ní Dělnické kruhy a armádou
soucítí a činí nátlak na správo
městskou aby učinila pro ni co
nejvíce Armáda slibuje že se z
Dea Moinea nehne dokud nebude
dopravu její postaráno Ubozí
lowáci
Tajní a výpomocnými v počtu
100 mužu přijeli dno 28 dubna i
Columbua O do Mount Sterling
aby zahnali oddíl armády nezaměat-
naných jemuž velí "gen" Galvin
Oddíl ten čítá aa 285 mužft a zmoc
nil ae vlaku Ualtimore & Ohio drá
hy Tajný Mahoney nařídil armá
dě aby ae z vlaku klidila avšak -
vyzvání to zůstalo nepovšimnuto a
tajný konečně byl nucen telegrafo
vali guvernérovi aby poslal mu
milici na pomoo Guvernér vida
že majetek společnosti Železní 5ní
est ohrožen vyslal Žádanou pomoo
na dějiště Milice dostavila ae
dříve nežli členové armády ae na-
láli a col tun nařídil jun aby
průběhem tří minut i vozu ao kli-
Dokonáni na ttriínct ictnieU
rt