Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 25, 1894, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (I
f:
I
f í li
J i fí Ikna tfruinkoft a je li jori
4td § mtuht n 4'#jb f U
tkf-l r4mkirfi kfr4 I ?íti!
' I lrhf A Ik4 MfhJ
tU f l'riil 44 rtpt M
t alojf 'říj? t f#hr tíí rrt
VI blat tn (NffFtkHf rn4 po
I ! la (i ftiM f k'Ajfrt
rtanl infcoeO f řifiořt f 4m al
m lim I ynfi h t lfob pr4' t
a) ( fí
' I W ? Kll k U Iffyjil J
íf tM Kal f ý k 1 1 n
t irmtaíi fř # tm
v
řifij tf 1 k i pa i M mnoM
(# V Ml t přtulía ttrlbí ##
n ! dfttnt řti jnk U tt
[k miU kli i'k4t0 fa kťrý
Smafrtk hil#ltk bt4bm aby
nn irrt iffi fin( pro řf
diimftf kdy! Mrtf Jik4 im
I radní rn likonA u'iin ) lott a
jali ibojf Jal by nyní tjrdil
jeil by pak t-!koi Hřil'fi ro
i žádný r-- 'ifn ř ý yrhitd íih
1bbo a nuncia níiwítl Hlojíli pak
ffif-m llaildh odtltlrb tj roby
Hfi# 4j prie v ifh Jiřifh
' ##rr h 'Joto mu( lijí Itk
N ljnto kMrnu řf in}Hřj( Irrm
i 1'-11iiIi t Wllxilwilf a nanf niíiim
kírou JV hrotil ri tfi(ikrali ki
' iř'rmi T!o rfil4ila killoii
lirnu četní ti núnUvrt! a k1jly
iíIi ilrmokrtí Jlnti jkJI líl6
ffýcli mutili by Kíivíittí lolutril
(yoUnlný oIm:IiO'I Mli clo k vůlí
JHjmu )ouí Takofou vtak řcl-
mnohých íjbonch t ívlAStí v tich
nlťhl Jiínf nl&tf eijmu mají jx
nch&va caleínou ochrarin celní
iak tato ochrana ouvřdíí no dojinU
l'dotatetnou k udricnl jomfrft
fjduntriťlnfch jichi jme polívali
Ú udržení mzdy ktir& byla tde ob
íyklou a kteráž jak řtalÍHticky
jjiStřno ponenáhlu alo (ifeco ntálo
f lcjřila Proto luftlciuoocťk&vat
neuničí tato "oprava" celní cfdý
JiíS prflmynl a5 možno So nřktera
'yno odvítví ochromí a eahubí Vňak
tiVí jetí Wiltíonovy předlohy muHÍ
Jjíti v rápfctí víťobecnó snížení
izdy ve vSecb oborech práce To
'ktti ovoce které přioeHo těmi Bkvílé
jitřaHtví demokratické před U ro
'm nad kterým nejvíce plesaly
'4vné ty třídy voliřutva které nyní
'tůní nejtrpčeji tkouňeti
'V Kdo toho poaud nahlédnout! ne
jce ten e prenvf-dčí bíhem blízké
ifio cami tak jako mohl přeuvédéiti
každý jii do této doby že výntra
ty repuoiiKanHiie jimu vouce prea
reBÍdentikou volbou varovali na
'uu bm cjiiiuijr 11 spinuji Hueio
echny demokratické sliby a oce
x fuv&ní oitvedcily e 00 pouhý dým
i Oživení prfimyMlu nemažeme ble
lti vstříc pokud neukončí e v kon
£reBU jednání o celní předloze a až
Ce BkonSí a "oprava" bude provede
ia přeavčdčí ho pak ti kdož až
'O0ud Jmou Tom&Ai žo slibované
demokratickými demagogy blaho
lemi nepřinene Hyf i óáHtečnř
jednalo úleví ny nřjňí noNneBÍtelné
1 ísné nenavrátí nám bývalé dobré
? asy Ty dovede navrátit pouze jen
itrana třoh zánad které nám jo drive
'jednaly
ltucklcn'1 Arnlra HbItc
"ejlfpll muf ii i8ll pro Mretnta]r
íf otitkllnr rttút vyraiflnlny Il4li it
xir
trdl
1' 'ien ooobriinr kufiokaa vltick vyratenloy
"í írtnt aplnl )! lloa lilu nrlm m navnamoa
Vlné pitiitM Huti m aplnoa ipoknjanoat
řebo pani táli Cena í5o rablík Na
todej f h lékirné-h (iaudwaa Co
'tiraíkl vOrnaw
Í' " 00 v" UII° tika dniií Mraflo
"uuim kaldcna kdo ( mt Jadna
'Utrl pro aaa kovi obraa Pikaí praea b4
k)Ury liřod alráloa Ulaala aa (aoglleky Bab D
rlaok moloo-III O k Hllbarmaiia Hi ul
ktloa TDUXi3cl(
íMiikt 4lfl ki j't MjHUfi
KJií t ítt mm i(é a jalft
l'íitl Mky a-HÍiíní j
'aňfi knatf É f Ff i4lfi(
k'l OfAlk tit rfaJ M fifřiíj
M tlil mJi h nlMift4
tlMli f fi4ir'iaU fWil h'i
í lANk f HajjMitj4 a #jhff
lifljM fi(t ďihy ali f
tymfllí # rtf jtk jU by
l# 'nmí Mamin dn aby
fl 'af k tU i
Off h ftk 1 ířlftawl Jřo4i
a H h-bU Mři4řr-na idolfň
řihřiky fp'4f dílftirkýfh tfrt a
r ř"('ii Al íí irlk M4 lnu
kimkoliv fli# r4afikfijnrt
l i l# fí li a řfhiM#fi'iÍ ř% wy
rií pr4t t vlilnf j fM i
fxhlnoatf t4)i4rtín ftí l'iti'
U utrhl im na pokrtj i4hby
Kďif mJ # 11 ttkfh ittnlth
k divití klI tllik4 vfftiktjf
4třhy 4tik4 aiptdy jk ftJI4
J b)' by tip-i-řníU l4h U
fhbij# ! 4tft"t fftm t ttbířV
A toinlíi tlo'l#c h m ř'iřff
vmíklt I m4Unki (lmkrtoiti
eit ďi Jí'hiniř'i a liru jiko
armá-fa fiifiiMýth 14 tífřh
kohíin HpfJrfýttfá'ík lilttl jítA
povoUtit ni koftřfaii Kd by i
l' I jl porfijaUl f př' tf hť po-l-nik
v nimi j-orlti aiit hodný ku
roifUDiiky a dobr- lrnlltí Uk i4hy
lík4 tolik poU a armády pofi
ťiujako houby ďi dili
Na itlAífiií Un nápad di#l ji
tý Coiey jnl takA pudnikn v
éilo poaiatil lift viíkcré přel
bílné aitai t a ortniavu pritfdl
ilovřk ten tře v roímřierh vých
oviem nemalou avftak tohu druhu
ie mdle míli následky nikoliv pří
jemné Nezamřutnaní dělníci v
Kalifornií tak jako neztmintnanl
v líaltírnoro pro vře utejnfi rychle
o nadchli tak jako dělníci neza
inf ulítaní v Chicagu a jinde t eló
zorné jakoby emoccila na zvláStnl
choroba jej f I vylíčení doáhiiotili
lze jen ve Wanhingtoné A v Vm
právé ro joví BvéráznoHt many lidu
nadchne o vlivem živlů nenvřdo
mitých a nřkdy i pronpéchářBkých
rychle jako zapálena sláma a hoří
avíak výsledky bývají též dle toho
V tfchto dnech zvláSté u nán v
Omaze měli jme příležitOHt o tom
nejlépe bo přesvědčili když zavíta
lo k nám kalifornské křídlo armá
dy nezaměstnaných pod vfidcov
stvím Kelly-ho Čím více Bpolec
nosit železniční vzdoi ovály čím
více Be protivily tomu nechtíce
armádu dále dopraviti tím hftře
bylo lid tím více n "vojíny" sou
cítil Že železniční společnosti nechtě
ly armády dopravovali a hnutí býti
nápomocny kdož maže se diviti?
Na jedné strané nekynul jim z do
pravy také žádný zisk — včo to
ovfiem nejhlavnéjší — na druhé
pak Btrané byly a dopravou neza
městnaných spojeny jen amé ne
příjemnosti ano v některých stá
tech úřady odvolávajíce se na stá
vající zákony vyhrožovaly společ
nostem železničním že nesmí
žádné tuláky a chuďasy do těch
kterých atátft přivážeti nechtí-li
podlehnout! pokutě v případech ta
kých stanovené Mimo to byly
společnosti v stálém nebezpečí po
škození majetku a při tom ať při
vezli armádu nezaměstnaných kam
koliv již činěn byl na ně nový
nátlak aby je dopravily i dále
aneb aby o dopravu jejich další se
postaraly Požadavky to ovsem
mírně řečeno neskromné Pravda
tím nikterak ho nedá omluvili
jednání nikterých dráh pakli do
pravu slíbily a slova svého hned v
zápětí zrušily ponechávajíce armá
du Kelly-ho v council Bluffa o
hladu a psotě a obklíčei ou milicí
Když něco slíbím mám ovšem
slibu tvého dodržeti avšak vzdor
tomu Židttému nátlaku nepodlé
hám podlehnouti zrovna nemu
sím Jak jii praveno takovýto vzlor
dráh na zapadó vflči armádě Kelly-
ti'i tý ho 4 tÁÍ armi U
l uttf dtl jkřil Him'in4 po lpi
tf MMfftf p'ltí4ftl aMpS
lUli l i tnttf m a4l lak # n
il t _ a a a t 1
ln tifinarn tjeh't lfil'ttlf
armády dřh4 a t p4# hl k
Wiihíwg-ři N4rtiiý M h
lííífoř# Jikoby tktun $0 4tf mil
UIťÍil áiti Naantá(fitnf fth
dílflíkl Kn I ktít 11 111
afHt o ma lim #JÍÍ pd!((
m# tířt j"n fibiffut Jk4 mr
hit I fti tftfa fky fftht 1fh
ftl k In bi-U tkr4 y (ií
llitr 'hfa rwtrnl'ntnh
4'#řiy afrr41 11 jají- h pb! ta
Waahifijři i liiíti Na ffa4 ď
tnnhn tnhl% tnt% b b? g jim
tlil f(M pot ib'i#ňí t-dy
Imi(fi4 i wřttřií polpř ]%k
dlotiťi tnnhon tlik t Wahinto
rt4 tr Irl l snil by řttřpli hlt li
a Id 1 t
A hi í4t4 m 14 1 Ují tý
Htflnt liti poltiti diiřijf "
l l IM v Mťi d d4 yt hftfit4 v
M 14 a Mli p(Ji ipomri
Přuťi bfill titíf henirtalné a %mn
f sob4 fa lifiíM pxIpořajf mfaM
aby lm$ lil i tith%hi Jinou f nalil
i4konno njtp4( k d tíaní yt
Itlivkl stýrh
MyiMnka k-tuu ýtřdnl litly
t dílnlcltti co Jdinoii tp4i stopu
jí d!f nf I má být tikrn li I na
iřd o!hran tak aby najfdné
irané stálo pornu t4ko!ik ktittli
ih a na druhé straně miliony a
miliony bladovírlho dtnictva a
pak J" tprvé rwvobirf skuUČné
tát volnosti a rovností se utvoří
jest v této zemi volné pouhou frá
zí která se provésti nedá 1'otnř
ry se musí vidy ulvořiti ze-la sa
my přirozeným postupem věcí a
jen tak rnolno pevného základu k
lepií budoticnoBti klásti
Přirozený postup vřel dá so do
cílit! v zemi této nikoliv revolucí
nikoliv tažením a planou demon
strací jel v celku vypadá hodné
poucharonsky v jádru vsak jest
nesmyslnou alébrl konáním občan
ských svých povinností každého
jednotlivce při volebním osudí
Tato mocni zbrafl v ruce každého
občana v zeni této stejně ostrá
měla by býti řádně použita a dělni
ctvo tou cestou kdyby ho bralo a
organisovalo nemuselo by věru vy
mýSleti takové a podobné romanti
cké sic "tažení" na Washington
za to ale zcela bezúčelné v podsta
tě nemístné a přímo směšné S
rozmyslem "tažení" toto ve Bkutek
uvedeno býti nemohlo na to byla
doba příliš krátká povážíme-li že
v Kvropě dělnictvo daleko pokro
čilejší potřebuje k vytřllcní a
uskutečnění jisté ideje delší čas
organisaci a agitaci I v této ze
mi pokrokem otázky dělnické tak
bylo trvaloť hodnou chvíli nežli
se pro otázku nadchlo nežli se
emancipovalo po sp&sobu dělniotva
evropského a nyní v "cuku letu"
pořízena armáda míru čili armáda
nezaměstnaných že rázem odpor
kapitálu by zlomila žo cestou tak
zvláštní pouhým tahem do Wash
ingtonu zem před úpadkem a dělni
ctvo před bídou by zachránila?
ToC nemožno jakž rozum kusý dá
a proto od podniku toho nelze si
mnoho slibovat! ano spíšo želeti
ho jest a želeti těch již snad ná
sledky jeho postiženi budou
Chicagská "Tribuna" rozepisu
jíc Be o Kelly-ho armádě v jednom
a v druhém článku o opatřeních
jaká v Chicagu by se stát i měla na
její uvítání se strany policie praví
mezi jiným:
"Lidé ti rozhodně chybili v kaž
dém případě Lid se konečně na
baží podporování jich v lenosti a
za několik dna prameny dobročin
nosti budou vyčerpány mimo to
národní pokladna vládní jest skoro
prázdná žo správa téže sotva se
[radle odvážili k tomu aby přispěla
k vydržování "armády" Aby armá
jda ve Washingtonu čekala až kon
gres povolí žádanou jí částku na
( opravu cest totiž 500 milionu
bylo by asi tak nesmyslným jako
celý ten pochod na Washington
sám Lidé ti mohou srovná tak
tkU „%t pfíkUh laika 1 1 tmí
r'p t f4f ft mm II m Mh'f
řakt aby f-ofktf l tUt vlt
ab Mrliíf ffoboi ďaf al
aa df iho arti"
CESI nMERICE
t Kmaii 'a if Jn fml'a
fWmjr Walt A Kfíuh f I bb ajři
kWiJ nilnttf j4fak lifd alorf
I i OUil V bnid t% ak"l
I'ř!''i a-aMH hJot Ihimy
Týl d r4til i f ř lks„'t Jn
liblkt ffftl nfr4mý h f Min
% i'é 'I diwtkb -i ip t ♦ Mtfi
khA iřfni bíi v tt Vil
kola ft# llni Ikota í-k4 f nfi yh I
n4fj a- )itH křořo J rt tt# Ml
dljiny 4k4 l#fi Vt
tul jM iWWiiU (ttb kjf(4 1 1
mj1tiit řr4fo lítkifrt ktr4 1
ftot íkobi nttt4!ij( pfMi'ta f
ďla adlřll djt4m m4 tlid fní
o Mmořot4ri( d irha v lf jikfb
"s-in ly afhrjíd"
4 (Vhf IÍpíN fa mi Lfti dí#
dopíaiitafal Hittttffl oMtívno j!
4 j Iřifm řfkjfii lit#m Part bo
l hoiiíf f
i Jk m nám Plija statí pp
Korblit4 v Ciu tj t vlastni kla
diiS pro stá tfnt a Km 4' Um
nk upili dva ť(y é Bí — flmj i4p
13 ni K kroku lornuto byli donu
ifiií f th ijí Í111 a Jiffcíni a(4!
obeboitrm eoí jl ďjitl jn p lé
4itlno Jat to tlakaitem i nrpř
konalrlná ji-jích vína a vinný eognay
a hořká dH'h4( plného orrn4n( dl
táaluhy ](ltfine vstřío d l-' k ly
lávo! pp Korbolá bu li tím ni-jvít-íin
sného druhu v Chicagu
t V Wmta Kosa Cal zvolen byl
do mřstské rady pro druhou Ihfttu
řJch p F Uerka velikou většinou na
lístku republikánském který zvítězil
na celé fůře
t ťarrner Vincenc Dušek bydlící
ss 3 mile od Klgin Tex šid krmit
slepého koně teuto jsa cl druhých
koní v pastvišti ustavičně honěn a
kousán povstalým šrainoten z pudu
sebeobrany kopnul a zasáhnul kraja
na tak silně do přední části těla že
týž v krátkém čase vnitřním vykrvá
cením ze:nřel
j Malý as Cletý synek a o něco
mladáí dceruška krajana Kotenského
z Chicaga otráveni byli jedovatými
cukrovinkamiE!ectrio Paste' Hošík
umřel a důvčátko tone v nebezpečí
smrti
% Fr T Harcal dosavadní poli
cejní dftstojník v Chicagu jmenován
byl policejním kapitánem
SSOIetý český mladík Jos Bři
cháč ek z Chicaga zastřelil se minulý
týden jak se zdá z trudno myslnosti
í Blíže Nové Prahy Minn zabi
ta byla na dráze Češka T Hanzalo
vá Šla po trati do Prahy a jsouc
nahluchlá neslyšela blížící se vlak
až ocitla se pod koly
% V Chicagu ohlášeny byly nánle
dující případy onemocnění na nešto
vice mezi Čechy ve dnech 15 a 10
dubna: jeptiška Bernardina z kato
lické školy české škola policii zavře
na M Stenclova M Látova Jan
Frank Marie a Ant Stazníkovi M
Kasalická B Petrfl: E Jokerná M
Sólová M Kasalický T Puc Marie
Janská M Pikarská A Hulcová
B Hejhalova
HOVORNA
(ťouaa dntaay plnm manám Uaatale opa
Iftné dojdou poimnaU a odpoíéill Do
plf oeiCAi pné a anonymní nalns
j"o pohodlného miata koti )
Denver Colo — Prosím sdélte
1 Který pivovar ze Spoj Státft v
poslední výstavě dostal první cenu
zda to byl pivovar St Louiský
Anhauser-Busch aneb Milwaucký
Papst — 2 Kdo mluví se nejlepši
německá řeč zda v Kakousku aneb
ve které provincii Německa? S po
zdravem Jan Dvořáček
fti r 1 2iiřf( víU
jl fi'S'l ftta!t( lbďfal dipLi
tfj al 14 Iný řfřil rb Jako j o-
#r# — 1 !( a i#řa h'k fin
ti lbitf yi íkfits J t tft
di I pkr-l S Ti j (jsi t
I lam Za tíiofřot hh jlijtlo
f 1 f4ř# t hhnt f ' f-řalolil
bibli # bktt #ak4 ja Mo
i-jbiif i4 ři li UUli
Máit ro4i# tř'imial lak k I
m I -i 1 1 ři]iií( #pifft4 UH
řjbllií iUl
Omaha — U¥m 1'in k U a
k 1 bl Mf-" řaai #fi 1#f
lrI 74 hf amtťiji Zaběhlo
byl kdy !l frab ilyial a 1 14 M
f tlttr4 jf 4jatm (Aflíf ka
"n tylirým lajným řifM'm
k Hiortl řtfi' Jt4mja!n a blaho
Sytn Im Iřtl4 bili by il nik 1
n j fmftMiH na #toldř ý'břl'
ííi til jn Ho k vMi přfjmti
příj a Iftori i#bfanoi al (latafandl
j atfm pel!tíifi rki Is7 po
bláirnb ítsfiář
tf Ifnr — Nik I 1 ťtnM býlí
řai bMřrn o nořil roioným A ma~
ri'aiim a proto oiá-m jíl ddm
jt jito a Mitraino 1 praidit
{'Ufaland j-t fNlitým Air)riartm
Clrtťhnd narodil m dna s břcna
117 t Ca!dfll Ki (o Na
Jriy Jbo Me naafval aalUchard
a byl rřbjtffkým kaatUm
'h Ifk j lo kť-rý v třlo tami tu
rdinu zalolil byl MoJJii ('laveland
a pfitbovl s do Ameriky f rwa
l-15 t-dy 200 rokft přfd C!evUn
b io a sir z fftwirh v Anglii a oa
dil ve Woburn Masa
ťrřlr Neb — Sdělujete p JML
kovi ohledně "Poli tz" co tím
vlatně myslíte? l'oklt lník se mne
nikdy na kvítnei podobnou netáže
a když mu ji někdy předložím
praví že s tím nctn co dělat
Jan Hvoboda
OdpouZiV — Toť se ví íe má po
kladník pravdu K dotazu p Letáka
sdělili jsme co zákon ustanovuje
pro venkov Města a městečka mají
právo též takovou daň uložili stým
obyvatelům za účelem upravení ulio
a udržování jich v pořádku Kde
města daň takovou uloží je každý
občan ji podléhající povinnen buď
daň zaplatit aneb ji odpracovat
Kde města žádnou daň neuloží
ovšem že tato odpadá
Dohodnou se 1
Z Minneapolis oznamuje se ze dne
23 dubna že veliká stávka na dráze
Great Northwestern o níž jsme se
již zmínili bude nejspíše vyrovnána
cestou mírnou Táž stala se téměř
všeobecnou a nejen společnost ale i
obchod a doprava jí velice trpěly
Guvernér Nelson navrhl společnosti
a stávkář&m aby jmenovali si po
třech zástupcích do smírčího soudu
a těchto šest člen (i téhož má si jme
novati sedmého Rozhodnutí tohoto
soudu mají se obě struny podrobiti
Předseda dráhy Hill nábídku guver
néra schválil Stávkářijiž dle roz
hodnutí soudního nesmi překážeti
jízdě vlak & zejména oněch na nichž
pošta se nalézá uvítali jistě nabídku
guvernéra rovněž jen s potěšením
-XS- Obd rel -SK~
prvníodmřnu — na svřt výstavě
DR-r
CREAM
MKINfi
lTeJdoleeaale'1 : pilpravtm
ČUlý práaok t vinního kamenu froatam
monla kamen ca Jlnfoli neílatoi
— - PO 0 BolO V POPftED
HUB
t