Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 25, 1894, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
TiUf tlil Jit! IfU ttl
1 Ihf t$tf lhJn
JM4M m4 J Hfltirtf
l ' ' e '
A i - #i
f t#f tf MM
iP f r ' -# i -
!- !-' I ! M
m:nitiiM( ''ii n-i '-
f M-t -"i j i- "
-ti „i
M I I ' # I #
- # r f" -'" '-
V # #
#fff Hlt
f i 4 a vi ' ' (-
ř i Í !" I- ''
) - ' "4 '# f 'r '"' (-
k )'-! y? "t - 4 !♦
j '
( ' líMI -
! r „ fj#ř# i
fi#' ( i #i f-j
! f ♦ r t
f i t '-4 '
fOH 1IMC AI'A lil
Omalin duc V lulimíM
I J l 1 roli m #řuf n ?
NlMUll TI Rtil řLMtl HAĎ
ttoliTilin C'!#t li ! Kfttojr!
lliy ljlťl "tftUÍM Jití i'fuH?
Tl' A LI IKCTlřll
trf'řlif mi a clirin Mft kly
l-řij lou tj lobf' řijf M 3 Uty
i?o!řtil ('lfřlr'U nim -ř í o I
diní TOlltt JE ZLt fcOR 10 D0IUA-
ty Tťr e guerf)ír jiho-cirolin
ký roJi!iií l# r-nl iuHtout
tle lit-mokralpru Cm dál tím
htt
OBÍAd BLTSfME O HEHPOKOJtflíxTI
Indi&nfiale to je jtStS nenaj-aillu by
t&Lli n% Wacbingiori a co ralyilli
teló a ratnijitelí tito zemí poiaJo
valí oJ kongresu aby jim J1 více
masa a rnčnč jťJnattlft
SeAToa Smith i New Jcaatr je
demokiat ale jet jiroti dani a H
jmft a fice s caHledujfcfch {M2io:
Proto #e je tbytečnou ueupra
vedlivou nezdařenou neoblíbenou
nedeniokrattckfiu neamerickoa ne
moudrou a vf4bec ie je nthodnou
uvědomělé vlády
"Cara" Keeim míval na muck
nejvíce Slovan Americký a "Jral" ne
nad "nfattim" republikánským u-
krutně když přítomni v kongretta
pOHlanci bylí počítáni ca přítomné
Teď ovšem když totéž pravidlo
navrhl a přijal demokratický kon
gres (arci jen pomocí republikl
nft) bude to all right Kdyby aa
foetidabylo demokratickým vonělo
by Slovanu jako nejjemněji! rolová
voda nofijkú
Cbili jit jednou z Tfccn zemí
kde by dle náhledu nanich jpopiiliftta
měl býti pravý láj neboť tam jako
v celé jižní Americe mají svobodné
ražení stříbra a měli vůbec jen jednu
minu stříbrnou což jet nnahou a
cílem nafiicb populislft Víak ejhle
ti bloupf Cbiliané clití nyní po pří
kladu Rakouska raváděti měnu Kla
tou Jsou to ale hlupáci — v oěích
našich alliaočníkfi — tito Cbiliané
jakož ovSem i vňichni civilinovaní
národové Jen v Cíně Indii Mexi
ku a Patagonii jtou rozumní lidé
zcela podia rdce populintá
RepcblikXne byli vždt pbo piv
nou a bezpečnou měnu a demokraté
usilovali o znehodnocení téže ne-
obmezením ražením utrllra V5ak
prvním íinem demokratů bylo zru
itní zákora Shermanova v zájmu
dobré měny Demokraté odpuzovali
před 4 roky republikánská pravidla
iDěmovnf co nanilnická a (eď přije
tím podobných doznali že mluvili
do větru kdyi je nazývali náailím a
l i M f#4 I flo #ff í ffiíi
f ř-=iitíí hjťt f f]Mt duj-řl
ij fity I ftyh h l !'
Jltf H iff U' ♦'" f ♦'
f f fi i' i f tf if I n t
-f llf t i " if ft
ř I líl ! r#
Uftdt mi h-"' KVjh kli l" t
ř 4 f i iíMmlM}řW V# !'
i h " "y t
!M'd "Uř1 t li t -irt t í Í
ti- I fií třiř fř4 tf4tt4 tyli'
j i m i i st
h t IfU (Mni t ) H fři
ftj' fc ll tH' fi'l j'f'
f tiftiU n t 0)"U? - It lM ] n
I ii h Mli ih tit( ft
f-ltv
)tMtf 6t f (f Kf M Mt í Jll
-ř If { I dl t( iljl TrlMli
((: _ "Jík řfj íy ui
i ij' ilnn t b It #tí í tirnihl p-i
řřltíi #! i T t N!-y by ťi
i - tifriti" k lyb (řif4 H i!i!4
I lUtlh t j('it ffirf rih"!ik plfi'
I křKjjfMti a vti fo'#t ptUft! V
d fl!Í Ijittřy $l Jft4 l#
p -rilkt d#mkřt by iťi fulrmu
pfcj!4 lI ffijí lýfb ř'K''l
titní ipráva il ff ku l7l MiM
zrniny tik ly řp jí" ISjloby
to njfifuto aby t "lnlrbi)tkH
Haj luiek tal nt k'n-p populioiou!
4J MAVO JIr It MUÍKt HOKOL
(up fHjlMírnf říieny tianejýi
jei litl HokoUm pro věc naJAmf ni
má celkem nfro pře ťmíc cxlběmte
Iftl A to jo profm v Čet bách kde
13 jet lap DokoUhýeh zabrnujícít li
9J jednoty aokoUké Smutn ukf
jenl notva maže býti pcvzbuzenlm
nám v Americe již i'ca ten núi
vltKtni orgán rovněž pkné ki ve
doučí dotááin altf pominu'- málo
ctěme O doklady by nouze nebyla
a což teprvé kdybychom u ná na
prty počítali odběratele Sokola
pralukřfo Smutné byly by ěínlico
a jťřtí KmutnéjAí že Motva kde v té
kttré knihovně Sokolnké nalezct-A
ročník za roěníkem avázaný a když
tož jako vodítko nejlepší — na po
(pnu jeHt prachu a molům
]'BD25 LETY MÍLI J8MK SVOBOD
né ražení stříbra ale žádné ho nera
zilo neměli jíme žádnou xtřltrnou
měnu ani Žádnou papírovou na
stříbře založenou Od té doby ra
ženo bylo za 400 milionů stříbrných
dolarů a vydáno za 333 milionů
certifikátů a 1&0 milionů pokladních
not a jent tudíž mimo zlaté měny
zeleňákň a bankovek jež dříve byly
v oběhu teď jeStě v oltchu peněz na
stříbře založených 550 milionů dol
a Miíhrnácníci nejxou posud spoko
jeni nýbrž stále blábolí o svobod
ném ražení stříbra Teď máme
birnetalium máme měnu zlatou
střihnou a všechnu plnocenou Oni
ale chtí aby byla znehodnocena aby
měna stříbrná mající poloviční hod
notu zlaté ovládla
Clivilandska "Volnost" pfíi:
"Volnost" uznává že 'Hislory of
Bohemia" jest pro nás neocenitelná
Zlehcí-H nág kdo % nevědomosti
darujme mu vti-dc zlehěí-H ná ze
zlomyslnosti odvolejme ie na onen
doklady opatřený opis na ní-jž může
tne dále být hrdi proto že líčí nejen
minulost Čechův nýbrž t jejich
snahy na něž může být brd i ten na
světě nejhrději! národ U nás
Clevelandu pořítáme 35000 Čechů
Dosti aluiné procento mezi námi
jest zámožných V řady národovců
ovšem po5'tá se každý Abychom
zjistili mnoho li 1e mezí námi vyvo
lených prosime ty pány kteří pro
dávají "History of Bohemia'' aby
nám sdělili jména vSech krajanů
kteří si tento neposlrádatelný spi
objednají My jména ta ochotné
uveřejníme Budou jaksi měřítkem
vyspělostí naíí české osady Sou
časné prosíme p tajemníka Nár
SJI řl f lint' 9 th
1'llMMfl ANMCI Mf ř
kf'tj- [t u cinf rtli viř
hnU '-'4il i4 -I'1 [tť
lt( t }St il#b %
n fttt4 u:vi ř'i fMi
jf # br4l#! SIA" l ubil
f firfif ' f p tf HÍ" fft
I pf4fttt!(n(rfi t Mffnf 1 nH#ři
řll r t f # 1 1 f tá Jf1 I i-linifi
řiííl yth t ín'# k#řf
t InA Afi # ff nhitt smí 4
♦ f ♦ jí - d S l iffk v H ( f
o'r 1 f 'rk v f it olif n Tiki
jrl i -i4 f d ll
řijíml pffílff
XIV ~ "Tt4 ]4rt miftl ii
ti f f 1 4 ř'li i ijfn kff řf #
hfilul Jk t -UUt "P-křk
l(ft I iM? 1 byt tow míli
(♦ ukoý p ljřiit)ř My
k l"J lo díU'i # m lili4m# ll Um
ktrMiliviJI ibr5 d řik'i lo
tif'f ilt aby j mohl # Iníji po-
Inřitl" _ -V44 llebftíkM ptřl
řií-l i'0 pot I D třt a ptM ďi
Ki'iit! riHCiiiUh'1 ťletř Mel by
Máít v r Vt#ř m Iirr mritifn'
o iuí!o či kurioditi aneb v rirkMti
1 1 iúk
l'B'Tf ALB KAIE Vil ťorMST
et dpi který z tiení v lloboken
'a přináAíme Nií dlouholetý od-
ératel a jik tUlrcf jme soudili
moLIÍ řádný a správný mu donu
cen trajkáe — stnjkáře z hladu a
bídy _ provázet! proti své vůli a
odsouen na 10 měsíců do vězení
Neudává kdo a kdy se to stalo j sl li
v Mstisfieldu aneb v některých z ny
nějších zbouření dělníků avšak po
stačí vědomi že trpí nevině že od
tržen je od rodiny A jak hrozně
tklivým jest závěrek! V Americe
která oplývala vždy hjnotí kie až
lo nedávná každý kdo pracovat i
chtěl naletí práci záslužný ptat tak
že mohl slušně rodinu Živit teď lidé
ladem inřoucí I Otec voln a
ochotný pracovali musí vidět man
želku a dítky nejdražší své poklady
plakali plakati hlady! Truchlivo!
Ilrozno! Teď snad poznali mnozí
že není vláda jko vláda a že má
každý přemýšleli v politice podílu
brati a dobře uvážíti než hlasu své
ho odevzdá
Slavie lajboboík CikvelandCv
a strany demokratické zmohla se na
následující výrok: — "Demokrati
kteří svým časem zle povykovali
nad tyranií Iteedovou a nyní sami
jeho pravidla používají mobou se
sice omlouvati že íilibustrováním
republikánů k tomu byli donuceni
jest vAak přece smutno že demokra
ti kuří mají tak značnou většinu
nemohou bez republikánů a proti
nim nieeha nvétí Mnozí z nich
prohřťšují so' na své povinnosti
jinak by se nemueli uttkati k tako
vému donucovacímu pravidlu" —
Je to věru smutné — pro Slavii —
doznání neschopnosti demokratické
že dvoutřetinová vťtňina demokra
tická 9 kongremi nemůže bez repu
blikánů a prott nim ničeho svést!
Kde pak ale zůstalo pokárání které
ho přece demokraté plnou měrou
zasluhují? Inu ovšem lujborgán
je k tomu aby sloužil a ne káral
jinak by žádné politické ovoce ne
padalo do klína
Jeden dopisovatel St Paulske
ho Pioneer Press — farmer— píše
"Co chcete Vašim tvrzením že při
tržní ceně pšenice 60 centů za buši
má farmer skutečnou ztrátu? Jak to
může býli když mohu koupiti 12
liber cukru za buši pšenice když v
letech sedmdesátých kdy pšenice
byla přes dolar dostal jsem jen 8
liber? V letech sedmdesátých musi
j f4t -s) ImI m MtUaM
MH l í i ♦ bilť 7% )
Í"f ttn Ir í M 7 bit!4 ' fantovi
f k IJťi #rh t m 14
I f rS Wd jfff fti t1 ftf % f I
Kt 'f% pUh tnff% l4t li bií
lř If (Vř('it4 tt"
týlMb Vi M i
mh 'f ř Jt II pfl4 l el V
ff #-jí ' tf Míil j#m i př#fif
f-f4v tik jskt I l ft -I4 #
$rit'0 ttw ř 4'4I' 9t-t
tfjťt k'ijím# 14 bili 4fi:' pfit i
Itk tnmt n jik'i Jf kipj!t fcfjí
lli f f I J i n h f ím přit Ik
řnno k ll ji'tl i b'il#wi
I ř'iU 4nb 1 10 i ft bif I fl
fi- )ff řniří tl J it mh'tt
b I I íťiH til nb kt-ití
Fonoi Aíiacaf plisi Kiil
'U% bU Ck 1'rfi í'imiftli
j#nm ## j-ir rji hf#ji
kávili j'ns I í#ky 'kl Hí I
1 t Afnříi rt ih (4 ř'ipíl '
1# ji It li ckMii'4 v At f
A rďiiili jfii tíb' k4ftl tiírn
právem Vllyf hi tk"ři lil
dl vydiftl #vfi pl4i hřektij(
tii l f#Miimiitf(!f %-klti rt4rU
ťjJÍ D4 !4 která í Vih y
utl-A'iJ Nn f i límc l j ta jen
práidoý tli I l pb fií 'Nif ltl
Mty" a jiné 4 pity Čwtdi jf
proto by aUkaly Uelnou It4
látku 1 jeiiftn tiŮlky pracuji a
řdc níěeln při ťm íierítf —neloř
kdyl riaokitla jim přílelitoit aby
kůtkem pri kiialy mxuit stůjnč
koti tuboNnoit lernf aby přÍpMy
nepatrnou hřivnou k dobývání inh
tatno(i ěekému národu — tu ani
perem nehnuly I M řetnou výjim
kou několika časopisů jel by tak
právč na prstech jedné ruky spočí
c14 kopa mtatních českých lilů
k létl důlelité věcí nánxlnl zůstala
netečnou ted úplné ji mlěenírn po
míjejíc aneb obmezujíc se pouze na
podání suchých zpráv Leč vzdor
této netečnosti a nepřízní českého
tUku liga roste - janý to důkaz
její Životní síly a záruka jistá že i
ly netečné listy budou konečné ve
řejným mfpěnfm přinuceny hnutí
tohoto si vAímat a o něm psát
NEDXVN0 ČU! JSME STESK PROř
Alberta znamenitého lékaře a odbor
níka českého že nedostává se v Ce
chách dosud odborných kněh lékař
ských a že čeští odborníci píšou
raději — německy A nyní čteme
že profesoři české právnické fakulty
obohacují rovněž německou vědu
právnickou A pak se divíme sami
sobě když tak mnohý z uás s češti
nou se zapomene: Smutná jest věru
to okolnost ale pravdivá do posled
ní tečky že profesoři české práv
nické fakulty odborné své spiny píší
pilné — po německu a tak k rozkvě
tu německé vědy právnické přiupí
vají ! O tom že by některý profesor
české právnické fakulty vydal něja
ký odborný spis po česku není ani
slechu za to opak často lze čisti
Tak i ku př nejnověji! publikace
německá vydávaná va Vídni (Oester-
reichisches Staats WtJrterbuch) uvádí
mezi svými spolupracovníky jména
pánů profesorů české právnické fa
kulty: Dra Itandy Dra Pražáka
Dra Riegra a Dr Haněla (před
dvanácti letv iešté Haněl) Patrně
hledí páni profesoři českým právní
kŮm německými publikacemi usnad
nili povinnost skladati zkoušky po
německu Smutně věru vypadalo
by to s celým českým národem
kdyby všichni profesoři české uni
versity takto jednali a kdyby poslu
chači její ve všem řídili se podle
takových "osvědčených" viorft
Zl VŠECH BTBAN TÁHNE LID NK-
zaměstnanj na Washington mono
pol bodákem v cestě té mu překážeti
e sňatí živá ta petice lidu — ne-
zvyklá ovsem a nijak neopodstatné
ná — však stále postupuje za vse
obecného souhlasu rozhořčeného
lidu Lid Jest nespokojen pohně
ván že slibů daných mu demok ra
rit r e I Ir i I ? Wli(í!'rá
ík -!ifc dMkHt" ki l lM M
hkf UU j -M K I l MM tm dlvb'
ti I #4 lllfrh f tfc p'ff1 rj !Sf
lfrb rk pff1 MfiMltJf )
e i f IMkA-li wddl(í
(# tm ditlfí í It Í j'-ri4n í
li a i á š a
k4 "lltA I
K I f rU
ifffsri itiii(i[fi prtv aj
ňi-tof ftttf ) mHÍ íkz-iJii p-
ksr] f tftil t4 r4 f ř'M4enl
Illiltb-il ( Ml t I A m l—tt
Mvl mí K Iři dlif dobi pr
á I ť # tM4f ifni fne](v4nf B ttě
bfv4hl l iV''b#y it a ''"♦ ín#
4(y # f Jrlrl d'íftřH1
st II ni i til f3tt i rávT alfirl
I
(( ťi Jf' 4v ifřKt p'řfiiř aby F
víá h tk-y(i vrhntit t pr i bi l-i I t
le#jeě 4t4 jin4 iiMr1 i npřifil''
ni1fii ftn!y ďby 4 r n'ní'4f
)e1 fflif tťfc ntH M Uj 4
bbi i! h t"i krti k b t tM
KťlBftB B 4 B 1 4 lT Pf4f Í4BOU
litivx tňftíMtl milém tykálttl
Jil vlt4lnA jim kibfW f orn
řnívřn 'rt4řff)ftfi ftfjMil" í
ti-'i!i by utratí a ř4U tují-í a -!
!iffitl 4 velikfid vtrt#4enjft ti'#- f
lem p'JVIiřrt "iřty" B Jiné 4b-
a a 4 i
vy 4yrftóii v-uvaii va lřfy
'n-lporujftn řiifltil přímky ai
n leh ly k lil při tom vytanm
rn a fiapljxtn Jm vUlencl
b-kud to nnoh iietoll IV V- í
4
lfté dobro pn-iil-rne al ti%m
iteiapomináme jnn přnlovílm ná
rtdními bopod4ří! A Utíui
numiiiky dlají "pirty ahy ptuuá-
ia'y dceruikárn jou Utínkové v
rftfiiýrh vjlře(h aby jKitnáhali
svému obi hodu aneb aly alepon
Irochu slávy si odneuli Jt it sladké
mít vědomi zásluhy i lichotí a také
vynál být rnÍMtni veličinou A kdyl
není hmotného sUku pro jeAitné
ibůstky mnoho se vykoná Proč
tak nebýt v tom neb onom spolku
kdyl to pomáhá tlačit proů se nedat
volit do výboru kdyl to přidá knku 1
a jména? A tak mám9 spolků i dru'
stev máme úřadů a výborů nesčetné
a lidí kteří by něco dělali z poctivé
ho přesvědčeni a dobré vůle máme
málo Výborstvi tady pokladní
dví tam předsednictví onde vše
jenom proto aby jméno ušlechtilce
co nejčastěji ocitlo se v novinách
A to fše je vlastenecké! To vše
nazývá národní frásovitost zasluž-
ným Vlastenecké jsou děvušky 4
které pořádají zábavy prolo by lapí y
ly ženicha vlastenečtí jsou muži 1
kteří vAÍ mocí usiluj! o to by hráli
místně jakous úlohu a tak se domo
hli vlivu aneb někdy i "jobu" který
ročně něco vynáší
Časy pry e lepSf
Každý se ještě snad pamatuje!
kterak po přijmutí zákona McKin
leyuo aeraoaraiícnu uaHupmy uxme-
t _ 1 t i_x y rii- ř
bovaly se Že hned přes noo nevznikly
tisíce nových továren kterak v ná
sledujících dvou letech houževnaté
popíraly vznikáni nových průmyslo
vých závodů a vzrůst průmyslu ljt
obchodu vůheo 1 pak ještě když 1 1
úfední zprávy ze lži je usvědčovaly y
a kterak se škodolibou radostí vítalyA
každý nezdařený podnik neb čímko- í
liv zaviněný úpadek
Sotva dva roky byl v platnosti
zákon McKinleyho když většina r
lidu svedena lákanými sliby demo
kratických demagogů zvolila nyněj
ší vládu kongres a presidenta Ty
slibované zlaté časy v nichž d'lni
ctvo mělo míli hojnost a stálé práce
při velké mzdě a láci všeho co by
potřebovalo a rolnictvo mělo dostá
vali tl00 i více za buši pšenice
dosud se nedostavili" za to ale vše
obecná tísefi bída a nouze A tedi
již po tři měsíce skoro každým týd-j
nem hlásají tytéž demokratické listy
že se časy už počínají lepšit že už
bude brzy dobře Každá zpráva že
1 - _rl_i __ )
iv iieu uiiuh uemurit luvurna znovu
počala pracovali dává jim příčinu l
jk jásotu ač obyčejný pozorovattO
It
í
11