Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 25, 1894, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4-I'okwok yAfAim— f
3
RUM ZPRÁVY
'f'í Mfnt íi f f } # til f i r t h t i
kl f Ml II cskv ' Im J tt
Í'tif4í fwi í f li H'inr alf
J M t#i I 1 "řTíinilftl rii rr! M
ďra VatiMM laH ral
tl4 fnf jiki rdl í '"'íí í
1 r - t k i- iljr 'l ilt
##7klik'i ( ri l( 1 MW fi
tl int t)tMpt Aťtk pp M
dl 4 íř#Mij — g f!l
M pf i Ibw }M ff Va
Mm jfml tJ(ř ') fy Jk t
{nkt tik N' # kv ltU ilřml
ím lifimi attřh řnfw r4# kl# ři ik
i U -tifift fi Jim Jiko kto-
1 Ifklřri f iírn ljla íní na ájwa
Iiiienmk rí!ki"n njklí# itkto
Nrhflí řff 1 klika p'lfrfi~
UJ lfili aly p-dri nlav
— r-!44 funí dakar ) trvft-
li J llV fukffřtrfrfUskf V Vatika
li n4 avIlMI Hktt!in tOko 1# U
im! f4il l!rir jt ť potili) Uíko
I v krdl ii lulil vfkhk foufil-
tví I H Í!f( tobolu fnlřif4]ilK'
J (Ulxiiltti vatikánská dit)ky N#
ťi neif tiplo I ira XIII la
ff f Mn'lr4 aLva Tfiikl I rai lruT
Jk oel u ] o r"knvatikaiiikA
st wnvn 1 1 r i "iviiimmi
llačovatl (judu iiráJeJíeíbo evrtM
ťifady o spravedlivostí carové o 4
rukác h V prospeli katolického du
cťotrnstvav líuko podanjrhonou
konvenci — ne to namohl napoaii
'n!trohralkírra ajrnoIu kdykoli
i'lerou ohrana úl-mný útink kur
I jkatoKci nntJcti musejí v Mři carovř
I tak a nejinak ftcntavil ty rncykliku
i na ř jian IcvoUkJ kdyby rnu ji
Vativilt dali Ne a Mokřit ne! Ta
!#ncjklika— to nonf dilfj Lvu XIII I
tČi by bylo molno aby náatojtce fí-
iiořllv Tífiv r atolici Petrově netia
rel ani jedinbo vřelí-ho alova pro
lirod který dnen tnova prolívA dobu
fjoronáledov&nf prvých křeHťanAv od
- 'firakých cínarfi pronftHledov&ní pro
(edinŽ pravou víru lavlrajfcl ne v
! dogmatech katolické církve? Možno-
' i e domnívati Jo viditelná hlava
fjéto církve lúmyslnc eav(r& oči ped
iekfttombou kterou HCHtavil nevěrni
(pařát 1 jejich nejvřrnřjftích dítek
%ro tacpavá ni uři před výkřiky do
riebe volajícího roufalHtví a boletif
f Výkřiky deroucími e 1 tmicft hrudi
Ni-
Jloli! Encyklika tato nepochází od
fjti XIII ona jo výrobkem zanlepe
Ii6 vatikátiHkó diplomacie jež v pro
ypíchu franko ruHkého npolku prontS
jf 'neuiila jména papežova aby pod
eho firmou dala hrubý políček kato
vická Poltíce před tváři vfieho civili
pováného Hvéta Lze si přcdHtaviti
ýle? brubftího fanatiMmu?"— Ono
uíttto kde encyklika dotýká m po
?i néru Polákft ku vládám tří států ve
-M'erých ííjou třeba význačnčji čito
"f ati Papež připomíná Polákflm že
iž r 1882 uzavřel a rudkou vládou
í'ohodu zaručující polokým biaku-
v Kuaku svobodnou aprávu ae-
j'oiinářQV a zabezpečující arcibiskupu
IpetrobradHko- mohylevakému rozsá
ílou jurÍHil ikci nad církevní akade
k mit v Petrohrade JeStfi jiné záruky
apež Polákftm vyprosil na caru
ruekčm jehož přátelství a apravedli
' voat velebí Encyklika napomíná
biakopy v ruakéra Polfcku aby sice
1 iodéli nad právy nábotenatvf ale od
traňovali ducha občanské úřady
Jírážojícího a dbali úmluv které pa
V y iŽHká stolice a ruská vláda učinily
fVecbázeje k Polákftm rakouským
apež Jim doporučuje aby vděčně
tnávali náboženskou horlivost své
1 uiuliiuio ituuo jun um biu i "j
r" "Ivjii o rozkvčt královské univer
! j náboženských řeholí)
tl41i4 f HhMkh-t Ol lt
atltanl fl aMmJi ti 'fc
xtitk4 tíriM ? J-lďtí tliy
r' '! i 1 lfťll I ťitt inUtn ny
kliky M"!nI''iJ- abr l ) I'I4I U
%míú (cr4ln4it(í4i) I'mí
) Niittiil ilnf hnihl ď 1 1 (ik
fnmli # ffr f#f ít l
t'tl k fcilli ti' # iii ťti
fit rnnji t fil ( fi#'b fi k ťn
aby i'lH j'řifltřil- bf li
t '#v#nkKi )tik f ♦ Iř4i4 a
-1 j % ' lÍKkf íbř I Jifc
Vit II tlkotf fil- ft tihií (il if '4
lk4 fit ti I ft tířtn4 itk4 rU
řilfJ j'H4 f i unii 11 rřfiiý
mfft fřfi kur) m jinak nmjf
if l éjtJři riávraUm ď# Um
iíkv M'ifni Tí riť
rkhy -#l! ftk ll!i' my
fíiiwft JI v k ť
m Jitk'i v p'řkM a H fií přMvH
#n't Ir k Jln't4 křf rik4 ffy
htA np'ttřff jf lnoly tř lnh'i
jtiykt K"i fi f k Jtn l'i'4kí r
pi(I f ípoffjfná I# v at#f afrib}
)nh rt)'tn%fiht
f lřk#vftllii kniJtU avjm #iřl4o
pfimřf)-!nj dfj"říij Jim íby
U řovalí ft apMVfdlrtoif fin-ck4
h'iriřf Mrhofitaíi lákony
'( '! ry #! nnthffti nhj
tirády k torni hlMM aby kal lý
rokf rdřan v vřřřjfintl a v práv
nf ti p-firtti uKval jen ltkovho
Jmoa Jakrti J pojmenován v m
trírn Iliif I bylo patrno 2c rt4
nafďní k niiVmti Jinímu tiirn řujo
nr 1 k novému omcimí ivoboly li lo
neboť Jen u nich Jet obycVjírn }
vým déteni do matriky tptl dá
vajf jméno tarotákonné at před
svíttm j jmenují iipjmodřiřjiími
jmény křeiCaiinkýml Plie"'jnl ředi
tel varíjVfky pan Kleijílí obdržel
od vlády zvláÁtní pokyn aby hledíl
aby zmíněné nařízení novjilo na
piano A p KleigeUovl pouhý ten
pokyn postavoval aby "zahájil nové
dosud neiraktikované iStvanico a
pronásledování" židovatva On nejen
žádnému židovi netrpí aby na smčn
kách a vfibec na obchodních a práv
nich listinách podepisoval so Alfred
je-li zapsán v matrice jako Aaron
ani Leopold jo li zapsán jako Lcvy
on jdy jefilfi dále a netrpí aby židé
avá jména si napravovali jsou-li do
matriky zapsána r potvořené Je-li
žid v matrice zanesen jako Joiek již
nemflže býti Josefem Srul — Israe
lem Hlama — Salomonem Mošek
— Mojžíšem
Car Alexander vdilil za příčinou
uzavření nčniecko-ruské obchodní
smlouvy hraběti Caprivimu brilianty
k řádu sv Ondřeje státnímu sekre
táři bar Marscballovi řád Alexan
dra Nčvskčho a vyslanci baronu
Tbielmannovi řád bílého orla
Středovékou zdSP ndboltmkou
osvčdčila zpflsobem přímo nenvčři
telným správa velkostatku smečen
skélio jenž jest jak známo majetkem
hrabčte Clama-Martinice Evange
ličtí občané v krajinč slánské sestou
pili so k hájení svých zájm& ve spo
lek jehož stanovy bez překážky mí
stodržitelstvím byly potvrzeny a
který zahájit! mři činnost valnou
schQzi svolanou na nedť-li dne 1
dubna t r do slánského hostince
"na Lochu" zvaného Vse Již bylo
ke konání schftze připraveno kdyl
pojednou nájemce hostince překva
pen byl následujícím velkopanským
fermanem: "Panu Ant Voráčkovi
nájemci brabčoího hostince "na Lo_
chun ve Slaném Na rozích slán
ských ohlášena jest schftze slánských
evangelíků na nedéli dne 1 dubna
1894 na 2 bod odpol v hostinci
"na Lochu" Konání této schftze
ve hrabčcím hostinci Vám zakazuji
a píšu se v plné úctó Fr Valeš ředi
tel" — Nevíme Jaký je poměr mezi
nájemcem jmenovaného hostince a
panskou správou vňak tolik so nám
zdá ie mu nemfiže býti přece od
Eana direktora diktováno aby si od
]lthn trnuta nií mil nliio 1&1
dříve předložití křeatn list Nov j
Jfřďíkl I fc't rn f itil p-i luk
ÍVli(b fe k kvf ! f ř 1 k Iomu
tfthl h ij f"l - i"'' 4' "
lk iil44f0í ř4M U im) itujrt vf
t I l'ř11H' 4'f fit U tí ' ír'l J
4 l-fc f }iif 11 fn- i
i v ikttptnA }fnl hanini
$ j t4l tJkýffii thf M
f tkd-i I Hf''i J l 1 t huti Mt
l'i(k 1 ivli ii p'fifK I ri f lni h
ttknil t jidt #tiy t v i a
f rk" 1 Jf44 jclH a r#t t i v ki
anf b jli htul riřřrt I kff
4 vff nf mi tf loji f #p4 'iftl ](
irri'iT jmi k iřinlri % '? j i t
w!ik'H íi 'řiif I tm It m itvmt
afffii pljí' Vf' ř a bffř1l fi I
f t-WIf dflii k I- fffi r'Jk
ltlii li'i#M a pri lřinj
i!oi ] Uhvt t biiik:o ku
ÍUn řljf I fabivo I řplfi bibli
v kfllnf H f'iko'i A i%tki
motvktml a l"} !mi Ut
lujf- lni aby bij-ltikftrii pf k4
itli ot# lni atotbii Kdjl lohm
řMtk ikřil' kic'i liř-by i
WitifHi4 n#Í I oni tutl tiriíiiii
Voh atMIrní j"-t již i pí- 1 1 %
hVn Mlill má přlri'it a Ji)
ínljítmjf ftJmUdini Ak im"l !
!eia a jiitf J J-J ťdiko prottio v
i MJt ku rvéiďi brobii ďi m'
hol etoupí by nik ly jtl nvjrtMi
pil ÍVtnlk uv41 provát n v j '!
I10 koťl bodnulli' v bhváeli do
iem Tlo vyfnlvá od j-111 rn
povrch Ve vzdáUnonti as krokft
postavili an ťlyfí Četoíci naj fU-
11 jmi puskami Dvakrát étjfi vý
třely a télo se schýlilo k zemi
Se'll4kftm nastsla první práee uvént
tem do pořádku Druhý Mílojkn
byl junák jakých málo Pravý srb
ský typ nevelký stihlý vlas dlouhý
ke straně sčesaný oko kouzi-lné
vábné I divoké čelo bélejíf od ní
ho! se černé obočí tím víc odriJe-
10 Nesl zlatem hojné vyrvaný
černý oblek národní pás trojbirvý a
bílou rudými kvítky zdobenou koAj
11 Odhotlil zbytek cigarety a
křepco sel do svého vččntho stanu
jak hlasité pravil Kdosi podal
celníku íálek by mu oči zavázal
Milojko jej strhl a odhodil "Ninám
ja kukavica" (zbabélecj Po osmi
ranách vypnul ještč svá mladistvá
prsa proti puskám a káže: "Udři!"
(Střel)— Nová salva byla odpovědi
Poledn( byl otcem prvého stařec
témČř šedých vlasů odhodlané však
tváře Vyžádal bi lahvičku vína po
křižoval ne nalil do hrobu a na prsť
popil sám málo a klidné sestoupil
Nežádal ani aby byl svázán Po
prvé jsem vidčl jak junácky mňže
se umlrati
llohnUj Žebrák Jak se íebrtkký
'průmysl" v Paříži vyplácí dokazu
jo opčtnč následující zpráva kterou
přináší "Petit Journal" V jednom
domó na avenue de Joinville zemřel
onendy žebrák jenž skorém po 10
let každého jitra v průvodu psa
opou&tci svůj byt a teprve v noci se
vracel Když žebrák v poslední do
bé po osm dní se neukázal odebrala
so policejní komise do jeho bytu
jehož dvéře musily být vypáčeny
když na nčkolikeré zaklepání nebylo
otevřeno Když komise vstoupila
nalezla Žebráka mrtvého na loži a
psa blízkého smrti hladem Při
prohlídce bytu žebrákova nalezeny
ve špinavém novinovém papíře za
haleny bankovky v úbrné cenó
18000 frankft — výtčžek desítileté
jeho žebroty
Týráni vojdkíl v Itálii 1'řípad
neslýchaného týrání vojínů jenž
mři v zápčtí smrt nebohé oběti
oznamujn se 1 Padovy Nováček
evangelista tamního jízdného pluku
cítil sechurav Představení jeho se
domnívali že churavost po tu o Hčf
aby nemusel konat cvičení v jfzdé a
přinutili jej aby vsedl na konfi
Třikráte spadl nešťastník s koné
jako bezvládná hmota Při posled-
ft "1 ťi ir!! W? I tf 4
! itt t tnt 'A okffl d m1 v ' '
lft t)l"ti J # I r f pí"ř'f!y
tttiA ř-t l j rn ěti tV jf ťt l tt ti I
'H'i4ojftfkyl I fro4''k #Ui!i d i
kry! 4lí Jfilíiiy tU tSt n
IwUk M i dl !♦- HiMln d-
if skovtťi (1 híitHtn t h
lfii Piř řinii fiMfákt a'-
M íM II ( 4 k- "' Kll jl !
kr4'i k fr## k ll d ďi"j'i I
Mfitiií t k 1 1 li n i t%lt"i
$tkitl ft 0 V im'iiti vlak a
nrboUk Uj fv nm'il dři"! h% k'nt
r f ř I k (IImI ni k d v yfifi a V
!' lf1 fM ifeti bil JJ J le I i
ďi("]fili Jl b-f kir bi'(kfii ( lf
i!vtf Mift al ubolik ji hk'i
hkakolcf b pr' ll!f h 1 í'I'Ii'i biti
} tf ! )'' Vři- Mj! ly kb'
%tuh ! ii-k Atéhk miti'k
p rrifii!' itoltl ji4j pffsií Vn
í- fi 'l 4 fhilklí tbotkli tU
ďi biťiky a pib4oti itklka
♦ 'ťtn aby jJ iiiovu vtělili na
ki'f Tu rivlrrtt nbyt inolriři
N%l-lšk umfril I'uř(ř Antonii
Niliťi ytth% 11 ♦ l i d i bl(ik4 kan
rl4# př imo a přivedl tWlnf
po f 'iiujnISiy Cfh lnhih-i a I 1
tibo N J-iiili ot4kti ei n má
táli i Ipovřdél J b-fi 1 olfíi dAfoj
ftf k 6 ""II tni fii'fin trn i(km b
ti l pr " t Ví tk J4 mi ukážu!'
Dii pliv't k itfmn koné kteřťho
nčktrll voJ4i í rii'iili polekat doufá
jít It straeb před k"p)ty kont pří
m'j kbslétio nováčka aby opít
povstal Kly vSak itexvt%i ani
kdyl byl koněm posbpárí dal na
nflio důstojrúk vylit osm džbánů
tuileiié vody Vcíkeré proby a
náfky mučeného nováčka byly mar
ný trýznitelé jeho nepovolili Pak
mu uvázali tnu pod pažemi silný
provaz a voják (uadrfgniti a furyr
muili jej několikráte vytábnouti do
výšo a zise pustit Trýznřný nebo
žák naflkal úpěnlivé : 'Pane poručí
ku jsem již mrtev nechte mne přec
vždy ť 7enru !' Ale po dvou hodi
nách kdy mučený nejevil již známek
života upustili důstojnici od dalšího
trýznfuí Na jich povel vzali jej
dva muži za nohy a vlekli jej na
dvůr tak že hlava jeho narážela na
dlažbu Jedna paní ze sousedstva
nabídla h že půjčí nebožáku podu
šku byla však zhurta odbyta a umí
rajícímu dán pod hlavu kbelík
Po dalších dvou hodinách přibyl
vojenský lékař Avšak pomoc jeho
byla již marná Nešťastník v 1 bod
v noci zemřel Milánský časopis
"Itálie del Popolo" oznamuje ž
posl Zabeo podá v tomto přfpadň
interpellaci ministerstvu Příšerná
tato událost potvrzena jest četnými
fivčdky civilisty i vojíny
Pozor!
rozoř!
KAŠEL
-Jtkot t-
NASTUZENÍ
kriip a ziinét
průdušek všecky
neduhy hrdla a
plic vyléčí snadno
LUNG MLSÁM
Olilíbený domiíef lék který Jest no
ocenitelným v této dobo rofní když
similno so ntibttidl
Mřjte Jej vždy při ruro
tW Prodávají jfj lékárnici po 25i
&Oe a $100 láhev
TI) 17— lr
"KOCKEir prací stroj
odvfilfll §0 l?U nejlppdim
7e vAcuh iIiihihI v trhu
Itiifiimi řo vypere so
ním
109 k& 7 úi
lo prv3 tuk flt jnko
tm tnlflo
I'it o cenu a popis
HockprWasiMTCo
řtlUTWAVNB INI)
Dobra podmínky JoUnniolfirn tdkhU)c:iui
'ť f " 1 í
UM
HliVMATISMU
ÍmIí%(! Ilíííl
Opfffff f ff
ofldfVnhit
N H II It A W 1 1
MHhrkfiiilliix
vjlllkllllllfll
Ořl0lHll!ll)f
pít !ihi( v loku
holosti v zmImIi
tn ]íiitlniin haliHu
(V II a
(Vna
(V na
loxlr
= 25
rrnltt
rriilft
ffntfi
Blahnikovy leky
Jsou trítoznď
mů a osvčdčené
a lékaři
uznány za nej
lepsl nad jiné
2S
SEZNAM :K
BUhnlkúr XrTiatltel a ailital lad
ylnnjntcr Mři vrikcrí nrniucc krrrot m
Icilvin n jater — Ccnn $100
BlohálkůT Hefrultor pro lánská
nemocc NrilcpM fk nrotl vclikrrýin nrpra
viilclninitrm cu n dívek — Cenu flOO
Blahnlkův Žirotní Bala&m- Zaatavf
ryrhle kniilé boleni v iivotí ftf krev iiřt
voiK chnt k Jfillu in!tnv( křclc s tvlAfcté
při vcth tborolirtch Irnakých — Ceno 60 c
BlahnlkŮT Balatm pro pllcnl nadu
li y Jct ncjlrpMm líkcm proti kadil xdpulit
triiliicilíchitviíiii)iitl inUrmovrtnt a pliJiíínl
11 n pracní cidklivúnu vy hftíovňnl a tAtkrta
— Cena CO c
Blahnlkova Žalndafiní Hořká Jcat
prnvfm ulil tt lem iiihiilkn proti ncirtllvnimtl
a iiťduhťim Bjiruolnní m mulurii a ximnicl—
Ccnaíldli
BlahnikúvOlej av Bernarda Zalidní
vSeťhnn plihrtnl v tile IioIvnU křtíc pnkoiť
tiii l um hé lúiliAnI a boleni y kontech —
Cena r0 c
Blaanikora hojivá maat na rinya
bulmti Hojí uturí I tiovř rňny a bolciitl i
odřeniny popAleiiinyomrxIiny aj Cena 20c
Blahníkova Mast proti svrabu a vy-
rnítiiliiAm Kyehlc vyhojt veHkerť rtnihy
Rvrnbit a vyruícnln t několika duech —
Cenit 5 c
Blahníkova Zlato-rdíovA maa na
i{l lííi octit inpnl vodnaté ofi katar
ocnf a vcikerf ulubonli — Cena 83 c
Blahníkova Magnetická náplast
(fliiNtr) Jintý o polclillv eviiřj5( proiitřc
dek proti bofcfitcm V xAileeh stricnl kHle
iripulu uvalil a t d — Cena i! 3 c
Blahnlkův Xicital kuřích ok Jintí
odKtrant kuři oka ve třech dncch-Ccna 20c
31ahnikovy Kapky proti boleni auhů
Zantavt bolení ubíi hned — Cena 10 c
Blahnlkův lák proti choleře a prů
linu Jediný nejlcp&l lík proti nrů)mu a cho
leře proti křečím bolentem střevním a v ne
moťteh letních u dílek — Cena 'Jii c
Blahnikovy Oplatky proti boleni
ttlnvy n neurnlKlI Jou spolehliví pH knidím
bulení hlavy léčí rychlen bciečnt CciinKOc
Blahnlkův Konej iivý ayrup pro díti
Jest nejlepSIm tikem pro ncmluvAntka při
dontrt vrtní xubA boleatem třevníin a pro
Hpunl — Cena 25 c
Blahnlkův Červokaa Test pravým
ničitelem v&cho druhu čcrvfttkrktxvck a ta
(emnicc — Cena 25 c
Blahnikovy Jaterni pilulky Proti
irtipč Hpntnfinu inílvnnl tAvrall a okkli
voitli pochAtcjlet od inludku — Cena 20 c
Blahnlkův PrAlek proti hřibícl
Jcnt to nyní ten nejlcpM prAUck proti hřlliíd
v A meríce ZUule Jej 1 — Cena molj 25 C
velký 50 c
Blahníkúv Koňský fluid (mnzdní)
Ilt4 vylič! tupost přebybů bolesti svalů
lil nnkoleitici tvrdý vřed vlaskou kost
moioly a vedkerí bolesti nohou— Ccua 60 c
rrosfm ctčné krajany by v fiAňn roitlč
nfeh nemoci kiilly mých Ičkft neb Jsou to
KKy mnoho roků skousené a vidy dobrího
odporučeni sl vydobyly Tnite se po mých
lkávh vc ve'h českých líkomneh a oIk Iio
1ech rk II by je Vftt oIh hodník na skludí
nemřl prosím iťopiste mní ajrt isilrrrtd ta
lu Kky kamkoli po Hpo( HtAtech~ Tínům
překnpntkAm nnbOIm nejvctél provisl Zna
uicnam vidy sliiibovolný
V L BLAHNÍK
tkouhný lékárník
172 W 18 ST CHICAGOILL
rlmoTtio