Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 25, 1894, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4T A"
i
i
i
v
S
V
i
- J
í
WMit Ki VstU yrttff
Jtílí #f K' l-M ( #] ir-
)rtkr I f!ifil -f Wm -
tf dU' d !!( i ífittfcřw
fMfml k'f ''# o I
íy !! í f i!Í r IVÍ )M
diltl ! 1 r 4 f n Jtlfifwf i jf
iJirioiajvN I tt i ti-it-i
jJí tm trh lf Jifi ifj í
I -I#V N' f M- ik 4 "t A
I jřííiA'ií !!♦ i Mtjif r
jnf JiKsj i4[ fM " k t I ott
I tlorllul 44mf
té f !i Uřif křtří f "fnt W
Iston' ii trlf tlil i m tnllrf
h f#M J#t4 l r! í Hr
tkfiříl„t profcrál Jkf Jm jíl
díliU J 'álftM J0' M l!l ftl
14 notý f 'u!Ur ]#'
D#mftciti i Iřjí -ř f li' htuy uti
tl ř itfř?i J W k ditIJi řtt
míls Jkl ohirJftí ♦ lf h
1 1 k ý c h # !) Mif podol n—i ti
I froqdl) Wiirn oMJi alant
rollř lo ohdtřotán tjí JmřříPfn
bintonkf h !tm kv"trinii
ktící rftlf !!# lithotitho lf f-t
q v otťáftf it 4 r&xr4 tfi jr(
morilnl ttininf J ntkfch ri ru
rotní muJi Jel -'(it(ruhuJni
1 toto j řřj i 'Jj4n ťf i t'l !
M I)rhooo ifitrii jrtftí Jt-ny
Jtfpckior íJPOjr Žfiijr wafiie
tonké ho!iJ( f-rý tckrou vilou
prtcovtll o tieoUvcné tyřntnf
morálního oťiu( e Wahiot
ni kU-řé jpit řý p6olcm Jivot4
Jiných kongřťník(Í % JoIolnýt:h
tynikajících oLnotf jrí 14vno
tneiiro4no I!rrckinri]ova ny
nřjíl iena a lřti ot)uliIy jrý tnu
jíl tamýilejt na i!4I j ři ním
lili Jnoa oni ji-linf kterých ve
řejnoitt litoje
Zákon JIm ijHiM
V De Moineo jnoa rflrné xpk
teSnícké iivlj n4ramnř nepokoje
ny Um že by opít hostince tara
otevřeny býti míly na řikladfi no
vého řikona pokutového Dne 17
dnbna odbývala e valná Rchfize
do ní! doiiUvili ne rfiznt neU-l(-íkáři
a prohibiíáci co zatím pani
řky jejich po celý den ahanřly
podpisy na petici k mí-staké radě
aby tato nedovolovala otevření
Balonů a ustanovila licenni tak veli
kou aby hned tak každý do živno
sti té nemčl chutí a rníti nemohl
Za jeden den nehnaly prý 2000
podpisfi 5000 jieh potřebují
Tor ne ví že v každé rodině ani
matka i všechny dcery ho podepsa
ly tak aby to více vydalo
IUrlmrnírí
Ze pod roužkou americké civili
Bace skrývá ne notná porce indián
ítví to ví každý z toho jakou roz
ko8 nalézají Američané v zápasení
a nelidském ho mlácení Teď vy
myšlen byl v San Franciscu 'sporť
který vzbudil u zhovadilcd pravé
nadšení ubystá se tam totiž na
výstaviiti zápas lva s medvčdern
horským grizly Místa v aréné k
tomuto "divadlu" jsou již vesmfs
zaprodána a sice po 10 a 20 dol
Spolek proti týrání zvířat hrotí za
kročením ale z toho si asi správa
výstavy nebude nio dřlat
Obchod s Jižní Amerikou
Konsul Spojených Státu James
Tremski v Callao Peru jenž za
býval se v dobé poslední zvlásté
otázkou jak bylo by lze zlepSiti
obchod Spojených Státli s Jižní
Amerikou podal v líc lito dnech
zpráva svoa do Washingtonu v níž
číslicemi dokazuje že vzdálenéjsí
Evropa daleko vřtií délá na jihu
americkém obchod nežli Spojené
Státy jež nestarají se mnoho o
to aby na jih lepší bylo spojení a
lovnéjíí doprava Týž navrhuje
aby přičiněním vlády a poštovní
ctví postaráno bylo o přímé paro
plavební spojení z New Yorku do
New Orleansu a odtud do Jižní
Ameriky
Jft kf f 4'ltt
f 1 ř t M ř í íl I f i f-
l'Í flrS #ř ťf }
I ff4ly RUíTiíířsinff fi f
]''! M Mi I - i VÍ4 lij' t thtf
Itlmi o I l''f # j ' II i
IV t ř i r # dn J t m -I
( hyrri ftjinfl triit ii '!
t il li ifř i fy řmi M
tfikd kiNf ftih-i I' l4! r
lřf#-ri i líh rU řr!i! mifft
ř i4't ty l lili řfi4ly
liii K íl i fífht-T I (
r ý h níhit tfi{# dititi lf4
ři4n k lt ři fí tf#
Iřn4l ! } f'it ii fb4f]ír0
Rjh l i Mj i U poíko
tt řiV(k-i ! Vr iktrl
lí!y firi4ly fii tmlitrtinf h t
"t fi ď vihl 1 1 44nň 4 p
ř4lkíi ♦yřnn - iř4l K-lly
b' a tik -ly dřh Jo im
r'"Mtr-l4 Il4ítí kdy] ďl4i
j fjf4y o nrgt4!#m fibý4nl
♦ ojína a armM ninmřthftť"h
♦ fthrf Tk i řIt Ik vylilo
n ta v třehto dnrrh riřkolik
l lnuli Z líutti Mořit tjilo
jtth dn# lu díibna rrií íioo di
U přímí ďf triřU t"ho o i Kli
l our DIfne a řídí pluk mon
unký Tak Jp4 n zápvlř k l-I
to na výthodí Víncnne Ind
lUltimore IJtona Huííalo Hart
íordu a jin le jil jednotlivé oddíly
armády i)taměitnaných Uké výra
ly Choroba ta z4hla ratrtifi
cel-u icrn i nebude snad jednoho
vélstho místa Spojených Stitft
aby nebylo dne l kvřína ve
H aliincrtone zastoupeno v armádě
Coxey-ovf Smutný to úkaz tfch
zlatých slibovaných iasft demo
kratických! Jaký bude všeho toho
výsledek jaký býti mhle kdož to
ho s určitostí říci mftže? Přízni
vého 'mnoho ocekávati se nedá
Ve irssbingtoné zejména ikmcía
již připravuje se na přijetí armády
Ooxey ovy jež dorazí do Washing
tonu jíž co nevidět v Cumberlan
dn očekávali vyslaní zřízenci poli
cejní z Washingtonu armádu aby
se přesvědčili není li v armádě
nějakých pochybných charakteru a
zločinefl tak aby se podle toho po
licie mohla zařídm Zástupce ar
mády jenž přijel do Washingtonu
napřed ujišťuje policii že armáda
zachová klid a tak i chovati se bu
de — Fr O Cantwell v Tacoma
Washington jemuž přezdívají "ge
nerál Jurobo" jest bývaly rváé
hráč a sport svolal v neděli neza
městnané dělníky do veřejné schů
ze a přišlo jich na 2000 Hečnil k
nim žt president Oleveland jet
zrádce národa a že musí jiti a
ním do Washingtonu aby mu to
pověděli hezky do ocf Vyzval
všechny aby s ním šli že ie pove
de Hned se jich přihlásilo 200
že pojdou Občané podporují to
bnutl ze všech sil aby se těch lidí
oo nejlaciněji zbavili V Gutbrie
Oklaboma sebralo se 300 nezaměst
naných z Oklabomy a potáhnou za
Coxey-ovou armádou do WashioL'-
tonu Vyjednávali s dráhou aby
je dovezla ao Washingtonu v ná
kladních vozích
Zodpovědnost hostinskch
V obvodním soudě v Marion la
vyvolřl zvláštní pozornost případ
paní Collarové jež žalovala lékár
níka George A Fullertona na
$4000 náhrady poněvadž prodával
manželi jejímu opojné nápoje
Manžel stal se ožralou a ztratil ná
sledkem toho zaměstnání Porota
když případ dne 18 t ra byl ji k
rozhodnutí podán přiřkla paničce
náhrady $500 Ženská temperení
ní unie stála paní té ovšem po
boku
St trs 4 !
V in !' r íiuďij tí#lik4
t pKlfřf lni í I 1 fJ
d "l d d fitmkh y l4f t tm
U M 4í t jnlly jtin 0% j f?4
hi } jilliřiJí-K d'!irH ff
řrMc ff Jím ví d lry
k4f íi]l v 'k 1 #
to 1 d tir j-tř'i i řif p
#'#řn4 i tj ytiAhiiU jJ t% i
dí tttm 11 jfj k M 4 1 41
' I ífilf fíl ls' j o#jl
řk t in ř í li !♦ f nnk f 4 l I ♦ N
!i4 j n(i# h shot !Í í'%k
'J ! řtinh ř řlffi-f 1 jij f(ÍHřtí
o j KřJ líoiřtf Miitil m# im(
řiiii o!Jft # I ditf
I!ř-k1ití N V Obhlr iIM
Ijhl 1 1 ' ) nilf vjkj t míli1
l4tip'í ifft I Ařmy fyl (#yU
Ařm ) Ptom 44 [tl uk
ílí-notí 1 hnMWi Afolní l4
íij vtfpjnýfh tiřH řii'(k4
ř li if rnnoh sttíi v#
řjoýi h I lr4mn d ř ny
byly tVft4 piitt(ky tt'"'il
f( hllótov iř'MiWo f kdrl Voj
tka vidtío sfmo lromi Inýrn tý-
t!rfft volri po!idll írt
í V Manchrstr N II odebralo
# '"0 obtivníkft na státku v lotár
bž Kimbttovl a it k 61 i tomu
I mi lajim by la snllt-na
í V Dubois I' odebralo se dne
in t m tiío horník ft zaměstna
ných 11 l!tll Lwis t Vate Co na
státku 1 požadují vy( mzdy
! Stávka v okolí Conne'Uville
Pa trvá dále Situace jest celkem
nezměněna Na některých místech
řed doiy íirem jež práci započíti
chtěly udály se výtržnosti jež mě
ly za následek zatčení mnoha stáv-
kářu
I J Iloganem orgnisatorem
Vmerican llailway Union" naříze
ná jenerální slávka na Montana
Central a (Jreat Northern dráze
byla dne 10 t m zahájena Stáv-
káři žádají zavedení mzdy jaká
byla před 1 srpnem 1893 Jest to
rvní stávka řízená "American
Uailway Union"
X Státní výbor "United Mine
Workers" z Alabamy nařídil jene
rální stávku kteráž dno 17 t m
vypukla Horníci byli volni přij
mout! snížení mzdy o 10 procent
ale majitelové dolft žádali zavedení
nové sazby mzdy se snížením20 až
25 procent Tento požadavek byl
dělnictvem zamítnut a poněvadž
veškeré pokusy spor urovnati uká
zali se marnými byla nařízena je
nerální stávka United Mine
Workers má ve státě asi osm tisíc
clena Majitelové dolfl zjednali si
na některých místech černochy a
lodiají obsadit! jimi místa stávká-
Ů Zejména učinila tak Tennessee
Coal Co v Kirmingharou Ala jež
ioufá že za ochrany úřadu nad
stávkáři zvítězí
X Dne 18 t m došlo v Detroit
ku rážce mezi stávkáři z většiny
1'oláky a komioaři již na práci za
městem konanou dohlíželi Jiní
dělníci zaujali místa stávkářa a
dohlížitel Williams vida že stáv
káři vyhrožují chtěl zcela klidné i
s dělníky svými so vzdálili ale
marné Hozezlení stávkáři vrhli
se pojednou na foreroana George
Gatheye Výpomocný šerifa Collins
mluvil k lidu aby so upokojil
vybízel stávkáře aby se vzdálili a
trochu dále napomínal vvpomocný
krajan V Stejskal Poláky aby
měli rozum a nedopouštěli se žád
ného násilí na dělnících již prá
ci kladení vodních rour za ně ko
konali a přijali jsouce se mzdou
úplné spokojeni Marné bylo úilí
Stejskalovo a soudruha jeho Col
linse Rozezlení stávkáři vrhli se
na dělníky pracující a ztýrali i
Stejskala i Collinse vážné je pora
ní- ViMthm fíky t4 dr
P I4 byli MMtl ftifiotif Jiftft-h
IHtifftf Tk jtifý ipMfo lJ byt
( !] t 4fkt r-ilM vinš
tr n vfrhofl d'4tfi Jíl ft
IimbI řořki N U IM til
„ „ iíi ~ ~ i i -
f'i orsny rnl St Hf Ikrtm
#' h hli Jkl rnintV Jíl
Mhli J t # #f4k („jnf it
miA itf ?4l blt t%K
"Ařli f ' tfa
it'HM # ty Jk ttkt I fí( í#
byl 4!ttl fm dt t M
j l t Pní I tyt f
í0t i l '♦ a h#lr J VttftVÍti
kiř kí Jin4hn Uk'f aby
ř'ft pí{oRl spojulif lfjlt
tphhU% # k i kr'-ki jtkfřh o
ulítsly df4hy Jiří ? ďd 10
UJnl PoJ4dť loti! dy sjol
lo# ni řoftí b ku ly dřilt t
aby tydly ftdrlotKÍ roikti
Uk aby i(4k4FI i?#mobli jřrkále
tl řv4 lfsl ol)!h 1 a poikoio-
U rn]t-k o!m f(
voti #Kl!iodfttli solfíňo!
(4tkt Je řskálkou fnříl4lfiímfi
oit bodd Z dřlo m i roikas yd4n
byl proittímn! oufem ÍUn dor
řtMti v Mi pí a vUitril tlyien'
11 t4 olbfvati se bid dnu
27 dubna kdy vftlfové stitky
mají rdftfodhíl profi spolfřnoti
IvUiničnl přckálí v provádni
mciitátntiio obchodu a pokotuj(
i4Jmy celku vftbec Společnost
praví le by mohla snadno vypra
vili vlaky své kdyby dostalo se
jí nálelité ochrany neboř denně
na sta lidí se lI4í o práci i za
ujali by místa stávkářa kdyby byli
)itl životy svými Vfidcové bra
trstev železničních zřízenců Jako
topičů strojvedoucích a p bylí v
těchto dnech na poradě so tástopcí
dráhy jaký výsledek však porad
těch byl nelze říci Prozatím sice
vfidcové bratrstev stávce nikterak
neškodí aniž vfidcfim téžo ol
"American Union" překáží avšak
také so nikterak nepodporují
Vzdor tomu členové bratrstev ze
sympatie se stávkáři rovněž nepra
cují a tak zastavení veškerého ob
chodu jest úplné Zajímavo jest
že na některých místech jako ve
Spokane Seatlle St Cloud Mínn
Sioux Falls S I) Yankton S D
stávkáři sami kol tratí bdí nad
tím aby majetek společnosti poško
zován nebyl a při tom ovšem dbají
rovněž zájmu svých Na všech
místech výše uvedených panuje
úplný klid a na tratích dráhy Great
Northern od několika dnfl ani jedi
né kolose nehnulo
Zásluha vitéi-
CWiud Hel uaiira uWnhu in ji Jí' jrtt-
vlijio lr Kinu Kbw I)U( uh i-) prou oi:ilIiu
dr Kln( Kv Mí -)ll'ilkjř lii-klsii' ftnr
SiV ik letrií! !Hl!fr hikly niuňl )mu lia
nlí Iňkj- jet tJf Uk di)lťa proiUmljr Uk
nMk'jjo?ji)jr Klritliiiifi rurlll r vliljr
vNIinm jm-dIm pkll dobr výaUdnk lint-
B lÁkf tylo tUktl st obliba jdíu4 nou i-
luboa Ku pTái- o Ooodnisn Co lkrU(
kil v OraiU Neb 1
Navštívíte Omaliu ?
Jest li sno neopomeflte zastavili se u
prostřed Pruhy u slurdho zndin('ho
J Ondráólca
ji la ui
kXttf mi pro vás vřdy neJlepRf Omanký
U%t lmportovnné kořalky l vína vSeho
druhu Jakož l dobré doutníky
Mnít importovaná gránikA
J?i)fAin4 toho druhu tí mtiti
Zastavte se u mnS a přcivfulf u se ~Z — '
41 Ir
BUGGY
l P 00 Koínnf ílyr-
ťov avrk -
11 o lltifin kivré sutll IK
J'o mtioli'1 rokd UHiiokojuvnly kHÍiNlio IhS II
1eové clov()řl My )mni jiwllnl ryrsblK-M
kt-H iMNf Uinn uhoii v m k lrolilBliinll luk f
in 'i in být rrttwno pukli lej nonlilmlálo lk
rm m Jnké Jo iirHvíin a my inlnl!iiii'
vky lllr'f Cřinl xMIcni rndontl na
kudlou ailrtmu iiisruin ITiHio-fiin
FIomB MU) Cd iolMba Ohia V H i
Pozemky
na pro1iJ to vnlki li I malub kumxili l'
jwmtik l?t ilobrf 111 4 liolmml ilulirl nly
'lét mám Ikolku oIiknIiuJU-I vltwky nrJlťptl
druby ilroniA laloíiiou v ntfi iww
TUUC3in
Dwlyht iluilvrjOo Not
I t llln
Lacfni poiínky na proď3j
tuíii ntn
I f i - II f t„ fit H tlí mmI
# tl - (4 fi n ' fMt M
V ' II It l m -
t ! H II W 'H
'' ř#l I # llMf4lt
M t t řf I "Mif t M !
W i ' 4 f -4
' 4 mmtf #( f fMM
I '# '
f tPIM IO Jf
řoifl iw ff tm
l-t I - 4 fr' r- ) 4 -
!! irlnl „(
♦'-'# ♦♦ V tM ft lal #
iiir ♦ %tn
' ! t M §#
v - r# í rt m
Vll ali ► -l m # I
" tf p4mt Ht i ai 4 l!ii
I krW ai ) f íia
I f 4 ll- l-t VlIMlti im
š # ll kv 4' Mtrll v4 t- H
M f Swa )m 1 ir tlili
VI 11 ly fWiif tf4
M !! t )ly-H ! UHf
J f S t iy iy i -4rl al
i !)( k ( { ak j(
# !!! #♦- M ll kliik !'k Intil
) 4 4H' )m ))) k4 att é
IHia J- 4rlla I Mty
ta S4 it!tl ftfiai (i4ik k(i ky m
t~ lt ltin4 twlil tVti fil4 ((
íl fcntf 4#kl k li t"1! m n4raf
I tř ()) a U N l HiMjia r k m I jt4
a4 - lint ii aa ~Bt I4
ky kUI ah mhl Uol Ua k-1 a-4 41a
m ina t mi ha tlil j '('mna m (la kltoll-
TM m4lll m iíaly ill- lHbI
m4M4lly
Mim til krl J krotí 4!limt4 a
4MtUtf 4 cy i f1 1 J h"p-ll 4 S
Omi y aifrtil nny 4 Cn4a l aky
a ínlrtl tlu k llr tnaataiill I Mbra4
al'a( 4-llalNltl b bU4bI
I oy:o i !
V Snlh nm' II ailnat t~if
tA CnUiy ftkla4r mim Uluy tblr „4
f e o ] o 4 sni {rvnl pUtka )-o i M
ab vir 41a řnl oalUk na dl„aly ti aa
14 iplilky Kftrct iiatll amal fi trval
lltr p„ e-ly r k ilo na lul aiUcl JmI n
4n a JiránJjIird rijak4 k S Oma
Vlarhcs tanln nxjuk J l íi tnl řltm dla-
l a rim a kaid obilrii iru'n d4
Illmta n p"Mmkuf4!io JadnaUlai
Josef Kavan
H(MIJ ullof Oiuiihii Not
Odírej v Honth OmtM n Xoouký Broa
na 34 ni — V Omnm n p limttu KT4k 1311
Jllnl JJ [4Hi)rmJ
ílnnfínnn n lírlntn nnníiTT í
nmim u mm umí
-Nejlepsf řesk-
OTEL 8 RESTAURACE v OMAZE
íllí pok"]a a clntnl ilrava i ro t4nr 0tT
v-nkova p ijni vbrfoy" l-iík x plotar
IUfllt Jlrow Oulnov 111 a
Jam iilroTfft jediní telkoobcnlnl jednateli
pro ti-nto pivovar Dodávíwa ť-ť) pivo pp bo
lukym t iuoitvl HWoloíin
V J VODIČKA & co
tihr2-:íin i:mu j 13 ui
Ntproll Piknka Z4da Onaha Neb
Pozemky! Pozemky! Ů
- — v V ' f ViUI HWWa II VUI í
tímto oinauiiill ylem tím l-t tioxamak takou
plti b'dla)l ia uajl na prd bujniMt ďibrýoh
pemk4 ! frm ofti doJ'clcb okrtob T J-
britM ilea
V Ailm Aobiloiw IlUliie Ilrnwn DKin
Diirt Cau Ciay Cadur CuiUr O 4fax Dawaon M
Dlxon I)OHtfliia FrnLIIn Pr ntlai Hunu II II
0r)y Hiiiiillloii lioward Holt Inog toup
klarrink Madlton Polk PUtta I'fnroa Svnndara
Stmrmaii Stauton Vlly Wb"b r Wblti(jlou' M
a Wayiia
4#- Kotorl ldnamo D]ru4o4 4 aty dl) obna-
a iwny iwUUk u ipUtky tfcbita dM(tllU
Nim nrjrdnl toliko o koinll v prodaji lak
řaato a olll ryrb r iit4 yldlma nýbrt I o to
na ci-ra blami kaldlma koiwl ndll koapl mi
rlliitl totll aby doUt dobr tyUh s knih
[Ablract oř Tltln] a Uk nabyl preatldPaal o
tomao vlaatní kupuj kdy! pentan ypláoL
HlilM sprlvn útnl uob pU-iool oobotnl podajj
LEPSA & MUN0IL f
41 -3m
5
i
i
4
I
1
ll
k
1
i i
l
11
?1
dl