Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 25, 1894, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
] f r- j t- U ř !4ř( f tí I Z ri#nk i']íi4k t tnut % n
IMMOMIIO ]'RO ROIC 181)
#i V i- kM t í k
í i 'f t#}í 4 tik Ml l# iMli' 7f- t Itl luk j In f !
tMt a #) ll f ! lf H f thtS ttrmir M f"4'll f K M
'" ' i fM I - t ! f l i% ři ř Ht ÍU Hiťlf ( („( I' i I
{ Pí1 i f " -jíl Jm N j - I tl %l I Itrlttt J# M fťink '
fil t riki f4f-'řif 1
pl4k (' ň íi ía ' I
#4 ♦♦)'I4Im -'' ♦ (
klfjU r J !' í f- f
ř4k fi'lf h 74 fwH
MU m ií!'# Z M 'ilí) ')
řff tit ť (! í4rf (' I i '
J f i'í f ( ' '
l VIlh-l l t Í -af - H i !
d ! Infrn! í'v fut i ii li
ll M' rt !ik ! I - ' r t
ll#Miv4 fn!í by M k Irtfn t a'
pn#f ffl#i ftrnn tvn )j '
f4 l !' tťi f li tni i ít j
l4 fthjbť f"Vfl T't 'i'(t
fna i n l iřřMi ty j wi!!iif fi J
klM I?í I ! i i t
imi řř]njw k i l ri'i ntU ji t{i
ri Vf boř lo řifii'n'it 1 1 ty I
M j loo 1 m( lt vjtiáy
t kálány ftbyly !! díilm tij t
ním ufiti i- hr iim4
fř HU n'h i #lJk4f 1 1 v o ii ťi
m uříj jrl44 Otij ff4k i
tff)i flíJřll''! jvtlli VjrJl
ty littffn tlili a mc fifít( sl Nir
jpfln4lijř( JelikoJ jbtl huvl hotovř
Niroíní VjtMr le jo vy 14nl ip
fu proi4vati knihu jintk ru l ti
ccou krinikou ltil i) !'-') a likí
i tomuto livazku v'imi (!t&ti
raaní
"Ilohcraian Voice" jokracujo o
ratlu nic le fiřece tá!n ku přclu
tik le počet odbřratfclutva tímíl jil
2C0O (loLuje Illavnf řluhí o
množení e oJbfratelstva nLhll o
tSem snalivýro pinftm jednatel fím
jak v místech tak i na vcokovř z
nich! vítMna koná Vťikery (rácc
jednatfclskó t vlastenecké ochoty a
niž Ly jakó odmřny Žádali Mzi
jednateli kteří o dar a iíření ne
Bohemian Voicu pečují čestného
místa zaujímá jednatel chicagský j
Jo Tůma kterýž nejen že pilným
jest kolektorem ale zároveň i neú
navně pracuje na Síření řad odbčra-
telstva a tóto jeho snaze iiříluří
hlavDř zásluha že počet odběratel
Btva v Chicagu Bnad již tímto rni-sí
cem počet 500 přentoupí Kčž při
kládá jeho hojnč následováno by
bylo! — Vzdor tomu že ročník
druhý již ke sklonku ovčinu e chýlí
tčmčř polovička vRech odbératelĎ
dosud předplatné své na týž neobno
vila následkem čehož administrace
do značných nesnází uváděna jest
ádah bychom všechny kteří před
platné na ročník druhý dosud neob
novilí aby tak bezodkladní učinili
neboť nemáme žádných kapitála po
ruce t nichž vydání krýti bychom
mohli
Peníz nalézá sé za odbčrateli více
než k uhražení bčžných výloh zapo
třebí jest a proto by mčl každý dluž
ník považovati za vlasteneckou „po
vinnost předplatná v čase co nej
kratéím obnovili tak aby admini
trace finančním závazkům bvýra do
stáli mohla ZajistS žekaždý z do-
avadních členářd Bohemian Voicu
uznává důležitost časopisu tohoto
pro nás všechny a proto také mčl by
atarati se nejen o jeho udržení ale
zároveň" i co možno o nejvčtsí rozší
řenf Čím více do širších vrstev bude
bohemian Voice pronikati tím pa
trnčjiím bude ovoce jeho působení
a tím lépe representovat! nás bude
r očích ciziny
íí i #4 M i ht i V'-tt ♦
ř k jikff i kr k í f i i
'' f vfty #' if4'!Í l4t tttí 1
k ll iI -Unl { Wk #
ff íi( Ji I jft I' hl }m1f
r
tift-f ] i J 4 'tť'n' ii':'#!
k'-řlk f ř ? f ri A r o f(ik
klřjř I" 1 j ítt f i l Zříi
n'f f ljfSi nt ixthtďll
ci1(-jt !}! nUfíiti k
r(fií ti t h- lftli ttt
tti kif i f kní Mlť'i IVi
Iffiní ňi i n b h f Pn 1 1 mij(
ki 1 1 if ti I i víí diUí i'4mhjr i
ťiíf f i i jk fn!i a -Mip! íkii'i
''j vi' ř ~ Z !kf
kt-f M rW!rí Vttff {fioijí
n ti '!!n tř! k bory i Nrw
Voik i iuti í jk tajornníkti ulili-
Den' v ii rj fntPfU! -lrnj jíl
tijjí a k íáyh'i jrj připravují
lfi I 141 Sířik (' S I M
I
z City I řfjJk %„ si bráno
k iSy!r pfíprivi-no
Mdoié kroj nanArodophtié f'
taiřřříkoilo$anakt4 r í)"
(Z Ntrolni:h Litl)
Národopisná vftava fekolovan
ská j-l poskytne tolik pouřneho a
vífobeťíič zajfmavťho pro nejáirřl
kruhy tná účel velmi vážní nodati
především lidu čekčrnu úplný obraz
kmene feskoslovanského Máli ten
obra býti k užitku krnhfim npjíírřfra
musí býti pokud možno zaiímavý a
poutivý poučení mul býti zde podá-
ve formč co možná snadno při- "kých hlovákft hkvostný kroj břec
pné Úkol ten při skuteční znač- lavský znázorní sohaj a dívče ve svá
né zajímavosti látky lze provésti ač
bude vyžadovali nemalé píle a práce
aby bohatá látka snesená na výstavč
ujíořádáua byla účelní i zajímaví
Jednou z nejvčtšfch atrakci na vý-
stavč národopisné budou bez odcoru
kroio lidoví
Představte si sk„„in„ 191„„
všech zemí kmene českoslovanskčho
a v Bitrh vok(vá fif„rv v wh i
ho kterího kraje v přirození maleb-
ných pokojích jak e naskytují při
různých pracích v domácnosti JJude
to zajisté podívaná jediná Bvčbo
druhu
Ahj si opatřil pokud raožno vse-
siranný materiál v tomto ohledu po
žádal výkonný výbor na slovo vzaté
znslce národních krojů českoslovan-
ských aby mu udčlili potřebné po-
kyny Dva z nich pp prof AI Ji-
rásek v Praze a prof Klvafia v Uh
Ilradišti jíž odpovčdíli a pokyny
jich podávají úplný přehled toho
čeho bude pro národopisnou výstavu I
z lidových krojů opatřit a co na vý-1 B0 coznázornčno bude t krojá lido
staví uvidíme I vých na národopisné výstavě Česko-
V Čechách ovšem zachoval
rri málo svérázný kroj lidový a nebu-
de lze podali ficurinv kroíové
víech končin českých IJude lze
znázornili toliko kroje níkteré jež
se dosud nosí a z níkterých krajů
i:au„! tam i
snad ještě kroj jak býval
Co se týče krojft dosud zachová-1
vch dlužno z Domnílirlc rhuiiraii
Iguriny dívky avobodné a vdané
ženy a obou sukní rflznó barvy jak
au uie uooy ruzne nosí mlMence
muže v 'ženicím' kabátí a muže ve
A f w a m I
starém rázovitém bílém Serkovém
'župánku1 v ruce 'čekanem' Po
v uiu v jviiuvo wewt icr
si v karkulce
I t tli ti k'riftk''4 Z
j hi)ífik# fí ifiny jfc4k řřtii
I lnj lř"j Jik f ljul tei 1 1 I 'i #
I fjp K Jdf :vttkl íljVřik' iV4
§
I j Jk' M t t " í lH#n( l élk rn
I řl i f if' l tj fuf f k í ji I I
I fjfh křiJ 'fcjfi MrvHMfA
tm v říinjf íi křrtjf Ii pn i]í ihiul
J k I křfj íll(rt hj mini rotfnaftit)
I a ní f ] tM fHifil i4j'lnjl
I odř'1 1 kfj Min) ItkUl jíl vjltjr
I ftil H-i m M''-f' 'ki Vf íktt
I ( I M pCim lni kr )j tíkřki
I fij ífl rM ví l4oví!íntj fífm
I řiíťíí
(V kfuj hf4 klw (I Křr
j notío nb t llruky ii Kojetína k l
tmf 'tiafi') dlulno opatřit krJ
Itiml I p!4tf m a hny po přípa dé
ti l imMy f 'pantléku a ataríl Iny
v bíiíirt kvřlofaním fátku Jin
I ponfkud kroj j# na (otrovkut na
rrotřjoTkti a byl na ()Iornú ku
KrojZ4hor4kA od JlystřicA po JIo
stínem iiiáíorní mul v 'ocáskovím'
kolííř a ňikých žlutých nohavicf h
pak ři-na v 'raarynoe
Valaínký kroj od Vsftína nelniod
Val Kloljk znáxoročn bude mužem
I inu dívčetem Loíský kroj vzat
ry jk "O"' ve V e
řovicích u Frenštátu Žena se tvláít
n l- 'kroraráJce' atd Dále
Horáci Tiínovska na př a N Ky
nic rau}í v červených vestách Jeny
r tercích Kroj z Jihlavska znáror
m mul devce
KejrozmanitčjSí jsou kroje morav-
tt-bním úboru Kroj dubňanský muž
a ena v im"ím Sohaj a dívče v
letním úboru z Velké muž v halení
len v čepci Sohaj v kabátč dívče
ve vatb"íra ut°ru Z Nové Vsi u
Uřtroa "(ou hgurtny muže v ko-
cu íohajo v letním úboru a dívče
rovníž v Ittnfín uboru na ruc0
f4tk° " dv0ulelí " W0
kou' e Hlarího Hrozánkova u Ub
Krod" ™l dÉTf 0 J™U hntn ub°-
" " """" " lvlKW
Kroje ze Slezska znázorníny bu
doa ve třech lupinách a aice ven-
kovský kroj z Jísínska horalský
kroJ 8 Téšínska a bývalý kroj z
Opavk vždy figury
Uherského Slovenska opatřeny
budou kroje a okolí písťanského z
Turčanska (z Iiošace a Turné) z o-
vik4 stolice s trhovské stolice (od
Adamovcfl a x Malé Lhoty) t Dol-
nontl1 (Samocbleby Senohrady) a z
Det?y
Tot? as v hlavních rysech obraz to
ševel-Movanské Uudeli příležitosti
r081110! U(l lw tuto sbírku
krojů českoslovanských doplnit růz-
Dí'rai jíravýmt odchýlkamí jichž
"e VTkJitluÍí£MboÍn5 "jména mezi
moravskými Slováky
„ ' A
Bude to obrat nanejvýS pestrý
malebný a zalímav tito
lidovýcn krojft oď Šumavv až za
Karpaty v tom svérázném okolí cha-
iP liA
fik fch sídel naSeho lidi
Nelze již pochybovat národopisná
výstava českoslovanská bude rovníž'
' „ _
zajímavá jako poučná Uude sicoj
zapotřebí velké píle a práce ale za to
Kjřnu uvKpouny uspecn
Tedy ku předul
íj-t-f i {(( řf trka li J (ni i U'
3:itxxxts
ftaatO ''I H ti
tllř í #t# mm V i
t' ťH'ltM(U!HMll
S ♦! ! ! i i w I!!
Il - a wil tttmě ffU iiitM
- rM m
♦ mi ii k ii
# (tl i lř l ¥igi tn a r Mt
i #' R 1X1 l M r tx t fi
! h Mii iMiiiii ii
# Uii iiua
11 'lfl'l '♦ ## t I
I'- f Ir I # 4#V4f a- I
l a-r rim I i I -a arj ř
( t t
)nl "liWll I KI flrl )
'I ř- ItrU K-fl lit 4 If tt tt tm
a ll 4 in Hf rhMf!
I I U a Hal fltH itrttnIKr
ati rB
řt 'JKSC lIHtlf f Wi -„tu
kMn I4J1 malí I rlttť lni
n 1'iirlfř ifiiiff f a iKjf fB4
MM C II mi f m f„ ( ř
rrfinfltVkrli rwlrranli fnii
ill j Th i 4„ ft íwt 4 ámi
ři Ii)i f T ťala f t 4 talml
Skolnl raknny i 3(rlirre (k aii-t
af iřtnr r 14 a 4 ui) „ „rM i„
) nlno -tifH m a § -v f(Mr
la iia t Iallib4 Uiaf N bra a Stil al
-ia f(4
Itnki'lr krl'Mlrorkř a rrlinolnir
alt 'imktra iik Itail nii b a i-
If 1 1 )ni ti it b 4 p 1 A oiiria
ív ! Iínký kir U~ft aa
I Ifka í rla v j1-wliiti t Akika k 4ika-
rríin íiNril ( lUMatrao (Vat M rlá rla
f bialláma JI tn mí'iilia r4Tnib ilojltl
m tor oia lila lr a Mna wiull
rrťiiilt pro noíť'
Tlfml IU valk' mislti tiblaanabo pniatiQ
Uc KnKna Sa 1314 alran cna 10o
Jf i í'l ltm% - lkj rnniín alataabo romaou
plara atoaUplna ílla ItSl Hran Cna 1100
Ktilf AHTUkt rník II olual a) na 4M '
atrwnánb ] do dalit tomto M 1-ovM k a tri 80
blanl Sřlinkt poofoch IT itTott řflnch
krajan! aroarlckcb J-Jlch podobliiaml 36
tnoolfab ílink( a 4 jlnjrrb Tjrobraaani O na f I
Kdo nepřál bysl žá-ínou z výáe uvedených premh zdarma má na výbčrOn
kterou iiftMed lijících
nilillkřlIO (ífjinj národa ř iiíbov terbll
a r a Morava Hjl t iu atfi do kuilTiir lat
dího Cecb m bt tiiátl dějin rolu archo y
l-orlnnoatl kiWélio (tyry díly r lkého formátu
IJnd atriin Oc Jiromll nabljslmn ) naiiiu tu ní
Uta r ralnil aniiaa codo ťitll ! clmr d!l
oarixana doplab k 3 00 Víian za f IBO
STelozor - Cely roíník 8rtoraíUfn!l
! linb 23) Itthai krtmaki nn ohuM l i
doliro a kbry dllá Slij atran nlkib Jk
atraua ťokroko 1 nt Mofmi kviotnynit ryo
uracaiiiml anlk(ia řiutoo tfibamych ponínrt
pra!t od Bi jM41rb )laovatU řek b daia
a preroll a doplaUk noubyra Ijoo Miírai
Jn ibmaiBn poít rnlk4 a tuto fídkno
litoat trramn luiljl tUclnil ttilliivnM nM
kriana llbratiiry Jí?tikl moboo oba rol
8vtoíi pokrtk 74 aila iMlubn olidríttl
a onnou fODU Hilu mra nuíího
TnJlIOhtl IHlUŽské od Koguti Ra aplao
vat "VWnét0 ilda" "BuUaiaiidra" "Ditl la
ky" "Prornkoránl oaadu" a Jlnob arafiini-
mych dal Jaou to I díly re drou araaclob r
dobra rabi acala 10 vallké dtto r-na aa pro-
áifi po ti00 ( aa staallkon Vaba iama atojl
aa dolar neb vytu Co pretnll dodatak TM
OBRAZTi
'ro ty z naSlch předplatitelil kteří si přejí okrnu pro dum mámejhojný
Wrobruzů"vesinés snímky nejvýtečnéjšícli mislrá a nice:
a
Kolumbu na krAlovsklin dvoře Aa
nělsklll ulmik ynnim-aiUbo dli BJvýUt
níJ!bo ÍMkflio Binllfs VícUt Hroliku kť rl
obrnx rknii byl ntklwli-m fdSftM cliorí
r Mxtrnuollliilm Miimo vmhú v NiwYirku
rit fcelumliovo rjKtďipcnl nu nmerl
IkOll perillllll dl pr!vi ního dll VuinUr-
lyoo iikIia}I(:(I)0 n V kapitolu t Wuitln
tonu Cnotxia Uotito kTtnoh ilir4 1100
eo Jdq irml cloroí řeJ liiUU'Um ntamo
Napoleon na lioil&tl n FrledlAndu int-
mak nm DlU mulby vbliilK tntlířn Mnla
nlr tIUU JUM palclab TtwTi tltko 0 n
Návrat Napoleona i Moskvy Pfkroni
brvoUkový olri f'tmJlol a iruitrd }(
pcilonita T tiAt dáab lnlkli y iv(!l řd v
")k UH toM M'kv- "-
tkl(jllBt( A(é ilm(tllitiM hulila Ulantu
ftoarhká krnlllft atm roAnlBho otiraaa
T4Mmo4Iio nwAqa rkl MUonkho íli
naL V berrotUku Cena Mo
IXTWSPffřT-v-T' tí?S(í'
- mí ť % t't-'tvl J
flMI Al!
♦ ' lila n f ll -H ft4
tH I Mat f
M ##' IHllt 4 l
tHm--i c#H I ' a#i !) 't
► a a-f i
il
! ? #4 1' ttt
4 l4 Ind I t " J
# w iSWvJ ll II I a
Hfi l t %é if I 11 w I
+jff#b mi
fínf í ~ r# mm fii1
Vr Vla II liaf I kii a fM
t f 41 rir'
H ' M ř iltal 4 lf
Mf ikAM 4 V frlt II l(k'
##lt i k!-( k 1'rxtf
m wii Mip- ti-i i rM v au
ii 11 ttaiiib 1
"4 V talirlf 9 ) lkm itfě iaí
i
lia U~MwU( Mfr M-rH
ibfilf - kt í ii'a —
%mt fUU 4 t aal rlaaa
l-llli Am ilahai ř UUklka -
kuté _ gUm4 I la H V Iéirki Clk
kal lil aliMtrh
Conlk SI — "' MmiR tal M
Altnťk — n htf aala Traa H
lk 14 — ltmj frmK t ad Sn I
lki — M'H rkataW blat- t1la 4 in
Ilranaa Aaika mm( ail t M Ilavar
— Clkmatda ataikl UM Irlaib
pfcdplalifťle pouzo:
AVjr AmUki ntnlk lil obaahaja aa
triBleb Jaď ii dalM romlo II vjroliraa lili
II twitldak hnffi'ak a tri U blanl 10 IU
arah l)hu r i nbit IlUrlriil Ikota kr 4
1 rotmrma Háoafkj UaiJ 30 poiloblin # Inrt
kr:ijaat v An~rioa a 34 filAlnoa tliida(eb
obraiciii }ínfe)i Cna 1100
DOPLATEK
přetni! za doplatek:
Ilie Aiiiereun Kepulille— prmitoí u
liimlilek f ajla a Atlaa 8J auta 1 }áoě knlf
01ubu)n atruíul Kkrra ddlillé ujali itl
BimJ BtfiUch od oflkrjrit Ameriky al jo o J
vJll rti lo a maml ka kiiiilá rtwU l'i
hlalant n'-lvll(tl inlmak pAvodnlbo rnkojil
Tonuti } ff raona podplay vlacb ř b qd li '
konventu tlavu Spoj HUtd a tyavftlenl i
lebo řKnl Podobliny viseli )iwitdents!
Ihity jejleb úřa-lráhl Jména vl-cb lllkky
lran1 1 kdy ta byly t-et bliiad iriaa kdy 1
Tolbarh cdevtdaly a Jnjiiia vlwh kandld&lA A
Id nUkyib Ktm tilui jel obdrťll M
SjHiJanyrh HUti I mapy vlacb Jednotlivých at
f dikUrtnéin a vellea úblednem pron-d-nf i-
laam ka kalil tiia4 Hkvoatni vybra
r'b hlavnkh budov vj-aUvy Xolumbleka a v
{ilay tyrbt ťdbted D vtlarim-Tnti akvoJ
oy imátny ipla kb-ry bad trvalou npominkt
na ivetovon vyatarii oliloaKikon a íron A atl
o 100 velkých etranioh v dbladaa a trvanlivá v
bi a pleteným lifbotam pruUv4 aa m f 174
Ha4l předplatitel obdrtl J J xa ď)plaťk Tto T
pla aa actnaman vlrb piat va Hjo) SUtanb
pořt-m obyvateli t v Uch n-)manlfoh mUtřká
dle eenia t r 1H'J0 kli' ryl at-anam aaujlniá li
atran a tndll eaiy epla o 304 atranáeb v ddkUi
ca pliUni vaab prodává a ra 1S0 Hák
předilattt:U obdrtl ]] doplatek $100
Album tvitavi er'i(uey ítyry aeélty obaablllt
130 vyobraai-nt llavulcb pniniUhodnoetl Cblo X
k vy ala y eo prenill aa doplat k pnuhyoh 10
Jan Amos KomonNkf piobiii víhiaa
nabonaaiho Mkladatale luftd rnihiJkolitvl-l
Cen 60 cti
IHc!lmír Kliin l varná pMoblina tohou
Tblaanbo amarlekáho ivobodnfti Oana 40 td
KrlHtus pMrilKem a KrUtus na Kal
Varii anlujky obraiS iiinmanlUbo díla vihbW
Itiho malíře Monkaraybn oba va tvU'Uekiu
valkM JUM oba dohromady ta 40 oauta
Kbfmkollv ttobto iře4ohJloluh pn-t4
obrmaoryeh obdrtl kaid předplatitel adarma j
Za doplab-k 40e nablilinai
Bntmak anaini-nlUho díla faeaAbo amilea Vil
8roiík"Hun před koncilem kotitolekmi
oaa fl00
Za ď plátek tOo nabtatma
HUS A Žižka kraant dra Híografof
fbray předaUtrn]lot éki vellkíny Hoaa 4'
iilkq budM aa pro apolkorl v-ře)a4 nilatnT
eU lakot I pro rodiny Oeaa 100 1
i
ay iaťiajeaaMi!?l SVZEXfTryrf? " W