Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 25, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPMU
- --'' - - -
- ✓)
ROK
-1
U -
POK
yl
{NoCHÍK XXIII- ČÍSLO 2
NOVE ZFRJIVY DOMACL
V
-n k-if ř- iMIIil řiti
mMf U'i Vm V Wrý v i
I i i á a „ - J
Mřlf4 imíft k!erilby flm-l j
t%W%ttmiht Mtfkl rr r v 1 #fc„o r-IJ itrAven byl db
Um iyl by j ři tM Ji V„t n („„„Lni Jt f -f 4rM i
thUm #jiM 'ifirmn dt Tm # fv hUm-Ii n Ikodi v
I4flí t"í'ř i tinrtirt4f lt Ir
iltoM ifřam oli!4( ílif'
kt M J'fi 'Mťimnl)iil i !
Sil mIo#H )jirli jm4f ln
jinf4f -M'ltiin lil } kul lý
ln4 ll'i4nl Nkl#"
Jl !mkřtá Jik 'f4" IJřn#
iijtil riimilkjr JU míli lMf
!Mtt l lt!# lo 'rf aMikink" í4
ílf le rý ťtil j to iVříi4fiíui
!r4v fnoriiinj 1 trt mnoliích
t4tcli rnul hjl f(i uxtvf r4nl nvť
lx)loiín( vřtiiiu tlího nnřrnu a
favilnfm líto novotr 1 oHf-
nA tn'iiinÍ! r4vo vynutili toho
j mohljr projití Jen tikové jřl
dhy iiirnil ali)o!utn( na)iolo-
V'ifíaté bylo raviIlo loto přijato
H'12 troli 4? hlaftm_ ltxiillili
j i i -~ i -~
thl tak jako při lilaiovAnf o tAkonfi
tphermanové nejfdnali utranicky
ik Jako činili vMy ]'inkratA
ýbrí hlaHovali a vřtíinou pro
iay pVoti olovlarié byly vfHtnřn
II erookratkG — ve třt-uu Jt-dn&no o
f iřodloite pro rotpoSet diplomatický
řt černi rozvinula ne debata v rflx
ých amřrccb o tabranienó politi
ť
o celní otázco a j
( V (tenatu pokračovalo ho den m
ne v debatfi celní V úterý nen
l i ia i
ipoge navrni opravu aoy na přívoz
I Anglie bylo clo zdvojnáiobeno
íLi i- a „„„1:1 i
4j'Hpolnó umlouvčo poulfvAnl wtří
Ijrnó mény — Vo střelu mluvil
jToti předloze Htařičký twn Morrill
I litoval že demokrati udržují tÍHcft
!i)chodní a prumyttlovou pouze Jen
1 JuHtatnentu aby provedli platfor
flu chicagHkou odpuzoval dati z
f í j m ft a cabrauičnou politiku
JAdy
]IUandovS komini mincovní přeď
}žil člen Meyer předlohu na raž
t seignor&že ku kteréž připojeno
opatření jimž povoluje ho ne
vetAři pokladny vydAvání úpisft
'(ycr ujiHtil členy že je to "vlAd
ÍM předloha žeitekretAř pokladny
rSlnč ji schvaluje a nemA pochyln
''m i i o tom že premdent jí
lvAlí Vida vida kam jumeto
tt nopřivedli za demokratické bia
jt -)nlavené vlAdy až k tomu žekon
' VeHU podAvAny jnou vlAdní předlo
] Í7 jako v Kakomiku — Nepochyb
že nynčjíí kongreH zruSí aa 30
í ilnio v rftzných menKfch mČHtech
# tezi nimiž jo Hurlington Iowa
Ca CroHne Wi Rock Island a j
IJa tich to celnicích prý loni přijato
J í ylo pouze $5097 cla ale na vydr-ji-ržovAní
jich vynaloženo bylo
CT!30C01
VÍHlcdkT republikánMké i
i i V mčstečkAch a mčutech v okolí
) licia' ve ittu ''no' odbývaly
iy dne 18 dubna volby místní aio
fto vSak tím pozoruhodné že na
S S i ch atranAch z vítčzili republikA-V-
V Jeraoyville Naperville
'nkakec Uttawa Uecatur a na
jbých
mÍHteoh bylo vítízHtví re
L ''''ikAnfl úplné
í V "írdeen S I)
iJ%iu Dakotv
na jiných
ížní Dakoty odbývaly no
OMAHA
f')m volby mMrifrh 'í M i-l
t f ! li ri (iřiH#if byl ttl
fíkfif T f lifl Ml
Ht řiři t?# jifilřlt vf Mí U ntMeeh
Jlt vlDt VÍtř p' řAM "bf f '
vir
y fH„t ihfi4ifAni v tnl
"
fcfMil4řřií a mlietM rnt jr4it
ob'fnM 4li' StfpJftoiJ
V £ttrtk mbivil n Pefkiím
I tiřtfhi f #ř)4ti proti předlit
tdif ljnr f-rti pololkAm
IJluJíf ftn pfíwo Kalifornie Jvko
vln ovoen riikř atp Honifnr
iVffrř ti % r 1 1 řttvftí komi
Vuté by ok4i4nt byl petic ar
m4 1 j Cotey ho V pátek mluvil
proti #trl předlo (Utlinger
Ntw llamphlr líjt krk
ds m i4hut'i f'fftmga jmi ném
mluvili McMilUu g Michiin
Itjh (rfvfrou r„nÉI jroti
h Ilo — V iohoiu fiokrÉov'
IMjh v véfrli V týl lti
lolil -řpfIent ot nřkteró korru-
on'Irnee lltvajnkfm 141 NI
cl nhrom4Mřnhf WmIiIojíIo
ti proli f ijetf tťlní předlohy
V ilUonovy
K ronlkn uduloall
kukuřičný trii
ZkuSenl obilní obchodníci noudí
Zo junt již na caio kdy muMÍ ceny
kukuřico do výSe Poslední dvé
sklizně byly neúplné neb za oba
roky poslední ilčlidilo so jen asi
1030000000 buslft kdežto před
třemi roky obnASela úroda 2000
000000 buSIfl Dobrý prftmřr skliz
n5 jest asi 1800000000 buSIft i
proto m& zemé za ty dva roky
schodek na kukuřici o 170000000
busla Nelze se tedy divili Jo
čckA se na jisto že ceny se zvýší
V iditelnA zAsoba v trzích obnASela
v sobotu v celé zemi 10021000
bušlíi proti 13805000 bužlu loni
Z toho so nalezA v Chicagu jen ra
elevatorech 5773000 buJla a 3
000000 buslft jsou na cesti tamtéž
ZAsoby tyto vystačí úplné na mé
sic kdy rolníci počnou zase dAlo
voziti do trhu Zatím ale jsou do
dAvky zastavené neb musí rolníci
obstarAvati hvA role Obchodníci
odhadují že do července vystoupí
pšenice jisté na 45 až 50o a snad
ježtfi více
Zákon který neplatí
Nejvyssí soud stAtní v Lansin
Michigan vydal rozhodnutí jímž
prohlašuje tak zvaný zAkon o dani z
odkazu za neustavili Dle zákonu
toho mohl stát používali dané t
odkazu ku placení svých béŽnýoh
výloh ftoud praví že dan tato
jest zvláštní a že zákon protiví se
oddčlení ústavy které nařizuje že
všechny peníze vybírané ze zvlást
nich daní musí být vénovAny jodi
nč Školské zAloze pokud by jich ta
to potřebovala a dAlo že se musí
dá ti na sptAcení státního dluhu
Zmíní ný zákon ustanovoval daň 5
zo sta majetku $5000 neb víco
odkázaného vzdAlenéjSím příbuz
ným a 1 ze sta z majetku od 5000
Ivýso odkázaného přímým dčdi-
cflm
Yrblídky na úroda
rovčtrnostní úřad v San Franci
scu Cal uveřejnil zprávu jež uka
zuje že pru mř rn A teplota v údolí
řeky Haoramento stála dva stupné
' nad obvčelnou tenlotmi a nn nři
__r — — r
silných a suchých včtrech sever-
nich Po jsou ale Jpatná znamení
NtDRASKA VE SfřlEOU 25 DUBNA 1894
rbl vyJ'h]f Jk M hř k
i f Mjhuufh ňioifb ii#ii
hkf Hi' rři(fťHílřp( I lik ři-l'
jíu?! m '!f-
líf !' ! pff 4t řf f fn ď
bř'ifffi Vfblllfcv nt t'řkři'in'
fřrř'i áfi ll fffinit
144 brba'4 kliiA mřík
Atf í4í-i iní pwíki I mtftl
přímit V i#ktř#b kfiiA' b
flp„U(kiffi it mnoho !- v
Itllll AU plnižrM kraji
p„iko:ly ba vítr órod '
f nífclHi rhffUh není 1
! arl kr4laA
Vll lofi t:„heorJ a I linuto
nt oslavili do 19 ilubna i4mUkri
tiidinft a vUlfit' i iloby fpv( luf I
ní a lica pft'ilpn r nJpfimřř
nřjíífn utalotm (řd lí lly
()lva tato fořádAna bylo ďto po-
kolv bvlv avřnv a víuU lil
americké prapory ku tí tecb
hrlínň jíl naladil! vS k utvoření
této nové vl utl naíi a po lutoupili
prvé kroky rtvoluční v zApaoi zi
neodviilo4t Den li) dubna jcnt
famAtným dnem bitvy u [eting
tonu VlfoUrná Hlávka
l Delegáti organisatut "UiiÍIímI
- —
Mino Workers' na konvenci odbý
vané v l'olumbu4 O Jakž jme již '
sdělili usnesli se ž dnm 22 t '
m zahálena biti mA vseobecnA
stávka horníka po celé Americe
Organisace ta mA členy své od
Pennsylvanío po Washington Pra-!
ví se že stávkou postiženo jesť udržovat! stejné ceny Tuké tiebu
100000 hornfkft Taková veliká ' jejich parníky stejnou dobou z
siavka joul ovsem veci vaznou
tavil #v l i i
Předseda unie praví že mzda hor-
ntka klesla v poslední dobé na stu-
pennojnižsla stAvkažepoHlolním
jest Jejich utočist5ra ]{uleh pro-'
hrAna jaké budou její nAsledky?
btávka zahA ena byla ve 23 organi-
sovaných odborech a sice ve ash-
mgtonj Wyomngu Coloradn v
Indiánském území Missouri Kan-
aasu Alabamč Kentucky Západní
Vrgni yS"" Marylandu
Ohio Indianč a Illinois
u_iit : Ti-!
místech spoléhaly na to že horníci '
j : ~ i x i x l
jsou rádi žo v stísněných tochto
pomíre!h pracují vftbec i očekAvaly
že stávka nenabudo ani takových
rozmčra jakž Jednota horníka sli-
bovala AvSak v tomto očekávání
so sklamayl Stávka rozšířila so '
téméř vžudo a jest opravdu vse-j daných rozkazft Col líaker byl
obecnou Společnosti za Žádnou propuítčn ža z ležení ve Weston
conu prý nepovolí a kdyby račly la so vzdálil a přinesl si posléze
nechat horníky vyhladovit Po- M Hebou do ležení kořalu Četa pro
vážímo li žo ve vétSinfi dolft od pSiá byla ze Sacramento Kal
delží doby tak Jako tak so nepraco- Tarník so ztroskotal
valo aneb a roenSím počtem dčlní-j arnIk Ii0„ Anglli„8 nale2ející
kftv jest volba doby stávky ovíem VluúÚQ Coast Stearoship Company
nepříhodna a nAsledky stávky jtíní nal6o H0 dne 2l t m t
pakli bude prohrána mohou býti New 1orUJ Ca J)a Ctí(jtfi 8yá do
velice smutné jHan i'rancirtca namii na ŮHkan
Jak si kdo ustele I Point Sur u majáku na 20 mil od
V Texarkana Tex zvolili si Monterey Mužstvo okamžité špu
lí lek všelikých fanatika a výsled- slilo čluny a postaralo se přede
ky záhy se dostavily Poprvé od vsím o cestující Sotva so tak
nepamětnýci1 dob byly minulé no-'stalo parník poroučel se do čeřících
déle prvúí to nedčle od nastoupe-Jso vln Loď Ku rek a jež byla na
ní nového raayora všecky hostince blízku pospíSila ohroženým na po
a doutníkářské obchody zavřeny a ' moo a SCastné dopravila jich fiást
žádné nápojo ani doutníky nebyly J do Monterey Loď narazila as o
k dostání Za to ale činili v sobo- deváté hodiné Večerní když kapi-
tu večer majitelové kořalen známe-
nité obchody neboť všichni muž -
Stí občané v méstč opatřili si doma
zAsobu lihovin Tyto "novoty"
postihly též i obyvatelstvo v To-
zarkané Arkansas neboC nAsled-
kem nových přísných nedčiních chrannA lodice dorazila vzdor roz
zákonft putovali vždy v neděli do ( bouřeným vlnám šťastné ku břehu
sousedních obcí v Texas kdo se kdežto čtyři plavci utonuli
-
lf4lřfri Vim f iA'H'M
Honth Oinahít Llvo Htook Connnlf iio Co
T'' fiř'i iA rj'#i řMt'#!
k4b Tř'! í lim řřmřy by
'1 f-'
ORlffi 117
~„
wifcé u
L
(1(t(ít (hl%nt u
rif „ „„ („řh
!(kí pr it4ln i4knr1 bti U rifli
' f Ii4ldk 1 rnlťt lřil In lnh
t„ h ri-irni a lívl íntbkíf b
Ikhíks v Xlrl
)f du lilii ziilno bjl
řníť Hainfiwrvillr M pridkoit
viobřírf Miřiohé ikody pnobi
U' Z'4íl1 "k'lí H" tirkl d
tejmena n staveiilcFt v
i ilira lárb a na polích a na plotech
Zena farniAř V A Keela byla za
bita a s ní tři dítky J# a' troska
mi obydli Jejich zasaženy a na mí
sto ufriri ny Mnoho Jiných oob
bylo z ranf no
řipolclly se
Z New Yorku sa sděluje žu ohč
JI Mi
hlavní uéiiiei ké společnosti přeplav
'v rc-nřmecký lIoyd a Ham
bursko-americká uzavřely mezi se
bou pUmí-řf ohledné dopravy při
'sUbovalcft i zboM mezi Némeckem
1 Anglickem a Amerikou Nebudou
prý více mezi sebou závo liti a budou
„řUtavft vyjížděli
'
'pchti e ve Washingtonu
Sbor komisařa pro Distrikt Co-
lambia vyJaI provoiánf v klerem
(mMÍ jiným( Je ve Wa-hin
tf)nu není továren a prftmysbvých
lfcfodft & již u m& ditriktc0
dclli al)V Bvé chudé vvživil nroto
yvk ftrm4(ln Rftvlin hv ' :
la od záplavy Washingtonu kteréž
4 ~ I i 1 J "I
nerafižo EpftHobili nic lltJ utrpenf
m fíkl jjm (tamým Kone£nfi
upozorňuje že zákon zapovídá že-
-r—
_
íákona budo musit být Setřeno
'
(Jeneral Kelly a Jeho armádu
Armáda nezamčstnanych dorazila
do Avoca la Oeneral Kelly pro-
pustil Col liakera a celou jednu
četu a sice proto že nebyli poslušní
tán odebral so na lože aby siodpo-
činul Týž cařídil vystřídavšímu
jej pobočníku aby mu oznámil
ihned jakmile tolik a tolik uzla loď
urazí Pobočník na rozkaz zapo-
mčl až loď narazila Jedna zA
PV # S # ! H
Jm "♦řřfl( fit „ j Jín-ím
a ri#lpoi"h!itit( " f h
ft h4 loba ku př t# i Htfhlt
KtHiirtSÍ" Itlfg So Omah řli
At mA'14 1 ijt 4
Do 31 ďb!% d iřítil i iffřiá ll
I ''iiy d l -w„-i k 11
relpoéínuU % vy liU ni druhý
do #pl rn ettfi #vM d i Wsh
ÍnjUnt't A ř mHI o-l Hi4#ř'
twiMl (!ilil mftuý fnft rt
rhll aritiá Ij přnpit ll Uu-l ne
pUtl ( (elita Hljt4 kotil priVO-
id l'ney kinl pr ij i fi ťfilkoi
by poinil v prtpon-m v lo
armAlf Mjťiý nnkl pře-l prpo
ftiinVulu klobouk p propuntil
vlak pov-iy iiikxliv a Uk gnerAI
lipUtill muifl fi ý t ř - ctlé MtchU
Z Cinrínnati vjrtil tého! dno
"col" Calvin jenž velí silo člením
armády i)e(mrtnirých a i Mu
shall III "gen" Fry co muži
Z Portlandu Ore vyšl i thož dno
600 mulft v 13 celách Hnulí lo
j-k vidf t rad si centu nad oť kázá
ni vsudo a ve Watbíngtoní již
mají se u:f co připravovati Po
ulanee Uoen s Minnesoty podal v
dolní snřmovné resoluci aby ta
jemník vAlky byl poukázán postara
li s v distriktu Columbia o místo k
rozbití ležení a ostány pro veíkerá
orgmisovanA tčlvsa dělnického li
du jenž by do distriktu toho zaví
tal jakož aby pečovAno bylo o to
aby prAv jejich jako občanft bylo
dbáno a oni po čas jich pobytu
chráněni V předmluvč resoluce
se praví že řady nezaměstnaných
občana táhnou na Washington aby
upozornili kongres na stísnčné po-mí-ry
nynější a odpomoc bídé té
Jako občanům zemč této melo by
se dostati prý slyšení V Dostonč
když dne 22 dubna křídlo armády
nezaměstnaných chystalo so k od
chodu z místa pod vedením "gen"
Fitzgeralda došlo k výtržnostem
jaké od "ctihodnčlio" uiřsta Bosto
nu včru očekávati se nedaly Když
oddíl armády táhl po ulici byl na
paden rozezlenjm lidem prapory
americké prapory byly mu vyrvány
a na kusy roztrliány Kdož ví co
by so bylo stalo nebýt ducha
přítomnosti vfidco téže jenž ko
nečnč dovedl ji do Hcdham kdež
pak přenocovala
Co í íliá pan ťlťvelaiid!
Praví se žo president Cleveland
jest náramné rozrušen nad tím Žo
armáda nezaměstnaných táhne na
"JFashington Tak radil se o včci
té a nčkterými členy svého kabine
tu a dne 22 t ni konečné povolal
k sobé i cli é fa policie majora Mo
oreho Výsledkem tochto porad je
že president vydá proklamaci již
upozorňují se občané kteří chtí
zjednati si přístup do kapitolu že
musí dbáti zákonft a předpis! v
tom ohledu jinak musí nésti kaž
dé své ukvapenosti následky Po
kud armáda zachová klid a ebovati
se bude dle toho má se jí dostali
ochrany a práv každého občana
vSak zákonftm shroinažďovacím
před kapitolem a o parádování po
ulicích musí se učinili za dost
Každý přestupek každé nabádání
protizákonné bude nejprve mčst
skou správou potlačeno a kdyby
tato nestačila vláda včci sama so
ujme
V Chicagu obfsil so podomek v
kostele sv Michala Michael Jablow-ský
I
r
r
# -
l
i'
ty
ř'
i''
V
t t