Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 11, 1894, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í
I 4
i ' l
tf ''řjii"iii4 '' l4M
f ll#ttf - ř tlf'f t i a
(#ňf l '! !!!♦ f f i ty
t f I t#to ř't" I I bil nf
''-tlÉ _ _ I 1 - i - I _ I'
ry-tf 'Iři' T r l l
1 ' ifm ik f !'
( ]' o I n 0 1 1 ! ř
fKJfíM (lil y ří# t }
j "! ti fnd l ťk f ! #11
ijob Jl mí:) f JřU i#
'iijnl { A y f r li
jfl fM-ř !t iř{í'i' 1 ř li
"k I um í ( (s Ir-iíf f ♦ -UiAtft
ní 44 Mdil k ' 1 1 1 J
! Ikrrn t-r A # St i j h {
♦"Milí $Uít„h l'f iV
1 ii i iíii
irUmf fřiíMtiM"l' ď' Ní i
1 1 rVl Xklt -i 1 1 1 ' iřř'
tf J'hii r t ř Á - iv i i
Ilff tjfi I- l llljl
( ílfáhf fi tíi-S li #4f t ! "' 'm
j%I phlti tl( j 1 ofUo řit
' Twto fifo In ilí 't Ji I J"t i'iifi i
Jo I 'řiťi tl&ltjiftitt í i i(i '
'll ř4 i llkíí j)t ji'r ji Ifil v
'# řlllllr ni intl kt
fl Jřlití I !k'l II i i
4Ili V'J (( #'lÍKH' ílf Ittí
-'kn #iAi"
V i Tlm tnlhf m i-tt mfřřf ti
l'iotiltif řf ki ř nl f # 'l'ln(íi
Hiroffi Uk rMm jft a i(rk)
)Jm4 na 0j'ří' llnoi j ik rái t %
rafitnitatflc tiki "lit ki j l
I ft jklro xllii itik) iilfiř ji t
')ikvM uiiřiiíiu linutí ft niin i
t lti(lio j t it fi ( itukn] riiili-
on (i ilřlnlkft a )rti n:ij v li
k ďt jioft k íil!ilin'm j t)fu
ltkkfm úkiM-m l)l' 1 j i-t i rjI
ilfiivání tiurn namř !iiiní( l r
aněitn!ivauy fi!í Iriliy ť I
jnejímt f ík-ik i je2 It'li ť-toti
Jl)b6 Ktrany řtťll íiily mu lu nv
ijlftvoily jtflna jrý undeoí uuIy
hnemélo by o ukutkctn tati a ilruhi
atran% ojí-t totí 2 rcri-ivcroví lo-
iAixovala xa jakým un Ivm u jnč
'jnllenl toho lř li Nthyl
iMieba Jáilního tiáítilf ru-byK) třl
aj jtrvcjirolitt a rnrzačcnl nu tlóluík i
Aipa vtajum jaitz nijinyi n tnixiccii
kt'nde itávky j m h v promlu hd l('ju a
f I f !
[ Zřftenci vyhráli ni cIó cAře !
IŽa]o8t jejich hoiuIii j)oláni aby j
poranit řť(j taniyMlonym KUlcnim
TOídy jako činem iioopráviířníin
byla Houdcom Caltlwcllcm uznúnr
'Jako Cťta nejpMhotliiřjíí jakouž
iělníci jen naHtoiipiti tnohli uitka
s _ i i _xii:i
s jiue n lín iiuiiiuiiu miuiiu i iiiiiun
„ireceiverftm po naležitt-m xjiíířnf
'akt aby rozkaz ttoiulce 1) nily hu
řjl)en2 přeJ neilAvncm byl vjílin ni
OHj)řch rucciverfi tcly na niilžení
f {nzdy byl vnat rjét OJ tó loly
fvj umeziui oiaK iaio h projtM
jnavala bylo patrno žo njciůvcroví
nebyli sto vyvážili dflvo ly podiva
v ió dřlnictvem Poukazovali míc-
j ítálejia m'Utřn5 pomr-ry dráhy
" poukazovali na t0 e úřední
'' ustanovení rcroverovó mohou vo-
I 'fikeró itmlouvy dřívřjSf uprávy ru-
- Siti aneb obnovovali al toho ne-
dovedli vynvřlliti když tak Spatný
f idr&ha rnéía a má obchod proS žá -fjVdali
oni páni risceiverovo pro sobe
ýjtak veliké niiiZnó tak aby
práva dráhy v neutřiciiých pomř
rech ne nalítající přiíla j5i8 drá
)j"íe nežli před odevzdáním jí do
'V rukou úředních vykonavatelů Na
''jedné Htranfi — na tUdnietvti ehtfli
v IŠetřiti al námi Kobo mínili přiditi
jTah ten m jim ani před Houdeem
VjiDundym nepovedl afi od noiidce
i 'Hoho vSe očekávali io d&
$j Soudco nechtěl uznali nazbu
'inídy jakž ji receiverové drálit
j 'připravili s několika příúín Za
♦i 'vé ponžvaS nřkteří receíverová
"( lejsou nikterak uchopni k tomu —
H kompliment pro pány již chtěli
i v o tak důležité věc i Za druhé
#i lil it li řod Jpitt!'i r '! k
I ' -i !y AI lilt to #f á í límtlj
o u itti if t o lIt j dno
! '"'il i Hll h"'!i ji i
MU( ril lf d tit-fli
11111 křf l mílou! t
hr jfí'0 !ki!o síitj hki-
řmi ml Iti íf by ft fnt o ifM diť
iH' pr iA jik 4 ' I
#'( riř' !! ftt I -i )í
f t jrí Mmf id p' filofifni
♦ (ibfffi m'itf k-rl dř4' i by
h niifhti tfMl ltt
KOI4 #'ř tikf-bt "l d ftf '
t" tl % lff jM dlr lMIllt Mt
i
a řU I l i i ttkt
luiif i ritrf 4 bjl M l(tt
i4( ( Hi 4 k n 4jM it4
1 i ílo )ílirí nMMi
f ř dfihy A k rff
p -t mi $f t If tlím
#] ?! ícUpII f lih 1 imI l'l
k ! ř- il t4jf p!ňt mí
ř''t tV# i l ill líybí hf fií-J
!{ i rin l!iťtí k Ij by d -
i'"' " l " niil r n lí j-1
tl př aby pf dtlrd i d"th po
f4lM dMl-$ r polily m
k#rA fttM p'J '♦
Mniy knf dnlr anb ly
fk pkrř k„ Uh
i
ihi n i ! iijm iini'an
lírll r vikfiat lv I Mi-tna
jin ii iWflil pr4vy U hftíi- ři"ř ""4mU "ukí""1 úMti ?ý
Milí zi privy dřltelil a t-roto 'dik pyy HuAloku Kn lrotl
ba inídy tna zft4lMi takou Jikou
o)ltdílM' al ia liřktcré nepatrné
iinny
i iiii iiii-iii n'i m ih nuiiuiniiii
m ní tolik por6v jako v honpidář
rlví a v otázce délnii ké pr -to v
V niJá lniu od řítvl knllurním
riižádnem odvřtví lidké íi"roli ! hlavy a obUJ pfi pol k4uíf djchAnl
im ní tou mí rou ptMl rovnávají-1 ni ftfíi„ nMnt Htav ji-ho n
II mírného a iřizovadho vlivu 1 ilm 8 hhtM „ko
mHÍopalNH-ho or4nu poleíno- tl€jW „njif „nřlf „tekUn0ll
- úřadu jako v Mmto rej j Jřl)k( r
Odtud proo rozhodnutí nondcu ' '
t humnové Jádali obeu královédvor-
(-iblwella ve npulkovein ttouilu ob-
voJ„lm takové důležitosti nabývá " Hlru bJ "vó iKtí' W
a jet nkuteíně významným Vý(d Jř'ř6 "í'cnoBti vatřlc do
znám jeho oHtttnfi vyznívá s ko-1 Jolrvttl mohli do 1'eAti Z nemoc
neúnýf h ulov rozsudku v nichž nicn bleiiHké na dotaz dr Moravce
vyslovuje ne nadřjfl žo na přifitS t"kíljo fy-HÍka ?ořla telegrafická
veíkerů spory délnictva pokud ' '"áva Že tam není envedeno lécní
mzdy zejména ne týče útočiité bu-1 dle I'ateurova upuHobn MřNttká
dou bráti k jediné rózamné a rada Žádoť odmítla pravíc že po
t[rávnó cente zákona aniž bylo by J Mlžení nejxou přhduiiníky obce
třeba náhati k náfilí a ku Hávce Občanka Fleglova ila pronit okren
mnohými nánlelky provázené I ního hejtmana aby dorozuměv ne
rento případ jen případem vňd- j hjhtodržiteUím ii opatřil aby vn
čím do budoucna a bu le d-ginta
hIoiižíIÍ v mnohých dťluických npo
rech h zaméntnavately za vzor
Dokazujo ho jim jak zdánlivé za
pletené a vážné npury dají ne nriad
no roztnotati jen když obé wlrany
pnutí Ktranou umínČnoMt kdyi roz
umu dají vlúdnuiiti a jediné tou
vedeny jsou Hnahou proHpčti nejen
Hijkňm vzájemným alo celku vů
bec Rozhodnutí to hlaví před
tváří zákona délníka na rovcil ka
pitálu a jest jen a mflžo býti na
pronpčch vztahu obou
z Českých vlasti
Rljomnl uniiursitni studující
čeítí 1'rávnlk pan Setunnk a rne-j A proto inriky a známé pňnobenf u
dik pan Pivoňka kteři byli v Tábo- kompetentních orgánu je v proudu
ř žiilovúni pro mazání orlíčkfl ale Dokázuli ž v Krakově na památ-
porotou jcdnoldanně proh'á5eni noném mÍHté kdo před 100 roky Kon-
v innýini byli akademickým nenátem ciunzko nkládal přinahu lidu polnké-
fenké univerHity rclegováni: p Se jmu 'chlop' n luviti nesměl Než
tunnký na 4 nementry a p Pivoňka vňemu znmeziti přece jen nelze
navždy Zi dftvod udává akado- 'chlopnké' hnutí no ukázalo Oslava
mický tenát í relegováním má ne po celé Haliči v první řadě ovíem v
nčiniti nemožném záhubné pfinobení Krakově kde bojovník polnký na
uiei ntiideiiHtvem Vavelu je pochován byla poslána n
„ nádherou polským nlavnontem vlast
A ulit- xedici dhlchodi na Jfora
' ' ní nadHtnf bude veiixé vpomínka
vř do německých hkol? Otázku tu' r !
tfll r- i j na bitvě u Raclavio poskytla dosti
to "JihhiVMké Lihty zodpověděly 1
A „ - pouiietu k projevftm neukrotttelné
takto: Odvažujeme le tvrdli ře ien&vÍHli proti Moskalům - tolitio-
přes 1 5000 !
Jhrahota jotruiu o lWoze Dne
21 března dávalo no kilo řemtvého
inánla za 1 zl 00 kr i výSe Kfizlečí yg v Cařihialě v armennkéín pře
zadeček prodával ne po 1 zl 50 kr a kládě jejž polí lil arménnký tčenoo
t)l" kil řnl jffil ritf}r(J
ho £4 kr kjbi tt i r p'f'kř
ilo lil
ri'''r' lin lÍ h't i
''M 'r"M VVřk' ř#řAf
fk' lf' j tiítí J #
!! Af fl mfttttm hj(
♦ lj I f K4!4 p)
jm i dfHa # i'4lfftf tiifí#4
„třiii (MjM lno k ll l oj-
ftfpf„ #třiíh(it írift
l} ltmtifikn ni hhnt Kiitur
! I p M itřftntí d řníl
imi íb MMi p ft dbi
f '
rtk likt lo lif4h d tdtl I l$l
b'l p krrií tr4(k 14 li)lf
i ' i i i _ i i i
" " "f ' r MřM "Mm"'
kíf fí '4tjmhof irf třkl-
ř'5 ' 'H íll ''M
k"'"t di ( řiti ruky f I n tlfm
d4 iifitii(i }# # rp Nitikl
tř4litlk jopid k řjlliMfm'! 'k
M kln( J řni ilM I okl p#rnn'i
IV l trf p# !řpř# o S li bj i%
) íUn p Ji-Jkriii mitrrnt ibíMíitf
kf„ fttnr Kř4l Iu trrra
jtt„„ I M irM)ilt4}r£
It4fhll„!litk lfUM ftii
„ (Mř4(J iUdiAk Klirnloton
UI(i i( JřřM Mif)(ř) t(
I' kul níoik pft Dfibii ilii#
'vykonám % pttva a tu okrint
' tklii Polijf1 ko
dáM l-yia dovolma Ifánu íl mu
až do i lnl okr lékař dr tluth
I Vn ilitií rány phk44ny byly
tralnlkovi U bří prárp al 13 m rit
iriu(Mi ii iici ir p j
jopít dána mu byla d volená
Mlž ti ttříoval ia prudké
ponf
pruJkA liolenti
jtjí na ůtraty temHlló hjl (lo poSu
hkóho iMtavu dopraven Dontalo ne
jl vSak odmítavé odpovědí byla po
ukázána nu htaroxtu obce
ROZNE_ZPRÁVY
Oilavn Kosciuazkuwt Haliči by
la všeobecnou — přen víecky pře
kážky A nejvitňí x nich je strach
HtanČíkft Jo nepochybilo totiž že
oslava tato využitkována plné stra
nou demokratickou že jí ponilneno
bude hnutí jez nyní mocněji již ne
oývá !i!ezi Milopy' a tato okolnonl
velinožné pány kteří 'chlopa' nepo-
Viižuji za bytont lidnkou zarazila
jj- víznamnou linak slavnost celá
nebyla
Krcutzerom Sonáta Lvi Johtího
CImimi H[ri k li I4t p4 i"
kM ilt#-MÍiy O obí dA Uli #
f InřM ku v i lo4 j M#nl bittl
h přfkl I Htnht f tíi
rtt-byl k'ifk'if 4f? Jako r (' f4h
k l ďvol#h'i fy I4n( fimrkí hVt
lk Itbivtft i
'A (Vy ftnantt f i fs řď
íř"ml frfhrhfikífn r jtím wlf
ři uhlí byt i4kM o Alb4-K ( t
ři'difř# rříl Miií rtt til l'rtřoi
af(fiftíotaH ilii napá lil i AI
I aftf ktř( m mni (fit ! rli tu
hranif l HirhU biiva M #bii
tlf4 h j i triřttl řitl Vl4 li
fř((řk4 dařf liU g f fr( VJT4-
[hni
iítli'' ty t tl fiJtmifloH ItfitUtfH
prl Oi'lfiliil r nf f ďik
X li Jho 'ltiii() prtéh'1 tli I
„ mr4-~s7l byl pJJrři 4kU
aimiltnoti Hfbk Jibo 4ťi
h''i j##t } Hrloko i(kat pfo atol
ře ll'iko Iftnítř byty # lnh
imhU f4ifiy tttotmf b)l
d ui iaa řtfní ř A dur ba r 4r
dl itupřii jho i ll4oí třiiiih
byla iřfOfijifio4ni a k váb pří
pravtna I'řbyt k tt4inlho roipoA
H obn4t I v tMi Iftfi b 1 milionů
frank přra o r 171 l-n in4la
ta milion frankt b)lo rtakoit) i-no
atřiliva V obřu IkoUtvi bylo iří
ii no í (yrnnaíí a 80O národních
4kol Vq l(itié tbti ďivat Oaraianin
kdylpotiěms mpredAiky (pokro
káři) dotl k velu líei hno ifio
řit a iniéil al poalét dofi dl Hrlmko
na Hlivniri
ttuttuhtryho fVi V $dftu fhW
17 března mři nový minUtrprenídenl
anglit ký KoHMry v Kdinburgu řeč
ko 6000 liberálo thromáídéných na
bure obilní Vpomenuv vřelu od
tou-iih 0 i l-tona prohlásil Je
nedávnému jeho výroku o Irnku po
kládán jiný výklad kterého nudy
nemínil (Jo minii bylo: Máli hýli
namonpráva pro lrko zavedena
dlužno převédčiti nrdc anglické o
její npravedlivonti Na tom trvá
Ovfiem nelze prý jdeli o veliké opra
vy čekali až převážné větíina po
nlancft anglických (tedy mimo Skoť
sko rulcs a Ir-ko) ne j ro ně vynlov'
neboť by ne nikdy nic neprovedlo
Také první reformní předloha (o far
nich radách) byla přijata jen irskými
hlany Ronebery tudíž podává Irča
nftm i na dále těřínnká — jablíčka
Neboť n rozdíl od (tladntoua který
děl jentliže největíl a nejblahodár
uějftl opravy v anglickém parlamentu
mohly býti přijaty větňinou 1—10
hlaft že vaditi nemůže budeli imká
namonpráva malou větíinou přijata
Ronebery tvrdí že ne vláda nemaže
zabývali otázkou tou dříve dokud
nebude pro ni větíinav parlamentu
anpoň lOOhlanová aneb dokud vělni
na nnglických ponlancu pro ni ne ne
vysloví U Ronebery ho tedy ntačí
pokud jde o Anglii ku provedeni
npravedlivch oprav větíina jdeli o
Irnko nestačí větSina pro npravedli
vont Irnku potřebuje Ronebery vět
ninu anpoň lOOhlanovnu NejlepSí
to prontředek nepříjemnou otázku tu
oddálili Ronebery jak zdá odkou
kal od hraběte Tanflfa jeho taktiku
Jent ale pochopilelno že i po tomto
edinbiimkém 'výkladu' dřívější řeci
lord Ronebery těňí ne dftvéřo jen
jdné čánti irnkých poslanců nikte
rak ale vňech Ve nvé řeči prohlásil
Ronebery že budeli i Skotnko žádati
pro nebo větií namontatnont on niče
ho proti tomu míli nebude V ny
néjSím ranedání buď ne jednati
hlavně o předlohy Skolnku a WVenu
věnované Předlohy první budou
předloženy částečné k dobrozdání
vý biru "loženému z ponlancft skot
ských Konečufi dotkl ne Ronebery
l otázky horní sněmovny Okolnont
le horní sněmovnu jeví odpor svůj
vždy jen jdeli o liberální vládu a
liberální návrhy jest pro stát veli
kým nebezpečím Liberální pairové
tvoří teď sotva desetinu horní né
movny
I 'Imi iitftf ví
l biit4 tl I l -li- lllf V(#
flb hOV ř- tik- f p J jt
K4U i4fn ki i ll iki ff
Mlo r likrfa l-řoi4 Nf otlki
' í'iřř k( Jřii(i# H'otf
11 N-i ř'„ÍMř4i('-„j Mj#
h i M mtal jil mn-Mot
Mj'ok'i fifiii f #4!hm tlf
'♦k j"li N#iiiií jrr# rf iytfřií
t o i 1- pan Kř4l ! I %tnfi)m
'tnt ' ř'o p f ai-ka tfUi i r4rl
flu j"i tobi dkMfi Ni
řfři ffiiií J i i kl #4 jr4ry
fMky: it hona a i#
Aitřl Mť rí a í!ř tít)- A ifia
♦ I tln if!{ A li i 'o Nir
b t říl liiU 'f# lblhiín !!
I--IIÍ K iih 'fU íImi n itrlal
Kijiín Tbi ! ř Ibhcrnita
1 1 Taii r nn I !)# iiriii iililUJ
hif Htaf-plutn i J f„ia
I nífrftil 1'yeíij lít 0'ttk ty
plnU ilrilimaf mi l hřmi art Voíra
plnil a UfiS é(! i 4láni r4al
pod a ti j p!„iti dojíítajnt
ii rehkr iiim) k úkoii lomti
plně piivoUného a pro na lnt
Iť ]' dimirt Viim alujl hf fok
Ihi taj Nář Vybiitii p { V
Miikuvk mi Ho r řt Číla
na ukázku mAIoii holnft t larmt
— Ml řlrm-ml r iljí if„Ji na
hrát Sni i Ui-ní naklMíní aihot4n( a
ktííril U'a Jír-lnf i„íti iatulij
řlnna liuden Miihlimry ('( t ťlrflli
la JiM oníinka o nutirA v tomto
litu Firma lato vyríM viilm druhu
troju na nklíi n( ina vyjma na arrtif
a nal'í e v ntn hilu přn řttrt atoletl
Vjfrtía ' htn airojft Ji st Jli b peclnl
lnu a illo nií iiíyAlrvy v jirh tuviii nA
ouJíine nioliou vinni znkiízkiím do
t íll Továrna Jirli fít l na íio inni řTer
ip jmmJIuIj a vyr íbl ae v til pfea JOfl růz
ných druhu ttrojft Jt to sKlctilÍTÍ
firma a pak li mVo potíelnijete t tohoto
oboru dojíte ni pro nczniun kter ao
znsvlí zdnrina
PraildeliitS jízdné do Cilifomle
linde zavedeno
lne 15 dubnu
Radii jtiďte než bude pozdě
Nynější jízdné po Uurlingtonské
dráze ohnání %'1Q za jednu ceetu
13550 tam a zpět
Vne první třídy — lístky vlaky i
čas
Městská Kntková úřadovna: 1324
Farnam ul
iii seno
jitou ty ntjUpSi
My vyrAlilmo vt
co druliQ a byli
Jhiiio y oliťliiidii
ill ncA ktr-ráko-liv
(Irma v tomto
olioru Abyttte p
chlípili h uzriHlI
co vyrAliímii mu-
lM bíic mlt ita kntHl
Jcilnutflu hlodáni
LiMiilen Maeliíiiery Co Faiukield Ia
"""R0CKEÍT prací stroj
otvfilřll s liýtl nellouílm
f I no vSnh iloHiii] v trhu
í m''WI HuCiino U yyiMro
a to prAví luk ťlntS Jnko
na vhISo
I'1-te o cenu a popis
KockťrWasliorCo
ťOKTWAVNK IND
Dolirt podmínky Joilnatolftm tilkh10c)m
mam)
vylétl Jluta a rychle
neduhy žaludeěnf a jaterní zastara
lou zíti pu nechuť k Jídlu ziivratř
mdloby malnril Imlestl hlnvy
žloutenku o&klivonť od žaludku
fcaTYýteěný pro ženyjJJ
Odstraní ukvrny a olilliVJe navříuja a
omlitujo ( en H ctfl
Xn skladě vovsofh lkárniirli
Žennké nemoci
bily tolc víi-chny nepravidelnonti
meitířní olitle před porodem i po
porodu zvhíAtň puk pil změně
života vyléčí vidy výtečný
iVí UfcQilfcirti
LOUDO stroje
Slip
utíd :i Á
f