Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 11, 1894, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
i t
1
! !
í
i
j
- i
- í
1
'i
í
i
i
u
i %
- 1
'" 'i
1
S
V 'i
I
7 Í
'i
HEBRASU
— 'n vaM řltíj l4U pij
tPt Uiolnf iíh'í r i
— HIM riin #1M fKy!k A
d#ekf
— V UmI f 1 r f nUI M ♦#
tJ#! ikI#Jf iM ' řhtiy
— firmeM f ko! Oflrn
ťijt lttVjif k fk (' ik'fi}
— Pflbytfk Ntfc 9
tmlt4 N'trsk CHy vjhM t
— ':ilTrlitmh il f '
i(U {fi JI I řm Nřn- řf mř
lftřy fSntth 1171 Mil
otJUot td vymluvit l to byl
CVh 111 )
— Mott f I dráhy Dul-!
Cil 7 bM útrý dua 1 dubna
Cimf Jíid nakla IfiUh lk4 (
véna a flai(l rnol lt
Mimi '' ull O K M
Jo HmttUn " fiíl JI'ítmn t
linou 0 hl Zt r lni ivolni K K
6 hoj rino mii Jm ojít % 1 1 ý
obtň Shoř-! tr!k4 kolfij nj nm
f'n Tom Sluw Obřfi bjl h-ki
chybné niobii I5j! kolné 1500
tun tn r liaKk&oh ft hučelo k
Itk dná — Pan Torn Vrba oteře!
groctrol obcboil ni proti ímínA
roté líkirnř — l'an Jné-k u4
fftříen j-řkný "Diliunl HaU" má
▼ ečui fl ulolft — J A FiaU bďle
mftí a!ooa rai na svini ntÍHtř —
Jan Fllyi npravoje mfstnoxt co )
p Jo Sedláček — Málem byl bj
vybořtl Operní d&m j J Jant-clu
v nobotu dne 31 března Nkl
polonii kus želcra na elektrické drily
di jevUti u okna a řelero ne rozpáli
lo a lítaly jiskry po jevišti a plame
ny šlehaly Oheň byl vSak v řa
zpozorován a uhaSen
— Volby t Nebrance odbyly
klidní V nřkterých méHteoh jed
nalo ne jako obycejnS o licenae ve
TřtšinS jiné místní zájmy rozhodo
talj V Athlatd ValparaÍHi a
Clarks starých bafitách prnbibičákfi
svolena tuřMtká rada pro licence
V Braínard zvoleni A PoSvar
James Uladek do mČHtttké rady
V Crete zvolena celá republikánská
tiketa pan A Drdla mř-Mti-kým
klerkem Ve Fremont Iíantingu
Plattsmouth Lincoln a David City
zvítězili republikáné V Dorchester
Geneva Havelock Tobiaa a DeWitt
nebude salon 11 V Odell jednalo ee
o licenee a rozum zvílřzil nad funa
ťumem V Ord zvolen probičácký
mayor do mčfttfiké rady zvolen kra
jan J Beran V Ravenna zvolen
radním krajan p J Simon Ve
Schuyler zvolen mayorem řep Mc
Cloud ontatní úředníci budou de
mokra té mezi niruil krajan p Job
Šmatlan pokladníkem v první war
dě zvolen p E F Folda radním
V St Paul bylo odevzdáno pro
licenee 147 proti 141 hlanfl Joef
Kotek zvolen radním Ve Verdi
jre zvolen radním krajan pan Jotef
Maétalíř Ve Weston zvoleni za
radní krajané Frank Hakel a James
KaSírek Ve Wilber zvoleni pp
Frank Janoucb Jan Zvoneček a
F J Sadílek do městské rady Ve
Weot Point nezvolen iádoý ze tři
českých kandidátů
— Ve čtvrtek ustanovil president
J F Shermana poStmistrem ve
Wahoo a Geo C Sen mel ta v Ifam
boldt — V Sutton spáchal samovraždu
kovář H W Cook Otrávil se
laudanem
k 6ř r lřái H M kf#fá
"lkí ř iklll- f thk H lM"fl
— V#kik4 tM Nť f
Htii lor !' Iu I Ti !
imUna a 4ylky lim AwAktUi
ht I i k f-íUy l i 1'Im
— V# W#f tfUn f jl in
lfk M 'kfb „lláh
k líojť II filif i N'k řt
toíl Ijl j řif!(ífl
— V O bj! 'Hm j ř
tí řiM! i i Jl(i kli In k
Ii lft' p MWlf íMkt li
6 bU { I i I' I-'
— i tr#y Ytt k'řf tl n- ikt
fi !► V Vtřf 0f f
N'oř(h Pl tMf f fífftft I f
Vihrtfrn § j fjii?n
— Pf Fff f- lliří' bi I# ít %
kítnt řlt lfi'ff khtit
(! v linw fl
vtť h jr t ly Iři4'n4 utif #v
— V ř n fnkl joJií
StífBÍfktH 4 Jí n Min d t
jf l 1 b i l y Ztrát nbniil řr
— Pfl llibíl'v4 I r Urit ř"y
f C!ín (' y bonini ni!r 1 J( I
ittjitJ Ujk Ji Cibulkt
Fřit Ku'ri J Hturk Kraj
ký 1 ii"('n i I i fi ( jolio
dubna
_ Pan J Jrrrnii t UVt Poiut
obdrířl Ktř-jiM b!i svýrn j řtti
nlkrm ihfíTtm Ji-ntli tarnfjif
ProgřM iiř-ií-řtiij- lIjr rizhdni
tnito týln WIihii o rávod ktrr(
t obou rrá zUtat vitřzm
— Jfdn krajan u Milliin má
prý úro]u pM-nic % tři roky ve fpý
cliareib a vřtiina etaré prý ji] zka
lena Vť-ril demokratickém can
pitom I kdy! zv"'en b'ide Clfi
Und presidentem bude plenice pla
tit dolar buil— ale marní £eká kJy
a slib len splní Čert čirlu viř!
— V Exeter byl zvolen jeden rad
ní pro licvnse jeden pro prohibiri h
oxtatriích 6 mělo Mejné hlasfi Koz
bodnulo mezi nimi loretu a sice vy
tažen náhodou jeden pro licensu a
dva proti tak 2e bude Exeter mít
letos opet prohibicí
— Cujler Schulz který již jednou
odsouzen byl v Grand Iuland J ro
vražda souzen byl poznovu v St
Paul jelikož vrchní soud mu nově
přelíčení povolil Porota uznala jej
vinýrn vraždy druhého stupně a
soudco "dal" mu 20 reka káznice
— - Decatur dopustil se jistý Sylv
anns Halstead nemravného zločinu
nasvél3leté dceři Při soudu vy
váznul trestu šikovností advokáta
avšak občanstvo jej mezi sebou
newtrpélo Minulou sobotu odbývá
na schftze a vilnlku dáuo 15 minut
času k vyklizení se z méta Ovsem
že nevyčkal ani celých těch 15 tni
nuL
— P Jar J Draský jenž studo
val zvérolékařatví v Toronto navrá
til se minulého týdne s diplomem
opravňujícím jej ku provozování
prakce P Draký sdělil a námi ie
zůstane v Salině Co a sice bude zdr
žovati se ve Wilber h Crete Máme
zde tedy českého zvěrolékaře a hle
díce na přicinlivost jebf doufáme
že v brzku co dobrý se osvčJcí a
všeobecné příxno st získá
Wilberské Li-ty
— Z Clarkson se rám p(íe: Je
likož v méslci kvřtnu t r bude to
mu 40 rokfi co nase Jednota Čes
Podp Spolků vzala vznik a ten čas
dobročinné působtvAf vzrostla v tak
mohutný strom čítající 200 vČlví
(vzdor hanobení kneží katolických a
jejich přívrženců) hollá fťíd Západ
ní Svornost čís 144 Č S P S pa
mátku tu oslavili a to dne 13 ho
května odpoledne i večer Dle
frogramu bude slavnost skvélá snad
epsí jeitfi Clarkson nevidélo —
Těl Jed Sokolské naši zemřel první
a nejmladáí člen František Lepša
lo řJh tHiit h n k
mí K filif oktt bfl il
řnii fiml fn'il al j'nn
ct'Vfi n lf f tií § i ?! i ( !
f ()mt 1 řťil mfflřif l l
j'liffýw tjrfiřffi rll(t tiim(-lt b
Míl p í'řirl lf#řM
lir Klil I l lltdj'! t ři!
tl fht f rt n l# tM jiw e M'
vs svlii mi j'j t('# nfÍíilř
pMn př'Jf ují pin i lftí r' j
MjM-tMf #fiMf Ol irk
— Tft' If Ink I í!í kl fc '
fipfhitnt tti -Imill l f '!
IsOl Jir it„ n!n4 sbtiki)f
itk ttkmrt t yf ' Unt i IHiij
llhf irt litb V lf ii h
-yl lf'fi n tktfijtttio tKt-k-t
'( p J itciior1 V f i
řlrit rh 'ii I nt ♦ ) f iífMf
fff w I t ( r r ( řHl tlř
Jítártl vliti is Irl á'if 4i ! řt
o!íif Iřřii artitii a j 'i #!ii# M
kl kfltp'IrlirH 0'iin'h( tl
t bf! f JiJ t i ý n f-tt
likovj Js ido 4í-íji'i fti
bilipj V d rt i íj kiH a i
tMi 1S Jt íiíijf-íni Z !!
! Mi j S i k ?# 'i)
MkH pfloffitá po hti
etvi k j-jl ltVřirif ZiMtl-!
t'( budí OVÍCKI viídf í fni1! peřoř-
iiot ji-iikol ti Jt p'pri4 t tťtu
mí #i rl)íu! ttkv4 byl ttřir
en llvla pd4'ia jíl U ff krm
víik hyr(ien k ip kojrul krií í
ta kteřé pJ l'l' irketrií s ni l
Teti jim nebyl poplin a odbyto
joii# vyšetřováni před I í-k iprti
"malttým HennUriem Vík dAka
ty mnrdté byly pipIkni'i bttti
Hitolimu pokytniity Nepochybní
Ie doufal !e i urovná a mpi
mme a In tu bu ! a rntixit řik ro%í
tí k církevnímu soudu který by
vzbudil velkou poomt n pohnrs"
ní a proto slíbil le se sou 1 odbývat)
bude co nejdřív? a mezi tím přimel
biskupa ku slibu že n lpull i zs[0
mtne a nebude dávatt příčiny k po
horšení Viak biskup slova tiexplnil
a po nčjakém čano dal uwřejniti v
časopise Amerika v St Louímii že
ničeho iiexlíbil Mezi tím někte
rým knříím které dříve suitudo
val prominul jiné ale na důle pro
následoval A slíbený soud pořade
nepřicházel Konečné když jeden
z pronásledovaných knčlf Corbett z
Palmyra nemohl déle snúíeti co po
važoval za bezpráví se strany bisku
pa vzal útočišté k soudu 1 !íhU tip
jej již nčkolikráte sesadil ale jedná
ní jeho nedoSlo K)tvrzení a konečné
mu zabavil peníze na banku Přeli
čení v tomto případé má býti odbý
váno dne 18 t m a Corbett chystil
se že tu u soudu civilního odhalí
jednáni biskupa když nelze soudu
církevního se dovolili To snad
přivedlo hodnostáře církevní k ji
ným náhledům a knéžtm sttjhoit
podavším pod tl arcibiskup Dubuq ie
ský Ileniiesey oznámení Že vy
slechne jejich 'stížnost" v Otnaze
dne 12 t m S tím knězi nejtou
spokojeni a ohradili se proti tomu u
arcibiskupa i u hgáta 'dovozujíce
že nechtí žádné slyšení stínonti
kteréž bylo by jednotraným nýbrž
že požadují církevní soud a řádné
rozhodnutí o stížnosti Protestují
dále proti tomu aby se soud odbýval
v Omaze a požadují aby odbýván
byl v Lincoln kde mohou se jejich
svédci dostavili bez velkých výloh a
ztráty času K výsledku hledí se a
napjetfru zvlášté v kruzích intereso
váných
A zase oheň ve Schuyler V
pondčlt večer shledána maňlal F ('
Godenschwagera v písmenech Olw-fi
byl uhtsen když způsobil za $400
ikedy která není poj ií tíná
— Devatenáctiletý Chas MoAnď
rew syn zámožného farmera přišel
o život v pískových vrších 10 mil od
Ainsworth kde byl na honé a náho
dou se zastřelil
— Obchodník líerggreen ve Fre
mont přižel o Život v pondélf Spadl
otvorem pro elevator ve svém krámč
z druhého poschodí do sklepa
pádem zlámal vaz
CESI V AMERICE
t A !" b d 'itslkH
i Hji í u 9 ťťi f wííf! r# t
f lf4t o lit-i m t4ki
Knjtit V OiUi i ni'tjf
t pr # &n btl J lnlki'tr% nt
j-J I II i f fiřillimí řith
hni -1 i triiil O tik i M i líii d
yt oM jl irlJt l lt 'k ti !
ť l' l ll ři I ftrtil iiftl Mtřlíi
1 1 iíi'# inkk r í'ii t o'íh -1
a ti kfk
T fi n hi a i ti
l t # n t 1 ri-nt S4 t KlHíi
!) ÍVt f b 1 bjl ln ! ) f
n i I ' J- i lrlfitfi křt
k'r piřf'V k lrii
tlii In tt in ulllil mm Jfi
1 1 rÁ'- h t r I btl v !? W t
IM t II I I' I ' ili hl Dik
n i p- hi IířkÍ' M 't !
( Ii'i Iíbi řn'i# ubifiU pe
M i -ř K#l ťh' d ftt '
n I iir if ! i nřl Ví"
b- tm tl #1 (' } 'iťlKit
hlt lnj h f ! ii~h rn') iirkf h Jifi
lltvr(irk llrtliHl byt přel dí
fu r"kr IS itířř (" a Hrm l ř
C v Nb
V Detroit Mi h bi jři kon
i-eřtu v ťwieřilít ('bnrrb břiito
Ml HiiUh'tt kvartrtťi '' iin'h'i I i
♦ t pmlnlneí byli fi(U přivedu
ri ď takovího tu lí' n' l J musolí
btidebnli i itvkrát rpakovst O kl I
U- t privf jeden lit! "IVrkjpuj
rofnv-Mh-kjmi livly — poví'ka pd
kou llmrioéMtá j t plná vátié a
nnjlýi h eilů k lyl tiáli' Injn kli 1
lltieřil a tkinrjií vánl jet t tiÍ
tm ledního jetrít v níl trradlí
vůk lni krajina Toto ilílo jmi
přtkránou hudební lii-nf tik zají
rnivou jsko Veršové báné Switibur
novy a její sloh j-ft tak velkolepý
jko TetinysonAv Jet to ve sméru
bu lby Wagnerovy a účinek její J'(t
hluboký Náš klub bulebu( zihIu
buje uznání že s touto znamenitou
novinkou nái eíiiámil''
wt Marie Haltova čeké dřvče
zitměrtuané co služka v číslu 145
i-rvní avenue v Cedar Uípids buď
St a dobrovolné s cizincem po ulici ve
středu večer aneb se jí vnutil V
každém případu nle má příčinu lito
vsti toho co se událo Chlapík ji
učinil tie-lušnou nabídku kterou
ona odmítla Po té zacpal jí dlani
ústi a chtěl použít násdl aby zabrá
nil jí jiti (Ořiift ZúpuKila a volala o
omoc co přivábilo nedaleko se na
lézajícího policistu ale chlapík
uniknul byl ale již zatčen a jest do
bře známy a doiti pořádný Dívka
jej oL žalov ilt z pokuu uúsilt
SI Ara
Fr Smrcina dosavadní po
kladník a vybčrčí daní v Prairie du
Chtěn Wis byl znovu zvolen velikou
vétšitiou
Marie Cepková přijela před ne
dávnem na návštěvu ku svým pří
buzným do líillsboro Wis se svým
irtHtiŽelein Onehdy zaměstnávala
s Cepková v kuchyni když tu ni
jakou neACantnou náhodou chytly od
plotny na ní óaty a vzňaly se okam
žité si'ným plamenem Manžel její
vida v jakém nebezpečí se žena na-
cháxí přiskočil a počal s polekané a
bolesti křičící nešťastnice oděv trha
li vsak pomoc jeho přišla pozdé
Plameny sežehly kužt i mano ne
šťastné Ženy tou mě rou že za krátko
ukrutným bolestem podlehla Mr
tvol její skytala žaloitné odporný
pohled Manžet uhořele se také
značně popálil Tragická její stifrt
vzr udila v cel cm okolí značné úča
stenství D lil
T i f utmr n vomr uiiwcnfwi nlí
K JonáS jenž jmenován byl koušu
lem v PetrohradČ podal minulý
týden guvernéru Peckovi svou resi
gnaci a odebral se do Washingtonu
kde obdrží instrukce pro nový avfij
ůFad a pojede ihned do Huška
Z výkazu účetníka N II ft
Č S P H seznáváme žo za mísío
březen událo se 11 úmrtí členů a 0
úmrtí manželek
% V New Yorku zabit byl ná
kladním vlakem český mladík Fr
Černý kdyí na tento vynkočiti chtčl
aby kousek k domovu se svezl
AYDIÍN Míl '
i
ODÍV
ZAr f fi d ob tkl tm 1 1'
i
koif jřh fřt k tri Jř Mrfaaa j
Ni ítk-n J- ftyal (teý Jiřeíe!1 j
„'nimi a i
Ji KI pr- loj f ihiiími tstki Upfrr { ''
ÍVřii) i IMtotovf idtfc 1 1 7$ stoji f
tlí Vl „ 4
Drobu k tkovný ěki alit 4
kaim'ř tý ot!k tf tuřný přu fl#d I
M dsr ft7t -](
'
t iitk J li ollkl ř
vln'- Vi ni v a iiU 9 rAiný ř
otfn#iti ř-vijml knUtýrn }
'"y tl7 t"jl M m j
Ni H H 17 'o M oo 97rr
mik oblfkv bd( v jl-řhl pn é
k i i t M řti-b tiorttl r
ftejfiivř-t h ttřtfi m' han t hati i!
oly Ht a ) lfQ'1 fltbr
dini řadami knoflíků Ují n
OlfVV PlíOClIIAPCK
!('! r blai k ýi li obleků a krátkj
ni t kalhoUrna je lnou neb dvoumi
řa hmi klifflikA: i rodlváma l iJ
1 1 i itl a i 'ii í iií
V( kombinovaných olileků advéí 1] '
m járy kalhot zsruéeřié celovlnřní t
Pliíd i% 'nni t(t in Ř1 lS alotl i i ':
oděvriiekýeb krtnuch ti 1150
Viimn'-t sí
IIIDVXI1Í
v mšem skladu! Nové zboží ná
dorhátl en d-n Dnešní ceny a onf]
mi před šeoti týdny ae ani nedaj
porovnat
CIIKNKY UUOS TIŠTĚNÉ
HED V A tlí
Nové vzory 59c za yard
Prací hedvábí tak dobré jaké je
může být yard za 30c
Tisknutá čínská hedvábí stojí z
35c yar l po 19j
Prací hedvábí smetanové barv
yard široké 09j
ODliOK GUOCEUNÍ
J'ro i td en týden v$e bude inííe
na polovic tvé ceny
23 Ib pírkového cukru za $100
Pillsbury's ltest 4x mouka 05o
Mínneapolis nejlepší Superlativ
mouka 00c
Snowtl'tke mouka 05c
Dobrá tnoukt po 50c
li liberní krabico naklád rajský(
jablíček
2 ll krabice sladkého hrachu 7J(
Sodové krekesy 5c lb
Oyster erakers 5c lb
Ginger snips 7 Jo lb
White Iíiihhíih mýdlo 3o kus
Lenox mýdlo 3c kus
Hílé pařížské mýdlo 3o kus
MASO J ť
Maso nikdy nebylo tak laciné jaktj
nyní t
Salámy 8 Jo lb cerbuláty 7 centů i
svíčková tíc Bostonské Šunky 7ej
Saratoga slanina 6tc sugar cureoi
sbmina 10c nakládané vepřové 7Jc
sugar cured No 1 šunky fle šunka?
bez ko8'í 7 i" slyšeli jste kdy o tají
kových cenách masa? Vše zaručená
dobré
Zjf" Objedndvkdm poštou z ven
kova věnujeme zvláštní pozornost}
a vSccky te epravnf a rychle vy
řizují 1( a Dod go ul
Omaha -
Mto MM J
I1UIUUU U1UIUU11
ř 1
le -l
jateční
8
i'
I:
1
i:
' 1