Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 11, 1894, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKWOK ZÁPADU ~V
I
' : i " ii
Opratt fAlttml hájinu
I
n in i' n nriniía 'lr'i
f ! 1)1 Mttrftt m
f 1 I li-á l li i i
t wiiirri jmi il Ulil - r ) I ' f)Jřtfy
f alftfi HUhhlth a ♦íItt tfttew
i tířy 1 ťtl in iMi hlř
#n -MH!i atrtMk' p#t 4
tl JI řrtljí l"if4 l4hhff fltftli
at IU iltUfřf ift k(f 4
flM'l rjfif itt lly rulnjf
'nvMI tlum #wfn Jíftířf
ipBiUifdfml # imI t t rit f 'i
i ty I f hí tJUly 14 I
)" ViřgiňU
V l'mt iif (tktnUt
1 hoda-el 4#lil
jlouméfti ' řít ftt#fa i iřjni
t d f Hfli JoÚM f#j
doUlitljaftli tUb fi Vt-r I
ř tljí#Jl4 fiJvfl #ft k"fttll
yAUn 1(4(4 AleUmy iUsJ
j v aif!k4 jk prttl
I íiry!m tyaíatjf trh pdítik4la
í onoho (4(9 riktim( fi fjl
Mliti J#hf JiMlMI k ťm
lVoík ri r Un byla iífi=
'anit hun í m (k aliattfnf 1J
bllde ai t)e!řrk tykaiovati
' maatUta utifny o jikfeh drlv
Jlbylo ftni řrťl AltUm Jeat t
mnntim ohledu ynikajldm tA
1 tem Jilnfin ♦Ubnf oprava jn na
] 'fo## b Jí bude
j £ oprat a voUInl tik otí len
l na Jiha pokračuje uvítáno bude do
Jikta kiMfm úolrj in občanem Jen
potfíenfm a kaldf Jen mnl p
f Umo r4oti pikli iinl m Um
jokoy lby volthnf omnii jo ne-
J'dIivé vcllij tajutfnjr Také juku
Jen o cé lemi lojIou U-íního
rutninl a vb4lpnf Aik jaké tu
ilrokjř i ojraclu takové a ne ji
hné ludou %f!flkyř Jakého tam
iujiStnff !e v onřth utilt-ch kaMý
'řobčan 1-iil oiirivnřn lft V vriH
' - i i
#(bu(]m(ti na{Hítř lfjil jMleIitot
rvy konali a jtovíkIi prAvo avé vo
jlební ie blan Jeho bude uprAvré
[Kií(4n ta tito nové mutavy vo
iebnf uelli když bjla itouNtava
Ur4 HouRtava ta ktcról mnobýdíl
Stát Tennenne jřijal volební
opravu roku 1689 a ada lil odbývá
yly ae tam volby od té duby apt ave
JKdlivřji a poctivřji npíli ta doby
JdMvfjíí ? Zdalií voliči řerné
n pleti tiskali opravou volební íu
amile mohli práva avého volebního
I pooilti a prováděli jej Jako každý
1'jíný obóan tda-liŽ nebyli odstrko
! vini tejména při volbách národ
- 'nlch a kongresnleb? Zdaliž nedě
iloae jim betprávl trovna tak jako
' y"ie délo před tím nežli nová voleb
jrní aouatava byla přijata a tak tva
rné opravy tavedeny? Čínla a
f výsledky voleb ve ulitu TennenHe
V od roku lflsa nevykaiují tutlá 2ád
{ nýcbpodtitatných trařn aby pře
rvři' lli koho o jiném A jakž
jent v ArkaiHau Kentucky a To
:ij xauu kteréžto atáty přijaly volební
"'opravy v r 1801 a 03? Jent tam
4Í anad néjakého třejmého dflkatu
' o tom že Strnoši Jakoobíane po-
žívali ta nové aountavy pravé vol
v"1 noti io bylo jim přáno odevtdati
jí dle vfileavé hla& Hvých při voleb
Ta ním oiiudí a že tyto jejich Hprávne
íjl odevidanéhlany byly i uprávné čl
Í 5 tány ? Veikeré tyto státy dovedly
$l si i ta volební opravy udržeti oby
l' čejnou avou vťtSinu demokrati
t ckon kteráž jak každý prozíravý a
"f j roturnný ílovík na první pohled
l potnati musí nemohla by atávati
Jí nebyla b' ©vílbeo možnou kdyby
vohoftraomné pleti kterýchž vet-
iina jeat přirozené republikánskou
bylo dovoleno voliti volné aneb
[fvoliti dle vlastního jich přesvědče
ní n f ril i i W tii
Jj ťravdou jest že tito obíané byli
trovna uk dobře ta té tak tvané
'V volební opravy o práva avá tkraco-
t I vint u lifnfnU iKtmtt 4nlin lAifali
í f'ubdy když ani žádných oprav
f$ ri"l0 Proto tatím ani v nej
fííjaioB budoucna od Ukových
" řl" #! ( mnAn thbivi( a
j '" rijMf íHfíň n í aA ♦
llHÍ 'fMMjif V ♦rfiUnrl §té
l# jih aj-ft Mjlayil jif
ri4 li ntinf fpMt km
Alilř iim fití Mííilk J#n ik'i
í llM fotili llllk DJ
potMjí tt biM hby j- lrjlfi
dis jilifm $ ft#Jfd (rnrb
Jíl ' lriVř4í# k ll ebjíl p
jří rřflfml lri-ri Mí
fk hm I drift k ly fpft Jsbii
11' ! ftf 'I tt"--k4f MH( tibu
f Id w lJ J#I hfnil mMHi
tUlk-i
K't lrit iU(fl4 mIíh J-tt
tltntml t"i lir n Jrnl ik řift An
i'ť tHlijit J% hojný titi I t#
$nthittit Whi(tl ř-iilřn f (-A I
rAinýtnl Ittřy i4Ul Hvďiř
(odii i inif in ďbii ninAmý a
Jl di'l V nul#A řjílbo katu
l-i mírná ti4 nf n atté Jřt mno
lrin mnA kuvuhi Minln n!
(iIJf# tlttn'Mfi fyikAtnýih
mi lilinlk obvyklí tnAmky kovft
ttr !( ptiir ald k rmnl tSk
pj( Iflikoup tak intonA l by JoJ
bylo la# povalovat ta dltto kdyby
li nikdo uchopil ř lavřťnyma
očima V obludu thťmickém Jst
xArovtfi tflmi iWinný a vlnii nettA
ný Navador své vtlrni tnané alu
éillnoti tAatAtA nedotknutelný a
ni-poruSitclriý ti (ikolnotl kde by
každý jiný kov byl porun
Kranuouxoký nt-enro p Iieverríer
pojednává o tomto kovu a jeho uží
váni v tajimavém Článku kter uve
řejnil pař!2tký oborník Vío conlem
poraine' a i nřhož vyjlojáme násle
dující: llauxit jenž ae naletá v baldách v
některých horách vápencových Jest
doposud Jediným nerostem i nřhož
lze a prospěchem blinik vyrábět Jet
to blfna jejíž barva kolísá meti ta
rožuvelou bell a rudohnedou podle
toho jeli vlceci méné bohatá kyslit
níkem želetitým Nerost tento ob
sahuje více než CO proo kysličníku
hlinitého Hoztápí se s uhličitanem
sodnatýrn tiiícež se vodou rozpouští
sloučenina alumínia jež se proměni
la v hliničitan sodnaty t něhož ne
sráží kysličník hlinitý proudem ky
seliny ubličilé
Talo procedura jest dosti náklad
ná čistý kysličník hlinitý prodává
se po 60 fr ta 104 kilg kdežto bati-
xit jehož je třeba k vyrábění tohoto
množství kysličníku hlinitého nesto
jí ani 3 Ir
Ložiska bauxilu jsou hojna r již
ní Francií z Provence dováži se do
včtSiny evropských temf Avšak
výroba kysličníku blinitího jest do
sud takřka monopolem Nčraecka
francouzské hutí aluminiové spracu-
jí kysličník hlinitý jenž dochází t
Hamburku a jest vyroben z bauxitu
zaslaného t Marseilli)
Tato dlouhá poutf kterou bauxit
mnsf vykonali než dospěje k avé
poslední promčné není nikterak
od&vodnřna Dlužno doufat že
prňmysl franoouzsý dovede se záhy
sprosliti tohoto poplatku který pla
tí cizinS a bude provádčt hned na
místě úplnou proceduru nerostem
kterým p&da francouzská jest bohatě
obdařena
Z kysličníku hlinitého dobývá so
hliník se značným nákladem pomocí
elektřiny Proto mohou aluminiové
hutě prospívat! toliko na místech
kde se nalézá levná bjbná sila Vyj
ma hutě v Pittaburgu ve Spojených
Státech kde Re ke hnaní strojů užívá
páry následkem nízké ceny petroleje
jehož se používá jako topiva jsou
veftkeré ostatní hutě umístěny pobil
Že velkých vodopádu
Kjla't}illj4liir fvropkl J-( v
J-l jt d flAt & ("Ml boAkJfl k
limnl (r]V 0'4 Iiu)'JmI $0 nil
mJI v Křtiteli ? Kr"c v dp
a řiinl Mí' Ul f MtvoJtkw
jo n4l al dJI n jíj lf řy
k júli r 'i t tolnpAdy jl j#
A bij brbnot ailo i ittobo i m
'!"! t rAvt lofik #(ly Jiko biti
V#tibtn#n
i alivAnl t'ib'ti kot
tj rAlijl i hbflt t Mim k i řiAaly
ftt I"4! a rit lolky k lpfA nshi
tl#hA jfoni lit ftinlio(nbi Hot
Ml tltonřm ibotovsjí m i atuminlt
k!f' jI Ji tlml píkfcé a fjfii'
nA pr sviti Uhko4p punlvall nelili
kljal AU ř říovfka leřťffi0
R#joí# tkmuk i'il být teleni přll
v ňťwtiAn tt Ukotý klló pil
pru Ufrrt portki l n(vřen( sna lno
iloml
NJMp Ito-H mm atumlntqfn avjml
( řiroiiftJml tIaifiotml k výrob!
pf#drnA!t Jel tn tvořílj fepAnlm
lenkýeli plerh Jiko Anv k m
Irnl mUky na Jř llo krtblm nt kon
rty a nád b tí-bo drlu M Ido
by velmi dobře nahradit ldný a
mMný plet h Mimo svojí lubkoif
mři by umo kov JítA výhodu ím
iiMiliWIlív tiVavl ale není Iři ba
J elnovat Js ijiíleno ]# vetiína
tekutý h pjtravin vnbee nan neúín
kuje aneb jn mírou nepítrnou
Ostatně I kdyby byl v nřkeré pa
travině rot punten nepftsobil by Jedo'
vatě ZnaéiiA cena tohoto kovt jest
Jedinou překážkou jeho užívání
Aviak užfvá se již k výrobě kuchyň
ského nářínl niklu Jenž jet skorém
rovněž tak drahý a nemá výhodu leh
koti hliníku
Jest ovsem okolnost kde ky tato
výhoda tasluhovala sna 1 oceněni to
Jest při výabrojí vojska Z aluminia
byl by lze vyrábět nejen mlsky na
jfdlo nýbrž i koflíky přilby poch
vy íavll rukojetě tbrant atd Tlm
by se břemeno vojákovo snad o ně
kolik kilogramů ulehčilo on by to
ovsem valně nepozoroval poněvadž
by mu na místě toho přidali as pa
tron I zde jest to znalný náklad Jenž
zrazuje a této novoty avšak kdyby
ae v některé zemi nalezl ministr vál
ky opatřený dostatečnými prostřed
ky aby se k tomu mohl odhodlat (a
v Německu jak známo dějí se již
pokusy v tom směru) bezpochyby
vši:hni ostatní následovali by jeho
příkladu
Mohlo by se též užiti aluminia k
ražení drobné mince dávno již do
poručuji se k tomu slitiny niklu
jichž se také v některých zemích a
zívá (v nejnovější době též v Rakou
sku) Ve Francii jest hlavní námit
kou proti mincím niklovým okolnost'
ie by se mátly se stříbrem jehož
mají barvu
Při aluminiu této závady není ne
boť následkem lehkosti jeho není
třeba ani pohlednout naň abyste je
rozeznali od jiných kovft Vezmetli
aluminovýpeníz do ruky budete jej
tak málo považovat za stříbrný jako
postříbřenou lupenku Ovšem Re
vytýká právě tato lehkosf mnohým
ru zdá že všechny peníze musí býti
těžké Ale obecenstvo snad by se
brzo spřátelilo a užíváním lehkých
peněz Jediná vada kterou by bylo
lze zjistili toliko zkušeností byla by
že by se takovéto peníze následkem
měkkosti kovu snad příliš brzy otřely-
tíeverovy prášky proti bolestem
hlavy pomohou vždy Mějte je po
ruce
Kdo chce tnfti léky nojlepsl ať
koupi léky Severovy Chraňte se
léko padělanychl
BUGGY
QZtJ ťv ívríck sw
ruťoiif iih % rky Vyrnvim
ií n llnfm kti-i-4 nlt
iiiiidtm nkft uiiuiknjoVHly knitlflio Ink II
ici4 clnuvMii My Jhitio JihUiiI vymliltoW
ktrtí njřluino tioži vm k iirohleitniiitUk ío
múio liíl vriU-fiio pukli loj umtiliHMlti tuko
vím xa juké Ju iintiUvtnin m my inplHtlme
vlwky úiny Ccimik xhAIitu rtotl o
kniiluu lrf'u cUruia 30— m
riOIKKK Xru 10 Uoliaku Ohia V 8 A
PJIIMIE PKO ROK 18U
HsM#lm !( m'im n#řitftm ptm rnnti( i thHi ♦ JMrt #f M#
Hřffs tii j prtml i Uřmt li I th$ná irrnf m 'ť-Uikr Kť ff
!# fif lKrMtl-ti(st (tt n n( řiiřit lul
( m r4s'n lni )[ at!sni U M i-f-mit
ijmmii zdaimia
e"'M- i4 mj!m4 Ml Hmt #
1 ! tf -( r- m mii4 c
ffmi -4ýiilllai Ht#
1l4 Vlf k M M uH
4 tiif% f $ M(hi f fk
l—t Toilnl k f wutitm N
K-mil )! ftm tit-im
fUfir lrk4 tt f ti wjo # t
lMrt -m fmt TťM ao
1##4 Ml II ki--ri tUt
t V MU f 4 W(#Hftkiki 4i
Itm ' H H M-4 yi tr (v
Ůíim Um OV iltf tM4 t i'U4f%
4 -m4t l44 pt-mM 4IM
4 '4 V to VM ♦ S tK
l- ifb( ilUMf e xli ii
( Mr44-r riiM t 4 4 al ř
Iru tmif r ti f k TM
'impImI VIoIU nirt # é
I# ř"ii 4 lřUllfl -- In 41 f '
l m
Illla RitWrťki r-ittf i4
11-114- (nMti4
IH a tfalr-rlo ktrwii i r
l! 4
4f'kM Hn4t "ě¥m fJ Wsll fW lni
sa l'eřleríMiMr' e 4itirHk
rjmlkf tiHikfrli tlmlrrantl
jffiUk IiWimhI-4 ťwh 4a Amrlky
toflml Viii tkn
říknlnl tákany t Jfebratee ja rM4-
7i-h lkoalra rlsofktl řo'lti4
kalltk l-r-i iM4h cWn v KbrtK-k 8ilt- ni
Ba4Pt
Itukiil kralMlverký a nelenolwr
kýt (nlmlttai ktltnllk lll prvijtiko y %
Ufnfl l-lnákn alrti rrf F J A OII?rlaw
cojv JiU'tinký kovář u—k ab-
plukk fnrkk V pífodnlm T Ritkowka iťiBftako
TB4m yinL dlU M itrsa ť 14 e(44 do
(rh MalUta JI m trií- kim i'I'0 doJlU
U 400 Ob !) )ir M J- diO DfOlU
rremle pro noié
fnf hJ folky romáa WUlMtiíbo rtotio
(iUmui Kagask Snu 1114 itraii cn l0O
li Cnt lom "lkf rom4a tUvsiha nnun
pl ktoaioplBa 4114 II íl itna C o 100
Ktity Amtrieki rtfnik 11 obMta) Bk 430
t runách J-do dalll romAa 90 poWdk řrt 40
bátnl 8 4l4nkl ponínoh IT 4loVp)4 {oyeh
krajto 4 kmariokyeh k J-Jloh codobUkaml M
maailob iláokl k 44 Jlojrcb vyobriMol C o 1
PRÉMIE ZA DOPLATEK
Kdo nepřát by si žádnou z výSe uvedených premb zdarma má na výběraněj
kterou následujících prémií za doplatek:
i-aiarkeno dějin v národa f-u4bov i 11
k na MoraTi Spla ť-nto j atfi do kothorny kal
dibo dechu n b( mátl dJJIoy rodu aréhn y
porlnnoaU knidého Clyry díly U4bo formám
1)H alrua Co jireuill nal liiuiu Jo liaAliu fť-n-i
f Am 7 velmi loileoiia cna totij cliny díl)
otráxaoA z doiilať-k %1 00 Vi'ixní v % iso
Světozor - Cely roťnik Sfítoxíra (HřD:i
31 23 neb 33) Jnhot krárunká o nu olmiuil 4
dulurA a kb-rý íllá K!3 atrao ti-lkýrb Jak
traua Pokroku nerflalnyml akvuatnyml vyo
brasanlml a vi-Ikou řudou uiliaTuýcb a pi uř nýcl
?ran{ od DiJlfJllili rplaovatrli řenkrh daia
Mpramll ra doplatok jmuliyih 4300 Mimi
Jun nbmaiený poJct ruíkd a tuto fidkrm ]řlli-
tit Aiir uiiii i
1104 trvá ponlijt vllobni II
kráani llti-ratury Ji-llkot ouobou ub4 rořnik
Hvitonrn Pokrok Zálu a pllluhnu nbdrtoll
m ponhoa cenu Svlťnora eimíího
TajnOHti JiaUÍNke od Kugent Sun eplan
vati-1 "VWnéto lida" "SuUmandra" "DU U
ky" "Prorokováni oeudu" a Jlnyob ivltoini
Diýeb ůil ieoo to 4 díly ve dvou evaacloh v
dobré vabé a oeU to veliké dtlo vái iaé ee pro
dává io $100 I ae riallkoa Vaba aatna itojl
dolar neb výli Oo premtl xa dodatek 7So
OBRAZY
Pro ty z naších předplatiteli kteří si přejí okr nu pro dům máme hojny
běr obraiflvesměs snímky nejvytečnějáícU tniatra a alce:
Kolnmbiis na krrtloThkm dvoře řpa-
nělNkém anlmk raitmi-Dltého díla sejvýto
íii4]lbo feakého malíře Václava Brollku kt-ryl
ubru Kaknuea byl oákladi-m f RSnOO a chová ae
M'-tmplitnlm Mnaea nmínl v M-vr Turku
Dái-i Kolumbovo vj sto ipenl na ainerl
ťkoti pevninu dle proalavi-nf ho dílu Vnder
lynova naleiajlclho ee v kapitolu ve Wahln
tonu Cena obou Ucbto ekvuetnýoh obra 4 $100
00 Jedna prémie celoroé pfedplutltpléa idarmiu
Napoleon na bojUtl n Frleillnndu enf
mek Mamrnlté malby v4hlaanéha mallre afaiaeo
nlera velkoell 1U38 palcích barvUlaku Cena
Ma
Návrat Na jwleona f Moskvy Ureknun}
barvotlakový obral pfrdatavujtcl u priMtfed Vm
polenna T cela řady dlatojntkl v pmal( řady
vnjaka a ka nlat tiH boKrl Uoekva K)nam
kltijM to dílo mamiBlUbo malíře Uulaeonli-ra
"aikoet 91x38 palolcb cena eOo
Oofarftltá avalba antmek roikoAneho obraio
Wbtaaoébo améloa lak4bo Makovakýbo 3U3I
alM f banroUaku Ceoa lOo
t#k#4 t-ik f-M-fM kON4i tik
tiH Mm II 4 f l4: tak)
t4 ttMliWl4
a fi4 M-4 i'i M!i
Konlh I — fé ! h m
4 - ř fmf cm t4 Mf 4
4 4 4 f4mt%
4 a4 -4 - 4 # -Mw44
4v i#ifc 1 fn+t 4 i „ t(i-i
4l ftl )-M(r t-k
ItWaifc I f fw 4 af la
''"' 4 4 i - '4 ti e ! M mi
řl #4 I i-"4 4fir 4 tMt I
fckm'l#ii I Ml rlri
Itonlk 7 - rs Mtw 4
f lli 4 Iflk 4M '
Knik 6 4K t -atl 4 I 4
H iluiilk t4-t - 4 TrW M-
rii 4 i 4 ř 4nkl 1 4lf -#éV%
kVlt ckf h 41 t— Jtratl
W'ř # "U '4 M V iil4 OIa #
ťukl kkii)l'h l -jri #tm
lUnlk Ul ťM t~4 aiii4k
4 Wii Mki Tk-krff rM v a Hi
k 4 kt4 Uh)l'lr% 4 Mft
ftoftifa II Jr—i iitr%Utk tmí
4 i a- rettipakáj 4 4(1 — ř# v e4a
r4 V llii ia I ki II-M 4 4 Jl H
IítBlk 17 - r4 rr M rtWw
- Iwwti r4 AL itrik~ AfA !
krtrk4 Ahrukr 4 M A Iiatkk ~ ry
4fa4 f~Ulf wly t nkflwtMta
tlklil4 Ar4UthU r UUklk — h4
4rWn( tfmUtli 4robk4 Irly 4 TM t
k4 - AUImmm f- o4 V Lli!k4 Clkm
4 knih 11(4 (IrMioti
Itiiltlk 21 - Mittlt ruinío M A
Aíni'k — Ar(r friy kil TrM Ho-
kt 1 — wii)? ffíA koTu 04 nn r4-
Ilk4 - klít tv(lkk 04 4Mf
llrna AaU4 iw' [! ht Uavarkk
— Clkria fám avulil 1114 tráakcb
přťddalllťle pouze:
Krttf Ámritkt ralJr obMhnJ a 4
alranáoh ]4xa datkl romao II vyobraanain
13 priTldak hanioraack ťrt U bianl 10 lláak
k 4ah obaaha rtBabo IlUrirtil Ikola krátit
roiiurrol 4Ua4k I tuUn4 30 podublMO 4olnob
knJo4 r Am-iiokk 34 r4Ulnoa plrodaton rj
ubnuanl jitieb Cana IIUO
llie atiicrcan IteniliHr— pumitní ko-
luuiblk apli a Atlu 8k) BUtA T Jednt knlta
OlKuhuJn atruiol vcikeri ddbilti udali ati
BKiJ 8tiiu-ch od odkryti Ameriky a! po li Jdo
vijfcí duba k rua[nil ku kuidé period 4 řro
btsieol Di odvialoetl lolmek pAvodulbo rokoplea
Tomille J ff-raooit podpley vlech éb-nfl Kár
konventu Úalavu KpoJ HUtd a vyeWUenl na
lbo zřízeni Pudabliny vieeh prealdeDtd a
Ibilty ))kb úřadováni Jména vlib politických
iranJi i kdy ide byly poíet bliwi jel ae kdy pH
volbárh odavadaly a Jména víech kandidáti pr
Idi ntakýrh a poít-m LluS jel nbdrti ll Mapa
Spnjenyrh HUtA t mapy vlech ji dootllvycll aUtd
V dliladultn a velice úbleduém provi-di-nl po
pleem ku kntdl ma4 Bkvotná ybraeii(
vAmK ItUvnf! m u4luu tr 11-1 L -
ttrh „„„ „ UM-Tr e'kvo7
nf imátný apla kt rý bode trvalou upomínkou
na avétovou vyatavu chlca(akoa a rárov& atlua
o 100 voliyoh atranácb v dhledaé a trvanlivé vaz
bé pleteným lířlx tem prodává Zk $174—
Nall přfldplalll14 obdrli J J zi doplatok 76c Tyt
plné a!7namem 'vineto piAt ve 8oJ Buteoh a
potU m obyvatelé I v Uch Di]menllch nlt-íkácli
din ceniu r 1H90 ktitrýl anaoam saujtmá 104
trun a tudll cely apla o 308 (trasách V déklad
Dé plátáné vaibí prodává ai a $350 Ral
předplatlti-lé olidril 7 doplať $100
Album tvitovi ry'iiwy řtyry aelity obaahujlol
330 vyotiriiii-nf blavnloh pumltiliodnoatl 1 Oblena
aké vala y 00 prémii fa doplet k pouliýeb Oo
Jan Amos Komenský podobin váhiaa
Bábo nai lio xakladatela modirnlhe Ikolatvl—
Cena 40 ctil
Ladlmir Klárel 4rná podobltna tobole
Téblaaného amerického ivubodófo Cena M cti
Kristus pfe-irildtem a Krlstua na Kal
Vartl enlmky obrué innmanltého díla vlhla
Débo mallra Mankacaybn oba ve kvétlrtlika
velkKtl 3U3fl oba dohromady la 40 eenta
Kti-ruttkolW téchto pledolá Jlc(ch pn-mll
Obrasovych obdrli kalily pMplatltel adarma
Za doplať k 40o nabldmat
Bnlmek auammaltélio d!' (eaaého umíloe Vae
BroUka'4IIua před koncilem kostnickým"
ome $100
Za doplatek too nablalme
IIUH a Žižka kráaoé dva Utofrarov M
obraty pfedaUvoJIol éiké velikány Hoaa a
žilka bijdlct ee pro tpolkové a viejoé kalatai
ti lakot I pre rodiny Oeaa II 00
t
t
1
I
'f
A
v
Í "f
í ~e4j 3™ p