Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 28, 1894, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
t
f I
i
1
s
) I
1
1
"1
'i
!
J
„
v
PíHtl (f ln Aluf ollfftjl
aa fnltahl ti by tu lr h infiili
h ♦ h f Mal fa- mimo
— ftfc!( Mylf prija
U p!4nf rdíolll JMI l A!Un
I iBřl íihff M ftotMt ba loťt pro
t llf IknU
— Kl thrU tikat t Wf(
I € í ft I Ml f ! i Jf mn
fa Jwfmj f i J a i)lk
radním druh wir Ir
— V# Ffmíiot ( M k ůf mi vy
MI U? F II Viii t Ml
řfjl Hnt fn ř' Irrent tk la
Wliíf tni lf t f fJim! Vltk tfni
Baljl M lif t tritf4nf ) I -Iř i
hý ifl fsmM
Uro otnak ý l#nf pritail mifift
lý i llpfi W If U'k
ktařý íl I f ky ♦ kr4 l#
I jak j il 4řoÍt# (ř I!
pl# sprivsJInostf Ilji lfii
vyj átr4 latan
— tJ-frUý t rřnvi(k#í
r( f f tt ťtrUton t j f j !n m j M
lillho ítílni f (' j iU i
4ř)if třiřlfři l#lin#rt
Mil-jr Vili t h"h l
— Minul '4lk n l) tl
I#jr4 iktiík j lko! t
HKjlř f ktJ j řr j ři4íku
mil f I{sl"!f 0!ři kf !
Jfid Amfiiu K'imi k''m
A !fo řtlt j oJJi4nf n r-t4l
v rUíni Clřiti! Ulfi4v dolili
íjleh
— V liUMřf f f4tlt V itrtiltl
hl K l l)Uirniiá V i
chata j i luu ní j t4 ř"IA
krui tti jff 4 ff)řlřií Vo v ri
e a iSiuttla ik l- i vlil " H
lik IhmIid ojtl(r trírií 11 i
i Ji r krku Jlnó ruc
— An cbjrttÁm k lUku do
chAl néi i Wahoo trUfonickt
i{rlt In Umní iřolif né cnárn ý
krajtn Jon ř Vaioun tfmlcl v úterý
rieo o hodiné na rychlí noucbot
Pohřeb bud odbjvlo vo llvrtck
— U Scbujílťr řemrel }an Viola
Kohout majfcf farmu u hky bUlt
trati II & M kde několik v)Ikď a
Otnaby bylo odbýváno Iíyl ilencra
několika polku podpQrnch an jtho
pozůstalé ]'-t proto uluíní -otari
no Zetuřelý byl otcera pant Jfcbo
vh w Omaby
— V IlowelU maji dvé obřanoké
tikety k budoucí volbí a Mce na
jedné jsou t novu natrženi nynéjšt
radní mezi nimiž jou pp V Hru
bwký V4c Kavan a Fr Žindeiář
na druhé tikete natrženi pp Jooef
Novák Hrázda Jan Chudoiuelka
Lewis Iiose a Joe Qalbraitb
— Při demokratickém kaukunu
▼e Scbuyler byli následující nomi
nováni: J A Pence za magora
Norman Hom za clerka Jo Sma
tlan aa pokladníka E Folda do
městíkó rady z 1 wardy II C
Wngbt i 2 wardy John GetLingp
i 3 wardy S Ií Allan a Ger II
Thomas do Školní rady
— Ve Wahoo mají dvž tikety
pro roÍHtakou volbu občanskou
populiatickou Na občanttké navr
žen jest za mayora F J Snyder na
populiHtickó John Lattin Na obou
pak navržen t prtó wardy kol lega
lIonpodHký za radního Kdyby
jeStě teď nemél být zvolen to by
mařilo do tobo tifiío kulometní
Gratnlojera již předem
— V Dodge Co jednali aupervi
oH o tavedení odvodňování v níži
oácb ódolí Platte kdež chystala e
upolečnont Standard Cattle Co k
péotování cukrovky a po případě
třízení cukrovaru tňak v tobotnf
achflzi zavrhli návrh k tomu cíli 10
proti 6 blanám Správce opolečno
ti Allen vyslovil ne že bez zřízení
odvodňování nebude npolecnost řepa
péfltovati
— Ve Wťwt Point jedná ne o
ítavbu cukrovaru Nedávno odbý
t4n Um # Mi ttťth it Ifm ith
Un t klrl J (' ('Mwf of t oll4l
h lrlř rubl Ikii I jhfb(i tb
jfMf't litbnlk f tyUtl v
WmI Pclnf fkř ir k ffMrtl
♦ V (m mpiřy t '
kr poMtikn ku ttbi Al
1 11 ftii j! Mp4mi ( tnh ít
Ul přj I ř lloln !i f k"Pir
i }tk Jtt íb jtk Ji Vil"ft třM
řr i( I4# t i lířliít mravní
Mř fibik jínk f WI lftl
l}bi mf íMin il brfrit pfo fniř'itř
— A ' fl f Níín nll
t r-lh l iti ri##rfky f #ik'tf
WiMř l řrf (ř Kfinl
lttU l j !n l Olito
i h 'řk Vlf'ni lidi ItfHi
T'k#f Ifuk Mt" Ilfiuh
Crk jíí AilM fV Hv
( rk Nfrib ř' rk lifi kr lfy
réun i m'! tlil milky
f í IM lotltf l l %ltk ll il
M Uf ř J ííI i 0l l
4!ť k'1 'f mk tikMkf m
j!k pltulff itini a n(k
fi'lf mn i ft#jK bjijm
K"tm fíitřb' 1 ! il
Irw lyl ř')i i(i-m IxuM a
(i"h t4níi( ťráltt H-tflinťM
á niit "li#riUn a unitu v
!! i řfiiifii Tl dráha Kik
linru v -tMt4p tnl Nrlrif# a 'I
C tnU h tr lil (# lila Po rliu
V1 řt lfi Wymifi(j'i ťlub 1
itfiti Kin'i 4p lni Nřlri
Iikofá li a M iítit-tníil' a t
t 4 lli tnrtmé o'l N tápa li
bjl nih tltsbýfit nrbif njiirujp
1 ti vlády pr }trnl r4t'N v poli
— tě ii#T riaíii tOMUJ
WiIIhtt fjln4 njnťo vxl4r-iu
Mtká iia rmla ohtr4uim pU
ni udělala Jii jnlen rázný krok ku
pN-du Co lyAe volby oMIondaH
Jftn Uklka jl tt pMxnivě dopad
tm Vd)f Will r má diti ekro
čilýtb uvMomřlýcb oUanft ktcM
nulillnou ln tento podnik nám
bude proiiiřínýiii kteří m-dovolf
aby Wilber okresní aídlo Salině Co
bylo zatiMiibt-no ontatiiimi okolními
mřuty lilízké nám Friend ue telil
než Wilber i odhlasovalo vodárnu
a i to malé Tobiaa nechce zuxtati
pozadu Frifcnd má pouze 1 bouli
n pc od něhož doHtává #1000 'očně
a Tobina nemá Žádných fwdobných
přijmu a přec ne podniku tohoto
nebojí Když budeme v daních pla
liti pouze úrok na hondu luohou tyto
v břba dealli let penři licenčními
býlí vyplaceny Proto neapřrae
pokračujme a zvelebujme mésto
— Upozorňujeme naže Čtenáře na
firmu Allyn Srnith & Co ze South
Omaby komiaionářu t živým dobyt
kern jichž oznámka au nalézá na jiné
atranó tohoto UhIu Pan T II Sroitb
byl po deláí dobu v bankovním ob
cho Ip v Albion Boone Co Neb' a
všichni kteří ho znají jej víuďe od-
porušuji co apolehlivého obchodník
Pan W C Allyn vřnuje veškerý
jvflj čaa prodeji hovézíbo dobytka
kdežto p Geo S Brown pro lává
vepřový dobytek Oba lito pánové
mají dlouhou zkučenot ve avých
oborech tak že se mohou zákazníci
na ně apolehnouti Oni nepoužívají
dobytek jednoho k prodáni dobylk
zákazníka druhého ale každý náklad
jeat prodáván zvláátř Oni mají avé
záatupce v Chicagu tak Že požívají
výhod obou trbfl Oni Ván dontanoo
nejvyáíí tržní cenu a telegrafují vý
aledek ten aamý den Máme pevné
za to le budou naši příznivci pocti
vě a správně obalouženi když ae na
ně obrátí
— Dráhám nikdy nechybí na
výmluvě když mají ae podrobit!
zákonu Tik dráha IT P které na
řízeno bylo aby ve Schuyler apojila
tratě avé a fi M má proti tomu
aedm námitek a aice: 1 Že je pod
aprávou aoudem uatanovených recei-
vero — 2 Ze Jeat anolecnoatí povo
lenou kongresem a ne po zákonu
Ulfttm f mk Ulllio
nu]'! ku M hi lf #p-ijkn iH litl
MiíibU — 4 f ftmk p4t ? K
bř4r fahÍMtl p'ii#mky ku atatbA
Iřilf — A 7 pfoťi mmM p'ijkt
Iři 1(1 — U tnk Hky f ( '
luinb ie ( řiiii limiM — t fc t
Prbitf Uř fianí pjky Ukntl potřeba
— N# atrMotl týaa i-blrlall
ibí'fiá t Nbftky f rn i l#ilrl#
VI h fcukaMrl dl ota fl
'pfjitaj' ohftk I H
fti4bi Ni p#elp olIřlM rfi}t
II ma#ařt laaa-li't W H I#la#f
tjM Park} t M %tjt (1iy
anh roMtyj J H H'#řafl Ilmkan
Iluwi W K GilmořK Fairburyi VV
K Mfílři-Ia Vif (řtj J (Vp
i#y WfatařfHU — N kukuři Ij
H PM#rňCřiljři It A JWp
Iflíin Takitfcí A P J'b řiifmit j
fi ! ()lvr WMirtilU} i Mmiib
(Vaítfi Jbn N!r#l K T
fi#m tiřínfii (Jcnfa (hrkaf
?tt í'řkj Í l fyon Iyrtu
It II U tah ÍMWHÍl! J'F p
íMtrř (Vak Y„ ll MrKanny
(larkaj Wiln- Hfalay llř'l
Minii It W Kurnt Ilřnwntillaj
John Hwanaon Allt} K Ilřft#a
ílřinl Ilan l} Jnepb Ho-b Al laj
W V lalt Nmnlt — Namáalot
IV CarlykGn tii W ACalpař
l'ly##j ('brl (fotbal Gohrti
John Paltaron Itnahvilt John
řt#tma Fřfmurit l Fřad Ib-dlg
Lyma A J Whíla Iyona Petřř
Hinaon Fillrnurp Wabno iřea
tnfřj$ Wllliatn Lh Tabla Hork
F (i WLi(P(r I vaI) K Miller
Tabla HiK-k On-eola Creamery Co
York cri-amny Iyofia crearnary
W II a J II lyon Lyona Cliarlia
lltrding Nrf ilk William Suiťm
'labla Hock Fairfield t-reamery
K I) WMxIa Tabl Hock Table
Il'#ck ireamry An lrw Carpenter
tri
tiiyea' nouih i'iatt creamery
Mimo lo olwlríeli prémie: Oxnard
lleet Sugar Co v Norfolku na cukr
Nebraaka City CVreal Milí na ovranou
krupici Nebraaka Starch Co v
Ileatrice na ikrob E Whitcomb
Friend a A C Davidaon v Omaze
na md Cudahy Packing C i
Omaby na roaio v plechovkách i
manový eztract Na dobytek přiálo
do Nebraaky 71 rázných cen
CESI V JMERICE
wi St Ixuiití Sokolové zakoupili
avou vlaatní aíň Union Park Halí
zatC400
vi Frant Blažek a Jan Ježek pra
covali apolečně v dole "Oacoda" v
Ilongbton Mich když tu náhle
utrhl ae o atropu balvan akály a oba
nešťastníky do smrti rozmačkal
BliŽií podrobnosti chybí
ri Pan Václav Janda velmi zruč
ný malíř který měl v posledních
dobách avoj atelier v Chicagu pře
sídlil se do Cedar Uapida la kdež
otevřel atelier svAj t ííale 302
jižní 3 ul
í Smutným apuaobem přisel v
Clevelandě o život kraian Fr Slá
dek bydlící na ul Dolloff PHře
zával v pondělí m t odpoledne stro
my tu se pod ním skácel žebřík
Sládek padl hlavou na chodník byl
donesen domft a přivolaný lékař zji
stil Že má rozbitou hlavu V úterý
ráno o pftl 9 bod Sládek skonal
Bylo mu 56 let a zauecbává tu ženu
a několik dtf
Wilberské Liaty s minulým řf
slera byly tvítíeny o tloupeo na
každé straně a ovsem též přiměřeně
na délku sloupofl Jest to patrný
důkaz žene jim dobře daří vzdor
těm Spatným ěaaftm Gratulujem!
Milwauckému "Senlmelu'' se
telegrafoje a Kiver Falls Wia 7
března: Adolf Bartoš Čech bydlící
ve vzdálenosti ítyř mil na jih od
tohoto města byl dnes předveden
soudci Bevanaovi obviněn ia
krvesmilatví jeho! se dopustil a nej-
mlí Mí atfíit ilcaiíni MUlnaj dltknil
ZloIn ap4fh4o př 4m Jrty
tlak lably řiinAnn ei 'tr 141
li l4fif yhl taUiia lablt pn
II Ihrťil a fkníl n pí tm 4n
il'in'i I) arl i dan il táruku
la $0 iott( k ani Mt
} K'iřiiam éo'řa tí4lil- a li
lJkllm4 Cly j-rf4t krtjinl I
Ksrau ltřl v tnt n t+ttin
wiřtli txllfli t% Irraťt pro
IlivopřNalftirttl Jalilol tm ta
flianl ďiMe fbotsll tmltnln jim
lalář MIM dny f klIMin tnt1 a
tak p't jedariáftl iníbí b třátill a
op'l ku atm říNliriim Nnll r f
fi tím ila a tm lili4 typ liji
[l) trln t řiíli pff ři"l mftnnu
sl p pHanffn (fauni nmli n
aab mbitlt Tf jim a! nutit 4
jiný Irubl Hn lii lil a'iajirti o
mjUk a tl jím fir d lit I riA i
Iif4n Mlitjf a i Valifit mu
lna Í9 I tn ři4Uhbí: -hnifilf
připa l "ftwarattl' tOklabnml bu U
tyalfdiU ltij inrmt Vnitra
Pflpa-I jrat Ti'ín4ia lliřda proti
Antiint I 'altoví jodná d"tii'í
ftnithrsftoq tltiito VV ibibna M9
na aekil na kterl jaj mlto nkla
bomi Hufili fapíil koMett v
kvetřin l( u% nákltll U Cali
tatoiipíl do Mptfti( ti-kIy
ml před 81 dubnem líího roku u
rnaiv lak r4km I prnhláinl prei
'(arita M Ulnl Ařvdníri piymkotl
odporučili lamltntiií kontoaiii a je
jich rnlbodniitl bylo při odvolání a a
potměno vrchním ponemkavým ú
fa lem ádnat o nový t ý]-i h byla
Id4nt aekretářl vnitra a od t doby
Caha a miozl in avédku pro jeho
obliajubu byli uavědceiii ( křívopřl
-aby v případě tom Hoíhodnutl
dvanácti jínfch aporft távií od
tohoto
V Chicagu byl dne ! března
smrtelně postřelen a zemřel I2letý
řt aký hoch Otto Ilronek bratr paní
J J Mallatové a Boháěové ve Wíl
ber Poatřelil jej obchoJnfk Oawtld
Hoch chodil pilně do íkoly a byl
výlK)rným žákem v prázdných chví
lích ěaaně ráno a u veěer po ákole
prodával roviny které kupoval u
Oawalda V an:ínřný den caně
ráoo Oawald zaapal a před krámem
shromáždil se zátup hoílkfi prodá
vaČft novin kteří počali buíití na
dveře aby jej probudili Oawald ae
probral ze tvrdého spánku a maje za
to že ae lupiči na něho dobývají
střelil ven a trefil opodál stojícího
Ilronka do podbřiií
í Z Montgomery Minn sděluje
nám přítel náá p V Loula Že 13
t in odbývala ae tam townahipová
volba a zvoleni byli následující Čeři
za uřadniky: Jakub Neatával a
Tomáš Marek za supervisory Vojt
J Faktor za zápiamka (clerkj Jos
Maruíka za pokladníka a Vojt
Loula za odhaděího Volební zápas
byl jen mezi odhaděíma a len nej-
větil nevěreo V L byl zvolen zaae
% Cedar-rapidaká GazeUe má v
pátečním čísle zprávu o p JonáSovi
gen konsulovi v Petrobrsdří v kte
réž se praví že jest rodilím Háku-
ianern t provincie Čech a pfivodu
židovského Jelikož zpráva tato
jest patrně stereotypickým odlitkem
(plate matter) jakých používají an
glické čaaopiay a objeví se asi tato
"konina" též v různých časopisech
jiných V jiných ohledech jest člá
necele doiycny dosti správným a p
JonáSovi příznivým
má Kralané v okolí městečka Narka
▼ Kanaasu založili před nedávnem
klub Západní Rolník který do Jed
noty 8 P S přijat byl a v pon
dělí dne 2 dubna Velknřádcm If an„
aaa do Jednoty uveden bude
— Trpě sácDOU a obtížemi zaživa
čího ůatroií užíval isem dra Aim
Koentga Hamburské kapky s nejlep-
íim výsledkem Wiilie Brinker
roh Kipp a Bachlor ulice Coving-
_ " - — —jaa
ion ny
Severftv Olej av floltharda jest
nejlepií domácí mazání proti re
vmatiamu
p
J
II
1'ttnití MÍiftft tif tm ffi 4k
Velkolepá konpS úlů]
lnriií knllioijr
l l I fa 3 árD apolaMvy
kWf't Ji h fcvlliot výala lak H
břnn kmipA 7
kllmt týalnlok athřn4 ku '
" ll JV
H I l ťJA ářoreltlřtanřii4
fletbtitjih kalhot f oblíbeřiýiJ
nřM li atojt M f f0 pí f1 I
UVi ikrh íknlli lnrfh k
Imřříttýi b ktllioi v řMijrh cij'
ie b a viifatfi ďibfi tliolovfnírf
po II71 lift 1 iA J7S} ma
reny riejfHnft f7i do IftXKl
MiihkV' Jarní obleky
t
Í I t I í i í i 1 I I t
t % f i ii) rnifaiťn miHino
kýt h nvMlní'
I 17 S0 riaíV
ú
ný(h jarnli rJ
oblí ku pro jarní ivipnf
cen t 1 125
OM A I 'in tktun
oblek ft 125 luii i ena I17S
OM 3„ pikne Maharkemo ks
4mlrov obleky atijl ta 1'JOO J loti
po l7A
O I I č 4 pravé řerné a modr
tniiA tlli III- linnj i (h
jl za I lloo jim po 1760
%ii t i i '
o u inue nio ini jamu
obleky 11500 jdou po 11000 3
IVO tuniských anglických lliiloíe
dých vlněných obleko a krátkýmt
neb dlouhým kabátem $1600 al
♦ lfl50 po 11000
Itétskd obleky
225 ilětakývh zaruěených celovlně-1
nych jersey obb-ko #278 naSe reoi
1175
Odd ť 1„ 125 dětských oblekl
ne sice vlněných viak z dobré látk!
hodících so do Jkoly dříve lllf
nyní 75 t: ntfl
Mužské n dětské klobouky
Pěkné klobouky a turbany pro di
ti po :ííc stoji za 60o
Měkké a Fedora klobouky po 60
stojí za $100
Yschtovní řepice pro hochy i ď
včala 50o stojí za $100
Mužkó měkké klobouky 50 75c'
stoji za f 100 až $150
íMužské dlouhé punčochy
600 tuctu mužských jemných bal
vlněných dlouhých punčoch přímý
od vyrabitelfl slojí za 25o„ 60o z
75c: pár vyhořte si vftak po 9o
1000 tuctR jemných mužskýcl
importovaných dlouhých bavlněných
punčoch černých tříslových a JH
ných pevných barev a hnědé balbriír
gans ani jeden pár nemá méně cenvd
než 25c vybeřte si vňak které choe?J
te za 12 jo
i
1 bedna mužských Linworth Bal
bnggan puněoch a hedvábnými
patami a špičkami na víběr sa 25c
3 bedny dětských dlouhých cer
nych bavlněných punřoch po 5o
Hlavní stan oro mužská kalhot
do práce a svrchní kalhoty do prácei
NejlepSí avrchní kalhoty do práce!
— 36c 40e a 60o s
Obyěejnó kalhoty do práco 75a
00c $115 {
a
'i
I
H a Dodge ul
mm
Mi
umana - - isifih
V
~ -- aiiiwwfwwwiwMiw mmt-m&-4v&r'~T — - '
llllllwIWiMiirniiirniimTT ni iniili ll 1
4