Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 14, 1894, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
II i
ďHJIVY ZAHRANIUML
i tii tu h bt tt h T#řt
Í tne m (iriijf (l ftntm
!'! l# n jj f o f ot jnf efl
k l!fiH
slilo-ll iicmoťíil Artffi chtitnitíw %tmiu
H dU i '' tnntt f dl Í ht }t I
fiiifittt ?ífit jři?fíř!!i li
í i"Jfi M#írHÍt lil I
nťstiiiiTin iiririn uzirrjio
stu}' § ( s!í f I HttnfiěliUki
f s I í f t I nt ij rti dí
ftfl k ffí m fijffffi # pirim
lki#r 'Vt fl tk lMmb ljl
II t břř V h l- lfí í fni7jtr
! jft thh ♦♦4il" i !! v #
jí jt i h ti j-#tj#t uh l !' pM
f#]iffi-t pr fi ( lř# tt %ttf
fíll f # ♦ lil itiW tiil til I
i f s
ío) r 3
'Ml i
i!i t! t #4tf tí4 fl--íl
l4V'h fJUř-t# tfilMttf
komory il l k f f I ' #1
l i sJWt Ji #f ifJ ! cl -n
kot fcfh I kvalifikaci Jíi
prlrr?L V !' It #% íni h
l7'''J OpMei hfý
l'noi ( M-rat edíivý (Jnti
J'0 tř-tltl I" Jff !# tfíl Spf
Vd:fi (1 ]♦ Jí'í l!lll
&t!l i }' ijr % Wks Vyj
átřý W l4n f {("-0 byl HIfxlt
len' J nřJ 1 1 ví ř") ť1
jMit k ďditttí byl jř'tjl
Iiéti n svobodu m' vt) n tiJm
vyšetřováním )]# rn a
!' §- ťřnn pďtatriíii
Míhhlf rurmdni M tfjk ý tsa
řídil aby tyká ikU fri hnkki ve
Stýrkfn IIriliif kttři m toťkut
vlády byli zstfi tis tnoru byla oe
vřena Minitr ki kroku tomu
přiměly íhihí iit v prospěch
Znovunlttřetd koy
Ari:irrintn liainrr zahájil jménem
cíař mezinárodni tímébckoti v
stavu ve Vídni Americké umění
které prvé zde souborné uka
zuje jel slal c zastoupeno
Vííc Kurd Jlihrfankýt te sicil
kó vél ve r'la tourbontk ho n
anouhil c rit ťřznou Bertou
X Itoliatift fenkou llechticnou
V MakUriin liornorakoukím
ménlecku fiíla obec na ivJůňtnl
nápad jak vymáhali obecni poplat
ky ua dliiliifcfth ZakŇzala totii
11tí přMuSníkfim kteří dluhují uá
vStěvu hoHtincft h hft inkrn zapo
vědřla třtnto prodávati nijakých ná
poj 5
V JJilmarové tovdrné na lampy
ve Vfdoi zthájilo 850 délnfkfl stáv
ka Dítmarflv ravod je jedním
i npjvř-lifch Bvtho druhu a nejvřt
šírn v Kakoiihku tflbec
Maďaři vzhlfdem k očekávané
mu brzkéíjiu úrnrtf Ktarího vlastence
L KoSuia pJipravujl tte k okázalé
poctž jíž by dali mu na jevo rvou
úctu a vdfk Chtřjí mu postavili
národní pomník Předseda ndui
Bteretva Dr Wektrle vzdal ae v4
Boučinnonti v líto záležitostí
Car dal gen (Jurkovi neobtoeze
nou dovolenou Generál odebéře u
k v&li svému zdraví do jižní Francie
Pttrohrohki holtbj jsou už nyní
přepinény némeekými obchodníky a
agenty ktei í jen čekají na konečné
chválení obchodní smlouvy nérae
cko ruwké aby z toho tížili Ačkoli
jiwto je i" smlouva bude fřijuta —
vřdor pochybnému chování te né
meckých ogrírnínfi — učinila ruská
vláda opatření aby v případě opáč
nérn bez okolku mohla začiti opla
tou Ntlidoo runký vy!aneo v Caři
hradí bude prý povolán do Petro
hradu na HJÍnto minitr-preMÍdenta
Oiema
lttukd vlhla vydala rozkaz že
při dovozu cizozemských plodin
rotlin zeleniny atd které ustano
veny jkou pro mezinárodni výotavu
nemá vybíráno býti žádné clo Jen
americké révy a brambory jou i
toho vyjaly
Jlýnatý pohtidý prefekt puřížnký
Andrieuz ZMxltl vyzvání k souboji
poslanci Kamilovi PePatonovi jeoi
xaatupuje okre Aiz Andrieuz chce
#íl f j]4 tri ti'i M
tliHt l t i lHtftm In d b
tjM' fif íJsl #ř''jWřo (i
t V ( nt 't !t dft# f 1 Kt lk'7
íí tyl(htTnf }! iff l4 k'#M
ftfil)r tf liH I tii Íll#f4
Vj(íft h y i S df f fdí
tik dftitiJt
V %NH VImi Id pkUÍ tiřj
po ptřll t ffiih' dAA tff itft)
(oburb# l lísntÍ Míii
[HMk d mi I t jii it-'fii d
"pířjl lliíntt a tjl-ttinim
třnji
' Ar#i# n Hifi ti vt"klm
ťijhi Lndoby fi!##n& mrtvtdi jt
í Iw W#lMtrřt Xtmjofvtnn
o(ri I l hotřlm roku
lyfí kt#ié řříilny byly
c I komifl která ihja ty
lfán'm dklá liji li # p I
lloby Iřtelé t)4 iidottJřiol
fr rieouzkélio váUénlK břtv
ííddeíiiítb pviřnf zníjl #!#
v nepropfťh námořní opravy Znal
ci a úřednkt námořní tvrdl in vt
lina friicoukýih vilefnfch lotll
není thopna lij l# řrxncouiiké
pobřeřl tydino Jet n milot rte
milott nepříteli tak maf nou moci
námořní jakou má Anglie
V 6'rnnJ holdu v Hmh odbývá
na byla vefter Loatioa ku pocté lou
ííelho e amerického vyiUnce I'oite
ra k niž dotavil e také nové jme
novaný táittupce 8p Stálí Wayne
McVedgh Potter pronel přípitek
na zdraví krále llumbert a italnké
ho mÍDÍtra zkliraničnítb záležitosti
barona Hlanca a dal výraz obapolué
mu přátelství otiou zemí Ke konci
připil baron Blánu na zdraví presi
denta Clevelanda a vyzval shromáž
děné aby mu p polt čuč provolali
olivu čemu! vtlkým nudiením by
lo vyhovéno
Starý KoSut uherský vyhnanec
v Turíně prý zane nebezpečně one
mocní 1
Juihkd sněmovna vyhověla íádof i
vlády aby poslanec Felic Oiaffordi
pro podněcování lidu na Sicílii a
r jiných krajinách italokých ke
vzpouře vydán byl k soudnímu bií
bání
Z Cartageny ve Špauřlaku se sdě
luje že tam odkryto bylo anarchi
stické spiknutí jehož účelem bylo1
nějaký výbuch sp&sobiti
Gtneril Catnpot jeni jsko zvláSt
ni jeduatel Španélka požadoval na
sultánu marockém odíkodnó za úto
ky Berbernkých kmenu riffských na
Melillu dosáhl uspokojivého vyří
zení svých požadavka Sultán totiž
svolil vyplatili španělska odškodné
nou v obnosu dvaceti milionu peset
Vt Fonte Jtebollo ve staré Kašli
lii ve Španělsku vybuchl dynami
tový náboj a výbuchem usmrcen
rychtář a kostelník Má se za to že
je to dílo anarchistu
ČpaniUki ministerstvo odstoupilo
a královna vladafka svěřila sestavě
ní nového kabinetu opět dosavadní
mu předsedovi Sagastovi Itesi
gnace ministerstva stala se po
bouřlivém sedm hodin trvajícím
zasedání při němž ukázalo se že
mezi ministry panují vážné neshody
ohledně hospodářských a osadnfcb
oprav
Nhozemtké ministerstvo co ne
vidět odstoupl Příčinou toho jest
dodatek jejž učinila sněmovna k
hlavnímu odstavci předlohy zákona
o cnovuzMzení vlády Předseda
minitertva O Van Tienhoven pro
hlsiuje že dodatek ten přijmout!
Ti t'tlt ♦ til přrff l !
í hUi tt f-i-i A l t lni
#ái t liini h'lé " iftésf
( i itm in f (itrj flt tt Mft i
j (r vti p f éi i i ( f I
himIii) y f m ti st I ý
iink
f(tidt it dolil # i st#tfiy
trl Vily lllnlMi v lk # stl
í iui# r Mik slijby Tif j!
ř I lt#npij as přt krstovoy
kťá by byli lá li li lll Htf itika
ft#lm loř ls l lřy lo lod# low
mtriítrtvSi pn#t U ml o}niti
) lnou nrtrni-m'1 i krslivké to
lifty (Iiřiámrnl I!oMenl Uíal
ios odhyfo lyl pcbljm formál
nim rtrk Ur#fi Ani řádky ani
lota b ani sUbyky piditoiáiií n#
knli oiflmí KimIi iíbtli jíidá
ni jiko stilo k-iyi iořJ ?iilif
bury tiihí to jti piroti ártí t
(J! ltofjm b% imjuIiViii itťnteť ni
kem v prUmi-nt4rntiu jednání s ú-
řidim loufil kdyí mírné na
mábl aby Irko íkrotil Královna
tehdy fxn&"iitl lilu ottoupenl
HiUbiiry ho prohlášením Je vel
koti lltontl jo přijímá Královna n#
obílil s lítostí na oKhod nejmoo
njStho Angtičmia ze sté rdy oné
hr linké postavy sté doby o tilJ
eštř nai potomci budou mluvili
kdyl nat těla dávno v prach budou
obrácena A přece — míníme —
méla k tomu pádný důvod aby po
data důkaz svého osobního pocitu
když se slavným služebníkem se lou
čila On sám ze vAech jiných jest
záštitou angl monarchie a její o-
chrancejak proti neopatrným prále
ftn tak i proti zjevným nepřátelflm
Mnohokráte potavil se (ladtone
rotí radikálfim když sebe menát
ýbrada královské rodiny byla jimi
napadána a nyní odchází on nej
mocněji! ze všech pontav násl
doby bez dika a propuštěn frusí
akých též při odstoupeni nejslsbšfch
jeho předchůdců bylo užito DoŽilř
se tské šlechetný stařec královského
vdéku
Anglický parlament jest odročen
Z Anglie se sdéluje že pořasí jest
říznivým ozimy jsou v dobrém
stavu a práce jitřní v poli dobře po
kračuje Zásoby chlebovin se umen-
Sují a ceny se upevňují
Angličuné vypálili vesnici Gonžur
v Africe a pokořili úplně náčelníka
odisilia který se jim protivil
V Indii (v državě to anglické)
přijat byl minulý týden nový celní
zákon kterým se ukládá clo ochran
né na mnohé předměty
iVedseda anglického ministerstva
ord Itosebery bude iníti dne 17 t
m v Hamburku reó ic zástupcům
polku ze víoch krajů Skotska Oče
kává se že při příležitostí této zmíní
se o politice kterou nové minister
stvo hodlá prováděti
Oladttone a jeho choC dostali od
královny vlastnoruční přípisy ve
kterýchž pisatelka slovy co nejlicho
tivějiími propůjčuje výrasu svému
uznání velikých zásluh jichž ai sta
řičký státník o zemí získal V listě
adresovaném paní Gladtoaové do
týká se královna celé řady zajíma
vých vzpomínek
Gbidstomh zdravotní stav značně
se alepáil a jeho lékaři prohlašují
že v brzku bude zase úplně sdráv
Anglický parlament byl po tý
dním odročení zahájen v pondělí
Z tr&nní řeči vysvítá že vláda
Itosebery ho hodlá pokračovat! v
dosavadní politice a že viecbny
hlavní snahy strany liberální budou
vytrvale sledovány
Z3 TY VÁS
etAtsrítmv coaiio
'li
tí9l Hi
vyfúčf fíročovitó bolení hlavy
Jinak tl tntgrn ivan4 Jakl atrpnf sloeno Jtt v tih slovech
Télefil I duievnl tripení sjjeDot Pro6 j"ri W( trp't IIM tímto
nduhm(kdy! m J Bxiwa tlAVlt trvala tilMnliu Stsskasa'a rtis
kkrél TUU ta
Btrtttu írlmťl
nlnboMtl £filulUii
OolmblS v:iii:ívriiiít
xUnJsculi jíl trii n podobnó neduhy
mpe)f w llial si TBOt BncniV Sl tMulitr v ArtflIeW —
i r ALLK!I rotjkradalMMlstwsapolMéaUty MCudDU K Tork kUMI
at ám (jaui vi Mkánilk adHI feMMika rui po MrUiit 1J
— U ptajt m dMt ( aua v Ukirt4 II
ÍW-'
JMtický oytltmtc u perského dvo
ra v Teheraně Sir F Lascelles byl
jmenován velevyslancem v Petro
hradě Nimeckd vldda podalt ve schftzi
říšského řněrau návrh na povolení
potřebných penřz na stavbu dalífcb
válečných lodí Míiitoadmirál Holi
man říšský miniítr námořnictva
prohlásil že s nejedná o rozmnože
ni loďstva nýbrž o nahražení lodí
které už nejsou k potřebě Kugeu
Kichter Mluvil proti povolení do
kládaje že vláda má v úmyslu zří
dili loJstvo atlantické kteréž by
1 do naoře Středozemního plouti
mohlo Konečně povoleny peníze
na stavbu jedné lodi křížové Vláda
chtěla peníze na tři
Obrdzky německé surovosti obo
baceny jou opět jedním případem
Věo ta tím nepříjemnější dojem
spftobí felikož přihodila se v "elit
ním" pluku jehož Šéfem jest císař
Vilém V kasárním dvoře v Postu
píra i jistý kaprál od tělesné gardy
potkal vojáka jehož palaš nezdála
se mu bjti vycíděna Zastavil si ho
proto a kdyl voják chtěl něco namí
tati pan kaprál se rozzuřil tak že
vytasil iavli a zasadil vojákovi ně
kolik prudkých ran Ale s tím ae
surový kaprál ještě nespokojil cho
pil bolestí svíjejícího se vojáka a
hodil jej přes zeď do jámy na hnoj
při éeraž uboJák zlámal si ješté dvě
Žebra
Vted zantkým toudem v Elber
feldu v Německu vedeno jest trestní
vyfietřovánf proti dvanáctiletému ho
chovi který dovolil si neslušnou po
známka o obrazu císaře Viléma
Oamadoacetiílennd komhe říSskó
rady nčmecké jež radila se o po
drobnostech runko-německó smlouvy
obchodní skončila již své práce a
usnesla se 16 proti 13 hlasům že
říšské radě odporučí k přijeti smlou
vu beie změny
V Charlottenburgu zabito bylo
vlakem 6 dílníkft pracujících na
kolejích
V Jiio tl Janeiro zemřel italský
kocsul Žlutou zimnici Denně
VVIÍWÍ
i i m e
V fniM#l) Jth Idu ot oWb
k'Iň Kk vU v isisv-i l-tldl
llfídl liit' l(rsil r4lMM
Ik4ra r imitnmttk a bM4
Ijl ůtWijm k tyl'7#ií ft?fif A—
setin tjttfi U sdd4 j'mj tUt
lílkl i I tyl lk s#d kf jI trfs
1 aVtíeii a jti ijUttitf snk
imffMs v skotk tin-th sení (tk
ki -"!l!i I ÍUn h%m't pilíiíky ii-tr-f
ují "! oiNiinii j!iffiC ooa
lk"i'í b n Moji fnmi t% rtl t
A vW i v i:lrtt( ' In }! i!í-íi
k křstfcs" n Ji-íft krtfk
tt'I ať k i!př vín al ln
fítkf ď kloMktb d'(5 ín
oznamuj se na 200 onemocnění
a polovina úmrtí
V Ji
V llraiilii je snad po revoluci 'J
V noci na sobotu zakotvila v přístav
vě dynamitová válečná loď vládní
Nictheroy a v pondělí dáno bylbj
vládou brazilskou na vědomost- cáf
slupcuiii cizích mocí že do 48 hodin 1 1
počne s dobýváním pevnosti Vtlle%
gagnon Odpoledne v pondělí oteklf
se admirál povstalecký da Gama na
loď portugalskou Mindelo a nabíd-
nul se vzdáli když ani on ani jeho '
přívrženci nebudou trestáni To
považuje se za konec revoluce J
V Argentině nemohou zvolit! prt r
sidenta Obě sněmovny hlasuji již
po několik dní aniž mohou někebo
zvoliti
Volby poslanci do sněmu chilské-j
ho dopadly úplně ve prospěch libe-
rálfl
V HSnl A irir tu! Ala an ariilca
ii i: a
tugalej prý překáželi AnghíanOmi
v zřizování telegrafu na Zambetl a
velitel anglický vyslal k ocbraněw
Angličanu dělovou lodici Portav
galové prý stříleli na vystupující
vojko anglické ' 1
Severfiv Olej sv Gottharda jest
nejlepSí domácí mazání proti re i
vatismu i
zohitní boule reumatiomus dnu
píchííní u žeber bolesti na prsou
a v zádech suchá lámání ústřely
zitnřiy a vSerlmy bolestí revma
tické a ni-uralgiíM Jest U nej
lepul mazání CeuaSOctfl
NaprtHlci ve vSech lékárnách
Kdo chce
éplně vyléčili mmatisuna
boletl v zádech strnulost? a stuh
loř údů neehř natírá se Keverovím
Olejem sr (iettbarda a užívá
lllll) 'AVlÍKfv%:iMii