Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 14, 1894, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f0-
3 r
V
POKNOK ZÁPADU
I
)
%
i
'
i
i'
v
f
7
4" Z ČESKÝCH VLASTI
JhflnftK i rWA f-tttnt til
t' r i ra ly #lrii'i UIř( titan
v ' Li t ILt „_ -_tt 4
' '!Vdfttka f J'ftt Vi-Kafta'! #ř
totfttUN !! Vrdly 4KaiIi
M l rfanV ffN Ijl Mi f
I álf I íitl rakrora'? f
#íiřl Mffftf stxnri dtí
filkt ti4"-M tritp #t 'flotiif
V! fú$ W vM
vyMírn a9 rt K Itkídi Í#k4
tttf ji t i4(h rfi4 # nf
'' Ji wiliihl Jtl m éakýrn
♦ ' lllMm ř fj ( 44m ljla v
I ! m jim ra ♦!] ji yksm
n-Uvlií p iad jlnitjiiyk
Tat
vjlfl 101 pfVstatl Jj ft í
ikťm ri rji) m l#ii a(4l
tUtftifb ft falkťr l-frfW
'lUtbntti Jrt ÍVftfikk h4ja nt n4
it sto ( IJrMit i# tiskové H
it M#lal Ir lUMtfnk (t
mák k Itl rni lifln datvi ai? pra
vil Umanou tihntitum J iamSJa
lírtmky mfttfill h prosf by tnA
I ijni tvou atíliioai -aky !'
(Ital m tlom j Jnolliiý cli {Ufift
f#r4tu (dali tito stolují k torna t
kdyl proti lomu mďylof íifrtr námi
tak rot Í'riii4k Itt čaky
O tďlfní vkhřkt nt tvníovl ts
fU li íUh Uirjl tto ijr4t Jk
ínároo n#rnii-l! Idolnl tiruj ani na
Vfnkofě nllt l'ol a luka Jon
't mriiy j r4h!é a nnaitaneli i4hy
t olrat inolnMrk4iti n6folu V
n okolí r)kím kuuj arotll a
I -Ofr t 1'ralij a rotvill na ol
i roulednl virtiřict ti)ila kruté na
Viia polích Odneala ntjn mrvu a
popel i polí nýbrž i tuínoo
Irf
tavitr
(V ikoliv inřliovtmi ravřjtmi nýbrJ
Ípntf hnojem a poslem míatj a! na
i metry vjxoko Majitelé poramkft
'obodli ie tuto prif dle výměry
olí odvetou opětné oa aré poteroky
)j započali a příaluínýmí pracemi
y akmile vichřice uatala
i Ifed Ityfčltnný tendt krajikiho
Kroudo na Kutných Iloricb předvolán
% ji p v iftiftie siamar a uoiuuo
Lpkreau kouřímakého aby ae iodpo
idil i přeci nu uražení tfckoneni u
VÉianó církve jehož dopustil ae tím
ui otnamenl ř rantUka Kace ho
l' podiřikěho ářadnfka knížete Liech-
Linnteina dne 23 června 1893 při
ýjezdu pražakého arcibiakopa hrabě
e SubOoburna do Kádími při pože
:pku nepoklekl I'o výalecho avěd
y a akvřló obbajovací řeci p JUDr
Pacáka problkil předaeda aoudu
'oiiudek kterým pan Václav Balátfi
uoby na něho vzneaené ae apro
f'uje a aa tevinna prohlašuje
j K tavraiiini JI Mrvy Jak zná
ú o scházeli ae v bytu rukatičkář
fébo pomocníka J Kříže v Žižkové
Xicbatelé vraždy Doležal a Dragoun
Uanželka Křížová vyzradila hned
r ři prvním avém výslechu na poli-
jijníin ředitelství ie vražda Mrvy
{ yla aoanována že o ní věděla a uda
také kdy osudného dne Doležal a
ragoun i bytu odeili a kdy ae vrá-
i Manžel jejf Joaef Kříž byl
ined zatčen kdežto Křížová pone
1 ána na svobodě poněvadž aaleza
Laetehdážve atavu požehnaném
lní kdy atala ae matkou a lékař
í y bylo zjiétřno ie matka a dílko
'pil zdrávy byla Křížová předvolá
k vyietřujícímu soudci adjunkta
J inakého aoudu Kurioví a po výale
C" neponechána ve vyšetřovací vazbě
ííbluvné dáno bylo do nalezince
p jfeddvno interpeloval obecni ttaril
m Jech atarostu pražského ve sboru
fonloh ie prosti vojáci Jdoutí a
Yfami musí ca tyto platili mostné
Ýto d6stojníci neplatí za dámy
4 ti doprovázejí i kdyby jiob bylo
ÍJ9 větií počet Interpelace ta si-
r bfla aljtk přlitiUI ii II
rs ab sa t bla iVtu um
pM!4 )říiffis friimo mtuwhi
títrt f S fíilrl J lř)'bo f ft fwtb
IMÍJ V Ahh1m fftfktM vnjftallnt
ttké v filmf Hf'jf)'f I
dif aby ii dámy k(rl driritáf
plstili v I fy fr'(4 aa prtfbýfh
thnlt linl ift tnuMm li}émt
alr f rý fiktivní in tr lit(í i A
Mi sIsU s# )rárA tf fny #!
I prý f -ll Wtinl#rt é!n
kráťtikl r liay tngskít aut sl
tíffi# Jn4fsfii sfffjl líLHUfton ktit
ai vpoirrnlnf kré vylito pÍMJnl
ř {itlul vtotn kř4'ífuřs pHřHi po
hclÍ6rf# prkýi H varijí j# aby
(♦Sfáll lilftýth 't'd jfc-d h pian'
jao J 'MirMillaiM' 'lliká bym
n'! To mleti saio ta ab{
éiirtjinl ilttitlu m t f }-inn Piji
matoti dUiorka vír MlU lo
a síf lmi slthá krk ř lla
aa př#l II dy svým ibolftovafs'
-m snil lo p fidilklovl uinárnill
'řk miluji ífl of#tot al kam
al ia hranic ale rval tsrt d!i-
ho IluT d fly p#níi anabo lák
íxbladla ' t)#nad4rií vrátila
sUčinka ď 1'raby a rovnou rton
ubírala s ďi divadla Cblla íinili
pokání al msfnř 1'onévall u(4-
km avýro prulila slu}bn( smlouva
a domácí řád doatala okamžitou vý
jovíT
Uakimtkti nhUht ukdvún opit mé
tu Jaká Joai ipravedlnt v říái jojf
Na roikat a vjJaíi b tutat (xlaouztna
byla celá řada mladých lidí kterým
nio nedokázáno k dlouhému Si l
Uvádíme pouze hlavni: Ant llulr
bacb lOlrtý žurnaliata a K Vinobra
dft od)uien k těžkému Žaláři na 13
měaicft a 13 posty Jan Ziegloaar 18
letý truhlářský pomocník a 1'raby
odsouzen k těžkému žaláři na 8 rok A
a každého čtvrt leta rostřenébo po
stem a 17 srpna kaMébo roku po
stem a tmavou komůrkou zostřeného
li Waigert SOletý typograf a Prahy
k těžkému ialáři na O ruku a 17
srpna každého roka postem a tma
vou komůrkou zostřeného Vác Čí
žek 20letý advokátní písař c Prahy
k těžkému žaláři na 6 roka každého
čtvrt leta postem zostřeného A P
Veselý k těžkému žaláři na7měaíc&
se 7 posty a peněžité pokutě 10 zl
pro chudé pražské Bob Šticba 22
letý krejčovaký pomocník z Prahy
k těžkémo Žaláři na 5 roku ae zostře
nými posty jako u Zifgloscra Frant
Šulo lĎletý tovární dělník z Prahy
k těžkému žaláři na pól roku každé
ho čtvrt roku zostřeného postem F
áynáčelt 18letý uzenářský pomoou k
z Prahy ktěžkéma žaláři na n rokli
zostřeného jako Ziegloser Alois Po
spíšil lOletý zlatnický učefi z Kar
lina k těžkému Žaláři na 3 roky a k
pokutě 10 al Hugo Hradec 17letý
komptoirisla z Karlina do těžkého
žaláře na 5 roka a 30 září zostřené
ho jako Ziegloser F Kuneň 17letý
sazeč z Dejvic do těžkého žaláře na
J roku a zostřeného 30 září každé
ho roku Jan Mayer 18letý lakýrnic
ký pomocník ze Žilková do těžkého
ialáře na 3 leta E Rudolf 2 1 letý
komptoirisla ze Žižkova do těžkého
Žaláře na 2 teta a k pokutě 20 zl A
Rybák21tetý kloboučnický pomoc
ník do těžkého žaláře na 2 leta a
s posty Jos Škába 23letý red 'No
výcb Proudu' z Dopřejovio k těžké
mu žaláři na 2 roky a 20 zl pokuty
K S Sokol 26!etý Žurnalista z Pra
ky do těžkého žaláře na 2} roku Dr
A Raňín 25letý advokátní koncipi-
ent z Nechanto na 2 leta Ant Hajm
25letý kandidát filosofie a red 'Nezá
vialých Listu' ze Solnice na 18 mé-
sled těžkého žaláře a ztrátě 300 zl
kauce 'Necdvialosti' Po 18 mésí
cích téžkébo Ialáře 'dostali': F Leg-
ner a Vrátná J Serák a Dubovio F
Modráůek s Habrovic E Ualadrán a
Mnichovic Po 18 mtsíoíoh: Frant
guA( So]4i# J 1'řkm i '#ro
taiK Kukli i VíMvk 14
rnafc(fí i Nál f Jan
8ft-4l 1 fhval Po HrfM:
V hkt i 1'rahy It rr)1r i M -l
AI fVk i l'rb J Koti t Hhn
i" Nou mn I 1'raby K Ksaík l#
Htřálova J Va#ý l Jiín Jař
lfl I 10 lA rákt A OM HtlVtt
II !#rt k i tlM i K II h m
8#l! V II tnÍ fU A IloUWb
I llrns V i llila a IV-ifln J
Ditka i VtMmv J llollof i CM
bi" Jsa Vaieř I Ifíoy J Mi6iv
aký tp Aárky J iVrmitki i Prahy
řMMi í 4 J Ilivráib
i l'Ubřl V Piffii i N'r Hmi
bivífl Cflkfio ixliii#řt $ vf
lřály ota(nf a f4-rl vařjného po
k'j anb a ta Jo lei pfléov4nf
Mdm p Mií amáno rvínriými a 31
hlauulcfto k V#l#ntry Ido $ týdní
A7#4ý jmtmdtnl n'tt fo
alsn# dr Dost)! Kotul l-br
prslk4 dn A nnf j-lnblin
nřiU aby nímiký psbiárnl
vr prslaké dr Doatalrm ad
voká(i t# Vídni isalaný byl trmt
ťi vrá#n a apiorn'rtím f i
praJké italiti má uM ěeký Toto
nniiii b'# korí ra la m'atká
ve svém atrnl na návrh p Mtlf
atarčrakýml Itlaay proti mla loixké
mínorítá) zamítla a unala aby dr
Ioata!ovl byl němický patinárnl
áí-t vyplarpn
Jtttnilm bmittitomli úmrtí dr A"
LenMd rytíře Klaudyho bývalého
purkmistra mét pražských a řiditele
celé řady uUv& finančních a pod
Klaady jenl zesnul u věku 72 let
rodák z Tábora pooháfjfeí a úřed
nické rodiny Vrhl se a počátku na
profeMuru při právnické fakultě v
Praze ale v horlivém roce 18 IS si
éaatnil se velmi iinní politiky na
straně české aaujímaje jedno z prv
ních míst v národní straně Pozdě
ji stal se advokátem v Jičíně kdež
působil od r 1857 do 1885 načež
přesídlil do Prahy V posledních
asi 20 letech vzdaloval se již činno
ati politické až na malé intermezza
po pádu býv pámbička staročeské
strany dr SkrejSovského a nímž za
ložil Nové Listy které ale v brzku
opěl zsily z nedostatku obecenstva
načež dr Klaudy více se a podobný
mi snahami nezabýval
V Choroalsku zemřel 13 února
býv předu a skutečný zakladatel ji-
hoslovanaké akademie opat a kanov
ník dr Rački dfivěrník a rádce bi
skupa Strossmayera v 65 roce věku
svého Národní protimaďarská op
posice sněmovní připravila velkolepé
smuteční projevy Rački pokládá
se právem za nejznamenitčj&íbo jiho-
slovanského historika zvlátilě oir
kevnfho jenž stál vždy na základě
ryze slovanském a zůstal také po
vždy věrným synem národa svého
zač mu bylo dožiti ae od Němců a
Maďara razného příkoří
Puidry na venkově V usedlonli
Korábu u Vehlovio blíže Mělníka
vypukl dne 12 tu m ve vinném lisu
oheň který spusoben byl patrně tím
že prudký vichr jiskry z parního
stroje kolem jedoucího vlaku na
Šindelovou střechu lisárny zanesl
Rozdmychován vichřicí zachvátil o
ber: 5 souaedních usedlostí které
lehly popelem Způsobená ikoda
páčí se na 5074 zl a pohořelí byli
jen na 2578 zl pojištěni Na vin
ném lisu jehož majitelem jest princ
F Lobkovic způsobená škoda na
12000 zl která bude pojištěním u
hražena Přepadend poita Z Pvlni $e piie:
Dne 8 února v noci když jela pošta
ze zdejšího nádraží k městu vystou
pili dva zakuklenci kteří chtěli vfiz
oloupiti o zásilky v něn uložené
Poslilion zpozorovav to počal volali
o pomoo a křičel Ze bude stříleli
načež zakuklenci uteku do lesa Je
Atě téže noci vydal se polen aký čet
nický strážmistr v tu atranu aviak
bez výsledku Přepadení posty ne
ní zde nijak řídkou událostí
FJtKMIEPRO ROK 1804
MaMWt Ma šalin l'n fmld rn)i( a i '!!' vMf ! Mr
a ') 'mi uk t iS$ ni iffit la 4 i'ř Kalií iMjU
iif iiif t ( a tif i't t fi s # Imi ř sa iM l iťtf lni rs#a
i íi# j4tn ki Jo tM f tt tíHřb iMtl
i v j m 1 1 1 : 'xi Vii 4i a
t'0n4ir "fi4" ea
kmKM i #- lti(M n+ -(!
-♦ a # Mř ' -( a '
tnr-a rKt t ! ri
1t ff Vil !# l4 Wl
!- (4 a hifwi Imo
ll lkk fmtftS S !' tflt
Mi TlHtnl W ) M St4
I- 11 Mla lna fie+tnm pl4p
IW'a m f-rl 4tm ff kt Mt4jM
M alfask4 ft I # ♦
kti-t4 i4 r4 )
a I 11 t 4 Miikiik t
lim ' 4 W-t
4!l fkl lr Ofc ťif tit h4r-l
K4lk é tKm4t it )mI pťmlt éiftm
11 aílsfwl ♦ mt ll'
' '4 V Vili -t -f-H H ilMtK
i4lti 4fffkf
l Mt44 4 BhM f
t i—i ra t
VI'1I i iiwrila kit Im
-li zatlil M ItrUtf! 4 U M #
l m
tal Ulýa luiti r i )„ 4
#!a n ' f é #i 4
H 'S a Htrl kitfW rátala 4 f
Stol' !
iřře(HVi Ujrm-til i a
H ri titi nik Tuji mll l lnu
a i'rtrr Njsarr r i („íivit
0 f tmi' f tě I4o rM
íil tiif i
rimltk-CMýrli lmtrraitl Vtlnl
t4l }rUHltH l- (h 4mf1
ri Mvu T ml ťatla a I t-ll
iSkolnl rákosy V Sehraje ] r-
# ( ia a a ia m t é jit-
)i'rh la 1rtlnj f l9 'VI rnO-h l
laíika -f killb atna v X- Stllal
naiettl
ItuknpUy kraMoiký a xilenolmr
ký a atiiiaktta slnlika liatl prtljl ko +
Uon Mnil' alrti 4 4 A Ol l !
Ctaaivi littinoký kioař ut aib
plula (reka p4rxltili v Kakoaska ikS(ka
iilm 44a( ČIU M itraa Cca M ct4„ da
Crh tatlUaa JI tartí-olra apravatlia dojiti
ta aoa Oba i)U Ai J dait tr-BiU-
rrfnile pro nov
fV+i Kl valk román lhln4ho rmiino
p(aa Zo(aa la liti atran eana IIOO
JTWIr AmrUU rttntk It baha)a na 1)0
atrnaáoh in dalll romKn M pov(dk a ř rt SO
b4tt léllokl poafaroh IT ttvotopial ilarob
krajaal amarlokřeh a J Jlob podubliml M
DDiloh (liakl a II JlBch tyobraianl C-Ba 1
PltEMIE ZA DOPLATEK
Kdo nepřál by sl žádnou z výše uvedených premh zdarma Jmá na výlěrjné
ktenm následujících prémií za doplatek:
i uiurkeno dějiny náro! říbo v ř ini
a --a Mora4 Hpli W-uto atN do kulbonjr kal
díbo Cacba n'b4 máti dijloy rola ríUo Jr
Iolnnotl kiJldílio í try díly lkébo řormii p
IXfil alma Cv prmll oMtiiux Ja ntlia řt ní
řdm a tIojI nllaoia cno lotii l rbnjr dl
oariiaal za doptab k $3 00 V4an4 a t '-HO
Srřtozor - Calý roíntk 8tora (Uíb:i
n neb 33 ) Jebni kranmká oi na obotiAt
doliirl a kbry řllá m itran T-lkyrb Jki
traoa Puk rok a a nniiMlntnil kvintiijml vyo
braMiitml a n-lkou řmliu tiibavnyrb a p urny I
?raui cd nJ'4Ich planvittrM řekyh d mi
pratull a doplaUk poubyrb flW) Mm
"ti (ihaiMii poíui rialki a iuto řiiUoq (řaM
lllnt trvloin pnulijl vliclinl mllovutit n 41
krlal llUrtlury Jcllkol mubnn 1i4 rořiiíl
Hvitoi+n 1 Pukmk Z4ii pMlbm obdrtf l
i poubou noa HvítiKira luniéba
Tajnosti psřížiké od íun ptao
vauaa "Vtto4lio lidu" "gIamandra" "plU U
ky" "ProrokoTánl modu" a Jlnyoh t4toiti4
myeb díl i tou to 4 dtly ts drou trncích
dobr! r'b4 a cl4 ta IU4 dtto viinl pro
dír po f 400 I aa ziallkou Vazba aama atojl
a dolr ak ! Oa prtull aa dodatak TSo
TirVE I?JMI2IvriJ3]
obr a"z t 1
Pro ty z nicli předpIatitalA kteří sl přejí oknnu pro d Jhq Jímáme hojný
kěrobrazA vesmís snímky nejvýtečuéjáích mistrů ajslce:
Kolnmbus na královském dvoře Sd
nlfkťlll antuxk rnnrornltébo dlU BJvyUv
en4llbo fk4ho ualtfa Viťlva Brollko kti-ryl
ubraa takoDa byt náklad 111 f Jii00 a ohavá aa
r M lmnohtnlm Haam auilnt v N w Turka
D4ii Kolumbovo vrto iitrnl nu amerl
ťkoil pevninu dla proalavnlbo d(U Vandar
lyaova nlan)lmbo aa T kapitula va waiilnj
tana Cna obia tle lito kv™tnych obra 4 1100
00 jdoa prám la calorol přadpIutlUillai atlarata
Napoleon na bojlítl a Frlrdlandu ani
mak ami-nlU malby v4blaau4bn nialíř Mlaao
nlara valkoatl 1UM palcích v barvitiaku Orua
a
KArrat Napoleona i Moskvy Přknunj
barvitlakovy obraa prdatavujlal n pritřd Jia-
polaona v (ala řady dit JnlHi v polarit tady
vojáka aa nim ráH bořlnt Moskva Mjznama-
wlt4jt( lo lilo inamraltlbo malíř atilaaonlura
'taka-l 91x21 palcích eana aoa
fiolarski Svatba anlmak roikolaaho obraaa
Tlblaanlho smaloa iaak4liO Makovakybo íl
aat f barvotiaku Casa aoe
fl II
Vk- 4 lik ♦♦ ~-f' l 4iu4a ÍJa
kwtNfMa 14 I aa 1 1% tm l4fi
fWa TM r#wUflai fa # liaalli
t+ t ark a4k4to44 a tl #a
Wi Miatl iéU4)'-l ai
tWnlk I — t avo a4 N I
Ir ryt '4 áy ! 144' al
L4 4avrl -- -- -ar fa4wi
-a r4 a-a-4 am a aw4H
#oa %4A4 m Lať 14 - ri-
tw I a Ir 4-4k
KWstk I ra rf ai 4 af i-4
l- lil 4l a Ia4a al lata
Nr 4 i44 ta ir a il
t%avfca]( I'H ftraa
(aalk 7 — rwa i—t t+mém 4
Vavl Vťta HSJ fl4al I Oi a Sa atfaaail
KWsik 0 44 ara4 tála al 4 t
S4-al-4M 4il š— Ia M-4Vt-tf
fala al Z la ř 4lliia f !r -Ila
a a tWb I ( al á(4a iOMka —
awat a aua al V LaUoll ťtl-ai I
l4 Wka)Mb iT0a
ICnlk 10 T'!!— +m ianflii4a
a4 Vit Na Tk4-r fftl V a H
1 I l4 akaakaiťlaj l4 aoa
ItaHlkll iltr%km klaf rat4a
l t řwtliH1 I lUf - ft' ď rmaás
4 V Ulirki l-ťlf a-U'i I aa teti aw
ItnNlk 17-Itmlp—Ult ! Ff H-tlWaa
~ rw 4 AL Jlrtok - I a
ll tarakl br4lr 4 H A Ila4#ha — ff
kf—t fUt ě r—llf katirtavaaafa
rkl4 Ara lUSVkaha r4akak4aa - XuS
a4f4W 4t%'l Irokal iMf al Ttvt HavA
k4 - felMwaa rtala al V Lalickl Calkara
kalh II4S atraaaeb
Iloénfk tl - iMU roisla aaiaaj U A
álrallk — Kmif a V(y ala Tra Ra
4k4 — W! fracA aof-U al Bnft to4
llpakl — MM tylaaarl klt taridkaol Wr
Braaa XaOa awL afpaU t St rJarark
— CUn4a ukl a UM ftriaick
předplatitele jkjuzp:
Ktitf Amtricki rttntk lit abaahnja Sa 4M
traAab jadno dalAl ramáa a It Tobraarniticl
II porldk hninraak a I rt 43 baial 10 414a k 4
a tfrah obba rlako IlUrlrol Ikola kraUt
roaaarrsl 4láa?kr I b4jii4 M podoblaaa 4la4b
krajaal Amrioa a M liAlaoa plvodatcb yj
obraaanl Jluch Caoa $1W
J li© Anieresn KepulUr— řKmitoí ko-
Iiiiiibirky pli a Atlaa 3HJ Suti T jdal kolna
OIihuJi atmía4 Telkr ddllltl ndalitU va
HhiJ BtiUcti od odkryti Amnky al po axjoo
v4ll doba a mml ku knldl paiadl Pro
bliot nciMlvliloatt intmak pflvodnlbo rnknpla
TomiUM J-ffrraoaa a podpUy vltch řli-nd Már
knaiita Úlaa HpoJ BUtd a -jTltlnl na
In lio zManl řodobUny v4aeh praldntl a
lbdty Jejich IfaditTánl Jména l-ch politických
atran]il kdy da byly poít hla4 Jl a kdy pM
volbách odavtdaly a Jtnina vlerb kandidáti pr
aldi iitikycb a potm bluad jal obdri ll 11 itpa
Hprijanýrb BUtA 1 mapy vtach jidnolllrych lUtl
t ddkladalm a rllc Ibladn4ra proTfd-nf a pa
plMm ko kutrt mapi Skvoatni Tyobraiattl
vlach bUvnlcb budov výtavy Kolumbickl a po
plny tyrbi foblad na vtitavltt4-Tnto akvoi
ný památný apla kWy bnda trvaloo opomlokoa
ua avátovoa výstava cblogkoo a iárov-4 tUaa
o 100 vlkyoh traniob v Aliladai a trvaaUvl vai
bi platlnym hřbutam prodává aa za 9171—
Mail pfadplaUt14 obdrtt )] ta luplatnk I60TI
apla aa aeznnam v4noh pt va Bpoj Státaoh a
fotu-m obyvaUld I v tiob n-J manilo h aiIaUtjkáob
ll cno r 1H90 ktryl aaakm aanjtmá las
atran a tndli cf tpU o Ml atranáob dlklal
bé plátlal vaabi prodává aa ta $1 Í0 a4
prdplaUtU obdrll ]uj ta dopUtok 1100
Jan Amos Komenský podobiiui vibiaa-
b4Iio naapbo xakladatala mc-rnlba Ikolatvl—
Cna 40 cti
Ladlmir Klárel vimá pdobma tohoto
t4blaaii4bo amrlckllio avoaodátu Oasa 40 etd
Kristus před Pilátem a Krlstns na Kal
várii anlmkv obraid anamaaltlbo lila vílilao-
náho mallfa Mankaraylin oba ▼ avltlf tlako
valknatt Sl iJS oba dohromady ta ao oanto
IUr-nkolt s tiotito pradohá'Jlo(ch pmnlt
obraaovyoh obdrtt ka4dy pfnlplaUUl adarma
Za loplatrk 40e nabtiímai
Bntmak anamvalUho Ida 4aahlha amaloa Vaa
rottka"llus před konclltm kontnlckf m"
ooa $100
Za drplatak BDa nabtatma
IIOS a Žižka krin4 Iva Utofrařov Ba
obraty pf-adatarajtoi laakl vallkány Ba a a
žilka hodlct aa pro apolkovl a vnrajal mUtaa
atl Jakal I pro rodlay Oaaa $100
t a m v