Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 14, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JO
h~ pokrok
i
na
Ik II a lefcaHmlflI bMfř t-rstf'a I fll
#jíf-
Jll InAnhl atpsilf tt N'l
lie) liake A#l lomí dlh et
třf )aa tlt(iM pak4fl (41
Ml fík lri iřit M%
hyb míl Mjíř# ří'iřttl
llhí ťfif b k4MU k la ť
třabe míl ťjli by H l"M ptMa
do !' vJ plfflí ff } Isa iJ
krtatfrh ttrittk ttakf a jtkwíía
fiifc' 9 i!f flt ip#A li vt
n pk s rlU f-i m ' I ir
liti f# tlk dil hk j iw
1t Ilna fn(tfrfl Itk J##{ # f i
Mil ( k lr rri ř# I liU
al otáika: "Col k lby hm
thíiaill ta ifnířl ! li ifi
pravíhi ("ťliiř Mi#fi'(l ttkt
oetl bia Mli ftíkr'itl M i Vaa
ré Jii il" N!i by l? fhI
Itoahli tni me tikot a bijme sa
f prs k"hk I ři 4 pw fcpil ákoi
fdj kolik obrtrf tm Jifh II f#lt
pravou ktM li mii"fí a ti
krvtl (ioflm pérem Atáíati a
opravdu pruplváma lili svlma
aneb analíma o li f 1 m i 1
Pokárá li dss J ln lit ť snb
©po pofffil li lít lfbf "nr
lB4" tra rjfbU viti t orhř
n£ínl li Uk i obl'h nt
til tol níiol (k lojí(A i d)rr])
Jiných mooh'1 jeltl hcrltah
Jm f roll Jkklmokolir dik tAlor
tl títko %U Uk4 fítUk4ol k
Utn ynUi4n( kalil cb(l
"aotjch i4l" rotnél itrca
Jra§
M4mt i to 1 at ioU ftf
nty t iipt ilovřk vynuct-ní
Dft ním dobo a t Djnřjífm tojoím
ýroj lidokébo ]tt Dřjritlníjíl
potlttoa Dtif 1'ucbopiti ft u 1 i
t2n prolítl tffij úlil livot
mail být! úkoUtn nlim UKveJ
rot taďll ivébo titka roiamnř
neboť v dnelnl jolínoti je tik
DejrosbodoljStm činitelem
Čím TÍce mi kdo boj ni rotSíře
rajch 2aaopii& v tvé ilaibř Um
vttií je jebo moc Vidíme toho na
velikých iajnpigeeh čitích Kdyby
ftupoA polovice dneioího tiaka tla
močil kuteínou vůli obecného li
da a eloaliU opravdovým potřebám
jeho tpoleSnoHt lidaki a jeho ži
votní organiaace jinak bj ae nim
předatavovala ne! jak se nim dnea
ve ikatecnoati jeví Žel vlak ie
jeat mil o 2aaopia& těch které této
moci pro blaho veSkerenitva použí
vají které tiaadné pracují a jooce
neodvialé na mnohé zlo již pouki
zati mohou i
Kdyby veškerý tluk dfUledným
byl dřeli avému t j kdyby byl
obhájcem a tlumočníkem práva
pravdy a cnoatt a kdyby byl majet
kem veškerého lidu a neodvialým
— kdyby tento mocný tiak táviael
pouze na voli a cti doaud nepokaže
ného lida a řícen bj neatrannými a
vobodnými občany to by klam
le! a íidba nemohly ae tak roztaho
vat ve veřejnosti Před břitkým
mečem apravedlivého a rozumného
aoudu lidu třáala by ae víecka ne
poctivost Svobody alanko nedalo
by bojeti bylinám dobru veškeren
stva škodlivým a šmejdům politi
kář & ze řemeala
O porušenosti tisku často slýchá
me a takový tisk ovšem není ve
llažbě dobra lidu veŠkeréhoneHlou
líff pravdě právn občanské cnosti
a avobodé on je zaprodaným a
muaí bájiti zájmy toho kdo ho
koupil Vůle a přání lida zůstá
vá n takého tisku zcela nepovšim
nuta On tlumočí jen vfili toho
r jeho! alulbé stojí a píše oro to-
ho kdo mu víoi zaplatí
On ndě-
:
14 ae lži ta nejčistší pravdu naopak
pravdy ta nejbídnější le! P
Celý obsah a směr tohoto časo-
písectva holduje a klaní se zlatému
teleti a tuto modloslužbu co nejdé-
le ba navždy udržeti hledí
Aby vlak lid pravda nikdy nepo-
anal musí byti neustále klamán a
to tak nměle že jen málo je těch
kteří umělými frázemi ošiditi se
nedají Viechny ukové a podobné
časopisy bez rozdíl a národnosti a
i "#f otttř JaJSKff M M ('fÍA
llij fis fomhf itíiif 1'ifi-
H U toUli } II 1 I vrlflml
lVfi ví iř I fl li I
'bl( atfáik Ukotý lita
Ml a nfnijltfh "lřl bi tn
a sny tn Kljí Jn 4jn (fl 1
ul iji ksl lit aftk tlí J
lřf4 ll ftra r J ř#íf lift 4
itra řloflki pMl 4t tt 4kt ttktri
bťtií d4f in a i řnl ř
!! a mi l '44 l m'h stran
"l'4 o-lmlft
rkV-# a výflík4rf(ff jt
il-t tohoto hrtfl4fttl Itk
v ani f#rJ4 wííi4(i' vyř4M #
f taktffert řlk'í h a vMrtf4
Uh k t I4p pHtl li l thn lf
li l jlfiý plstit fcm4J a mimi ť
m4 sťiliU vlrnA li pplki
statní o řoH s1Ut4 fptřln
a ři#p'ílmř)it iali aa is st4
priva' jt tanto tisk pfvaím jn]
jr'tl Píro lif
Na Jt4tí ď fialieh kribl tatA
hllis aa JJl4 na lfa!a ttn snlřo
atlsk jd mail r4mi jtt — apírsti
sl "hi itaita — třaba va aplsibt
třff ba jiňm a spQ'b Un ntiý4
ma "poííj eifl aal Mpřv' plara
e4 anab ty tak svsn4 n4rrxa(
My dovt lam "ipaffeouť tlt a
ImabtM A to la vlil
Křolllříon
V IfeiBS
Nemyslet si la náa mola ol
kdo dopálit! tvrzením la na veliký
náš počat la jako by tnélo dluk
natích více tíiíti se vyššímu vidi
tání Ujišťuji vás le ládný a synu
našich — totil omalskýcb — ne
mual se proto dosud vypravili na
universitu v Ann Arbor aoil kdy
nřktcrý tatlk se staral by kluka
dosul do West Point K čemu!
A holky jen kdy! umí číst a psát
Cole le jsou také výminky i bodejť
by nabyly Jsou ale na ten náš
počet aafraportaky — "veliké"
Ostatně nám toho není zapotřebí
abychom se nékterého kongresnlka
dožebrávalt odporučení a kluk náš
aby pak do West Point na kadeta
délal zkoušky K čemu universi
ty bez toho v té Americe za nio
nestojí! Bohudíky pokud jest
práce ve šmelcovně a na jatkách
mažeme se v bázni boží břáti v zi
mě ta kamny a v létě Škubat tra-
vičku kol tich našich vlastních
dnmltft Ir nim! "trénnmnr-néini
dáme to dětem a budou mít dnt
Přičifiovali jsme se my a dřeli do
únavy — proč by nemohly dříti i
ony IJyla ta Amerika dosti do
brá pro mne dělníka proč by měl
být syn pánem?
Ale jinak nejsme pozadu stopu
jeme "veškeré vymoženosti lidstva"
nesmí vsak při tom býti moo
práce a pak co hlavního nesmí to
mnoho stát My máme celou řadu
spolku máme své zaprášené kni
hovny v nich! mol knihový kdyby
uměl čisti dávno všecbny ty svátky
vynikajících dél by ji měl přeČtě
né máme své kluby a pak prosím
máme také své — huby ! A to
jest asi vše neboť právě hubou do
vedeme nejvíce
Dokazujeme tobo při každé pří-
ežitosti A teď poznova I
Povalte si takový vám přijde
romy eniap take sokol a
liti Ba M
mermomocí dovoluje si nám v oči
„i
cpát ie prý tu síly tříštíme a pra-
podivně kráčíme ve šlépějích velí-
kání sokolských Máme prý zflsta-
l pH nejhlavnějším svém jednot-
ném ákolu totiž odchování nové-
po zdravého statečného kmene
tIm vykonáme prý dílo veliké Jel
tim° "boa bude míti ▼ zápětí
dflslídky i na ostatních lánech na-
ebo PIe národního se jevíoí
Ano více jeŠtěl Takový člevlk
jen! "nezná ani dost málo místní
!ři"#i i) Ivr ir I# řl"j{'řk
nplÍřoií4 řbtm fýt
řofcilt vt dvosj e tř#rh
tkstalti' h vt tn( ivt h lt
aTiwm frffl #4Jt rvi
vf ikoík4 j ln'(y
ím a IIMi a irllliU na tlí 14
tký f#N f)Up j U tlak 14(4
UI praví fa i phttl ]
til A41 r f arMftf m at4ffn
fÍAAOfl e'a'ilBfrh Mbnf 14
44lw ťm lralím s p ja n
fj'ř — pra tím j — pra
př aolUkt a ríli lnt tyt
av !♦! aal mty I K #ma by
la by kl piklí ft#j!nf ř-á
při bkt-fh a lim ! hit
1 řnlít l "ra Sjn( jt (
la"# k iti to íibraíam řaky
dna !i!m v l4f ř
a ťihla lr mil bit tři
mfiifm a kol ío#tr ia aVr
vyl'iin ja in npn4lli'l k ly
by byl lan thlap Koftínkým my
alali by r boru ai Ja efea jijnl
ja jistýrh 4Jsýřh a naklam
Býtb difo-14 a přléia ale takhle
m il jal pří najmaalírn k ť-mi
ntt li rtatlst Jinak t ani IJti
aamSIa kdo neivyklf jo aa kas
nsiištné a opravdové prára po
simjl podle sabe I jiaé
Hmatný to okss po4límli
la k lepšíma vd4l4nl o nimi výía
jsma aa imfnili aálalf nevyhnil
telnl 'ak tdravf dacb tak i
zdravé tllo { Úkol Sokol tva jsst
tadíl daltkosáhlajií nelli snal na
prvý poblaal aa rdá jmi na úkol
ten al příliš s břešf Idu bodejť
by na
Nám stačí le ruáme hrazdy
koni a jiné nářadí le máme filé
hocby ji! pilné evičí Nepotře
bojeme toho abychom zájem o ti
locvik ještl dále přenášeli aby
choro starali ae nijak o silnřlil
rozvoj vlci sokolské Co nám jest
do tobo jestli tamhle ti také cvičí
jestli Uké říkají la jsou Sokoly?
My jsme jednou hezounkou nám
úplně postačující naši vlastní vatou
vycpanou Škatulkou a ta nám zcela
dostačí — totil U naše škatulka
My jsme kastou a proč se namáhat
třeba denně "Na zdar" věci sokol
ské měli jsme ▼ ústech třeba den
ně volali jsme jí "Naprej" vyprá
věli si cosi o "Rovnosti" sokolské
'Vzletu Sokolím' "IIrdosti "Jaro
sti" a Volnosti" Sokolské
Skončím alovy Sokola Vodomila:
"Jsem a konce a dobře pro mne
dobře pro tento Článek neboť jak
se člověk dotkne nějaké basové
struny jakou jest právě předchozí
na té naši citeře Sokolské divně to
mflie M dostat do nějaké té mIo-
die jež by lépe lahodila Slyšeti
zaslouženou výtku jest křen — k
němu! chybí páreček uzenek I Ty
však najdou se mezi řádky kdo je
bude chtít hledat — najde 1 Nechť
si je přečte a po případě o nápravu
se zasadí ne li také dobře jen pro
bůh ať konečně ji! přestárne před
stírání — le jsme opravdovými
Sokoly
Živořme tříštěme síly založme
ještě nějaký nový sbor sokolský
jen čile a rychle ať lije "Rovnost
sokolí' a my ať tím dříve oct
neme se Um kam rázm spějeme !
HOVORNA
(PoflM dotujr ptBjm néaeai Utatcla opa-
irvutaojaon poT1moii oapovaai ix
ptty pCifeepaaBé a taonjrmnt Balra
ana poftodlMbo aaiata koti
Pragae Neb — Prosím o vysvě
neui mni t ujcbiccu uia urnu
ř r
ff1!" ' í £ ? ?
hiaik milt ' neb Í° B!' #Kf
tlení zda-li v městech má právo
dotazu torno pohnul mne následující
případ: Při poslední Školní schůzi
▼ června 1893 kdy! náš distrikt
dělal pořádnost zbylo v pokladně
ku př 191000 Kdyi ale pokladník
odevzdával správa mosil udat Že
ještě dostal od 4 hostinských license
po 500 co! obnášelo $3000 a měl
tedy míti v pokladně 19110 Však
(4 h fl "'' Hr§nm tH tttÍfttll
ký p kla lnlk a lk-!a'm i -k'
ki l i f U'( -n pu (U-1 II I
lycb l Ml k l' řná ly paftfia fjt
rsf sn obe pokMmrl mtjf st
simka V rtm ttt Ja
lk"lib ýf h tntehk fc#řl n
nejí řiAÍ 4liWt t fbyaji)4
Ak iik jl'tii 1 s dííi ts jirft
tttt V Klptř
lÍ-rr — V řn4l#fh dfaK4 (M
ly a tjiiMi iřM jt iiUlm p
kU lak#rn pkUníli m'ký a opa
třaja ií4#fu J li i Mimt Iknlnf
Vlak řnlaak4rfcfUlsl(Mtar
BvkMt„ trU„(
F t
' fliafrthte lknJi'i pklahíl
i i'! ní Jot li la p#níia n Ik na
lalrlija m#ký 'kllfi bylo
by ďtbre řlitl aa s akol ír
ram iikrAÍni
l a a a sWa Aa
iraiioři — i tw n ty
svI'Uaí: I Ma bfi aťjt piuifhf
líaUk !' CVbř Mh la m íall la
lS faftf lila tthn Un sa řMi a
iiaílsl j#- t f-t ka d i (Wh I rat
atíijl fat#k S jIwíK-tntovofi lAÍmk
jaii J-ii přiUpil a lam mali
plstit II kr ptkďy Attím My
Ití? 5rtJ fa t) la byla adrraa a
fbaah lístau t4n kv a slatn
C k rsk(iak4 fíta %'trhkh by
totbtfla mít v amoajatiMni tlm
'inl a lakUl I aoal ríjki "Mlrs"
lístky pro ní a nim kým oblataním
í M8j příl bydlící v (bU-Stfo
tam v lodnu t ř zamřel a io nřia
P'tU4tal4 Ifňi v Čechách mě paala
abyih ji vyzvedl Jeho ůmrtnl list a
já neím jřatli v6bee zda úmrtní
liy vydávají anb kda sa mám oA
L14it J W V
0Krr — I Poštovné na po
štovnl lístky do Kakouks jet da
centy kdyl se koupi dvouientorý
zahraniční) poitovnl lístek aneb
kdy! se použije lístku malého Vel
ký poštovní lístek jaký se nyní vše
obecné zde používá podroben jest
poAtovnému S centu a proto musí se
nsň tam doplácet kdyl opatřen je
kolkem pouze 2eintovýra— 2 Uinrt
ní liit vystaví v Chicagu zdravotní
úřsd Tetéž rrusf být ovsem přelo-
leno do čeítiny Duble jest však
mimo to dát vystaviti přísežné vy
svědčení od krajanu kteří jej znali
osobně v Cechách i zde a dotvrdí
eho totožnost osoby totiž že úmrt
ní list ten vztahujo se na člověka
im osobně známého s udáním jeho
rediště Obraťte se do Chicaga na
některého notáře třeba p Max
íirchmaca 776 W 12 St aneb
A P Purer 103 Washington St a
sdělte jim podrobnosti oni to vyhle
dají a dají vyhotovit
Kxeíer Neb Prosím sdClte v
Iovorně jak se nazývá anglicky:
Zahradnický vosk 2 Fosfor
Balíára 4 Větrové kapky
F Ilodek
OJpovlď — 1 Grafting wax
Phosphore 3 Jaký? Rostlinu
ní! se dělají větrové kapky? Ta
se nazývá peppermint Či to má
být balsám? Těch známe 37 druhu
Spirit of peppermint
Yankton S D — Prosím sdělte
▼ Hovorně: 1 Mnoho-li je 10 stupňů
iéauinure dle Fahrenheita 2 Mno
ho-li le 10 gramu na naší vábu II
Odpovlď: — Teploměr máme tro
jího druhu Réaumure rozdělil te
ploroěr od bodu mrazu (kdy voda
mění se v led) do bodu varu vody na
80 dílů Celsius na 100 d lift však
Fahrenheit vzal za základ za nulový
bod nejvétši tehdejší mráz a k bodu
varu vody rozdělil teploměr na 212
částí Či stu priu TJ Réaumura a
Celsia počíná tedy teploměr při bod a
mrazu s nulou u Fahrenheita s 32
Proto 10 slupnu nad nulou Réaa
roura je skoro Mj Fahrenheit 10
stupftQ R pod nulou je 0} F nad
nulou 2 10 gramu dwkagram je
o něco málo více ne! třetina unce
(35 stotin) kilogram (kilo — váha
litru vody) Je 1000 gramfi čili 100
deksgramfl aneb 10 hectogramft a
váží 2 a 2 desetiny našich uber
Vanul
KAŠEL
M t i
NASTUZEN
krls a 4't
arllatol t(rl
4kf Ut41 i
SÍw ijUH taal
Til Vfi Iř 4 I 4J 4 11
liUlllí nAIJiJl#
waíif( t fM fHří
t -!' t BthM
Mji JJ ví 1 tti t f
tr ťrH4t li ft lit
TI a
Vstrčte íjošíotdI JísleSc
M
a Saaa toaaf'( l m Hfa-l
Sra4 afcHtr t Ir t i hw rf af 41
kaa ial ta p - tm a-jiau atl aa
Mt Itt 4í jl a tem aaé l'al#
aa táai i4arssa ii u aa i(b(w ta iw
w4iia t aaaii Haa
iowa m:i:ii íoiuvasy
CBS BKI1M ts TSISS
"Vidéli - jste ?
lÁiim:!
na
„ J aa n rilrm fmt
mnfindiiiio HIV
iU-tn ai
priii
Thlre
nyni laoil Iriho'
lf-tfl %
rul tm Ja
na řlaiínl a lřnl'ni ntM)kf kljr tl trhu
KCL1VSK UFO WMFASY
Mlíldirburr Inl 4'cH
minia k l Jala o řtll !
Nojlopší lékárna
V CRKTE NEHn
jest lékárna
f yi:)ĚLYa
f ravó čerstvé a čisté léky se pouze
irodávají Kecepty připravovány Jsou
s důkladnou pečlivostí zkuSeným lé
kárníkem VieeXna le$ká Ulita jtou na ikladi
Ceny ro npm(rnřlií
Vhlaanr a za tajkpKího t oalt Salina Co
BtDi) I)r Witldaa oral no Jo lékárna Uio
ktiá rótoul ani BMlťll natyjlmajfl
11000 alcorú J
nejvybranějších pozemku v severovi H
chodní Nebrasce — v místě kde úro-
da nikdy neselže — bylo právě dáne i
J„ 11 M I M f A _ J f1
uu wuu m ií nu vnuy n iia oiiauuo
splátky na 5—10 roků při 7% úroků
Tyto pozemky Jsou známy co Kentl
Lands" a leží v jižní části okr Stan-1
Um Byly vybrány v r 1870 — mají $
výbornou půda dost vody a příhodné i
k trhům jsouce poblíže Clarkson a f
'eldi v okr Colfax k
l'an Jos Rajmiin z Clarkson mile
rád každému tyto pozemky ukáže
O ceny a podmínky hlaste se u
A It (Jraliam & Cofl
th45-lm WISNEIt NEB
EJmiUiI A XEJZKU fc!(EJ8I
óoHký prá vnílí
V NEBRASCE
jaat
VE FREMONT NEB
faalaait aehotal Ta tlach případ ach asodalch J
V kUrakoUík Matl aUtd a vjakankollvai aondi f
aaah aorana lakámkall4k nHnadi 9A- #
ASraiaJUi (aa~ A
aTItTOK dc DOIEŽALÍ
mg aTwaBWMM W +WW +
T Bl lt-a I F--ÉHSii— '
4JříiE5í3
DiiilÉi doioyy
I
í
"V
I