Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 14, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÁPADU
)
s
i TTi
1 i
i #
iibi f tm řř řřiri ar MeataiA air#m tAa# haiim
a f M M Ml
tl9 M t ft A '# !# MMM
POKROK
ROČNÍK XXII ČÍSLO 48
KOV? 2PRM DOMACt
OMAHA NEBRASKA VE SIŘEDl 14 BŘEZNA 1804
í
— ' ti i
1 t Tá
l
4
0
r
1
rouna I
V ttffnnthl fUfití
l'i l 1 i tlj ll'' n ř!
(lÍ # řt jff rr fjk'ttily
tov lltll írie ll#řl alf Mi jM
iilWti ZajímAtfm pM t4t
'4 !'' ) f li!k
1 £ratitk)h koM'sft fijřo l')ťvy btl v minfíMm fucn t
i ! #nÍJfh ř llb fcelli l
J repiblik4ikfh kllti ii 1 f A
f ť lí° doma I Msiaf k4ť
1 proti pMÍm a I4ř]t ířint řf"
# blik4Mkon 1 Jirb Wřtoko pioliia!
K Vf alMu v 4t den ilttt prí
JaU předloha pfolaj-a M IIJI (
ií# lni
V nímh4 foUftrA lflloiil
I Ult Uřl W titl]k4t !}lrk
iMitritt ('olumbit ' 4k
{ Ll4 t41 kf!4fx i
ka liUi4nf o íftinfth i r%4 h
1 V hAu komřft rijocl jhJU
j V r4ta ionlíll řřllílrn
' - _ 1 i
B14 f
1 1 - t 1L11 i ii'hT řWMi
IruhfdeodopíU
ka řtenf (Irulifma
i itnl třetímu ti tur o-!oru
tleli klfl ioU!ovM( tby dřív
I yříinb) l řr]loh celní
I t V ien4ta jlo4no ve řtvrlk o před
V lot povolující J'roIj !4ll Um-
tilU renervice v Orfgono a til
'přiJtU Tak přello!eu liUndovt
)V f ředlob 1 o ni lebtovio V
pilek předlolil intor Pe ffer ni-
Í'j vrh revoluce aby ivolna bjla ko
mine ku vyietřťiií povCtlí íe né-
)teH iteoatoři tři i li 1 vélomostí o
y'%Uvu předlohy celní tejména o
y položce na cokr V týl den proSla
k 'předloha povolující 1200000 k a-
olacent uihrad osadoíkfim kteří ae
l Vnadili na Crow Creek a Winneba
éeo renervaci v JiJnt Dakotě meti
i) 17 a 27 únorem 1885 Po opřtné
debfctě o lílandové přdlote o atfi
'„bře odročil do aenit do pondélka
I Demokraté ▼ komiat fiaaDcní
ikoDÍili opravoviní WiUoncvy
V nředlohy a předložili ]t k ponouse
Vní kornUi celé HlavDÍmi iména-
mi jou ty Je na cukr ovaleno býti
y mi clo a nice jeden cent na cukr
iř mrový a jeden a ot?ry deHetiny
Vcenta na rafinovaný poslednéjiím
1" vyhovéno ovíem cukernímu trustu
Na kořalku navrženo jeiit avýSenl
tjtdaní na 110 na gaion víak ta to
4'iiai vyhovéno býti trustu kořaleíní
i 'i mu a doba v které povinen jeat ko
í't'řalka a vládních akladiše viíti mi
'líProdloužena býti ao tří na oam ro-
- _ tm
li
! kň 161 unii na nez iibou ciu
roiiti navrhl mi podrobeno býti
íř-n in rpntfl na tana 10
dobně i ruda želesnimi platiti 40
i'0 atony Na přečetné jiné před
V měly navrhojo výbor aenita avýSe
r ní cla vřtiinoa 5 až 10% a Jen ve
pMmineiných případech navrhuje
I ae anlžení blavne na preameiy
každodenní potřeby jako ku př
i ioerle které maji platit 10% kdei
í no Wilaon chtcl 15% drahé kame
'Iřjy 15% kdežto Wilaon chtěl 30 až
ty35% hedvib!20% dle Wilaona
í5% krajky 45% dle Wi!ana
50 atd Jak ae podobi tiviaí osud
íiWilaonovy předlohy na Žlenecb
l jjpuliatických Jeatli že populiaté
f rJidou hlaaovat proti předloae a a
' nimi tři neb ityři demokratičtí ae
(' "ínatoři tedy nedocílí vétiiny Čet
Lné členy výpomocných ípolka bu
(íde anad aajímati že WiUonova
ltdloba jak opravena anitem
S lidi daA 1 přljmft Ukénaileny
f "ýpomocných apolkft totiž výpo-
íiooné apolky muií platit dafi 1
jk Jt4 l'třjř
JforeMA 14 ( Tím # iti"
tlk pU4 lakových }mK
4ln4 vlt4 imrÍf 4 itJi t v
f 4 Inrrt tMJt ap iky k pif ilili
rW ntj fMlUfak
K"m# infnifithl t i 4llMoU
poitorftl fcavrrutj 'iffIn( '''
mMt s Hlohy tř't i'iíf
ho
Ožek44 jMjmjr v tit9
ji M7of' H
t l#
41 pr4
I! oth pf řrťipy #t-?
Juleh l4ki l#t h bl Jn
217 pit itriffh iMim V ťtllf
fii li l při poii4-b Mmítn4n )
telkero tV-oO ial JM fo'l
aínýih d ll skrovný Komi
vyl vJ ao foibodni proti #
IROItlA UDÁLOSTI
llMonrlfwlifi
M4to Atchinaon jt v ncWipe
li In nrjn atrall ř-ku MÍ4ourí
al i lťletrtý mol pi níml řtyry
(drihy ulrlajl tnojenl výcho-lnn
1 l't ují 111
li! pruud řeky rotd(r4 břo-
n7 ry u-ur
17eI nékolilta lety viaia venovaia
175000 k nclir&ně břeha a na jt
tou doba proudu byU vtdorovkno
Prie vykonáni byla víak nedout-
teínou a výsledek tihy ko doatavil
Od minulého Jara několik farem
bylo iničeno a břeh řeky vío a ví-
cti podemlet Pnvodeé byly tratfi
želetnioní vtdileny na míli od bře
hu a nyní -otva jaou již na 100
yardů Pakli proud jeité dile tak
to pokračovat! bude podemele eero
až k tratím a inoat octne ae u středu
apoualy vod jež mohou tniciti tra
tě akladiítě naklidárny a jma ala
vení v Eaat Atchinaon Kana a
přeruSiti spojení a východem ú-
plně
KrAlovaa pieucnaraa
Skoro na každé lodi jež ta po
aledkfch dvou měaíca do Honolulu
přijely nalétali e cizinci jež na
prvý pohled tdili ae býti dobrodrv
by Počet lidiček těch v Honolulu
v&čibledě vzrfiatal tak nipadně že
vtniklo podetření že lidé ti přiebi
tí tam na potviní bývalé královny
Vlida doatala oatatné Ameriky a
Kanadv torivv 1 pramena tcela
spolehlivých že jednatel královny
lid naiímaíí Moozí t těch dali ae
k vojnku a při prvé příležitosti
chtí prý nabídnouti služby avé kra
lovně Vlida uaneala že na přlaté
lidem tobo druhu přistáli nedovolí
leia ny se pronazau
se zlými úmyaly a že moheu se sa
mi oživiti Dále bylo usneseno
aby veškeré podetřelé osoby byly
vypočteny a vyvezeny s osirovu
kdyby se o nich dokázalo le neřle-
chetnými úmysly r tanáaí
vrzenci araiovny ro-oi Fjaj t{m Bkonjio
že měli by nějaké zle umyaiy anei
že odbývali by nějaké schftte vftbeo
i počítají dosud na pomoc Spoj
Slito
Opatření proti nákaze
Guvernér Aligeld na odporuče- běných v dílnách tarnegieových v
ní illinoiaké dobytkiřské buray Homesteadu Pa Jaou to plotny
vydal proklamaci v kteréž nařituje ' vyrobené s ocele dle spfiaobu Har
ae aby ode dne 15 února do 1 ' veyova a neobyčejné pevnoati
prosince veškeré kiry železniční Zkoušky prováděly ae na zkušební
naložené dobytkem t uialedujících stanici Indián Ilead Pouze jedna
státu: Alabama Florida Severní plotna byla podrobena zkoušce a
a JMní Karolina TeXas Lootaiana 1 oe deaet palofl ailná v rozměru
a Mississippi jakož i 1 Oklahoniy osm při dealti stopách Tři rány
a řisti Arkansasu zřejmě označeny byly vypálenv na plotnu tu ze vzdá
byly nipiaero že "dobytek pochází lenosti 300 atop První provázena
% obvodu vyloučených" k vnli mož- byla nábojem oamipalcové kule
oé nákaze Veškerý dobytek s
oněch kraiin přivežený musí býti
Od
jiného odloučen a po
hlt(k likf rnf I r4!
'
ikkhm Jiil t'UtA řftUf( k
fofil' lil tl !- J" ktrtiMnA
Mrj iiáifi
I K lnjr Otitliři Okl d
trliíl t l'i 9 1 m 1 ft ' In li
#
]Mt tlf Jftiit(ti kty tu
]]( jif( hii ii!i-i4 Jtrouf fni-
f lfj NVlUk k flil ml
to kl i i'křS ' A 1 jr
kryto řMm l ř'líil
t- tttl a rnilif i kol kolem
Ufaaý kaf rftulk
lín n l in Mhijtnn l v Tíell vflřfl přvifn hjl rái
Vhiníuft4 nhni přeHřenl jw dltí!roým při lul pťl
proti kinxřnlktt V I Itr ken mi ř4 lne ukle rkU a ilřt4
říd l J-nl obtinřn Jt aUcnou n pi H j-jí jUt panřku l
Mliliftoa V Pwllardovou pri irj vytleno KuU m Mnlřlkl n
klihu rnanleUkého ZatoU dékolik alraii
Pxl4na byla po druh4m olentnl
koňirenlka v iníaítl arpm Hl#
cinká bývala pínařkou v úradovné
naiititi( l aiťt lil irn aantita
V poilclnl dobé bydlela v útulné
epikop4lnl církve kdež a připra
vovala k aoudn a roi jírnaU o da
ných alibecb pinft
Couehlln propaltěn
Daniel Couhlin tajoý jenž apolu
ajinými apiklenri obviněn byl že
tabil avé doby dr Cronina v Ctiica
gu a olaouien byl v prvém proceau
jeat dne 8 t m porotou propuítn
Tak akončila alavni dlouho trvající
právní pře jež ivláJté v krůtích
irakých a napnutím byla aledována
Na peroté zaaedal též krajan Lusk
Debata tahájena
V senátu státu Iowa byla v Dea
Moines zahájena dne 8 t m deba
ta o předloze o mfatnl zápovedi pro
dejn lihových nápojO Předneda vý
boru na potlačení neatřídmoati Punk
debatu zahájil a sice na proapřeh
předlohy Carpenterovy Prohibiča
ci jaou ovíem proti předloze a zá
stupci jejich Finn a Hwey dle toho
mluvili
DeMtat do oka
Prhběhem jednání o prohibici v
senátu státu Iowa v Des Moines
vyset dne 10 t m senátor Jirower
do oblekárny kdež setkal se a S II
Shoemakerem redaktorem "llamp
ton Uhronicle Jírower ptal se
jej zda li není redaktorem "Chro
mele $hoemaer odvětil ovšem
Ulailnx i{rnu„r „um m „ t-
kýmj jidmi nemlayf jsa doUloviía
e(Ja-li neslíbil že nynější prohibič
ní zákon bude pod pórovatí Nastal
prudký rozhovor slovo dalo slovo
Shoemaker nazval Hrowera lhářem
% y pfm chvu duittal jednu do
oka ft dvi ve)„e yétjf DfsMnl{ M
ne8lai0 )ani byli roztrhnuti a rva-
ZkouSky ocelových ploten
N-mořní odbor t Wash!ngona
nařídil nové zkoušky o pevnoui a
vytrvalosti ocelových ploten vyri-
poněkud delší kulí obyčných
Tiž saaábla plotna aai na oacte
palců od vrchu a skoro m tutéž
tm Sm — -
ti
If
Bot
vmriha Livo Htook CoinmÍrHÍo Co
k4 h Vtu 4!4m řřmřjř I im
Zi -rk # ř f
Hntilti
VťUUnntt třn j KiU
it% trnt 1 h4nk u n jtn
'iilfMiiř řoiíMiid k
( lti ntrii4 ffhjr UI
0mnÁ l4tiof ri4lj
lana U'o kaif
křl# liftbtJ
J-pr% řiehlfki
řonřl i4 rýby
JřbepWal atailne
Veliká art4zski atudní v Chain-
lierlain l jest lk pru-UHi
řo'"J
! a nedi tento ani ovlá
dali více tak že na větší vid Ale
noat tem jest podryta a veliké
jimy ae jeví Zem ostatnJ propa li
a dile i panuje nebezpečí že mlýn
nedaleko stojící bude podemlet a
aeauje ae
11'áhelský 41a
V Indianopolia Ind učiněn byl
dne 11 t m pokua vyhodili budo
vu v které nalézá se redakce časo-
piaa "Ironclad Age" do povětří
liudova nalézá re na Indiána ave
a v nejhořejších poschodích bydlí
několik rodin Nějací neznámí
mizerové vnikli do sklepa budovy
odšroubovali veškeré kohoutky rou
roví plynového rozžali tam lampi
čku a veškerá okna pevně uzavřeli
načž se vzdálili Na štěstí redak
tor výše zmíněného listu vrátil se
ještě do pracovny své a apozoroval
že v budově něco se dělo otevře
přízemí a tu mocný zápach plynu
jej překvapil Okamžitě zotvíra
okna dvéře aby plyn volně uchá
zeti mohl a tím neštěstí jest v čas
ještě odvráceno "Ironclad Age
jest časopisem nevěreckým a něko
likráte byb mu již vyhrožo7áno
různými živly
Maji na vybranou
Otázka upravení zákona prohi
bičního ve alátu Iowa jeat na sně
mu doaud nerozluštěna i zdá se že
také hned se také nestane Jen
málo který republikán věří že zce
la uspokojující opatření jež mohla
by se zván opatřeními strany
projdou Obě strany pro i pro
prohibici zdráhají se přiatoupiti na
kaukua Ve sněmovně projednává
se předloha tak zvaná pokutová
avšak sotva projde leda byla by
opatřena dodatky takovými aby
zajistila pomoc demokrata V se
natu Carpenterova předloha o míst
ní zápovedi po několik dnu se
projednávala a přátelé předlohy té
upravili jl co nejlépe aby tím spí
še podporu ií zajistili Dvanácťi
republikána llrowr Carpenter
Ellis Craig Kiggen Funk Cíarat
Lchfeldt Upton a Wáterman oná
mili že po případě budou hlasovat
demokraty aby předloha o místní
zápovědi stala se zákonem tak jak
společný výbor navrhuje Dle to
ho pak by ae ponechalo právo vý
roby lihovin i prodej týchž na vfi
těch kterých obvodu jež jaou pro
aneb proti prohibici V dolní sně
movně však aetki se předloha ta
1
aai tubou oppoaicl l'áni poslán
oi mají celou řadu předloh u věci
tjk k-l řfj iiajlit
OmmM lh" Mtork Co
Onifřj II? HirluMKi lllliř Ho (lififm Srb
t4 h vyhrui-Mi a itují o 4m
h4 Ittt Jký bi l" )! fk dl 'ilso
vykatí
ťrtJi
V V I r Uipi l la odbývala a
rt II t m valiti střidis) lida v
(ifi-not4 01 fřiil 'ni aby tedl a
řtt proti J Iri4nl i4tMtia r-
o)i t lifhtý b korpor I j"l ri-
J by roiialy sníaiovnoti
iřcdbdiU ll oNlfílířnl viwh
tl4i'il li i lsrtera iel lowsktch
přinmily j k reoriíaníaoviní
i ptt in luijini tikony at4totroi
tWo rťpublík4iii) i demokrata
vlo v schůzí přítomno hlučně
pochvalou prov4(ejlc řeči v nichž
úioí ilo na ty Již Jako členové
[orporací vftil (li lu při volb4ch
oražni bylí Ilyl zvolen třioeti
čtenný výbor jenž podívi ae Jo
les Moines a vyloží sněmu tužby
a přiní lidu jakož i vysvětlí mu
roú korporace takto proti městům
ai počínají Také výbor 1 Dubuqae
Davenportu v též věci poslán bu
de do Des Moines aby na poslance
a senátory působil
Tuberculosa mezi dobytkem
Dobytkáři státu New Yorku jaou
velice znepokojeni zprávou že od
nějaké doby objevila ae tuberculo
sa mezi dobytkem i bude požádán
vládní odbor ve Washtngtoně aby
tavedl ihned vyšetřování příčin ne
moci jakož i aby nařídil karanténu
pro stát New York Státní zdra
votní rada v New Yorku kázala
poslední době poraziti mnoho
kusu plicním neduhem stlžených za
to majíc že se tak nákaze stále se
šířící předejde ale marně Jiných
prostředku a opatření ochranných
po ruce nemá Dobytkáři proto
nemocí mlženého dobytka se zbavu
jí mimo stát a tuberculosa snadno
rozšířili ae může dále Místní ka
ranténa zdravotní radou státní za
vedená na prodej dobytka do jiných
státu vlivu nemá a proto žádají se
úřady ve Washingtoně o pomoc
Vláda anglická prý od delší již
doby zvláštními jednately dává
vyšetřovali zdravotní stav dobyt
ka pro vývoz z Ameriky určeného
o řádění této nemoci jest zpravena
a mohla by prý výozu naáemu
přístavy uzavřití' což ovšem bylo
by nanejvýš nesprávné vzhleiem
na dobytkářský obchod jiných stá
tu "ínimo New York
Ze státu Michigan
Dne 8 t m vydána byla v
Lansíng Mich zpráva o stavu
osení za měsíc únor ve státu Michi
gan Pšeničná role jiou v stavu
dobrém Většinu února byla pftda
pokryta sněhem V polovině úno
ra přišla silná sněhová bouře ale
prudký vítr svál sníh po většině na
závěje Asi 40 ze sta dopisovatelů
domnívá se žt byla pšenhe poško
zena a 00 ze sta jich tvrdí že ni
koli Za únor bylo dodáno do trhu
rolníky 1035127 bušlft pšenice a
za 7 měsíců od srpna do února
102S5030 bušlfi což je o i milionu
bušln méně nežli za stejnou dobu
loni Ve 23 elevatrech a mlý
nech t nichž pjdány zprávy
nebyla dodána za únor pražádná
pšenice
I
A
'i
X-"'
' v
f
r '
V
I
1