Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 28, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁP
ADU
)
r
i
f
Iftlf) 4T TNI ř'af íirřIM f OHIfU Mills i 4 strfví rř4M MITflI
OMAHA NEDRASKA VE SíflEOU 20 ÚNORA 1894
_ yy:
trrrr
ROČNÍK XXII- ČÍSLO 40
fv "0 ět M't I' la# 14 Mm rs
POKROK
v1
" 4
I
r
„i
Jiti
n t
k
'
V
' f
?- 1
41'rti
COVk ZPRAVÍ DOMÁCÍ
=SM -
rottTicil
t tvMffa
V sfilmotfil hI w a ealý tf-tott
I d toboly linf byl fililttriK
t4nil4 #f-M Fe lihy l-vy
t) r f nt tř(tr v pklt M NI Ir
Mh4 bytu Ntill ItUriU dfílíti
'lt"rum} fl ftřil aávrl Jfv i lfl
♦ Mhí aneb vdalovafl
''f m Im ( Marné bylo té] nalí
iffif ilféli i tnlrnovny aby ti ťirtijf
' el ll#y ittkt a prVI tfoUo Mdy
přivedl) Spnhi o j liojfiA U
km in íl#nol cílili tím umI
ni f-k'řfiil( Zkui-fotl minulé
ho lýdne dokaiuit patrni la pravil
l kter4l poslední rpublík4naká
Jí inímovna phjla ht#r&l dentokrt-
f'A ie nlsllnletvl vyhlslo li I(mi
i násil
Jr dobrá fa
Crtft f nhr
Jen inu jich ix(iiík'I
nímovna ir vtHmvati
1'rtfcitl niill( u 1 n 'i I iniinl
)) fmeatit trlkeré tákonudárné čin-
ř 1 t
Senát překvapen byl v pondělí
nominací Jednoho 10 tvých členA
senátora Whita-a a !ouiianv i
I £lera vrchního soudu Obyčejem
V-- " 'fcí "''J riiefc iif kterého te
ř lienatoro k úřadu nějakému ustana
f %( ví 1 bývá svými kollegy oeod
4 f kladně potvrzen aniž by Jeho
- i nominace odkázána byl nějaké ko
f í misi jako ve všech případech ji
ňtich se dřje Tak tylo 1 tento-
ř 'rit Heoator l)aniln mluvil o
f 1 f i _ -: ! t tLi li-
i'
lak kdyl iiOMClutví prcnidentovo
cdloÍcno ontál te uvé dchati a
'inřn byl ihned n&vrh natainó
f
I
aaedánf v nfml Wlute ihned po
vnen byl Poidřií pokraSoval
enator Daniel vo $v6 debatě o
áleíitOHti havajitké V úter?
koniil svojí řeč v kteréž mejii
ttifm mÍco horlivě Bohvaloval jed
f ji presidenta alu pak vSechny
Keiai ave vyvoay porařii tftvír-
Ťn dovoaujo le nám nuzbvvá nic
pit ho nyní ne! ucnati novou vlá
u a pf&tí jí adaru -V tento den
ředloíil nenator Marphy i New
orVu oviern demokrat velký po
et proteatft proti přijmutí předlo
llff folnf f ji mlf-aAtt m1t%tfil
i v ¥ V H W I VUU MHU T II J
fíavaiHko eaiezitOMii opet kalilom
Hý Borator Wbito a aico v tajmu
"1 VI- L_í !_! Il„_ít
Tvniueiiitt kniixuju jeunam oyva-
io vyalacoe stevenHe Vtýjdon
iSlo k hadce meti senátory a nice
vdala k ní pfíůiiu ot&eka sákona
Inlho Senátor VoorbecH totil
raloval te proti zprávě obnaženě
některých časopisech io Jemo
alžtí členově finanční koraino do
yají pokyny od preHidenta Jak
vDúi celní předloie jcdnati měli
obražení jeho Škádlil jej Hena
Chandler idalt senátor SlilU
(1
ní duchem avatým celó komise
anční g Čehož povstala hádka
í ním VfKllim MfPhnrannnm
t"f: TI ' " WV
"'í JMillsem PopuIÍHtický entor
i? ? 1'fer a Kansasu překvapil své ko-
lí i - i-v v senátní kom si cemédě xkě
rf-" s?r
'' (mou cprávou v kterěž aastává
remie na oukr Dovotuje že
ii roky trvání sákona MoKin
o ušetřeno bylo lidu dvě stě
Manň dnlara na uinA nikrii
eaiitává nu nndrlAnt tirtimín
r
1 V J 1 1 a i
i ure podporovaní promyslu cu
'rnickóho
I ětvrtek dosuvilo se málo se
r-'{ 0 faeďání a po ranní bodi
' W ' il0 0l° Př45lenfm Washing
)! poseMvf' klerěž podal kon
-1 í 4ju když odtupoval i president
ill" ' Iř Tak děje se obyčejně kaJdo-
( U-f J pn Washingtona narotenf
'crfi ?t 'í' lreJnfcn "P1"6 Waahing
„i fn 4 i Ynr8t naděje ie ilopověstná
Wil'ffio jřl(ih lt frl'
Pdinokfttlílí sn4oH l tláf k li
liUfřtíml l tř'ji j'1 itiilr uhlí
Umí luh link fd vlm jtní
kifl l VVil'ifíita f"lliit rlifs
Unl ř tí n f M"iMil mil klrý li
"i(ifMft k lM('iiit{ tn svlttu
iinoTUka h ll by řtklřmii ilaM
fcřilí l-tt-fmi olbfviH ťntn l Ip
-fily jik by # ď-lin ln iutl niobii
♦ 4k lř'lí I l vřcí Vřlic iib
lí)ň'iH i Itli n rrtofiuKl a Ifdy
prM'i mofftn lir Hjm lábnlí
ktfrni Wl!nfva prr llotit bf"if
lna tUlnf ttlr4 t% rpibli
kánk p'y býraU řrplnl
tk 1# Mcnblik4n4 nMMl jké
lní iřníit aby plijmy nnit)ill
ěiťi kiráni bil demokratb kými
'UinajciKy I pfním v pokladn
hroin'lí nyní priiduotofi jiko
poktalna rakoMká ' pd4t
Mlt t A I é á
nniiioiio uiiu nyio pnxiano a a
tié padufát dvf t tnillionft dol [tlr
no ala rol to J plátno kdyl byt lil
schodek řtyřicot rnillíonft a vydání
lý lně jct větl dva al tří miliony
nežli příjmy Mluví n o lom Že do
dvou mřilcft musí pokladník opět
6piy k prodeji nbfteti aneb m-
cbávati účty a výlohy tictaplareně
IE0HIKA UDÁLOSTÍ
ttsud ('uujthlInŮT
Htátnl návladnl dokončil dne
iv uoora laverccni reo v procesu
Coughlinově v Chicagu obviněné
ho te spiknutí a tavraždění dra
Cronina ftefi ta byla dle vše
obecného čsudka v pravdě mistro
vská týž pravil mii Jiným ie
ačkoliv svědkyně obžaloby paní
Iíortonová dokátala že byl
Coughlin dnu 12 května s Foyem
u Carlsonova domku pře co se
snaží obhájci dokátat že v tom
okolí Coughlin dne 12 května
vftbeo uchyl A totéž se tvrdlo
Foyovi Nyní obrátil řečník tře
tol k otátec Jak je to možné
žo Coughlin přiměl Martina Dur
ka a Vatricka Cooneye k tomu
aby mu byli nápomocni ve vraž
dě? To so Btalo jednoduše tím
Že jim Coughlin namluvil že je
Cronin anglickým ipielera Cough
linovi stál Cronin v oestě a sice
nejen v ohledu politickém ale i
spolkovém a tu nezbývalo nic než
nařknouti ho te Spiolovstvl Na
dftkat toho předčítal Scanlan část
výpovědí Fcy ovó která so vztaho
vala na McICennovy návítCvy u
Foyft Během těchto návštěv v
i
utioru iBBU so mluvilo velmi
mnoho o Špiclovi L Carsonovi
utioru 1880 so m uv o ve mi
který prý podává anglické vládě
zprávy o činnosti zdejších patriotA
irských Martin llurke i I Coo
ney so dali velmi lehce proti
Croninovi popudit alo Foy nebyl
tak lehce přesvědčen o Spiclov
ství Croninově a chtěl od Cough
lina dAkazy Tu mu přinesl
Coughlin padělaný dopis i An
glie ve kterém stálo psáno :
"Odstraňte ho (dra Cronina) ta
každou cenu ale udělejte to po
dle svého vlastního dobrozdání"
V odpoledním sasedánf předčítal
pak návladnl výpovčdě Foyové
Na to tmínil so o avědcích kteří
chtěli její dobrou pověst poíko
dit vykládal opět pojem spiknutí
a kritisovi1 oHtřo spAsob obhajo
by Oohájot Wiaga dokonce ob
vinil ie při předčítaní rftzných
citatA se nedržel toho co bylo ti
íttaé nýbrž vložil si tam podlo
potřeby nějaké slovo íioč svoji
skončil drastiokým vylíčením po
drobností vraždy dra Urunlna
Mezi jiným pravil také: "Tak
IbttiltO d'kdl btlloff řihÍ
ltl !( řll't# DMotřMUHÍ
mií bfl tiál i4k"ti který má
i I liř4fill povalován n podvod
V vaiíth řukoti páni piř tí Ov4
jnit ťJcřa vitot iliUh li
voit riiriťi rt v4 flf pfpn4
Mm pnlttfiol uřířiid irřt
ft'i( nť't tk jtku to ol
rtnltni soudu oí-káán' Jel
íl# povlniioitl své řádní dotiJít
Im # Vámi lid lJUo pin4 pnko
J#ri Iřkjl Vám"
Uj- A P I
Ncmuhiti sinM i vyvolala lili-
ba klroti podii A J Hnitím!
pulkař proti olflí ''Amrrb-an
rrotřitlvs Ao(!iatbn" v UAt]'t
Ohio Jak Hummel n 144 ukoii-
pili někteří ělfnově afoi-lac
kďřl Joti v lalobě Jinertotáni is
idártlivě bámi před vtpouroii ka
lollkft ibraní kl#ré nyní neťhtJI
iphtiti
OIhIhhI rUInsHi
Výrořní správa new yornké ob
chodní komory J't v mnohem
ohledu tajímavá Tak vyvítá
ní le úhrnný dovos rAsnho tboží
mimo raženě a neražené kovy i
úředním roce končícím dnem 30
června lfui1 byl ta 1000 ri i
řehol připadá na New Vurk t4P
55&1)1 Vývoa abožl obnáíel
♦ 8310308 i toho bylo vyvěšeno
přes New York ca 3390t0fi07
Kažených a neražených kovA bylo
importováno ta fn1íl7G:):J a ex
portováno ta 1123027 07 Úhrn
ný dovoi počítaje i drahé kovy
páčil so na #910708555 t čehož
ale bylo ta 104251 03 tboží opětně
tpět vyveženo takže ve Spojených
Státech zastalo pouze ta 1170343
300 Úhrnný vývot domácích vý
robkft a drahých kovfl obnáíel
1030058102 aneb o 4088i)037
více nežli dovoz Úhrnná doprava
s citinou páčila so na $1007851
012 proti '201034 1030 roku 1802
Meti importovaným zbožím taují
a %
tnai první místo cukr a syrup
částkou #118248118 načež nWe
dovály: káva #80485558 výrobky
i hedbáví #38058028 vlněné vý
robky #43500203 bílý plech
#29044439 surové hedbáví #20
035557 tabák #17019140 draho
kamy #15109740 čaj #13857482
hliněné tboží #0529431 a jiné
Při vývozu zaujímalo první místo
obilí a mouka v ceně #200312054
pak následovaly bavlna oleje ta
bák doby ek pokrutiny kAže a j
víco
Unie vyhrála
South Dakota Mining Company
jejíž dolv nalézají so u Annte
"' w : " "
CrCfk' T l)ooA" 1
oznámila dělnictvu ie zahájí opět
činaost svou a zadá práci dělnictvu
na smlouvu tak aby si víco vydělá
ti mohlo a žádané mzdy spíSo se
docílily Unie horníkA by dlo to
ho zvítězila pokud její požadavkA
setýčo Horníci byli již ód de!S
doby na stávce
Cena plenice
Z Chicaga to dno 23 února so
oznamuje: Cena pšenice na všech
trzích světa klesla Po celé týdny
cena kolísala až dostala so na stu
peň na jakém vo spekulaci a far
merskými plodinami dlouho nebyla
Klesla pod všechnu míru octnouo
so na stupni ceny vlastní výroby
Theorie le plodiny jako jiné
tboží má jistou cenu určitou
pod kterou na dlouho so neprodává
se rozptýlily a cena pšenice stálo
klesala Na jak dlouho tato stín
něnost v cenách potrvá jeKt otáz
ka kteráž amerického farmářo nj
ní tvláště tajfmá toho jenž ročně
35000000 akrA pAdy vzdělává
každého obchodníka v zemi této
t't 4 Kras Vám f tn4mof l
Bouth Omaha Lívo Btock Commlsslon Co
tm I p A I tlftM S !#
Tal firma má rt#jtM ři't
k4 h l'ř ť I4l4rn ttmtft by
7% vlečko sa fif
Sulli
li Oniffl 117
n4lioduti t vfeehky pkuUnty na
rlm svítí hlcsifo !l-ří I o
vlci t psal minalei To roibrá
ní vlech vlívA jel pf íplly k lomu
(i koUmlf — a post trh j"t
tnacný — přiví Ilerat I — l lás
la nová (na nJvyUI skutksm s
tana a iMtsnoví nad ktiroul jil
sotva k ly sa plenira vyiina le la
neJ!nMJi tnaiilpulacf a to pak
Jeilj Jen na králko Jmi obcho
nlci jil věří le dny kdy plnnlce
pravidelně plať i $1 ta bull více
so nevrátí a la 73 cent A tnAls se
nyní počítat) jiko nejvylší molný
obnos vftbo Tito Ipckulanti ob
jevili l laciný produkt Hnul In
dia a jižních pásem který! téměř
nevyčerpatelným spAsobem vrhl se
na trhy evrnpxké konečně ameri
ckou skliten úplně vytlačí Vzhle
dem na tuto soutěž tvrdí žo tvý
Stní cen pšenice stane so pouze
otázkou americkou neboť Kvropa
na příště tásobována bude a úrod
ných rolí llatlu bohatých polí
indických a s Jižní Ameriky Ilur
siáni však v jednom se shodují že
nastanou vtďor tomu lepší časy a
nízské ceny tyto nemají prý tak
ilího účinku jakž by so snad ta to
mělo Praví ie farmer neutrpěl
ani tolik ztrát jako Spekulanti
jimž zásoby v rukou uvízly Mno
zí obchodníci zkušení jsou toho
náhledu ie nynější nítské ceny na
dlouho potrvati nemohou au při
znat! se musí zároveň io valná
část trhu evropského so ztratila a
pozbyla
Laciné diplomy
V červnu minulého roku prof
II u Wood přijel do Peoria III a
založil tam "Peoria liusiness Uni
versity" Přcú tím byl v Dáven
port la V poslední době uveřej
něno bylo několik jeho dopisů jei
psal některým kněžím a kazatel Am
nabízeje jim tituly doktorA a děka-
nAm za #35 Obyčejné zkušební
certifikáty prodával po #10 a otáz
ky jež kandidát takového a podob
ného titulu měl zodpovědíti poslal
mu napřed aby tím spíše jo zodpo
vídati mohl V Peoria Illinois
vzbudil případ ten značnou sen
saoi
0 veřejných škohkb
líevcrend Madison O Petera v
New Yorku kázal dne 25 února v
"moommKdaie iteiorm Uburon" o
veřejných Školách a pravil mezi
jiným "Satotliho ústupky ve Škol
ní otázco tiskaly mu dobrou vAli
lidu našeho Avšak týl ukázal so
býti mužem mnoha mask Pakli
Američané potřebují nějaké pomo
ci aby otázku školskou vyřídili
pak dají rozhodně přednost vyslanci
t jiné země kteráž by nad Spojené
Státy vynikala Jest urážkou ame
rické inieligenco poslati sem muže
aby předpisoval nám o (kolách na
šich ač ani jazyka našeho nemluví
a příchozí ze středu národa kde 70
zo 100 osob neumí ani čisti ani
psáti Kdyby Američané dnešní
měli ještě ducha a roku 1770 umí
stili by Satolliho do pheumatické-
ho stroje nějakého a poslali by jej
nazpět do Itálie Jakékoliv překá
žení našim volným nesektářským
školám u jioh vývinu a soustavě
Jms M#vřll rlřwn po jménem
lnl' m p tf fi'"
a fiJpdlUf iU proUf'# v Ui
rrn r-4 d ljUk ku prdji iýlili
Oniahft MfO Hlork l'o
Kif!iaiffr lllde fln Uniařia fl
Jest vslioa rtbfp?íným dmham
anarchif Povott aby volné Iko
ly nala byly podkopány aJJna
klavníih i4kladA hati nrndilot
tlratfma Na5e vsřejné Ikoly by
ty ordinovány nikoliv aby i mlá-
Itla řii nadělaly straníku v poli
tice a sektálA v ráUlntvl allbrl
proto aby v lem nhldl na posta
venl národnost aneb pleť dostalo
se bet výmínky dobrého vychová
ní Jiná nábole nství a obce Jejich
vydržují si své soukromé Ikoly a
koleje avlak nevípfrají se nikle
nk platili daft na školu veřejnou
Proč by měl fíím míti nějakých
výsad Pakli chce mít ta a ta obeo
tanec nikdo jí v tom ve volné této
ze "íi překáletl nebude avšak hou
slistu musí si platit sama nikoliv
stát"
Nardová kouře
Zo dne 25 února oznamuje se i
některých čát( Texasu a Arkansa
su le řádila tam prudká bouře
sněhová po celých 24 hodin tejme
na v Templo Sherman Denison a
Fort Wortb Obyvatelé onoho
okolí takovou chumelenici nepama
tují Na několik palcA napadalo
sněhu též v Indiánském území a
tam jakož i v postižených částech
Texasu svláitě dobytek trpěl Na
reservaci Seminole IndianA tmrsl
jeden černoch a dva Indiáni na bo
su se nalézavše
Na doživotí
Leonard W Halsey jenž ve spo
lečnosti J Kenta alias "Omaha
Kid" a II Uobbarda v Dabuque
la vraždy so dopustil poslán vel
kou porotou na doživotí do tamněj
šího žaláře Minulého roku dne
15 dubna utvořili naznačení despe
ráti lupičskou společnost jež měla
operovali v Iowó a Nebrasoe Vši
chni tři jsou vysloužilí kriminální
ci jil mnobý zločin mají už na svě
domí V udaný den piijeli do
Dubuque a hned dali se do díla
oloupivše několik občanA na veřej
né ulici Byvše policií stíhání
uprchli do vozu Chicago MiU au
kce & St Paul dráhy odkudž tahá
jili na své pronásledovatele vražed
nou střelbu při níl strážníci Frith
a Henry Talcott byli usmrceni
Vtdor sběsilému bránění byli 2 to
surovcA zatčeni kdežto Kont o
mažské to kvítko uprchl a dosud
vypátrán nebyl Robbard poslán
ta posledního soudního období na
doživotí do žaláře a týl osud po
tkal dno 24 t m Leonarda Ilaley
jemuž zločin nad vší pochybnost
byl dokátán
Šerif i osady McCook v Ne
brasoe poslán do North Eníd v
Chcrokeo stripu za advokátem F
II Taylorem jenž stíhán jest pro
zpronevěru Kdyl šerif do jmeno
vaného městečka přijel a tatčení
chtěl v skutek uvésti sHedal že
Taylor uprchl t městečka a sice
pěšky Šerif vydal se ta ním a
zatkl ho po krátké honbě Taylor
býval členem obchodní komory v
McCooku a co taký dopustil so prý
podvodu
Výbor sněmovní pro táležito
sti dělnické státu Massachusetts
podal předlohu týkající se snížení
pracovní doby na dráhách i 11 na
10 bodin
i
é
Í4
i-
i
11
i