Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1894, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
f~!'OKROK ZÁVADU ~+
1
íf
i
I
I
r
a
t
t!
T
' ní
M
mi
i
?4i
F
2
%
H
P
n
o
n
s
I
í
n
i
o
a
t
€
B
a
a
P
o
a '
F
E
ř
n
d
I
i
A
v 8
4 í
!
3
lirlilot kaplWdy
Vjftl řRfBufi i ii jřH(iJ ?mI4
tky hf"ln-lft byly k l#kf 1 !
tMil t II j ( W I II
f#řR kalily #W ři ř-ml tjrfij
10 hiUh jmi a A % ptr
Asi m tři tisy il#e)í Mřtti (slabí)
! Íífil nfě oj ! e I lij n rt v f
řJ pd(tt k) I I Ji hsJUlf
pro urilks JÍt iI „'#(♦ fl-f!
1 jfcřt f u lsrý 4 i #flki d kpy
t hajdy fint k f# !!# tltl řfiflt
Í I' fcři j#in ik!# jl ii liřnl 6
liříft! j oíflrřS i4tJ Ít?i sliti
Mkj thlapatoi iinnl tifftriíri
1 ' kúrou mí haMka 1'iirrn tMtila
abtiH } ti ? ft j ilU rk ytj n
fttydntt
V k ncliM f mii jd
fař kurý lifil # t m přáni
1
' kdjl lifitřijfl pné j#m Um
' nit plátIky r lii: Jn m H
i I ífctjte! A po p5l k!iné pliM
I 1 kn-iář li litinou rhvlli teprvé
' pak p bfjtmtu a j rwnt% ťil
' nástaduVnlí
t " VUml' "I'imlSi? lldduj'l i hrjt
J 1 rom i J J Iq ÍSověk ro tt Chl
1 bolících -řiil ty Vtlftii kthityH
' llojtmtn "Ala:'
' Skrttiří "Ziincrný !nUkr
i ' Hejtman: "iVJtíte em t!íJ!e a
! I ln ta mi thtt IL ii "
— — -
Sel Jrm lide a jilal j iu jttua
fiovi obiijlku
Hejtman: "Dobře xJe ne Mtv
! te
ti 1 Toftavtl Wm
Hejtmao řte rort řilalkftir
oílřji sasUné vynvťdíenl s mé
obce dále s Chlebovic Sedne a
poíne ne tátati: "Profi a ta jakým
ůcelem poténil jtj ty koleué kal
Trosim aby uschly"
MTo neul praídal"
Sekretář: "Dan ist aber ein Lmup"
'A prož vyvěsil js© je pravé 10
I kvítna vřdjr jste přece védě! že se
žení koř prino"
"To jsem nevěděl p hejtman!"
"Musel jste to vřděti vídyť to
věděli všichni lidé"
"Já to popírám p hejtman když
věděli to všichni lidé a já ne tedy to
předce vžichni nevěděli"
"Tážu ře ván jeŽtě jednou proč
( jste ty kalhoty věšel do niMa tak
pro věc tu nepříležitého a nífyověail
jut© je někde dále?"
"Poněvadž dále jsem nemohl!"
"A profi jste dále nemohl?1'
"Poněvadž dáte chodila telata a
žvýkala"
"Telata předce nežvýkají kožené
kalhoty?"
"Ty itrýcovi teleta žvýkají nejen
kalhoty a též i sukné o tom by vám
nejlépe pověděla stará naše Dorota
které aežvýkali spodničku"
"Spodnička Doroty nepatří do vý
slechu" "Patří však k objasnění p hejt
man' "Hekněte upřímně proé jutě přece
ty kalhoty věšel bess advokátských
Itrycha"
"Ponévadž p hejtmnn kožené kal
hoty žádné advokátské štryeby ne
mají" "Vy jste štrychař sám 1 Máte ne
vymáchanou selskou hubu dejte st
na ni posor
'Prosím íde p hejtman?"
"Ano třeba de I Můžete lítí po
dám to soudu ať ten rozhodne ali
hujete e dostavili až budete povo
lán? Nepřijdete li přivede vás let
ník v ieleeácb Itoíumíte?"
'Keroaumím p hejtman!"
"A co neroíumíte ?"
"Tomu ietníku v Železéch I"
"Vy jsto impertinentní nevyraá
cbaná Luba Jděttf
{ ífíMjMS rVI k i mnu Jt
krsiftrif -j nj ftnf lil
lí Irsi il lun!" a UU Ji
' tcíy f ř!f lii J li i
ř'M(k k!r v Mfk(i it!4ifa( )
ift # tif § rhfitt h k nl
trtitfrfm k rjmí r l'i
Piř## li # #hbl H
Í4ll k i4 ! l i w'tí ijíiřflijf
kť-4l r li-tf btli ml ilint l jl
ImHj dtí řft řtlif il trafr
ítjl ti4ítlijf a kitit M-
jrtiy ksi j ř# flki l'íJi d i
Am#řily
Síj o ťřl dntfřfl řéks
p#íi IhmHíI jřfn rf !(! bjti fi(nv
ík ti!tltj j t M(f!o jmfii
řlka ríof'lflfl Jt fttíftio i Un
řtřitolil (MlřJ#l jifi t ly výpíH
friínr tl lidi ňj lfil i iř h kh ři
utixtíniii mu provétti mŠj &mj
Ilji jrn á( !t)4 t rrtti vyprvn
Víkí mí df dirlvl prodáti"
ckí kl"lll a íí 1U dl jsrn dirift
tn'ma j tlítlí t tlili I biď mí
pti vidy fdfjtřiu polty d-í rioího
Wt
ťta til pfku I to ílo příkří
ubílil! bii ku Žtniíx rku a "Uniri
lťlrtii dř4hy Vlak přijal řa a
ji ebtj íetřlli vsedl do 4 Uldy
vlattfiě taiu vlet) an usodnootl tam
ni-tii'iJti') pro miternou příf-iwu l
tarn není sedadel 8polěriot tam
byla veselá s Mladkovattutlá Něm
kyně a pár pootníkft brebtajících
růženec do Králíku
S řu mkynl seznámili jsme se bě
him několika minut seděla na malé
truhle a latkavě mné pokud široká
její záda dovolila místa postoupila
Splátkou věnoval jsem ]( veškerou
poaortiost ta poskytnuté dobrodiní
Kdo ví co jest to býti na cestě po 2
dny a stáli ve 4 tridě neb přechá
zeli jistě uzná mou vděěnot třeba
k tlusté však prcce jen hezké Něm
kyni zejména jeli tto ještě mladá a
évitořivá
Drbali iine tu spasitelnou o pře
kot když pojednou strašný praskot
náraz a ji? váleli jsme se ve směšné
michanici po podlaze lirebentivé
babicky rance a tvarohem a pout
ním mádlem chlebem a podobným
Stará řičící babizna lomozí se na
jeěícím dědkovi který natažen přes
ranec baby nárazem těla drtí hrnfeko
vou fcánobu potravin Já a Němkyní
jsme byli ze všech nejšřastnější Při
přemetu dvou kozelci ani škrábek
na celém těle vyjma že by mne
byla trvali to déle Němka zadusila
rri celém tom rámusu nikdo se
vážně neb nebezpečné neporanil a
cejhftře dopadnul kozel alrftjce toho
neštěstí kteráž utekl klukovi jej a
kozy pasoucímu a dostal he tak co
nezkušený v těch věcech pod koleje
lokomotivy kterouž i a dvěma vozy
vyhodil a koleje
Poplašné znamení dáno ihned od
prvního domku hlídaěe tratě a nám
pomoženo z vozu ven a během 2 ho
diu již nalézali jsme se opět dále na
cestě po přijetém pro nás vlaku z
Ústí nad Orlicí Následkem toho
neétěstf dostalo se mi potěšení jeli
ve vozu první třídy klerý pro nát ?
nedostatku jiných byl poslán Švi-
tornou Němkyní dali do vozu jiného
A tak opustil jsem tu českou vlaC
ve společností starého brumlavého
raorousa mezi Králíky a Mitteval
dera
Pohraniřní prohlídka v Mitteval
du není nikdy přísná an cestou
t" a to velmi málo vystěhovalcu se
ubírá Tedy dostav se šťastné do
Prueks v malé chvíii ujížděl jsem
po úrodných tivách Pruského Slez
ska do liřetialavy O lkudž po krát
ké zastávce dále přei písčité nížiny
ku hlavnímu městu říše lázní boží
dobrých mravfi Berlínu
A k Iři t!'il přťl lltlířiřm
ti! fi vtai vlni Iht(í#(
ajWjb#fif# itr4 ťUtii
#fí fft i4 l#řh i j řttt ptitwn
(tplfttl ifřiliřf %mtiH té M f
pf#ffsl ji pit!i Umlt d '
dl ř##tÍfHJf! liffiy f fjffr#
m lif# } iiff4 pfit( aby f hjiř-i
?rk4ifl # lk kftil k t
f ř li (liftl (fj%( it lk fit
UhUI itiJt iřtfftl Jk l) fiím
ém l ř44 tt j iíf hi!i i pt
14 Ir jj ifrM nnt ti4 t
pfn lk'tl il4' h dÍ lsbi1
mfa poj-hHi ř#lni ri it I a j-i
Moitým tf kř(l#rn fti At i4 fí f
přkrň''l ktfHhm$ Fit
l'b44 j k# tím patrni u nktn
í ti Itidía ntf tik ri fr vy(4
4ly llďi lk I břlfk fí#!sftífii fciíi-
nj II ♦řlkh tm i b tri H p i
rrstitjfricb
lmis0t'nf tf snifíh itrrt# ťbi
přtvf lj k W l mf ifl hvnntn
t4křiii J !! Mina tiďa i a?
tU pfřkiw-tfjí kftiifci 'i-tt(o
i na tihy jak řík4 přímda rt
xrdit i sobí roč# t lk a ptttí!
proti smřjíffrou p-iMiktim tako
vou J#řřřni4 lu nsdáfrk jtkfrti
m liopna jf§l p"iu fiř msrká draf ířK
v nad4vká h dobř jít ykoleriá
(V Ion lu 23 minut trvijtcl fpstu
baba vedla svou a my s jit térnř
tiemobli délf sm4ti a fma nvUvatl
y Irlela by snad celý rk a jStě
len Hfrlín! volal tu do vozu ko
duktor I chuděrka přehodil tva
I byl babou spatřen jil jej drápala
jko pravá taft div potnntiíbo
tupátka dolu nespadnul Jsa mla
dý a silný odutrřil babu a skokem
tyl ve vozu kdež babě poěal jo sá
zeti a takou zručností Že milo bylo
patřiti vlak mezitím zastavil v ná
draží a rámus přivolal ilmel několik
strážníku kteří roztrhli rváče a po
v)svěllení od konduktora sebrsli
zuřící babu i a krušnou na policejní
stanici (Pokraěování
Pásmem ČtrofcÍ2&
iVť iVtřůA ptie llynik l lluúii
Oa Uih lth of Bt4 uib-r fightera nluety
tbre
Tb r wti ruih ř popl to Und oř tb
Cbrok4
Thcjr cum from Callfornl tn4 tli tUU of
Mln
Kch winUng lut or ijatrUr — lectlun
"cIhIih"
Ano!
Když šestnáctého září t J893 ote
vřeny pozemky ČerokyzĎ rozprostí
rající se mezi státem Kansas a do
savadním územím Oklahomy když
zahřměla děla zarachotily pušky
spolkového vojska na znamení že
volno každému rabrati tolik a tolik
akru pudy do nedávná rudochfim
náležející tu udály se na pomezí
domnělého Eldorada výjevy jež
úěastnikftm zajisté nikdy z paměti
nevymizí
Nebyl to "rush" jak v ivrchu
uvedeném veršíku neznámého poety
— boojera naznačeno byla šílená
honba to tisíců útočících několika
stran do vnitra liduprázdné krajiny
vyhlíželo to jako by několik houfců
irabný Sas po vítězství prahnoucích
vrhlo m na nepřítele jíž ustupující
ho
Povšimněme ai prozatím dvou
takch houfu osadníka mířících do
prostřední Částí pásmazaujímajfcího
2 miliony akru kterážto zem mezí
974 98i stupněm se nalézá a 57 míl
v šířce měří
U kanssského města Caldwell vy
ěkává 15000 lidí v druhém pak
proudu na protřjším pomezí blíž
Ilenncssey v Oklahomě je jich devět
tisíc
Stany dávno už strhány dobytek
zapřažen do vozil vše připraveno ku
vpádu do zaslíbené země
Teď zablesklo se aaduní výstřel
a hus 1 vyrazí nesčetně jezdcA z
NI t fclmi tf' ín-#í tH foif
tml (!!! i-tHfl Hloh I
♦ řl!Í f j ř-1 Jii l-řitr)
ďnf řk [-hUtniul l!-iíl o 'i
A I4I dl pí p'4ftf t- f h pM
ly lf' 4i I ií I tn'k 4
p hi lim pn iMksj ltť í vi P
10 l il I Jl tt ilitvim ffi
lát ř! fií $ f tl j i'nf # í
hři k lfi k' i ♦"llříii int
' mH:" T-f hf pimifid v lul M
bi! ' o l fft kni i I ř- n
fifllé
r sMuly f ro i ř
tpff Ifpornrilii i řn ii I I
ftíkíi tolik fi j-i n #'♦ I l# j Ir
# jim o i'Jiký ( 'iifn!" 4 i
ř#jí Ují in tífříssy iffiijf ty
itfiiííí — ro'i li - - n fi(í!ilvii'i
mr:ki 1 k f r i lij i
jir H tk nf p'i -mek ftpfni
jí(m opii liiííri k l íHÍí
řik lík n i! i b bn ♦ ! i"
ap1ttbm t)lí' Df ni pf-tfi- ImI
prvňř I fřfti ét p4'ri _ Mii-iil
odjdí lpt ďdiylkfitt brímfM
-niiblf pr p#fink4 ď brf t h
o tulné plin a řhf ittiji
tbylk h4jd t4rik iftj dit#
A dn?
iJtlo to v Ir ln i r 1J
Jtuiliuiv i tiiitit-Ufii mým p
Kuřrrcu t Cldwlt n-d jn do
tlsktt ('hiMf Hack l!an l dráhy
jenž f ivéiti mě ini tiitokrát tiké
do pověstného střipu érrokýiKkidin
V krajině" s Siřilo když rycbttk
vyjíždět a caldwelÍMkého iálraU
Unarrn předcházející ťi-lou p Ni
bras:M nevAímám si mih itánf t'l
graf ii leh drát li nevéímám i pruhu
rolí v dálce se zužujících houštin
koryt napolitvyschlých potoku ro
lehlých prérií a očím v letu uniksji
cích farem Pomýšlím na pánk a
již chylám upravit si pohodlný
brloh když zanotoval tu kdoi za
mými #zády: "Franku máš ještě
Žďabeo prasečího?!"
Dle této Mhladové" otázky lonsta
továno že za mými zády se nalézá
společnost krajanu Nedbaje tudíž
rerodlenych očí upnu plášť poopra
viv skřipec na spociMt-m nos sra
zím řir4k daleko do tjla a: "Na
zdar páni!''
"Ježíš Marijá taký £wbrT
"Ano rozlomilo čtenářky společ
ník páně "Franka" vzhledem na
vlastenecké mé oslovení otázal se
zda li jsem "taky Čc! !" Počal
jsem proto a ujišťováním: že nejsem
Francouz aniž poddaný královny
Liliuokalaui z ostrovft havajských
nýbrž v pravém slova smyslu 'iky
Čech" a ke všemu tomu Čech od no
vin jemuž fortuna udělila vzácný
úkol vandrovat po čt-nko-ameríckém
světě pátrat kdt Čechové málo čtou
Pokrok Západu a kde nic kde v
tomto požehnaném roce mají tuze
mnoho dolaru a kde žádné
Po duchaplném představení podal
jsem všem třem — bylí totiž - tli —
novým společníkům navštívenky za
což presentoval tul jeden a trojice
část pozůstatku zvěčněli ho a později
v komínťj uěmouzetiého vepře
"Jezte mladej!" povídal Francek
ukládaje mamý špalík mata na říp
nového mého haveloku!—
V 10 minutách bylo po suprise
party i po prasečím načež dověděl
jsem se Že přátelé mojí jedou z I)a
koty do Oklahomska na lant! (te
nerálním řečníkem byl Francek
20lety jun vyláhlý jako americký
topol "stobodný" — jako pisatel
těchto řádku Ale má holkn — totiž
Francek — rnoc pěknou holku ve
staré vlasti mimo toho má — už
aase Francek — dolary za něž
troufá si pořídit dvě "osmdesátky"
t Oklahome pak pHve8 si Mary
budou hospodařit atd— Druzí jsou
oteo se synem odněkud z Nebrasky
Jedou do území za obchodem
v# niřř'i pl b4l fřf I
) U i-lta-t atiil fitni%tl I
!- m d bnHÍrt fcfttkchM
m j4 M f%rMt4
$%f j -tfM{ vlik nmttht ttljtčf
j tlř4 t4M fcnř řybl itifíl
! ( tni iiftjf t-% 4-lr)írrt t ll#řfíi
i ři i i ' yhHin ttfnú $ m ttmf
i 1
"Nf tk g by roMři' Í#iil
řiti- í iit i t h'itt lh
I tri o í 1 !)
V ! ir{ř?# k
N k 11 přVf rldhka i4
# f t rtli t# řri# iii jíl
t i iiU ním l dm ibfi l'vné
4 l'lt v jh I prí'f-11 jt4 tk
itt t K ii I K )tMi( bn l ul
díníl ttfk lik d ikft )rift!n(
(oVfň fi i4'#l í b (j}l4l
yt fU třiftUi ittit řf iktá 14 #
řiiftř f íi m o I thol jm#n#
Třpjtnf bUnkyl kUna Bal
křj-m inf ni i f rkárny tycbáifjí
( tilu jko by %4hil ke kmn4m
dílfr fisl htlr )bld4irtl ktrřé
uť iik)int říeiiddiŠ# rbotí
le'rm luin ky do úťilnýi b mUt
kle fnkOm iiaitm nak)tlo s přu
kvíprnl t 'fkátsné doaiědéajíťí
io kufAiiě ntledirtif n tta pudě
přel krjkt Ut-rn o iltilkniu otevřené
od MSiciijiopbimmo
Vilkou Olahoma — V mém tni
nulvm dopie itálo: "Teď je tu oper
ní buduva a inétké vězení" —
kdežto mělo stili: "Teď se tu staví
operní buduva a měctské vězení"
Jiří Kouba
Llducrviood N D 9 února '94
Ctěná redakce! Kdyby uš osada
neměla stálého dopisovatele do St
Pdulkého Obzoru tu by as avěl o
nás málo věděl Že však zmíněný
p dopisovatel musí být chatrného
iJmrxkleru vysvítá z toho že se za
své jméno stidí
Ony dopisy zmíněného pána jež
páchnou ponejvíce jednatelstvím
byly by spise hodny jednoho z těch
českých kramářů než usedlého zde
občana
Pokud se zmíněného pána nájezdy
týkaly pouze česko-kalolických zdej
ších občanu byly rané lhostejný Žo
v ěiik pan dopisovatel O ze dne 24
ledna počíná již se otírat i o cleny
zdejíího řádu Č h P 810 celou
osadu vfibec jsem nucen jemu oď
povědit On tneit jiným praví:
''Nedivme se neb není osady če
ské v celé Americe kde se jeví větší
iievšímavost vfiči jménu národnímu
jako v Lidgerwood"
Pane kdyby jste byl řekl že není
osady česko-katolícké snad by to
bylo na pravém mÍNtc že však jste
lak neučinil tož vám musím sddit
Že j-st to zdejšímu řádu Č S P S
na cti utrháním a rovněž drzou lží
Zda o lom 'pochybujete tož Vám
bude dovoleno u zdejšdio řádu se
přesvědčit o optiku vaáeho tvrzení
Dno 7 února byl otištěn ve vasuli
Mouiícicn nu 'M z nasi osauy a pooe- t
psán byl Jan Kouba což bylo drzo
stí an tu někdo jiný pod jménem
t m se skryl
Že p Fuka ztratil chlapce nej
stsišího a jtdio dítek jest pravdou
však na místě soustrasti k Fukovč
rodině chtít jej éiiiít tklo terčem"'
1'V'iJJ li" Ji nv 1J Cluvi ¥ I m l Cil I
vii'"i i' i run íí iruM nn h tt w f
mnké lži snííil zasluhoval by být
po právu potrestán t
S úctou Tom Pohla S'
Cleyelimd Ohio — Ctěná red!
8 potéŘeníiii vám oznamuji že jsoin
Šicí Stroi O fl Iňk Zán on nrimil íí
— I ' I'"-
a doplatek il00 obdržel v pohVl
ko Od dovozu jsem zaplatil $100
Moje manželka pracuje na atrojfchí