Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1894, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I:
j
1'
5í
těl
1 h
ě'
4
JI i Hlillui
„ 1111 i l
' M o li ti bt r bmikM
I Ir k4 a'Mt k f#ln I4 litím i d
! MI wtf fc f itiiUf 1 1 JiW
h P'ttfif rit Itk i l lihl
lamí f#lli miI ik ty t t ji-4#-t
k it pV 1
# p'lj' I ' iffl Hf řljt "'
u' i f j-r 't #!
MOt&4 M I- M]t Ijt
aby ilriii naMWi M l)ř
l' jř if t on
íínilj A I -r 4 K tirdli #'nVfi
I M 1 1 ! t ani motny -ln
mítf4h jft n4i]( totil
jtk ifitlnf MUfk1 ni rtl
mí r#lhf f VI'h Wj ' k Ijr
by f iyi4jíim atffi i4konam
tili a fiMt f n f ! I ty rri M- ll ř "
hjfit tn %lir% Inf líitlik m ftii-A
hul niofi lfíi I !# fMítil
tkj ilpíflmí í'i'ifiřk ktrfjí i
♦ lo"if řtllři oné t i hffmf
i'ii(rn£n liji
Iťí Oíinr Ji V ii'Aí'iM Tm
ito4 Ujn!ilk4Ni vt kfrfin yiit
íufíl ar f }f Jffíl hy u fi
ninnfiu J -r i nfii irnjr Miln
cfl anujif nyní i v iujvýlmr i fi
linífh' l'fu ii4tii(li-i v I t l
mu rniiili t jcli4iil jeho jíl
lnuti lit cř jn nm #i ' i 1 1 1 i on
Inohlo )n iiníiijr fijiiďuy biťloii
ic-tfn' Kfiil jimIij hi ! limy
Hlflll VIioni h'lillll jfMl u v a 1 i l í
fřl ité clo ciImumd jfiliiiini nalitu
libry mt víiclifii cukr ! 8iiintAil
i(nurtuvftiiý jikoi i cli na
uhlí iti'iii4 doni in i na vlnu Zt-i
myilťnó smfny tyto jnu vi-lice vý
tnamiié uižlim- li 2 v hchúiu j-m
in noh i Živly pro rivrcn( xtrnýŇteiié
lan5 s jiHjmft Ollialuje ne tuti!
f Je ri clu jflrioho ťťntu z libry
# '
rVf' c"liru íVřeny příjmy vlftl-
k ni iiťimene o 35 milionu dollaru
rořnÉ a kdi uvaleno bylo by clo aa
ĎOctĎ ni mou uhlí a byC by t nebo
nepatmřjAí clo na vlnu tt rudu 2ť—
leinou tu byly by přfimjr vládni ú
plně ontačiunýni tak že r-auiýnle-
Di dnň x pHjmít údno bytvnou by
ae atala A to pravř jt ai „dkla
dem VHiH hzimýilHiýclizm(Mivpřd
loze kterouž nej-plie břliero tohoto
týdne Hťnútu k projednání předlo-
Í u
Snad nikdy donu 1 6inřn nebyl n i
lij ▼y"r renoii8 ojhftzuua
5 r rnru
j imn v předlo tak jak ntiřmovnou
pw„au ujib i"'i4uuV
i " ' ™')™
J ftnanSndio a cel hodiny trávili ro
il I '„ II II1X
ovuiMiu b iwiyruiu „„ ÍB
a mýSlených zrnin tiníco dopinft bylo
i yuoru hUii uiMiiMKrmiun po
Ú alanci íádali neHČÍIlÉkráte výbor
f aby jim MyHeiil udřlil doaul vak
marue ainoi Henuiori ihko ku
4T ě I ít l
ptíkludu Hf nátor MtďherKon zřťjmfi uřkým výMtl)pnm M-zi přilitá
problámli U hlaaovati budou proti „lvim: natízaIi „„ i ktřří niaU
fíňi pMloze pak-li v ní mnohé dOlilé
' °DJ učiněny nebudou Smitor
17 " '""'"r-F vdj iMUMijr
jf alovýditriktjtdozto zájmy přijmu-
m- Um předloLy Wilonovy značnou
j měrou pupnun-ny uj wyiy j'no
i$S voliči ač iiemokrati a tudíž atou-
penoi láBdy svobodné tržby po-
vítali jmUo jeden mul a ne vSt roz-
Íjt bodn08tIii''llb "by "vSechHvých
iiaU taral ae o oražnt pMlohy
é --ÍÉ i IVil L„J III „I
ni nmiuvii mnut 'ii 111 run um-iii
Ltáti ae tnL „ák-dcí mlti by
% tuiinoia 6imtnn ti inniv T'i lil jr nití"
iV vích "ltt v JiTHi y a zbavení
u poctivých lé nkii prače ťo
i¥J tmn jna přáni voheu avýoli tento
M vnikajícf aenátor nj nt nnail na při-
"Vit njAii členv viboru k učiněni tak frcli
zmfn v původním vnéní pře llohy
I timii liv iiili)in'i 111'limni urAiiiv
A S" 't i — v vr t '
IV 4'ii 1 l i r-}-
i ' T I nuta- byia což mu a e odepřeno
Ir i byl? Zda MvPlrMon i po touio
II ' I I od4řent zachová bo tak jak na něm
y líbáno Jeat ovicm jeat otázkou
Ts' mí™paV"ul" r J
£ ' l§ nula hviu rul mu h a nilťnřnn
l#i # I f t W 4 1 fcf m rt4((tfVn )!
iia i 4Ih'm rti I t lk t' h ili
'''!' iib"f i atmlm rl"'iik&n
' '
' '
14 Mmř)n a rn tlil o J lninf
nin 4íMll fit# I knijiti
Jifáf řMipí#i fcjWtl Hl"'lkfil
(#ihii p r ilodli a (to# jt f t
e hotkvjl al 1 1' k''tř'in4 pf
ii4 f ř l!"íi"i ti kiJ lfft 1 4
Ulil U Mříiti tlil I i'l fjtl ♦
mfri4 přrkllky h řn trk
jj li ftmyaUm ptijnl f Hohy jr
Uiijmi íi(fiil pmi olklá lti
l I' A
llr-pla t Vorka
V !ř njitřn4fit 'É'tU6 l
' ti-lofii)i # ljr tf ty
V Rliííli ilom4riiMtHh
mli ni o-l IAkfli i'4J? h
Ut f iMiiř iliku l ljlo )kfili
ilfrti li hjlj lři ffn(l
1tuli'i MIA iMUVfiiá h ny
li I atlPiltajI J fifíaJlmnt Siř Ji'
kufé (íi4rnfri) jci iimi-iiÍ jo
Ul)iiut jnJiiliu nku laMafcné
ři i prcit v ilr}) %U li M-iloil
n lit k(ft Nixlflkriu tolxi ri
ilÁVxJt M ♦ i f hfilku V Ikit A dl
ainmity a klenoty vftbuo J-lfii
alrý''ťk ni ulit i Uran I u If lat úpí
cit-k a ni c lvit milionu doUrA
Netn)řln tni iKInlci ntMi a hftri
v Mulinou Kiiirn ítriln kam! a
jíih ni-álu na dvn-ft tiafc S cia
linii iloatavili IV ')u Jvdnuho a b)li
tak bt-ztsktiit 1 (Udali pí kťlný rá
mu kdy! v)ttui! ntktťrý Mtitk
jim m-niilý jiupnovilř kily S feriiil
(}iinTr ph-dm-da anur ředřrace
raci
Takováto neMiiiíAunlíyoHt
livtu a-tilltL-lltra áalialukll aitvAtiLtl Hit
t x#'
italiialn h Ifa ii Oaát lila v ni ifl i nrvit
oj ftmr!cKý dřinictvo cliová h
„ '
OVř1Av
vnti nffii lnu wiinftiivn VI frilir ala
lf H„ BVlbojy jro Bllje „eJovedou
„i ji váíiti
Amřr Jbidiodnl reklama dovde
vyi„kovat vSecko Po ulicícfch
UlU VQlJ rDttmího továrníka mýdla
jjbbitka z nichž e rozdává mezi
„ vdikou 0kázaloHtí
(ontatno to dí-lá ítabbitt i kdy jde
obcLo(1 „ejlpe) Někteří „bchod
Il(c ounamujt ž 5 10 l 25 pioci-nt
z !)Hjniu v JÍHty iUQ Jarujf cllll(Jýra
zHaiilťi Corbett a Mitchel budou
hi k temuz účelu v Amtilheatru roz-
hnA Pulitzi-rflv World"
ntchii voriU J0 ittntč novy zvon
tvobody klerý Htával otvú adminí
bndovou v chicagHké výntavft
a Ea (m ve7(j H(} ve]jba (0ktt(Jna tJo
nf2 He ukládají dárky hlavní účel
aiP VŘ(ho toho je reklama pro World
y e8élI1 prillyteruím chrámu
takó ae po dva týdny rozdávaly po
„„!„ „íí t hfí j Irt Anatom Ir na
ínafinó penl!5fl na banku aneb jiný
ntaJtek a v jjichžto rodinách dva i
iř fiienové pracují rřihl&aiii m i
lftef ntIamřaIianf( kuřI by lehce
mohn (iokttíflt U „2 (leHťt roka
'fciapují
Utlítní
pomoci fkutečnč nuzným
a z-iHionžcnyni je roraninc tvrdý
oř(S(k Trttt ilé „k B iraviju
MehovHi u] jSechetnÓ hrdnali
}e rHdéji trid a aotva ai iiontenknou
w J
m i'ijt
Tací hdé h HHmnepřhláHt ty nutno
f —
Mnohý i čten&řu Pokroku zajinté
„ M Rntk(loU 0 rukém rouífko
ktý íekaje před piláccm na pá-j
HVt-ho zrrrzl ačkoliv mřd v ruce
kožich Zdali pak ae tomuto muži
i i i i ix t i
iir(ionwi' eriy auiei imy iinro"
Ačkoliv aklady joa přeplněny odé-
1 1 '
Ačkoliv aklady Jnoa přep něny odft-
'
v'm obuví 111 ťbo11 otrhltD
boa cena obilí pro jeho nadbytek
hi4U kleai tak i j pravdípodobaj
tdjJifř Um' ! Iřhifii t4'l)
ř'Uf l ( hlr(J 4 fň(ři ť'iM
lra)f'M) tae li l lř(Ml
V Ifi li lkf drnjl ulortma y
iil Mim) # j-n lim i f!ni jk
UUU m řiuli4 ]( li II I jr l # A
ri Jfní Ot4fk )k njím tu4m
li #iuifni ilnlk iHl-Jn'i
(mři 144 k rlilt4ii( dliiictr
umínil Nli #tá'nt I hiliitlfl
Iřljl iři4 t( h třnat
(orr4lt II m K4Niř III
ta Um 11 tmu ifiht nrof n4n}
( UjM ValkJa l ld ttl lil 14 l l
♦ ( řn 'nt Am df !4ři Ak
jt(i'i4 t I 1 1 i liihijl a li
litAji'n 'lif4l tifof aiiafnii
tAidm (' ii naavar n4Uln
l jfon vélrnl Ojdeofii Wfififni ai
#lky t tulí' tř'i? VclyliiJ'i
J# itrmitli lidi klatt i hrj(
4it lakofOťi tlUt Ika kterf Ii'h
tllirlili Inde latini C'lorb
kt j tak rhkmiiytii6 til# rmha
niji' ImhT j nabyl b lnr ttťa r 4 o
uiljm puilf ni ak ata niná pra
foil ftiid JJirli aaii Inajl ř
iWlidka rai njli llio i ďdar ril
I uldruliko driiiit — int-bo iiKti
té Tké iniilmi ) rh4iiij J
dMřk n in'JI rdini ji-bo o Iki-iia
ak J" to k b!ii-n nudi horli
ho Jťpi4 J tu irl4 iiionit ~
l n44 kavalír £jluj na dluh I'nto
vi liti li Ukovéhu áiř Irřhn puront
buiflv uboxprčťtii ) v ! f ti přlpa
:l h di-alli hril i na pana na itl
ťťraty al nidatvřji nu Van 'A
tohto důvodu mřly by alky řno
vat trním pxrnti aoukromómii
iivotn fvýih úudiifkft jnko to řiinl
banky a jiné korportce
Nfiniickv velioo ror5lřťiiý tud
(Jermania Orden r-aatavil vyplictn
úmrtní podpory 1'lnty i!onloupíly
takové vjiu Je mnoho lol ylo nu
ťi-no odatoiiil To už j Čtvrtý
nřniťfký tád který na rn mú atiičt
rozpadl
1'h'neaenl mijtku v N Y je
mteí Čfchy takovoit viacnohtf Ž hh
1 Lti
muNÍm o něm zmínit ran Chvátal
prodal dftm v 00 ulici za $24f00
pan Kopecký prodal dum v 70 ulioi
panu HělHkýmii za $7200 a pan Ně
meček koupil dftm čin 423 v 73 ul
za $22000
Pěvecký odbor Sokola odhodlal He
k proveluul Smetanovy opery "Pro
daná nevěrna" Jak vidět na kuráJi
Sokola nechybí Dramatický odbor
Sokola hraje zace nejraději Shakea
pearovy a jiné činohry
Národní konservatoř hudby je
jímž řidilelem je dr Antonín Uvo
ř&k obnovila už n ním umlouvu na
dalří tři roky ač donavadn{ mulou
va vyprftí teprv příStím rokim
Novo-yorskó linty mne obviňují
la bourám Národní Dftm MylMi
že je to a tlm podnikem all right
nechf hi pozorné přečtou minulou
fin zprávu Piíjem $2 00 vydáni
$3375 AvSak nkutečnó vydaní za
ten ručnic obnáší o $100 více poně
vadž za vydání dlužno považovat
ztraceno úroky více než z $20000
Není to poiizn utrana dělnická (bý
valá anarchiatii-ká) která ae toho
podniku vzdaluje 1'rečetni jedno
tlívci ba i vynikající
Mftj dopii čtený obmezeným poč
tem cientřft nemohl přece míli tak
zhoubný vliv n vfiechny Čechy
novo-yoraké Celé to náldó ochlad
nutí datuje ne od toho dne kdy p
Vojtinek zvolen byl nborem záatupoft
za předsedu Činem tím byla od
kopnuta dělnická atrana která ač ae
t počátka vzdilovala už už ae obra
cela Dřlznivfi k Nnr Domu N-
f
rozhodní jednání Sboru Záat ohled
ně vyíetřenl onoho pověHtného Mko-
iniSn" také nepomohlo upevnit du
věru Novo-yorCHiii e už dvakráte
tak in řádně aor ižili ii UŽ tak leda
komu na idovo neuvěří Coopera
t vní dílna progresivní uue a a-
„ t i i s
jrodil Budova byly příliS iirahými
I "objact Ienaotia" nežli aby ae na ni
upomélo
tivni dílna progresivní uiie a NA
'riM)l tln p"iNf tri ir dít'
ii W WtiDi rri£fi
ň i i í i a i t k _ t
r
4lnl fii II ti liť-l lUffMif'! i
ti lli K fc M lt-t cnťitl
tťip ' { ti I44 o ikiiki l4 at
vaťtil l( f Mj' lari lfiK Mimi
ťi aby nrri'lnil mmlnk4oi n4vtllvt
dittiu iMi(i4 t ini!é lltar v oi a-
Irotanl Mmlnk iltin fdi IW
totikMiími iiiiot " ťft f
lifiMa jn řlk'l lpi!fVh4 iťhťiti
ri"t llai itt iriiiiiioii tri lafxi ]t
rpalrottfrlkotl
I)i ht fil M lll ')Vla
- ř T f t w
iftťt řt třbf ni f4tlf Ifto
f fl Mt ki nyní kllt rant at ni
II n
fir llnt U fii'n4 vío a k lo
a j( il i d-hhImI nini platit
Hí4v4 tl 4k'itii Itk noiíh"
l liViíiťa fiiari dl fithoj nifnavah
t% o lfirrit 4' i ffrdťhaif jin
i idla litk v I'ř4va ťdii nitcii
nHj Ufi' l nll koitMktftH na
lluili (Inatily iI iiift ty
míhán lk'4o řritni k4 p'iM
dítka n' f ni III ! -( ! il
ú ritv dr4ti HIV l'an ''ttťfn"
i 14 11 II" i kMt vflrrh
14 i% rdi'4init rofoi laii n f 1 2S
několikera iillianl (4nl M u I s
1'ři'iř k 1)1 mt byly A -Ir pr# lloln
iy ku ' h'4lh' na I lim pota
til a pratil Tu nnt ro diit í
mnod povaluil If klrttm
Liíciné Tcxassktí pozemky
amni akrft d ir''ho rivti''lio ixxrmku po 1 1 VI akr
R i akfl vrllw nkri-milli- aldia lej!cii I I? akr l W liotovř zhylfk na
illiiilini iIoImi k frMní na 5 yrr limkfi
l akr'i rotiujíi íi li huriilinl il-Viakr tmloví zbytek Jako nrvnřjW
BlOakrfi 3 míl i od in"ta l akr lim hotov iyti-k Jko prvnjU
fiio akrfi 3 iiiíIaihI mínta vtiLMani5 ItVI akr ♦JVl (lot ztivlek Jsko prvnJSI
fl lakrl „ 7)akrft oado pšenici V5lakr 3Mbot
zliylfk Jako prviijšl
1 rvi akrfl 1 míl "d inia vzděláni a utavhy v rení! 30rt erna H00
Vši loto zvltMA (lnl)fe hnili ku pMoriinl pi niro n ililiylka 1'ri rlc klprd
no infii' vši-rka iilřelltl 37 oliydtdnlch lotu V iUrtlrr I3T0 botově
I'lt ti tt podrolitioatl na tht3c3m
31 ť Hnuiintmt Hurtloy llaitloy Co - Texas
1000000 akrů cis 1
Rolnických pozemků
ceně 0(1 $1) (lo #10 nkr i dna daMtloa botoví aibytk plloý ? 10 tatooh o T pmc
óroli — 75 mil ol Honaťna ab OiltMlona v T xm V1i ada roila IUani Irby Brumbory
m prodíviily tta po ] 28 biiAI KukoHw Jt ejol od 10 do 14 alop vytoká (lt iirvanoJ —
Bavlna ao dolf dM Na ř'ca Colorado T mil vtdálťoa oaton dlokt allvy vlno a Jlni ovooa —
O podrobnontl dopitu al na
C O W ALLAN DER
tli4S-an PIERCE STATION TEXAS
Chceto mfti krásný domov?
Takov naleznete pfijdeto-H do
Wliarton : Co : v : Texasu
na zílpailndn břehu leky Colorado blíže městečka El Catnpo Toto mřuto Jest ob
klopeno knÍKnou rovnou piiďm skorém tuk líroilnou jako ildolí řeky Nilu Obilí
tnívy vSebo druhu a zeliny rostou zde bujně Toto Jest rájem Střpařa Nikde ne
ní lepMeli trhu na plodiny Jež můžete vypěstovat Jako zde Netřeba zavodíio
vail ŽdiJnii sucha Podnebí jako v jižní Itálii
Voda se nalezit v hloubce od 12 do 40 stop v hojnosti a velmi dobřit Dobytek
vScho druhu možno zde putovali skorém beze vSech obtížf 1'ozemky jsou na pro
dej na velmi mírni1 podmínky od í do SlitK) akr dle položení
Jen osminu hotově a zbytek v sedmi atejnjřch spliHkiich nu $700 drokft Úplný
abstrakt dan ku každému pozemku n hranice jsou bezpečně určeny tak že netřeba
Milného dalšího vyntěřovitní Laciné" JÍZilmS po dníze a pakli koupíte 80 akru bu
de vám vráceno O další podrobnosti doplňte na
Texas Lund and
First National Jhink JUlg
líiilitet Oloí
PEVNÉ
Viditelná Ozdobné
(bucliiřISi nel ostnntt drát)
II a a# i il li V lafla i t 1 i Vcb
1HII IMIT jraiFť Wš iav'- "
iin r mv iíní M oii k HAN a diavf"feni jMk"
HARTMAN Iflru LU
UVtfL'0 Vlili &
oka v a aAr m avnf m
f Ut apoMatftjr imtiijta# ty
m'(l i4k'n ktarý by jim ffvtlifal
nk'4li p#fifi# f l m larb m4t
tajíflfrli ! hÍ A'oiiíi 'btl t
Nov oaři)lif krb H4f"di Naa Jt
i-j 'ni lt Ml OI Illinol'!
Viriřnift'i M" I ltn-i Miao'irt
1 1 ř i atfi!y ip ht-liy pjotat
na bon ly jn mtm ai4lt Na w
Vofkrt Tdr fibmřil mť i o4
)"lk la itltíU aul iřk'i4
na ttt niiký atuprA k Ikoll tkla
íl ata-lft ala k J 1 1 k mal v MÍam
Utn
Amfi'4 if#ty ('tmpy htU
MpMkliUm Jíný fa tiltu itavíll
iiovm útadftňl da'ti} opIiíJíi
Vní 'Í Uti at p lťi-ibra
C lnd %h(t aťp vy k4 Oprav
dovaký komín
' vjroínl 'f4ty podán at4u
ním an£nw ta l itn'i'i př d brožín
not vjilt4 la r'i'ir imytlďHl en
řli" mh4 Kd"llo o ř 1i0
d i laaj přibyl obyvtUiva n 3t
} rozlit poAet rliofontyalnfcti iřoatl
t í)a dobA n ai prou C4t tohoto
ptfrnutku dlulno vlak pfipti na
Aěrt Ufalho ratházrnt a pvdanty
í ml vík jejích j f ríf prodlou
Ifii iVrorovat1!
Devclopemcnt Co
Omaha Neb 1
T II 43C3m t
Zetterlund
iPdH X a ™
M mm jisti vždy vzchází
neb je sami zkonsime
XtT Úplní katalog vStch domácích acmen ao
poílo nu požádáni zdarma v'om ktfiřl muj
íájein o lahradnietvi kvřtlnářstvl neb rol
nleivl f plnou tpokojrnoit i(mn prarotU a titMy wi ta
ruťujrmt UaUftk na ikouiku l přavtdft Ctný m(rni
Shugart & Onren
M-itonie Temple Couneil Btufft la
Tltlft-2m
H
i)iitdi — neškodní dobytku
1 - w
I ero kBIHlo- Hnrlmauova plotu a orelovýml
UiatH Fomti au ittaaia
a
UMANNI
f
: '