Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1894, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1-
f- I 'OK NOK ZÁPADU -4
v
i
u
V
4
4
í
1
fiirnn t— 7WW j # y I
f é I IřMjt ! IM fcřP iNtM ti
J J U l'l i ifr f ! A t elkH
dol f Ni Ii) t inA yrli ikl -l'! f"
tidnM f ! h ( if i 4 ií
Jk j r t I íoíitt V
vii rfMf jf j -i j třfj ť i -
tn&t )( mjr 14 tl fcfnhf ďn
nt retft )'?) an i ) tf
illiM ]! hlinití JM Hfl If # I
I' lil Jt I I t f ř' koj
rirli 'iy ířftuW fit í 1 1"
Tk Jt !' i I ímllihl
!#} řo rn jitriMm
Itn -Iltl i li ťÍ4 t 111
r
js 1'iofini (řl aiin t Jf Mtřfi
jo-Uírn ! iUký Ijti řf i # ti t -Vi
j rt'"l tk't"ki k trl(i( ti "
lili# k iMiMtí #nU'rMm kfi
tii k řptiMk iuky bdo tuijl
tf nl j v Inkou iVrrntký
nluk ip (Vtfi slíbil Jk iiHi
guftrriéru yn M rř'l l dním
ntvf iirl e aty mi ikojib 1
rilkA ! vttidtvi Art itikn
tMtto byl pf lv?din I-p Vaftkieti
I'rttttt $fhkj h riťliiííht A7A
radikálib t poUiuft fnlí't
proti f rvt tn 1 it'inu k r&t %
kf m J n-m lřilkfm lrtíi
1'rolrM tAt litijn iiÍhIiiJIi U-h !
1 kril Miiin Muiil nltin"
lní ! In tiikljr Ji) řf ik #
nrrúll lim KrnAi i&kon kt ý
Jen ffotnil ňtny inftlw lti fniiřit
2 IM iUaliiKlv lf v!'l krá
le Milana h i -h-jitji ! matnlcb
iitlřilťlvi h Ji rotiúfarii(' proto
I v'l il vh I )r4 v n to m jcn
IZ-i h ktrra mu iřiliiít-l Jtk Mnu
kralovokílni (lomu n ý I r 1 i jako
rlrnkíiiiu olwanu 1 Kallý nl}t
btv1'l)o kr&lu Milanu v Hrlku
otiroltij? xt-iimk ý intr a itfíú lftvf
ru v i'1-vnoHl trftnu králi- AUxu
dra 4 KaMý nátlnk na xlátnf nou j
jitkož i aitttťii jt ho ciiiHOtí 1(-
ruj 14U £!&iiku úitivy 5 Z víc
t-ky ty a jodolix' událnhti i jich riu
nlelky oiljoví-iliia je vlúl i k dne
12 ledna jt-í rn-tiailaiiM-níúrnou
ďntou djtulii ho k rn::i ltadi
k&lnl clt-iiová ukupitmy Kilxtanou
víritl své joHlan':kň j)řiH a jsou
0llilláni HctrvHli v hújtul ÚHtnvy a
eakonft Stojíce na jftdfi ryr-o intav
ně unadl ne o to vři ttilou jiřenvíd
lfnf (ifboC jt-n tím Bpftuobem mhle
býti vlauli a trftnu yijř(mř' a vlaste
necky HlouZeuo 1'rhí-Mt má 100 od
j)Uft Z ČESKÝCH VLASTI
Áíff a národopUrtá výstava o
rrase lo dlouhých bojích zjuvnýoh
i za kulisami vettoných učinila rúle
1 íitíiut lltrOlloilÍMIl VÍ'HtliVV Č(íkOíl
vanskó aspoň v komisi rozpočtové
i ort II _ J ir I f
znacny uron ku preuu uvadni
všecb okolnosti v uvíKní jak velo
dňleiitý to podnik jenž právem
plným zasluhuje hojnó podpory zem
ké usnesla se komise na následují
cím: Na ceskosloaoskou národ"
pisnou výstatu v Praze r 1895 pod-
j oikoutou tjovoluie se podpora zcid-
fV nká m výsi C0000 zl kdy bude tento
íty podnik výstsvuí tskó tiuančne za-
l - rt„ „!„AX
JISien gMrailUllllll iuiiui-im ncjiuv-nw
V 100000 zl Z tito dotace zemská
" uhradí se podle postupu prací vý-
4ii Ktavních r 1803 10000 zl u r 1891
"i Y 30000 zl posleduf quota 20000 zl
1 i ifbložl e o rozpočtu na r isa jhko
fjPpHspeven k rřservnfmu fondu vý
hLuiAvv 1'rvnl stilálka 10000 zl lest
výplatnou do konce r 1804 Zemský
výtíor o splnomoifiiije aby prvou
sUiku 10000 zl r 1893 výslaíiiímu
tyuoru teprve lenuai vypiain az
bude výstavním výborem podlin prft-
l~t baz 76 Ittou giiraoniuiu umou ? ysiav
fl í t '
t i A
uímu úpln8 zajistiny přispévky u
vyíl' jednolio sta tisíce zt Zemský
výor ao zmocňuje aby výboru vý
tivnfmu k účelfim národopisné vý-
l il'i'r)l i)iitf I d tf-)5lio f
f lnmi lm lil tí!'iřii tlf í
Mwi '!'? I4n JtVi li i U 1k kti
tfMtf f!řHň Arřto a 1 1
tik ! Hffdl lf t 19 a
m %S%U kml f -!
ft tlU H ljr MfM -Hff
I 1 I I t
ii' oil o Ifi UM a pfíh4M f i
tiliž ]k 1 I r d U i f Ink I ftl
p(fiU1 Jt to ii
lii ( it k ithk'tl Jtfí í
((Mini p t"r d ll skřuífi
Uk ď"iím I řtí to po!s M
!t jl t řniltsho by
lil f řhj řftílř
r f -M mu IrM í#kíl(i mílo !
d M I-lm iíi forit4trtl fníln4
bbittt jrl fykytti rnU tkt
poití Wý a při ln i k ní m ll por
jujkotý Jf tnto iti polil ! o
ř fi}itřfioti o nktrb insiíiny ko
f li f by ílřfiotí !! Ii-lsíhifií
r If b)l MU Plil In&ti % fl!lk
Ji)fcy "jrfA lkoy ti-hťi nifřh
tohl htuónoti ď-bitti a ďiksltl
)n koili"1 vis Inooi li li n(ri fieni
ih'ipii ttMr ml nik4ril nt-vyfíii
nfih o'íi k pdiiit-kýi:li a iiiřodnírh
do sliorft iknthl4rnýfb Pifioii
ituvi jk n4l'lí vyuJítkoviH po
kUm i vnl"idomj liif řsju ťm ři-i
ti il j jl pp Kafím lírdílk a pín
Her kiiřýí pniliu v-lkot%tk4l
skéinti pMmi a do ii'( Nkl 2e pfíro
íi-iil tito krotilelé' iárodntih sporft
svým odporuj ni ji-dn&ulm spory
lakové jiíle vlcu přiostřují l'o 4
li Jidiiiiiií přikročeno k blaov4nl a
niiitliiuly nejinom víseky u i'4
uvedfiH! uéinřnó návrhy jak pentan-
eft &volo torny siných tak staročes
kých a to hlasy Nfmcft a našich lii
siore kýi h sli-i hticn kteří tím do
kiusli že dovedou po boku 1'lentro
(ve proti národu českému vyšlou piti
vjžad ujeli toho potřeba taky I ve-ři-jne
7óAi nddedkan ucha V svuer
ni čími okresu hechynského panuje
tak krulá bída ženění podobné pa
mřtilk V o žních jisto se mysle
lo že uouze o pící nebude míli tak
krutých následku ale neustálé sucho
a nedostatek píce pro dobytek donu
tily rolníka že musil stále t nových
skrovných zásob krmení bráti ne
boť staré zásoby dávno byly vyóer
pány Namnoze sekalo ee i zelené
obílí přede žněmi Žt5 vypadly tak
bídní že hospodář stojí před prázd
nou stodolou denníkem i sýpkou
Dobytek stal se následkem svó zrno-žt-nosti
nepro tejným kráva prodává
se u nás za 22 zl VřlSina dobytk8
takřka vyhoenaz3 fulkujen aby se
vydrh-lo a krmením Ani lo nepo
mohlo Mnohý hospodář n bolestí
musí přihlíželi juk jeho dobytek
nedoplatkem píce očividuo hyne
Když dobytek v ceno klesl počali
jej rolníci na maso zabíjeli a o něj
se léliti nyní vsak nemožno maso
tuk zmořeného kusu ani podívali
Naděje na brzkou státní a zemskou
pomoc udržují jeslfi lid před zoufal
stvíui Uhelní baroni v #eerozúplntch
Čechách V hnedouhel ném obvodu
severočeském přcehátí jeden pftl poj
druhém z rukou majitelů domácích
do rukou cizinců Jsou to zejména1
4' # S IÍ l lf ljťí# '
naiíci v sousuubi vi sicn sviuniui
m ují zálusk na vykořisťování pokla
dft uložených v útrobách této zemé
VSk v poslední dobé vílmijí si
hiiédouhelných dolu v Cectiách i
vziálenřjí spekulanti % Porýnska s
Hamburku a také Angličané Právé
dochází zpráva že doly v duchcov
ském okolí náležející do pouftstalo-
sti hr Waldsteinn prodány byly ra
obnos 7(50000 zl hamburskému lo -
dřiV Kichholzovi za nímž prý
slojí jakés londýnské konsorcium
Poslaneo Peruti na snčtnu českém
! k fl Utit rli! kljiHliíe
lo itř#(MHrí ii# fiMif( irni ln
if!fiMili nu ntilft ifutn
! řit hl kořhtl tk4 rlil [
k tlnti
I-lni tTt UI f řkolMll'k h
JnotM tlík't fiv! f ktf)
i i a
l)t ni rbřMíí Vt Iťjný ti Mt li-Mt
lífii'1 0 j lo t i luno1! l
1'o'tři-k Ni'tli'il li4li lor lit
1%'t ti ofiiM a tj inklm ( ryíi#
řtjf ttiiroiofi kA tf Ithnfitit 7V
ni liti j t jiti n bnk a křn't
To byi b w f po ll bji h
fifi ik4'l iho-litl dl ls M Zuiff A
ítsl pv nt llfjiiofoM kl"ř4 dtll
n4 finilf aby pi 4 o-lifit ffujm
bilil ihftl a hWm íil řoltl p
odli4nt Hjnov4 po-ttřilo sa p4
itourlitioutl tvkl tsnto choval
M avíbo páni Ten oll: 'V
dui sskrmnskyi j4 té Mtřstlmr
Na In Kt-jnat "No tuk stHIjlt jp
jstli to ml býti 1'řlrnél po (ech
lovi h utrhl puiku a fi lil
r4niiri holil Hrjna kUt k t
mí Mírni' pikouiil třikr4le
poVltl MlNdvii byl za VI lilentutl
nejinéné 1'tkrokn IC4n mn prošli
laludkrm l'o této rino zahodil
jmenovaný přlniM hut a tryskem
uhánél k ttatajum tak že mu ne
moh ani pi-n stacíti Příhodu udal
celníkovi a v průvodu jeli ) byl ve
ď n na mlto éiini Na to přijela
komise tíhhřských Jauoviu do
Oulřihost kd] byla mrtvola i
střeleného pytvána a o svřdky se
psán ihned protokol Druhý den
konán byt pohřeb Hejna na hřbitov
podvecký za tiojného účastenství
Nebožák byl 39 rokli stár a otcem 6
nezaopatřených dílek Adjunkt I)a
no je ve službách knížete Liechten
steina 18 let malé postavy a spalné
m'uví česky Nedávno zlýnl obea
na Nováka z Makolusk lak nemilo
srdné že tento z toho dlouho byl
nemocen Fřitřžující okolnosti mu
budou zn jisté hrozby jež pronásnl
vůči lidem choďcím do paseky ži
je zastřelí že na néj budou pamato
vat Z I in tlí jízdu
nepotřebuje zrovna býti nepříjemnou
cestou
Dobře vytopené vlaky v únom
jsou právé tak pohodlné ve své dobé
jako dobře provétrané v červenci
Vlaky Hurlingtonské dráhy jsou
dobře vytápěné a jízda do Denver
Chicaga Kansas (ity neb Dead
wood v takovém vlaku nyní v zimč
jest ne Rvé stránky léž příjemnou
Hleďte aby byly vaše lístky vy
staveny ''přes Burlinctonskou" To
jest právo ta železnice pro středo-
zimní cestování
Méstská lístková úřadovna 1324
1'urnam ul 42— 6k
NitKínn krwjniiAin ktcH Jmou milovnici
liixlliy nu liHriiKinlku kritniié Jiulnohulové
niirmnnlky v criiiicli nit II iln til it frukó xil
( dvoursilovky od m no
Školy na harmoniky
NSinwké n řÍHlIiieml 2So
Aniílli ktl Činí a notami Aiiu
Kuká ílHlicrinl 'l'M!
I'ih ilíoufiulovky Mo
lro iřífsilovky 7fs)
Klo oh ivlnává Jnn Jodiiu kulíku mdle po
Tpliravújlbnlnyaiitih k h
tlLJČ'™
smi io Kinsy
harmnnlkiiiii
(Jokniisli
mistruj iKM lir ni uoilu pro ceninu
John 1'ltilitfek
XI m Norfolk Neb
NavStívíto Oinahu?
j0(ttH ano neorotnento zastavili Be u
prostřed Prahy u slsrcho zníínaMio
j _ _ „ _
J CXXCLUrOiklOfy
I in:ia ji 1:1 ul
Uter in-í pro viis vždy neJlepM Omitky
liisr importované kolníky i vína všeho
' unih Jkž I dohře doutníky
M"i "P
1 jrt itihiul toho druhu re mhti
Z(UlUTt0 I0 u nn8 pleavMMe o"
41 Ir
1'JlKAIItil'UO R0IÍ Í8ÍM
?(řirím l=l't listin -lf i h -
i?í a Jsa -rimii $-UfHm I tii
4pSll íílt (r f ittf kl ]" Uf I S !lf l h fll
iw i rw 1 1 : via um a
ZC17ZXZ~fl
Ka#RÍAř 'Islr44" r "Mif rn ii k k i4
lw)f i ti4iM !♦! kil
H'M 4 jl-4 Hflsol llř t4
fttmfft 4iiii-i Mé
) hM ()! ť k H ) tttm '
44 4nf'li r F-n
k#4llkl ili l #! W ř4iil li
I H Mul tf-4liB klu Ski l
4ntK 4l'-fca faon# l 4xt — !
l)lk I 40'k ř44 l'4i'll f fll! '
! f ull 4#S T'iil
wl4 i- ks4-ťk llřl
% vfttt Híi( aur fiw'4 4
SH r4a 4-iM 444
VW4 élH# 44M
IMII IH IIIir H W
I hM k k4WfWk lxl )l řS ! i
Itsl tHilnl Wiill M M
UMlw ti ft-tU i4f4 ♦ MI4nrl
l'f Jiňlmxl ♦!( 114 lí k
il -4 V4# Vlí4 f -si ti 4 tV
Jtt illiftl tltAár f -mim f tli M 4
ii i 44I4 4'H'f fm 4:i fc ReMl t
ih'Imi !! I k lf-:i
1'inlnlat "i áhirHjl klt Linn
kf r4 -t Iřt4l4 l ít ooi
TSliHIfR tt O-kt hMliU
lrl II rl -4- tsiiina o# M
l ida a Wsfrrbi kiurtv ini r
el f tt tnt Isjr mt i f'i44 4 iirik
4 ck i' 'fuli-mshl kIih lnu
na i iirirr finsrf r (irUh rn
u Ob i lo lmlr na J lna [mlí
1'jmálkj Cr4rh limltrranto V(n(
s44 [ rtul h iUiittr4 11 Ciwli 4a 4mri:y
KtVxli f !! p T nit řa ka 4 I plfmliilmt
inlr Klml tiitnf liti
Skelni zaksny v Melirare jk rilf
ar ciiirTny r I4 H 4 1ik- m nr ( li
It-i-li ik'iO'llrlm r ři'0-li 4
Inílka pro kMlio oWíia Xr-braws niť 4
ďíitVdl
ilukiil-r kruludifiirský h zctcnoliitr-
k j iiliuktia nikolika lltta prJj ko a o
Uvon irK1nk"U o kleli xl p i A OIIrlaaa
cn2v Jiiclíiiý kutar tiA rw
pluka 6-cba V p1mlultu v ttnkonaltt rkooltako-
aA Un C114 Mo C"W
ÍOo Oba lvi ly a Hm —U
ltřseilT stoTanské D l st ebiaiioiOog to
bUtorlckra koiickoa a Taraa IJnlba mna
rremlfl pro novo
fli HJ ahy romín v4hlaníbo Mmmio
plněn Zugena 8n- I3tfl alran eona 1100
AVíy AmrrUit rotntk It obalujo na 420
truáoh )dan dali! romťo 30 sv(d k ařrt 60
b4nl ti4nk4 poníných 17 llTotopM íolnyoh
krnjani amorlckýcli 4 J Jich podobltoiioil 30
mntloh lUaki a 44 Jiných vyobraiaiii d na 1
PRÉMIE 7A DOPLATEK
Kdo nepřál by hI -žádnou z výše uvedených prémii zdarma má na výbér ně
kterou následujících prémií za doplatek:
l lliacfcťlio dějin J národa ř -íbo v f iHbrl
a Morami HpU ť-nto lK do knlborny kl
dho Čacbii m-bot mátl dújln rodu vélio Jr
lvlnnoll kiiidilin Ctjrry díly t- lkálio formií-u
I1H4 Irun Co preinll naliiltn J iniilio ft ni
Hiu aveliul (nilonoa ernn totit vti-rbny dil
nváxané doplab-k $3 00 Vázáni -a $ 00
Svétozor -#rly roínlk 8r4Uizora(H(n:i
11 23 nob 23) jebol krámká c nu oIiiimI
dobirA a kb-rý £114 R33 tran Tllh jukl
Irana Pokroku nf (iluymt kviwtnýml vyo
liruMiilinl a n lkoa řudim nibaTiiyrh a pi u uyrt
?rol od ni'Jb'p4lnli plovali-ld ťkyib d uu
n praiull 1% doplaU k oiiliýth ťJoo Miluii
i-ii i)limíoiiy pont rnlkil a luto fidkoa Jiří !
iltont trvámn poulljl vildlitil lullovnftl !
kránuf llb-ratury Jilikol mobnii oba mfnl!
Svitomrii I pokrok Zájdn a pMlobmi i bdrf l
lm ponbou ranil Svitoiora nniíbo
Tajnosti pařížské od Hugeiia Snu splao
vaU U "ViřnAlio lida" "RaUmandra" "DM U
ky" "Prorokováni oandu" a Jlnyoh v4loiní
my ob d4l i oii to 4 dtly tu dou acteh v
dobři vabi a cl to rllki dílo váinni pro
dli K) $400 I áallkoo Vaba aama toji
tu dolar neb vylo Co prcmll za dodatek 76c
TIIV12 I?J1Jí:3IIE
OBRťZTi
Pro ty z iiítSich předplatiteli! kteří rI přejí okrasu pro díim máme hojný
bér obrazů vesměa Hiiímky"nejvýteČiiéjších mistrů a nice:
KobinibiiH na královském dvoře špa
nělském nlim k tnumi-ultibo dílu nejvyto
iiiililho íekého miillre Václava Drollki kt ryl
obriu yk)iin byl nákladi-m $fl5ooo a chová
V M'tmnolltntta Maeu aminl v N w Ynrku
Dát-t kolnmliovo vrsUiipeni na anierl
fkoil pevninu dle prolvi-nhod(la Viioder
lynova naleuijlolbo aa v kapitolu ve Wnlilng
tonu Cena obou tichto kvttirh uhra A llno
oojmlna prinle celoroi přdplHtltelAaa miarma
Napoleon na bojišti n Frledbindti nl
mek naicnlti mnlby v4blanibn mallřn afelieo
nlra velkoeU 1138 pulcích v barvi tuku d na
804
Návrat Napoleona i Moskvy Překrán)
bnrvotlkový obraa pNdtavuJIol u pntřed Na
poleona T cela tady dJubJulHj y poaailt řady
vrJka a aa nim r4M boFlrl kloata NeJ'nain
'4lt4jM t dílo znami nltibo malíře kfi laaonlora
aáko 91 XM Uttlolrbi oena 40o
Dojarská avattia nlmek rokolobo obratu
Vililaaniho nmile I4kib Makovkýbo IU31
sal v barvotlku Cn 40c
h - V r'l"ř t i f -i P-tt t tl Ll#
i Mini té "-'kr Két-lf ti
t i't f o-t i iiti'i rrtt
éim '! ťiM M W4 ♦ I- e-
ktiiS 4 um 4f }4 mlt 4lo4
Vlk#é l(kí #t€ lli4l llfc-k
Hm li I 4 14 t
fltm TM #i4 4tr—tlm
' t M fs-1"
Vtriift44lUlTUf)
iMnl% _ „4 wí 4 h
r'
ÍMé _ hI 4
4i4 4 (WS4 4 lll - l'i'
í W tfc I rs řW " M H ť§
tarit'4 I !44 414 ((! I 4Mkl
tkj!(k ( l Hrst
I!inlk 1 - r4w miW ria 4
f 41 Vťa lf'U f f l'l 4 HraaiaS
IMnth 0 O '44 kwH 4a a4# I
laMfkfc líllf 4'4 l-"fl-l
rma 4 jl4 ř 1 4:if -"#
4a kllHr lni 4 41 l 4lr4k —
tÁJtf i H V Ialb-K Clk I
kl fiMkiJU-Irk prjlilMa
IWnfk 10 Tttll~' m lai-flir-kíw
4 Wil Wkpa-Tku-kr řWT KM4I
r 4 tTa kl ntMkJf(il- I"i4 lfa
línnik II U i' raatá
4T Iallrk ltaki Ik ia 1 44
Ilunik 1 7 - fuk 4 tt n-tué
— třmím t-A 41 Jlfk — X f%VtitK miti
4Skrfark4 obMUr t4 M A Rlmka — Tf
krami plili f—Ul f é m—ttf f aalrlaaaatni
pfkll4 Ant 4ubwU Mat-kíba — X m+ft
néndml tfitfmmiti 4mba4 írly 4 T'fyKo4
kté - HtUmtn h ala o4 V Ia!ck4 Calkaai
kalii o 1141 4traaÍDh
HiM Hlk 21 - !'''! tnutá aal M A
ftlmpk — Arířy a íHi 4ala Tf— Ho
v4kva — Vir"!? fraA 4ot l 4 Rnřlo řo4
llpakt — Jř' rylkatari blat -ovl(Ua 04 Jo f
llmnaa - Ania soivt nipau i kf Hovorka
— Olki-m dm svatkl 1134 itrlaicb
j tIllk 2Ž _ „„ftnrf rm4n o4
j fWU D Ko„f4(lk _
ldk nd V Inllckt — Kniha povuťk p4 X V
_ otakar il t t„mtu od J#
PodU-l Celkem T k4 o— 1333 trasách
předplatitele pouze:
tVly Amrrkki rofnik ilt obiabnj ria 438
traoáoh )ď-n deUl román (1 ryobra-iilirl
13 M)Tldk bamorouk a frt 13 b4nl lOílánkl
a úvali nbHbu rdDho UUrirnl ikola kmlll
rotmrrn4 flilneíky I bn4 30 podoblisa ÍWných
krnjant v Am-rlca a 34 ritAlnou povodnlob ty
obraieiil Jlnýoh Cna f 100
Tlie Anicrcnn Itcimlllc— pumituí Ko-
InuibícKy ipl a Atla Bpoj 8Utl r Jedn knlM
Obuhujn trui1D4 v4kré ůihUit ndabtl T
BioJ Stittccli od odkryli Ameriky ai n'Jno
dobu a mami ku kuiiló periodi Fro
bU'iin( n- iid vlnloxtl anliuek původního rukoplia
Tom stí- J flrTnooi a podplny vtech íb-nl Kár
konventu Ůiav-u HpoJ bUtl a vyvitteiil n
litlio rilenl Podjlilmy vrli prmtdentA 4
lhůty JnJicU nřadováni Jména tii-ch polltlckyrli
atran j-i kdy ada b)ly pofat liliiaA Jel a kdy pH
volbách odevidaty a Jmina v4ch kandld&tA pn
Rldciilkýrb po£b'in bliaA jol obdrii-ll Mnpn
Rpojanyrh Htatď 1 liiupy váech Ji ilnotllvych atátA
v důklaxlníin a velíc úlileiluém proved n( po
plrain ka kutili mapi Skvontná vyobraenl
vSf h liUvnli h budor výtvy Kolumblcki po
ply týrhi Pohled na vttavltti— Tento akvot
of památný apl kV-rf bud" trvalou upomínkou
na vilovou vytavu ohlcagkoa a árovt-ů aUíM
o 100 vlkýoh atranáob v ohledai a trvanliví va
bi pUtiným hrbt-tera prodává za $174—
Nail předplatlb-li obdril )] za doplab-k 7SoTýt
pla fxnnniem vlecb poit v 8oJ BUtech a
poíb m obyvateli I tich ni-jmenllob aulati-f kách
41 eenu r 1H-J0 kkrýi i-anam lanjlmá 104
atmn a tudll colý apla o 308 tranácb v diklad
ni plútini vazbi prodává m té $380 Nai
predplatlb-li obdrlt Ji-J za doplati k $100
Jait AlUOS KomeilSkf podoblana ihlaa-
nílio naai-ho xakladatela modurnlba tkolatvl—
Cena 40 otl
Iadltnir KldOld 4rn pilobltna tobotn
viblaaniho amerlckibo vobodiiřfl fiena 40 otA
Kristus před rtlátem a Krlstua na Kať
VarlL anlmky obratA inamenltibo Alla tiblM
biho malihi Moukacyho oba v4U' tlka
vlkiMtl 3U2H oba dohromady va 80 oantA
Kb-MukolU tklito predobiti-Jloieh prrmll
obrasovýok obdril kUdy pfndplatltel adartna
Za doptab-k 4oo nahUlroei
flnlmek inamcnltiho dHa řek4ho nmilc V4
Vroilkailus před koncilem kostnickým'"
ena $100
Za di plátek fiOe itabtttmes
IlUR a ZlŽka kráini dva llhrhf ovane
obrany předrtnvujlcl 4ieki velikány Buaa
žilku kodlcl pro polkovi a vi řejni mltao
11 Jakol I pro rodiny Oena $100
I
r
I:
tu
r