Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1894, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
lt
r
rlaďftrl f (řthitU
flfn )# ) In it lt
řlí(i4J( M f () ttk! : !
Je ItUfffrK lh4t líMIrH I!
UM) dt J j 14 l
lifc li liř jIImI iřj íUtř Oi
I tié 1 HI i I [ié
lf ' I I t' l('!f #) 'fiř
Zilit4fi' Jt ilfc#m m li lU
'ia veltf4 Ir II $ltinh nlM
Jhfi VelieMtft I il iíf r 4 1 k f
!in tf d m i i I ! it řfiil
řejiííhi pokoje II !## i n tíM
''i M'iinl riifí fnijetkft Jd
oíin BjeďtkonWht 4MíiI k
)'ilf'trti proti Ififtri i řtl
l-li-B llMéill řif níi' ihř
"i4fif Ji!n ihim fpronevífeftt
Ii zločin plimli jflltfi ilovin
j'all# Jdn ilin )lr'J'n4řl
£ y vmofcU-m tri ř# i n jr arilky ni
2 ensttl (4t-rn utntného
peciny roilifmánl ubumft h (í
tpiu : pfrtiny shluknuti l
řomjfk nrálky slrile Jfdn ř
pk úJitiitl v krádclt
itfinjr schvalovaní nfiákonnitfHi
nft G pfeatupkn miny Um' ho po
{uctil cizího majilku 2 -ř?-l' [
nedovolaného dflenl st oje rot
I joluvaclhu (htklografu) dťSl
' V íťpřrsHpkft tisk (4k
corjx lt litii nlotiif : Iírly
J-eloifé trnkaíky iané "kri kri"
z iekt)raf j rxhnakjr ltjiia alv
rla mnolitivf itUcft nřkolik kra
Í Vk ietexiUho hku a nf kolik m-t
'ťkových lÍHtft"
1'okuJ tti4rn pfijali ohlujovani
r I dr I5axa Ccrnoliornký Junt
f ' l y IJ Klimenta Jiří Suhroaua
[ ' ibžaloba Hama ojiír4 tto o lflvo
u ?' (' velmi poťh-yltnó a onvřJky jcStř
I híÁo celou obžalobu pročte tn
y a io umí mlti dojetu žo de o né
4t co bjlo nejflřf ve Živeno potom
i ízeno a nyní Moaieno Zcela dle
-i_ inx:riv„
" ' lsde kde jdo v obžalobě o díl
? Vyrvní Bvřdekanejávažnřj8í J
"A Jolf Mrva druhdv řlen Omladi
í potom udavač jak žaloba doka
í Ve
f í'ťo 8 celé obžaloby navy četli
:-H Hne nikde upojení nějako e lra
8 íiV btOUUiiwiii j niuuu n v iijiii juni
i' i i i - i
f I Ovd dle jmčna vfibeo nebylo
y Htovala pouze Omladina pokro
fí m a to dvou frakcí: atiHentNka
flnickL študenti od vídefinké
$ f)j pokrokového wjeídu ulrželi bí
% UVmí fidružení pokrokové (radiká
L 1 'et ohledu na t4 alfcí Htrany)
Prokovó Ntudentskó linty čauto
v iti jak námi pamatujete nu
I íjdomynlnými dovlaHu Neby
''_ 1_ I I í !„_
4 MJiy piínrouve mui'iiiivo
'é pozdřji uplynulo n pokroko
) dídnictvem v "pokrokovou
7 1 Ji r ' "'Ka"clu "tiďiuu vitu
j i:„ J„ MIIK IA
' 5 ' 'T'Jylo celkem svérázným Mamo
í flio řízeným jenvii Mtiaa u
X?iy na tom přece nezalež
í'ť Mrva na iiTtlilil hvl rnliAi
fp jt aročech jiný itnad i Nčmec
i _ r v-
li 'l1-ivnf tMten tedy dftkaz o spoji
l pj Omladiny n iM lad oč echy pře
#f fwoudíme mu nepovede
"a'ova"' oviem budou a to
x C í Jodnouzeni leč tím nczÍMka
V V mir UMaovan vyjaou eo zaia
řeue a m(nt naleznou Ale
f f svští mí žalářní křet budou
rt! m VnřiSí leč také wSkolcnČiSí
t Ja rÁňuh nikdy ani Rikounko
j fjllff mít nebudou Tím hflř
11 f ' řf A bftř tIm HlJíSe ío Omla-
V řftft e íolj!lona je v Ceohách
fS ř'ia — dťMet tUto !
' % plujeme že nemožno nám tuto
f WaniNaci práci Omladi-
Jf 1 1 lávou oriíaninace urovná
m fMi lrlof řA
N Cmi4 Vlttl lll flltl tl
M k4 m i
4 (ÍUk tI4il Ml fl "(►
l f # #M4I mi IiHH Iít
mě ví til rnf piy miwiH jíl
4fi- "IIIm SktfW hkf
li f'litirkftt r í'#i t j
Hř iIfl fil lé
4 r ii
n fy
fťnhlf ml f lffil ml
hlKo NiM fřik!l ♦fmlivfio
!Íf it brií ř4lfi't !' I !'
fttlíit bf ily i b'l li'Kftli t
t4l 1I II řttMiJift n"i( J'i
ďktify Vt I tiir
fti4 f i # fiimt 1 k'' vlmi l#J
k''l ř4- í hl'(f Jh Jojirh řll"fi
ikon ifrttí pomlrl p'i J-
ir lt bf(í ktřřmi kil fý kf-k
i l i tti l( ! ijf ďiil # r
fiií b ín4l rt% iíe N'fklrl l4
lt wi í-lfovfi4ml dťtin-
k' Jin tnnlhl t4l Mikulov
Ii'ři4 ani 1 4 plfcff oltmlUfU
Nřkiřl tb!t!vaní it nl byl
l)ifn ktm j''i ru oloí
í-ho-lí k hři-nf ii řn oblalobr
který dtli kniiM v4t4t ! Ji Ii-n
1'řrddl S!ti I)(ik byl propu-
iřn i obabíby
Mitlnnut jtrort melt tir4 noudní
lň ventil iew ukoro nítká m41o
rotorn4 tmv4 — je bnizná
Vedro výpsr c pouluthiČft Mtříujl
tu t mef duíevnl cinnot A
li té MÍně má %tčtnt na 300
onob pohod Inř
Nemožno! Troto nepřipouitl
ne vSicbni důvěrníci obžalovaných
jen fant vždy Hvolení aby noud
konal ne jinde nedoSlo —
Vocfí je tajný ale zajímavý
Odpovčdi obžalovaných razné ur
čité janné I'o bojacnoH i ani
ulechu Jeden obhájce ma l 15
klientu Duvčrníci obžalovaných
{mou žurnilintó čcmIÍ t němečtí —
jen redakce "Manu Národa"
vyloučena rrocen potrvá 3 i
týdny IVotože tajný málo ně
ho na jevo vyjde My zatím do
wkončení jeho uložíme i mlčení
leč Htane li ne co důležitého podá
me zprávu hned Jinak jsme tím
to o včci hlavní ryHy podali a vy
čkáme konce nímž mnohé objas
nčnf podáme —
Nalezené Utkoptmí V noci na
úterek 10 m m ualezli vojáci pod
vraty kanáren na Josefském námé-
Htí tukopisy různého obsahu
Odevzdali je v inspekční Htrážnici
načež neprodlené byla alarmována
nejen hotovost ale i všecko ostatní
mužstvo v kaHárnach Vojáci byl
jedea po druhém co nejpřísněj
prohlíženi Také ve všech místno
Mtech kaiáren provedena prohlídka
Pátralo se zda v karmách byly
rořhozenv nodobnó tiskopisy Do
1 '
kasáren je nyní vstup civilním o
sobám obmezen
Také na Malé stranč nalezeny
byly v ulicích lístky různého pobu
řujicího obnahu
Spiny — lístek nepatrný pobuřu
je vojnko proU rodu císařskému
Visfedek procesu očekává se
rwpjetím Jenže napjetí potrvá
oroeeí so protáhne Leo jedno lze
niDřnd Mdéliti: Koziudek budo
přÍHiiý velmi přísný
Sdčlfme jej i důležité v prnbčhu
včci ihned Vsak bude míti rozsu
dok tbdek blahodární? Psali
jsme již: Nikoli A proupej
„ulft? Odixjvíilame rovno ni
koli! IMainᎠostane no Mladoče
chflm li vyjdou čistí ale tčm kdo
bahno na nč házeli A tak proces
Omladiny" mimo odsouzení obža
lovaných idončí Haškem vlády a
její otročí žurnalistiky
Jiného nestČBlí ze spiknntt no
budí-
iťf f( 191
'- -''
4' řiNt
) tAl'řtř f(ntk Vt-UUitt
)' l# f In- lri# J kr)i
Tiff"i tinil# t rui]ttfti)
''( H l#n#M't M# (fa
U" IifiH f LřiMft řf Wlfti
řUi f-tn rdtli'
ni ml m i-fiií-m i Ifli4'h
Wrkffrt kl'íl VM k
f Udnl #!Hflf
tfí d tl 4 lom V Hříčka
1 14 ti bdrtl mini(rif ri li-
i iliil rn niÍMA bí ťijw mUdi
1%I ktkl Alriin lf I P"pt !'i
ýftUho fcřétu Milltil k'!řil til
linu I liUf4l Mpřfdfttk
Vlk I V f (ti po Unlbh
tfxiiř níei'k4 í'ripi ttl ul ukl
im p 14 fa V kleofo mlfiitř-
trm% tModl mluví m tm o
krii liilcřnf iřjmn fínfní
klft4 m4 bili nJr!ifi4fi koalirl
!rti nmfrtinfch I'u lM ?
Hol !tali dohr4U vndirwenukou
úlohu Ch( ti ožít ať stskrs
třojopolku a miliony tím uolen
f tfnujo na pr4vn vjcb financí
Také Mrbiiku kozlic nepro#pj
'x-'r4l MiUn uMní si t ní buď doj
nou krávu anebo ji odkopne Tam
ropeje koalice jen jedna koalice
kd VMckj strni) bez rozdílu vez-
rroii karibáč a vypráskají tobo don
lánského králíka a jeho náhončí na
vždy ze zemé a mladého krále poučí
lom že náhlé převraty nejsou
vládnutím nýbrž rozAsfué pozvolné
upravování poiuéru a očisťování
Srhka od pijavío a btdáku to že
zemi spasí
A jinde? U nás? Co je ta ko
al ce? Je to sloučení se různých
politických stran v jeden celek
Sloučí-li se strany jen v jistých
taktických ohledech rňzné možno
že taková koalice (a takovou je koa
lice slovanská) se udrží a prospěje -ale
sloučit strany zcela se rfiznící:
liberáty n klerikály nationály nčrae
cké s Poláky centralisty s autono
místy v jeden řetéz toť nerozum
Slučte voda s olejem! Rozum tu
lá že koalice takové se neudrží a
proto nase cis- i transkoalice budou
míti Život jepičí
Sučmování v Čechách a ostatné
i jinde o tom jak dálo ukazujeme
svédčí Koalice působí !
Matička Vindobonrut Vídeň ma-
tička říáskych mést dostala dle
iiMseho informování nový present
Na dopravní její prostředky na
místní její dráhy prorazil přece pan
ministr Wurmbrand cifřička 25
milionu zlatých z přijmu státních
A protože se vf že i mimo tuto pod
poru tyto dráhy bez důležitosti
budou mít deficit předurčuje se
předem že jejich deficit 83 procent
uhradí stát ostatek 15 procent
ztrač a Vídň I — Vida na Čechy
celé lze sehnat na ukrocení bídy
sotva půl milionu Vídni pro luxus
opět dává se cifra tak značná
kdo t tčch 251 milionu zaplatí nej
více?' Inu Čechy nejjoplatnčjSI
zenu l
Čenký sruhn pracuje stálo ačkoli
zrovna se nepřetrhne Nejvíce práce
lest v komissích s rozpočty Od
posledního naíeho referátu promlu
veuy byly na snčmudvČ veliké řeči
Ur VdSatý ve vroucí své řeči jevící
velikou znalost práv a hluboké po
rozumění českým včeum doporučo
val svAj návrh na zřízení nojvyíňího
soudního dvoru v Fráze Reft jeho
sestávala ze dvou částí v prvé stá
toprávní provedl VaSatý dftkaz že
české království a remé k nemu pa
tHcí nepozbyly práv na vlastní
samostatnost co český zvláštní stát
a proto že jim také přísluší i veškeré
Mi-hlí-lf (i ffihnt 4tf ! I- I
II Vtl!f I lt! nyníjif li
tmtnh M ff 4lm
Midi # VI ll k t# (ch fa m f
hit y t4 jk tlrírký kl4k!
Hitv4 V#íI
liH IN Af I Jíi m tfťín( k
tni tm ff fij n4ií rt lfifif ínj
vylítli' so i 1 1 y IVim bil iliUf
lftwi ars byli silsn
u „ '
lr Hrol I prrimbtv il 1 1 fc
M wyfri „lirt e ttn 'U
n pi!í iMhj uby umím kom
ay ht vrátný ljly prt ]ýrh
řf4fft4 difi Uk4íll jm minwf I Jn svtJilsý jik'jftt nifl
fo by lo prf (TV by řřrii! Nijvií M mfrnA lij 14 lilikl h-s
ko#rt #vé ffU(4 Ml íť líř'!Mř4M!
p Kl (Jřrffil pjUt I' nikl AjMív áMtnlrK i'h&A kUř
tm'fn)) ublmíl ll-fl l N'mRÍmkly v Čh4rh v dob! olivy
a il4 !4 d w: Jim U Jj!rh
k'Htli-i mvn snili titlfTi'i
Í#k4 státní pr4vn a atbmíli H't Uefcnili l4li jsjl iř!UnU U
eké Mořivy sním- a Ml jim U U I %h avlnf tikon
Uk4 dlln Mh5Hi aby n#
miiovill přilil ri n ie#r u pik
řiatb h st I _ ei ni-nf l by býti
fjHihbi A skončil M bluČn skla-
movřioqslovyr "(Mlno pimstujte
Jei v spokoj-nm 4řo l4 Bsldll
# klid a Itlstl obéindil!'
sním a na řiískon rslu kterýcbl I
konalo se clk#m 6 skončily víuds
itřistvím státoprávní ml loč-ké
Kliliky Zvoleni n sním: za o I
cbrxlnl komoru v Praze Prokopre
urkmístr vinohradský za obchodní I
komoru v řízni J Lemmger ob
chodník tamté? za inčita skupiny
Strakonické dr Černohorský 4C8
asy za Holeslav-Nymburk dr V
Škarda 704 hlasy a za venkovské
obce Jilemnická dr Kramář (proti
lUrrachovi) 70 hlasy volitelskými
Na říšskou radu proti Staročechu
dr Steidlovi prorazit velkou včlSi -
nou 055 hlasft ve skupinč luřstOo -
mažlicePlsek prof Kurz
Nuže co říkají Staročeši? Vzdali
se kandidatury f rmálně a přece
kandidovali ale — padli Zmčnila
se tedy opposiční situace? I to to!
A co říká vládaaNčmci tčmto
volbám k nimž nepočítáme volbu jednotlivé tu dčlnické tu student
starší sedmou? Deklamují stále „fcó frakce dle listu úřednč povolo
o ovedení národa o jeho vystřízlivé „ých sestavené ktoré konaly schůze
ní lile lid dáváodpovčď! A buď úřadnfi oznámené anebo do
byl by čas aby z té odpovčdi vzali včrné jež na pozvání určitým oso
si naučení nahoře a konečnč sami bárn znčjící jsou zákonem dovolony
vysthzlivčli Noh tož brzo uslyší
písničky jiné k nimž prve uvedené
hlasy ze snčmu v Cislajtanii jsou
předehrou Po slorech přijdou pak
skutky 1
Mandátu na zemský sném vzdal
se a na říšskou radu bohudík snad
ouaejovicKo ooououiu uuW v
Leopold Pollack t 6 s panem Do
stallera jediní na říšské ralé Staro
y„a
i 11111-
Volby do plzeinkó obchodu! ko-
mory dopadly dvčma třetinami ve
prospčch Čechu
Stará praktika totiž potlačování
svobody a volnosti hlasu kterou
rakouské vlády vždy hodlají tlumili
' J
opposici ta už nepomůže ač vláda
koaliční nimi neSetří lak nej-
nověji vláda zastavila neodvislý ra
dikální týdenník "Neodvislont" v
Kolínč a stejným oiudem hrozí
njvo-bydžovskó "Stráži nad Cídit
Tt x
nou" "Lidovým Novinám na
MoravS odAala vláda koncessi k
drobné prodeji jisó listy bez udání
důvodu konfiskuje a schftze zakazuje
proti zřejmému znénl spolčovacího
xi - - Lt lartT tfa-ó íi a
zákona t roku 1867 který v 14 a
15 praví doslovné: "Každý spolek
mflže schtlío své konali veřejné"
Vláda v praktikách svých zašla
Í dál zakázala totil ua Moravě také
Utvoření nových sokolských (ednot
_ r:_#u Tuiut
Y tlUHWlVN '' -
cich a v Hodslavicích ač v Čuchách
přes 200 jednot je činno
Leo marné tlumeni Jsko tlumo
ný oheň dýmem proráží si mocně
rtHHtll A lim Dru Ičeii Pak Zuří tak
iftmff lir if#-y# k tn iltti
p-řrii vr4lí t íM tiAťo't
# jv í H-{m tnUfi ? :rlf
tif hnf tfpmtttt é ti j ' tl n f ií U
ni Mrtfi ) (4 piv ( prtvýn
nkií-m
tm'fll% I tf[tt„iirtl upni hni
ktf4 mi lili rnrnKlill _rJtaf
itl t % m i a i
ft u
'itfrtJivW iKilii tUkf rvrdf
l j# (tvlsitá Omlilim
SUmnl - — £ Ii4' h n%
M-rif tíl bt4 fř'tídliřkpti
řIÍ%
r--k n 1 1 jKltl ukl ttfill jelit
K l# V4 arMi konU Isl 14 I
ienský mbjvl prll lomí A
jký výUIk nA toto sflháBlř
VlUioo obhlovanl byli obliloby
proitínl Tsk pot-dnl is stabi
M - JUkovníka Htar4 trsktík
řjř vai „ notfma{ Mail
líi nhfn n„lrt nl 111
nci nj l Nínrd I Htiroreíl Jí
bledit pomohou
ve (hnlvUmj vleče se do ne
konečn Trvá ul II tídne a dosud
ani neskončen výslech obžalovaných
Nvnl přiido vřslech avčdkA bk to
licejnl raporty potom obžaloba
státního zástupce řeči obhajco
dupliky a repKky resumé — vie se
najisto na 4 nedéle protáhne Líče-
lni jest tajné Jak jsma oznámili
I Projde sice na venek mnoho ale víe
I ne — to nejzávažnčjif dle soudu
I soudeft to se zatají Lič to co se
I dosud vyšetřilo potvrzuje plné nái
1 o včci úsudek: Celá Omladina vlast-
lrič nic není Jest to poblouzení
I mladické které ovšem má kořeny v
neutčšených rakouskách poměrech
I Spojení Omladiny se stranou svobo-
domyslnou nebylo a také se nedo-
káže Ostatnč jak jsme u refero-
valí Omladiny ani není jsou to
A co stalo se demonstrací ty vznikly
t n4vodft a v tčch návodech náhončí
policie Mrva a jiní neměli malou
V411U Celkem pak jedná se o zlo-
činy: svržení sochy sv Jana Nepo-
muckého s kamenného mostu (což
nestalo) vložení provazu kolem
cf„ftriikých narozenin 17 září a ma
jní oriíckft rakouských na poštov-
nich schránkách i Jinde Z tčch to
obviniti lz celkem jen nčkolik osob
io niau ze vseco oozaiovaiiycn
{om n&rod vien
k(le prahft která za to nese vými
nečný stav ?
Život v Čechách v dneSních dnech
mimo politiku jest dosti mrtvý
VJude jeví se nedostatek Nčco
odpomůže se návrhem snžmu a po-
n[m podpory řemgké na ŮIevu
jy ranoh0 ala joští zů-
stane
Jinak žije ne zimu bez snčhu
Nedávno mžli jsme po mrázích pro-
"eovýeh aluínou oblevu - Až
bylo teplo V soudní síni nej včtsí
Q3mUl]fQfi hřee Teď řaRe při
tuu0
ke všemu máme dobu bálfl
Tancujeme na prospčch vieho A
potom prý jest Cechům zle — to je
pčkný výminocný stav! Cekáme
v nmn {niurnaUni NímrA
jaký že je to výminečný stav - když
Češi — tancují!
vř0 zdarma
kuM M in Rw WioOTery
yn]l Jlio enn U kuM tanto Uk asinkjt msjl
nyní pMltont sJrm H ikMlt DojdíU ti
k onUmnéma Ukárntka dciU&U il lhTlfk
n tkouika drma Zullti jmtne i kdraia
Brmi H K Backl a ft Co Ctiloo dotUfit
krttblfks Dr Klpg llTutiitah pllnlek idirms
Jnkot I Tjllik knihy Oald to BMltb k Houm-
hold Inilnictor sdnrBis Vlo irífti
vám ndiU dobřn iiMliIt vás nlo E doaUnt
aoodmun Pin Co Omlm (t