Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1(1
4~ POKROK NÁPADU - i
UrifM fmf Mlám nlMlrna
mU-p hiVf ínftl i"-ltfHftt
I jff ! jl Mr 4' Mfí II I
t hi fH b s 'i m
íilfiý trt flí Ml J:l ft-14 li
ly 1 1 I hi" ta' '( -i n fif i
jtJř 1 iiy jt Jtiti?Mii j ' fil )
mi j h l Sy li!)!! Mi 'á
Ir jílř ti%ytfii Mm t y Mf"fi
(cil t l KMfHi mií jifik
Vélkf ri l 4 Mři!) ri I k"
b n ii Mi Iffii I ! til
JJftí (-! " I jfsii t by
' ťt il it i y í ltj ) bit !(!
ntr ff m ' I řfltljf ok ) imlřKi
tf li tii (f(ti idtiÍMaly
hV ( ttkft (4-t4IKf 'l IJ lili lli
t j Jt f'i Ví't tt k jtČnti
at řly 'Írft!n jr )í' p
drobily ?''? aHfi l# I - i ! I jr ta
tii r4 j ! líl olo by
zkrátily fo iult4 ni-Jfí'! f-rir
jih novfrh #if uol-4u Af byiatýib
otroku
Tak Jk i nti 'tk4 t&lkt uma
taktéž l znutuiřUmt JiJnbh t4 A
taj 4 r s o Jt v djinách pUmcm kf va
vm ř-tS lky Ki KlukŮ 'lil
lc-ti f-io Jiý h o-lubojch ar
gtnuul tifiíkljr r4'cm celsiu Ji
lu k lekoli í riKt jlcuič hjto v pl#
vah % lirosbitní i núilírri rlinj
o natytí t {nlri-ní ii lvl4] To
jim ti-2 ó 1 n ' ivfillo neliof třeba
lyl í fťrnocb irolčn pout olroc
kýťL ducb jeho přece jVn nebjl
nM vlivu tlřlvfjífch niitil a bro
bjr výlatnž i fisobílyTu I Utn ovíhiu
iinřn byl o ljoř proti té fraíce Ja
kou počátkem let 70 byly olby ?e
itálccb jižofch a tu kongres uznal ta
povintJOHt stou aby na ochranu před
podrody volebními přijal zákon kte
rý dival by mu právo dohlídky nad
volbami kougrcHtifmi
Zákon ten muncl o v Sem býlí víeo
becným a rníti vitalm tnk dobře na
podvody na jihu jako na severu Nu
nevěru bylo jen málo příčin bráti ú
toíiítí k takové eákonnité ochrau
an nebylo tu pomeríi takových jiko
na jibu Touze jenom v pařeniňti
korrupce v království Tanimany v
povfutním New Yorku bylo uznáno
za nutné k zákonu tomuto útociítS
bráti jinde un nevěru jurneoněu)
nezvédéli Za to ale tížil jih velice
a od amého rxó4tku bvl Um nroti
nfrau odpor veliký Wd )r ochrmy
vojska při volbich kterou! oviem
canopiny jižní a 8 nim: Houhlasíui
nevěrní dem vyblaíovaly za bodáko
vládu páchány tam náil( a podvody
volební tak jako pře 1 tím tak že
zákon zflntával mrtvou literou Vnak
i již to tt) zákon je třeba zfl-ilával
mrtvo literou hnětlo 'ntátníky' ze
Htátft jižních a méli od jakživa namí
řeno proti zákonu volebnímu
Nuže zákona toho není více
Prvním činem dem Htrany po její
oIádnntí v vSech odvětvích vlády
bylo zruíení zákona toho kteréž mi
nulým týdnem uskutečněno Jelikož
jak praveno zuKtával zákon len na
jibu mrtvou literou a plnču byl pou
ze jenom v New Yorku ač t tu ne
dovedl úplně předejiti švindlům vy
nalčzavó a bezohledné Tammany
čehož minulé volby byly důkazem '
panovala a panuje ovšem lhostejnost před obrazem na němž skví se tato
v fičí zákonu tomu Však dobrého hvězda zářící v dějinách Spoje
ze zrulení jeho nemůžeme očekávati °ých Států písmem zlatým zapsa
nic neboť jediným výsledkem jeho -A muže toho narozeniny
muže byti pouze jen otevření doko- blťe _°m "laviti v nejbUŽe pří
řán dveří švindlům taramanystio žtícb dnech- Nezaporaeflmež čímž
kým a nepřímé zajištění státu New Povinovo Jne nové vlasti Jež a
Yorku straně demokratické na vše 'T? n&fUČÍ n&' přÍjaU Ve"
- Iikány její spolu n druhými občany
' slavme co nejpříměřeji dítkáa
Není velmi povzbuzujícím to že aam í$ vzory je ukládajíce
strana dem tak Jednohlasně nadržo památka mužft Ukých v srdcích i
vala v této věcí Tammany a že neo- mrslíeh národft tkví a utkvěti
blíží se na to jakoa cestoa a Jaký- má
ni }'r'!ř'l N t#líml h lřltl řnV
l Jt('i 4k jíl O hi i llt i
! (# kt lf ďMs mjííjf
V wí(tt# pt ir 4 ffijt byl
hirrh ri'' M 4 '!#fyh'i( jtk Jw
) l Midi kt'H i
m'l p itidki ftnt i#n!t 4'}ffin li
l(ijki I n i tiiiřh Ji
}--iřflift h - ) ť ! i'tirl
j lfini íh tyí"'" f f f V J
k i Mf ## ' lil-il polítian
1'íibíí !n#fnli tlk k h'tl b I
Wim f- rliHrtj- p4t „
fi Jřnt fthttbtitj 1'raifr t-
'?( btlij#m i lf Í4i jf
b'4Inoti pfi-í i#fit(it }jjinb
wtétl) f m(n( il ďimi ffli i4 -
Miťtí MMfftUb'i l4řl
nti d ni b mf ieWho iřin-ní" i
tt4Jímli nyn]í ytlifi#e
amvrirkf v fÍMJku Wil'i f-!á
t'n hiui a t)hrdf ii tím hrm
jn aby míil ! ♦fiilřiibdi 4!)i
totl on 4 imí aby vrbt l4 bj ny
nJH prontíiuo'11 dua Id králov
nu na tr4n pak vru diriti mn
m 1 přivřené I l'I#Telindol J-ho
IVI ir riai'iii ir(i
kukaoky v konfíru m h pova-
lovati toto un#í#nf ci Jemu príinl
'
Jet í)t4lk U l l li volf n4lk
on-Senl tomuto Jef víeoberní
známo levanřmovné Uneck4lMíu očekávali Je J-lii utit a
inuwi pni'n? uirujo preiiiieiu
ve kukacuy v polunoti a un--nl
MrClaryho přijato bylo jen aby
byl preaident omyt ze tvého defo
tickébo neamerického jednání v lla
yajnku aniž by komíne dotyčná byla
záležitoat onu dokladní vyřetřila
Jinak a'e v aenátu který tuto tile
iitost vyietřuje bedlivS a kter1
možná že doopčje k jiným závěrkám
nei doKpřla anČoiovna poslanecká
Památc) otce latií I
I5yl to Jiří Washington jenž e
shromáždčnf státu Virginie prohlá
sil že na avé útraty vyzbrojí tisíc
mužft a potáhne a nimi na pomoc
ohroženému Iiostonu kde první ji
skra povntání amerických oadnlku
prou krutovládě anglické vyfilehla
V památném kongresu kontinentál
ním v Carpenter' Halí ve Philadel
phii byl opŽt to Jiří Wahington
jenž výmluvností avou a náhledy
vzbudil pozornost druhých vyslán
cft a jedním z prvních byl pro to
aby kongres tento schválil odpor
obyvatelstva stát" Massachasett a
k tomu po'řebná pomoc v každém
ohledu aby dostala se mu po celé
Americe Král anglický ve své
domýšlivosti bylkrokem Američa
nu nanejvýš dopálen pravě: "Stá
ty v Nové Anglii počínají se zve
dati Válka musí rozhodnout
zda-h budou nadále pod správou
zemé naši aneb majl li býtí neodvi-
lými"
A válka za neodvislost rozhodla
zejména přičiněním velikého muže
jehož každý Američan v srdci nosí
a jména jeho jen a učtou vyslovu
je IJyl to muž který Angličany a
nadšeným lidem svým vyhnal ze
zemé této naučiv je jiým náhle
dům o avobodé a volnosti velikých
národft byl to muž který utvořil
zemi tuto jíž novou vlastí avou
tak j-ádi zoveme Kdož medle v
nelíčené ácté nesklonil by šíje své
H'iiMíjtt# f v a ?ft b # tál
r ii fti tUt it ř tt ř pr i Iřfit
MioJ#nf rl r44 fcř hl iln Ji
Aft'f I! i v# Virjfltiit fmiM
d M př"in' I5i V ďM
fM r vyftikb fnnobo
t ttttpnotmt rfmi jik nbir)i
J)líf tik J'4f íirllii
n tk(lit( al řlřiffift
řiliil řnřithl dStoJho(f rJ
)i(y Máta Jb nkfidi fit
mratnl ftřh"H t tkhni
)'iti Jfb fi Jh fif ií(ři'f
lh!ři flff jhi t Jfifxx r4 l(
it Jb# fiřyklifií fiťtttl a
t4 ttř¥bit ÍVtftí'i ruk"t
II M tl' tlil f itkU
í r 1 ♦ ni tU'dnffii Arn-rík lt
řkjm jhi Ililrlkrm M-l-f
ř(lttil Jf rrt kt#rq Ir4ti r
ttijín y ptmtlit y b l i mu
I kťří Úlky I kf # ! uWťm
Í aby pnjinili f)4m puťmikn
'lnti a MobJ
1'artlfcb ftn lt r 4!k trvala
Kld4t4t# # tfjiř líi 1 Jm#-
Krm tlioiíi flik4ni vynikl Jiko
vojín t jako prri Nrit a Jik't tibiVan
tlat avoti nad í# milujírf líylo
po boji arm41t jft r')ipu(ni
Amt-nka ifkta h vrd# ly aU
ici-la fi'ditbti jf 4té nbtli
# ti l
„_ „ „
!' V
bylo K-nři nřbylo uvřru a konrra
fbyl úidnl UzmoonJm Antliútl
tlinfci ioliiním noblU-li tt
t60lo Uv ¥Éc( a mofrn & JUto-!
urunym naayti e taaovjtu porn
rft a budu iádatt opít za ochranu
Anglie Válkou učiněn byl o
hromný dluh a prameny příjmu
porušeny takže moci evropské no
měly před Amerikou té nejmenií
úcty Moudří státníci utálo na
léhali na zavedení pevné vlády
aby totiž veškerá tnoo nad státy
soustředěna byla v jedno těleso
což budilo opět u jednotlivých
státu velkou žárlivost neboť pro
hlášeny byly za neodvislé a ne
mohly přivyknout! té myšlénce
že by měly nad sebou zase nějakou
vládu První ústava přijatá zá
stupci amerického lidu neutvořila
Žádnou vládu tutřednf která by
měla právo vládnouti ostatním stá
tům Spojené Státy tvořily pouze
jakýsi svazek přátelský v kterém
každý měl právo zachovali svoji
svrchovanost každý stát byl ne
odvislým Zavládla pravá anarchie — a
líOn'rí hv liKfmnndn n)tv mnkl
Q 7„ „
tomu uciniti přítrž lichém nepo-
kojů vypuklo povstání va státu
Massachusetts v jehož čelo posta-'
vil se Daniel Shay a povstání to
nabylo takových rozměrů že museli
tam biti vyslán eenerát Lincoln
několika tisíci milice aby zjednal'
uoř&dek Nřkolik v vnikaiííífh xmA
poraden renoiiK vynikajících po-1
litikft dojelo k Washingionovi do
Mount Vernon kde radili se o
smutném stavu věcí Washington 1
navrhl aby svolán byl všeobecný
sjezd zástupců států kde by se po-1
jednalo o společném působení i
však pouze pět států a sice New
York NewJersey Pennsylvanie '
Delaware a Virginie vyslaly své
zástupce do sjezdu toho Vyslán-j
ci sešli se dne 11 září 1788 Ná
sledkem tak malého počtu zástup-
cli bylo jednání odloženo až do
května 1787 a ostatní státy mezi
t — y „ i_ i jl! iljí
tím časem měly býti požádány o
vyslání zástupců k
společné po-
radě
ta ň 2i
v Indcpendence Havli ve Pbiladel-
nhll a Jiřf Washinotrin tun n
i — - — v
uředsedou Hlavním iiknlom aior
du toho bylo zařízení pevné ú-
střední vlády nad všemi státy
Hěhem jednání shledáno že dosa
vadní čláiky konfederace jsou ve-
líce nedosutečné k zajištění vlády
prowi sAsiupci jau se ivorm to-
a úsuva
Shromážděcí toto pak předložilo
výsledek celého jednání svého kon-
gresu se žádostí aby předložil
lí lf k h4fr' H'Hty(ff $ tik
l#fb t4tř b vf 4 ártf
byly j# y a d#bti4tto n f
křiíitiíl Nikl rif nv4ta
%! t i 1 4 #-fd# Ik Himílt r
Vi liwft Jiy niiKU ujití
riík U pHUH'i"ř lid i ftfty
íihli dMíi''t f'l ri'4
ko'if i-#
dvfti mM írb ppff ib4
b4f-f it df Iti it4(4 r bylo
jfti(h4 k prM4iftf tt4 é
'y l'dU im4 átafy li I #
♦ tfb f Mefjfb U!i byli li4
p ivnhl ffi Intk4 #lkťřy
kt#H j#M př' trudil ? rnM
'"ř i volili ft rrtl ln
Jif lho WaibÍMU naf ii wfťipř#-
lrit J iíifii S lim dn t
břnni h t tt #! první am-ri
i k f k"iiifi
Iť publika aincríi k4 1 14 rbtfl
tU f-ř o'i rpiiblíkiKi ?{ j#
ii4 ? t A t jr p Jitíly ! míu v ř
d4 h přřií li řn í ttlinvlr b A
dn atoji ta tnboli téu )4y
jíl ibn lovai jím J-rt Jiří Wab
int(Un f Val mu i avotKidy tito
m4 vltl a etm mulu jjl a
il4t"nf# pra4 jakým byl "ut#e
vta-ti" Jiřf WBibintfbn j#bol na
řoiníny { pripomlri4m# f
Mttf Mirlatan VtVH 14 patnarl
tf fttft
' " ' '
i v- m~í kuu ti iuni i
' ►'-i fr
i4rMa iri# iu ii fm
"""- " Jt "ti !
tu"' "'F
ii~r mm x bi-n (
' M'"í f ítJl"!!: rtťr ? fco'hr "
i z ticiLt a co Mii iiu
J CLAY jr IWt
F II CONNOKn4m
The Crete National' Bank j
v ďctc
Kapitál splacený
miinicxoftfi
Juun CUy Jr
W II Forrcnt
Hugu McCargar
W K
JríW "trrjr
II í Vmnii
PERRY BROTHERS & CO
komlssIonáH pro prodej dobytka
Pokoie 111 a 113 Exchanae Blďn
Itfr Dotazy písemní zodpovídáme
_
iprtTy inni potioa did vtgr%ncty (midi
™% di pMoi
Hambursko-Amei akciová paropl spo
)
-~~~zr:rzzzz J? ř©TDla
„ i
i t m
' ° l'aro0lích xPre8"ích nejryclilejfií
Z Hamburku do New Yorku pouze 13300
Po parolodích pravldeinycn
Po parolodích Union linie
Po parolodích Baltické linie
lo parolodích Ualtlmorské linie
Ohledně přeplavu
IIAMllIJIMi-AMJíKltAJN LIMUJM
S liroadway
NEW YOIUC
ganerilnl 6t adoruj
)wl{no4ti
ciua t vopič
pfedaada
—
ČESKA PIVOVARNICKÁ SP0
JKIU" lu T'w v7:rV:"l::y TV™am íer
" ' r t i
„
I 1T_3 A 7 Lj" a ulU Ur U ' a I i l I f? '
vthIbéhí ř ' ří
kmu nníinnXitn irn VtnA iniMtXOK -ii t l ffu'"1
"OU liUUinii 1 BCjlUtfMUM MflUU HU1C Ml HLJXmdfUjM u flcjicp f l $ J
Ki]n fí(lnmi_ „hl!H ltxi í4ťlná íin m„ wtfím nAu
LaBkavó objednávky své adresujte:
I'
"ftoVvtwvuvnv "Rtexytví Co o$ C-vcuco Ú $)k '
"fiVwe V%VaaCk ve„ ttWlClU! JtíV
pan W J IJULIN s Omahy
pro Nebrasku
rit DEHLACU
in a
ff f ivih r #9 řirfi
4 ♦ f 'Hlfa t4
f #I4 4 MfN HM l#
ř— i 4
—A 1
44 1
4 4 lat '
4 Imi m4 t I Im4 yt
) 4a M ll 4i I C
IM-(tfiM I 'V' ' m
4i )ra f 4 )B 4 'ltl f -
Imi la rM4 f-i iéka4 lla ' '
al4 lai Ml 4 Itaaf t tatfoM 4
!(' 4 lwf 4xa) lilif ř
ř#4l-
ř Ml-al val a $ tpm mmU
ik ! i )4aa la ♦- i l4a4f
"larl" t fm4 aa ! m4
„ F Calhch
ttxi f fr
4aM4
NMáa 0—PtlUI i-4i-itm ptm t44# m1
Mir M" # 41 lt ttaa Mlalt tMaai
U'ali4f pni y4aWl tv4a4
fléfaltti lik I44x tlt4 ltl
##
klťANS
TABULES'
" 1
MCOULATC TMC i {
stokách unn ano iowils
PUBIfY THt BL00O
iri T I aa lká H4W
alaa W IimIm Wmi-ii—
Na4al mmIiím ffpMm i mmtm
lt I rmbl Mllaa Si4lMfUilM
IfMtUrt IMlfa Hnala a4 all étmm
a4ra a4 tka aiarlk I lid mm4 Hla
TtlniUa #nta a4M laNfla W
wm4 afru mhh At tVtMAi tm
mí t- an-l at iptKlwi' r' f
I řl- !! t !) h-t
M kt Mil MIHhMliriMll Mm
THa RIPANt CHIMIC4L CO f
(
V C KrillK kaf
IVcl)
450000
Frank A Kemp
J O Forrc
Drock
Flank II Connor
rodv4
ST Ptrry prodtrift 4obr
i
{
_ Union Stockvarr
a n — - -i
South Omakat Uch {
ochotně a neodkladně í
_ -
06#inlc na loapldobylk ehoru nat'
m-nl docbirf ivtutoi poiornoati
t r vt
jízda přea moře za pět dní 21 l? U(
13260
H000
12750
12760
hlaste se u
a r
125 LaSalle St
CHICAGO
Á l'fí
!i 1 1 m i
- — i „i i
otto ir
pokladní
i vv -Si X w
X W
Neb jest naším českým jednáte] C l 1
7J
V
I
i
7
Jíí
Irm-