Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I 1
i
ID
MHftt At tUt Pont otttrt ař OM4N4 4IM 4 'fll !# MffM
COÍNlX XXII- ČÍSLO
45
OMAHA NEDRASKA VE STftEDO 21 ONOM 1894
GKROK ZÁPADU
r1
ti
(I oítmiellw f Chicagu
J Ismli mI-i ti Koni
Kynt m-f to m PfVfk ij
KiVtř"t Amřftrli- j k i
Uktfti t ř f Un vím j ť
f oMft it#f rlíi j ř Ij íi
liti b 1 Utlfí hf t t ílt'i!
bflř Ifct ltnkltt Pmi
pfl iihnl Ltk onbyj-t
á __ Ill í i 1
" wí irim domácí
rOLITICIÍ
V
dfi
Il írj -tUjl ř-llj
i lli kř#l n rftifi ultr '4 I
hit
n tm hIUm o„lfi)r JM
nif#il jftil „
ť i 'í { í'7 ' M
? }'°} r4 ' "I""
JfoIU iHíHoM
ky u -Hhotfch ft jVm
u úhrn ihvm lVrIKba
h} řjt N to lKmto
jMmMího t:r hunforU
Ktiforn 1 nutni UI UM
popími irjvy týkají Itv
V u ! i fV V "v°
J la ného do4Irnl vlny l aolknr
Hl Ptc ' U ifRini
proti volnému dovom uhlí a dřtvf
' Nato vl Henalor (Jray 1 IeUwarn
V 'to o havajské nUtce a prohla
] (L lil ie smlouva na připojeni 11 pro
tatlmnl vládou havajskou rt:ráSe
la by te cti a dft-tojnostl Spojených
8t4tft Po odbyti výkonné uchftae
a kdyl bylo poaeUtvI presidentovo
a korrcipondence oh edué Havaje
odk4i4na výboru na tahraničnt tk
lelitoati aeo&t ae o!ro5il
V dolní snéroovnS jednalo ite
dlíc 12 L m o lilandově předlose
o válení míny o které! roxpředla
ae tuhá debata Korexpondcnce
S! havajská odkátána jest výboru —
:
I VV IJ i juni) )'"! U — —
Z4težitct Havajská byla té! před-
i „x#„™ „ ' ax
tor Gray h4jl aaso kroky presiden- ?e' hvll Prtvo ho ptroctroj dva voay naložené
U u véci tó a káral bývalého EfHkáv& víeobecné pfldy a hnutí vyšinuly se s kolejí a spa
vylance Stevense Senátor Tellv! PP U'hož7 8dr fníbaídly návotu Sotva se tak stalo
1 1 liřm immírnm rniiné lnul nré
I ler mu odpovédél a to řítné Po
1
) skončeni argumentace přišla na
Přadu předloha sen Berryho žádají
cí aby dráha Ilock Island byla
I přinucena suvett viawy svymt 7
LEoid a Kound Pond v Cherokee
vat i a poaracovaio si v aoini
'sněmovně v debatě o předloze
'3landově Poslaneo Brawley i
lilnf Karnlmv nnalal mvá nnlilrn1
[1 M ' 1
lv4ní nebotf jmenován jest spolko-
A ' ' 1
vvm soudcem a noví Dos anci
i 1 - 1 11 1 -
I L t o- _ vr v 1 t
j 4 r
(odpfts&hnnti — V senátu debato -
1% ! 11 t 1
lialo se o před oso Berryho t
5) i t i„ „a
{Arkansasu jenž vynutili chce na
Vín i!Lí ví Aría ♦„„v
t „ íarrx i„iitf tam Pa17 "tijednává Vador
bwuu" :
iěta tomu věnována byla mimo
Uánl větší po™°it VSJ k
b iMOl:n! " °nl
i „
f-!' okázalo se že mezi protesty
"ti'
whiaku nDít Drn Mn&vtm n
otj dani této jest i onen žen ná
V 114 lL l I„# „_!
4ViJ' u TV T "u Jiné vynikající ženy mluvily
iííčeho poiobnébo ovšem nUo' vvtt]?ln m
Dne 15 t m v senátu byla přija-
VA nSoHlnha fíklahnm v sa tik aifof
f -1 Z 1 _ í l _ TJ_L TI
(BSiavct) visku urnujr xwdck isinnii-
li a v domě zástupcQ pokracova-
se v debatě o Blaudově předlo-
f-: — — 11
1
V tenata tuie jesie připravuje
bor -celní předloho Zasedá
jemDOOi a pracuje usnovne iia
jaitl hodni práce nežli bude
h'A f kt fVifft #nlwřh#
V ! srin i lí I rn
M i„ Jh„imI Ilony I Kt t
iíf j miii i(Mt m ý Mlk
U nf (tMih 44 tlpfniliř
pfijM i4řfi jb'f títti
IU 4hí r"if d ft -n vy
!lU J'f fiibj rtik I (
''I' H nori tfiai
U hJM " "i" H
řit tlii t# f tjiím aI
Mniftl t4 Uul Hn Iř l í mM4 -
II rií#!wrs k IVikhm
'! t4( ivnftl Nji itl li
li V řllUl IVi klitm ( ( lfP
' _ i _ i „ 'i i
fit(i or4ilí - t'B(f !! fiol likiroMk4fiil"m'flM'iU"l7U wrttolo
M„uttlM uf rtl
„uta P„ ttrnf
„ „n„řUň „ řr„Mi J ho M(l(7( N #i
U(lřljl f()1llÍMi ir„l„(tf4nrotk6 niflrlf Mrjl M
ll"(křift i řnllk4fft 3 „(„ Minut niMMl mocr4
l-f njlrin 4iitl líkmt
4 hUm i3j Mrrmnb kklkmi ItU „wni uuil v
tIu„arotrf 1 'r4ci iwlrbrtll m k chw
„ihnia je lo „„In4 rinv IW klrUvli no M né fhí
(nl nm4u „ „ %ítirh „U 4hy U úřtiInfci d)fV1j su ki(nj g
ilW„ Ml !iWv4f J4- nCmMiJ( ío lo roimluvr ! bylo
Vrchný moiné ÚMy 'jil 0 ichrnnyoh muft Měno
i(y n4 roI(4„f kaMy í mohl vy J fe ř tnáct krft pflty r dole
dl ''"'i- Ví marní Vltřmvf
() řin Hila njmonřjSn v New
York i vent
V M n&tu bylo dn IB t m jmr-
novúní rn4tora Wbitf ib-nem
soutlnlho dvoru m-hválcno jdiioniy
flnř jak rr publikány tak demokraty
kl!eíto v d"nl íeílfi
"° " I'""""""" """"'"
KRONIKA UDÁLOSTÍ
k'on rouče žen
Ve Washingtonu odbývala se od
15 t m konvence žen v kteréž
jednalo se o otAice ženského
práva hlasovacího Konvence
mjcu uj v Jwrui sice
Kieunou vniiiony
ovou Zajímavou
i f v 1
la tvlásté práya tajemmee pan
Kachel l oster Avery-ové v níž
' r " : ' '
pokrok Zároveň poukatuje se na
pokrok Zároveft poukatuj
vyšil vzdělání žen a pokrok je
jich po boku roužQ kterýžto po-
kr)k v každém ohledu zabezpečuje
ženě důstojné místo vedlemuže
téměř v ka!tém odboru Otázka
ženského hlasovacího práva vyšla
1 JNovdno Zélandu a prodlením ně-
Ho dnes v Coloradu Kansasu
'
íe dnes v Coloradu tvansaso a
'
Ne lorku utěšeno vykazuje vý-
J J „ '
"ledny činnosti v tom směru oló
Laura Clavova z Kentucky mluvila
1 T u ' j
ta Jih pravíc že státy 'Arkansas
„ 0 1 T
padni Virginie v Karolina a
- °
MwsiMippi pěkně pokračují a hnu-
tímii vlak nannutv bti malí v
' Vm'„ 1
Kew Vorku ještě lepší pokrok
feMjitiIanajihu zvláště v Te-'na
' V '
xasu posobnost ženských organisa-
1 sx-i r
cí co možná se rozš ři a Vtom a
podobném smyslu na konvencí i
shromáždění vyslovilo
soustrast
nad úmrtí velikého - příznivce
dobrodince George W Chíldse
Pět centA za dolar
Věřitelové
padlé banky Cass
Countv 7 Atlantic Ia obdrží asi
Í
ta každv dollar svvch Dohledávek
_ _ _ # r _
v
pta cenin jianita ma aiuno fíio-
000 jmění as 1100000 Pohle-
aavny v prve raae pokua ipiaoeni
se týče obnáší $23000 uk Že(
lbf M vklhtU ♦ííno
PrVl-l 1 Y'if l'iK'iJ lKfff
1 1'') pI l#iUI spráté
ll4fr t #ro )mh'
io-br"t dlwhnlf 05fHfi 'f
kltfilk t Diek#Mnn Jfjoy
f MNfUtrk 414
tprvu owcitl i nfii iIm
tiiih# t) llk' Wtlkfxťnrr I' 1
fti#tf t Jhl oMtf tUl
t#irt4 t l'řh(lift vtml Mm l'
' If4'i) i hll ri 4 hři
Jft4 tl# é m w ři„
ll i firilnl ilU n
t ' '' '
i-fMl-j!! „aUr4 „#J
xil- i„k 1111 i-V
IB „ jřW Mhem nocí mnoho řl
'tf lWch v ouWltff ud4loil
dot4v4 trhliny „Iních om palcft
trhliny plných onm paleft
iirokó
a klen4nl jtemé teBt velice
' f natelné
'
Dit luplíi
Vlak 020 Southern 1'aoiGo drá
hy byl dne 16 t m o II hodiné
ranní vylinut 1 kolejí a nidralí
Hoícoo nedaleko Los Angelea
a nice lupiči Tentý! vlak byl au
před ieRti týdny v témie místi lů
riřftria(ifln viW ArU
t „ Anle o chvíli a řln5
se 1
j(cfch „e na ném na:éřai0 E rM
BD S)0ieSn08t Well htKo měla
rlřm mnoho 11L Kdvx
vik nřiifílŽl k mM tani„i
----- 1 j — — — " -
1W)e 8hleda viaW pořdě již žo
vhviw i(at AfftVttna Za nftřlin„
neiconit maskovanyco rauiQ setu
BOairu - „xx — „ ij
natel nechtél otevřití v&s společno
sti použili lupiči dynamitu a celou
jednu stěnu vozu rozstřtŠtili
Strojvedouc{ j topi5 a nějaký trarap
u„i x„ xli p„k„
vázli leknutím Lupiči prchli
Jak veliká byla jejich kořist se
J
neudává
ráika pooličulrh kár
V St Louisů udála ae dne 1C
ur
1
ní
února srážka na křižovatce poulič
dráhy a Čtyry osoby jiou pora-
nény Sráika udála se na (Irand
1
ae a Morgan ulici Elektrická
kára jedoucí předměstí srazila se
' nm linUU UnU T™UAnlii
!:_
' nalézalo se uvnitř as dvacet osob
štěstí neměla sráika horšího'
prfiběhu
Bankerai lupiči
18 t m vnikli lupiči do
Dne
tiantrv fni-mll Ar WroKVior u Man
~-„" "r::
i' rancisou nai a uaraau f auou na
hotovosti Když banka navečeří O bouři sněhové v Chicagu o ntž
měla být uzavřena přišli nijací jsme se již zmínili napadlo množ
chlapi a s tasenými revolvery vy- ství sněhu a společnosti pouličních
zvali úředníky aby zvedli ruce
Penfie tel nalécalv s v dosahu
j
íetich nonadlí a a knřistf ivnn dali
tr - l -
i
sena útěk Jeden 1 n len byl po-
zději dopaden a zatčen Poznali v
něm ayna byvaiiBo pfliuvulk do-
soroe Paulsella
anjíii
ath Omaha Llvo
iniit k 4 wn(! i
kii h 1'řifi 4Um ttmff !
7 ki #v ťtii
Mu ii
41
OfTIfřj 117
lim t l rn 4"hl Hitt
ť'f fti'Í'u hf #ř li Mf rřokjfij'
t řf! In tftl ftil íítii
il4kti kiifif kirlMťá iiiJIi
IH itnrrbinftb bi rmoutil
nal nUvř)oti utortl nli4'k
§én Iřrir'řtt tii4mbo upiri'
lu%líty i o-b brl mt it film du
fajlo fjlti no ntm v l"Him
k#n ivétS iifitiámím Zitn-rliU
lil nakolik Uiurtm od !oi
rrofts v ulehl tento ne oinioiivi
protot aby rni odpttila 4rvřo
dolovat ji Je netnoo j"ho e lepit
Za nedlouho na to přii-l lit
lékaře v Nw Yorku Jnl Ive
crofta oíetřoval v nřml ndéltijo
hfreSco ie mil45ek její nkonal
Slo Ilrookynova hr4l pani 1'age
ovoit o řpoleónontl je! dávala má
my kus Alabama"
Zrtáitni Mrbránřnl
y Knoxville Tenn udil dne
u: ii -i ul
IO h lil VI lf IBBkUI lil I !( íUIHi
ní společnost zřídila přes řeku
most a na něm spojení lanovou ká
rou Na jedtié stranS táhla se
trať a oízskébo břehu na druhou
stranu břehu velice sráznébo a vy
sokého Jedna kára udržovala
spojení a do té veilo se a dvanáct
osob Celá trať byla 2000 stop z
délí Lid několikráte byl varován
že nebezpečná to jízda avšak mar
ně mnozí tím větším zájmem
jezdili V den výše udaný byl ná
val opět veliký V jedué chvíli
jelo však len šest muift a jedna že
na přes řeku Když kára skoro na
druhé již byla straně prasklo lano a
kára rychlostí blesku zřítila se po
trati dolu Z osob uvnitř so nalé
zajících nikdo ani pomýšleli ne
mohl na zachráněni a všechny
hroznou a jistou čekali smrt
Nežli však kára dolfl doletěla ovi
nulo se prasklé lano kolem ní
rozřízlo ji ve dvě části avftak v le
tu ji zastavilo Osoby uviitř se
nalézající byly zachráněny zřízen
ci společnosti ihned spěchali aby
í 1 postavení toho vyprostili což
_ 1 lim rrt
se lim posieze poaaruo ívara za
stavila 81 ve výši 200 Btop nad vo
dou Oliver Ledgerwood byl po
raněn a za nedlouho na--to pak
skonal %j
Sa stárce
dolu ve AVhat Cheer la na stávku
Lnní nAinrtt -iu :
v4žič její jenž dobyté uhlí od
brníku přijímá špatně váží Hor-
nfci požádali úředníky společnosti
aby učinila v tom ohledu nějaká
opatření ta se zdráhala a tu prohlá
šena jest stávka
K vůli sněno
'drah měly 00 dělat aby jej odklidi-
li a mtofonf rsliiiilv Pn U Anv
- - - ~~ ~
aněhnvA nluhv n(li mlhacnvate tn
J w — " — I m wxr
_ 1 r_
přímo na chodníky obyvatelft do-
tyčuýcb užších ulio Obyvatelé
ae toho konečně nabažili a dne 18
tm došlo ku srážce tejména na
Htook Cotnínifidon Co
m iximi imim r I" ř'"t#
tm hi ( ilift H ki ř I !
lli O mi tlít Ihr Slork ('o
lltrlmfK" lllfg So 0tmti4 Nfb
AM n I M 'iperinton lent Kj(t
byl t i -1 rrt vlní a přftt#liřm
rvaky jst ptrtM4n( Hj#b na
pof!rt4 'l ťf f lili lpfltli Mc babit-
ikil jfil byl řiifílnfni i?m
sřiJrn in spouaty snítin kťrý!
h il# ty pliihy polentiati k t-hoď
hlkftro V iiauvH tabaníi-1 jej
hějiký fieiháinf tiodl
Zpréir knlirs
O spfitřn-bé americké mouky v
Kvropé podávají konsulové naši v
itth kterýib zernlth následující
íprávy: Konsul v Petrohradě J
M Craaford praví: "Není nej
tnenil pochybnosti ž ruský lid v
ct-lku jest ochoten přijímali ameri
ckou mouku když totil nepřijde
mu dr4!e nežli mouka dom4c(
stejné jakostí Jelikol ale Hus
uklízí v celku více pšenice nežli
sama mdle spotřebovali a prodává
ji do ciziny nelze pro americkou
pšenici a mouku mnoho odbyta
hledali — Ze St Kiienne ve Fran
cii plše konsul C W Whiley že
velikou překážkou v trhu francouz
ském pšenici a mouce s Ameriky
jíou dovozní cla a drahou dopravy
Zde raději kupuji pšenici t Huška
a senielou si ji doma Z Nizzy
píše konsul W B Hall že američtí
mlynáři musí posýlati sem zkušeni
jednatele Americké mouky do
chází sem jen málo a co přijde
prodá so za ceny o něco lepší nežli
doma panují vzdor tomu že dopra
va její přijde hodně vysoko Z
Turisu v Itálii píše konsul W
K Mantina že clo na dováženou
pšenici hubí všechen větší obchod
s americkým zbožím Z Hullu
píše k?nsul B G Daniele: Ame
rická mouka udržuje si svou svr
chovanost ve všech úřadních zprá
vách a vše nasvědčuje stále rostou
címu obchodu zvláště když pěs o
vání pšenice v Anglii rok od roku
se mění Z Mohuče píše konsul
J H Smith že Němci dávají
přednost vesměs žitnému chlebu
před pšeničným Veliké zásoby
americké pšenice melou se v něme
ckých mlýnech neb považují Něm
ci výrobek mlýnft domácích za do
konalejší amerického
Zákon e místní zápovědl
Z Des Moines Ia sděluje ze
dne 17 t m že většina členů se
nátního výboru na potlačení ne
střídmosti úplně se vzdala tak zva
ných "pokutových" opatření v
záležitosti probibice neboť pře
svědčila s že zákon taký byl by
neústavním O znění téhož již po
drobně jsme se zmínili Senátor
Harsh již vzdal se naděje na přijetí
svého "mulet billu" podrobiv se
přání většiny a Harmon i Board
man známí prohibičáci vyslovili se
na prospěch předloby o místní z4
povědi jakž navrhují jej zástupci
větších mést Celá záležitost
spočívá nyní v rukou zvláštního
výboru jehož republikánská vělši
na podá zprávu v souhlasu s výše
pověděným
Prudká vichřice zasáhla dne
18 února Clayborne nedaleko Ho
mer La a zničila vše co stavělo se
jí v cestu Dvě dítky byly zabity
a několik osob raněno