Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 14, 1894, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lun a i
I
?
M
in
i i
t ] tiitUmH a tím tbfia
lfftftt jb ÍMf 'é !n
ttJ ) iU-M jtk
ftilt plěiMl ftUfrf { jf4
c!at JUf byl i'H'u IU
— ' ! My tť h Jíl y jm f Mfb
l fclMltilé t U ftf M l4lb f
II ftf%MMt !! tř taUvá §
tjhibí4 ? rá 4 j-rVIUby
flIMl K tom Jlilf tl
oU I I lyby i ibr4ÍM fíf#
afm dm'ihr{i ilm f díl
liU t4ť# il4a# } t Mu m ákor
ro4thi a riiv#U 4(i ttwě
yMif4 Si4t4 tnlli b fi4
UéaM yUn vftls vt animoval
f i I t J I
v stasi iiMriioi rttMiiif4
dsmokriU mlti by iUJhl d ti
tslkot vlUini Jtkl prttf aby
Ikon o mUinl i4txtfh třov
iVobiblU-! visk rlí ! Kankov
př!Iba Jt tak stilUována !
f Mn4ti prijtlí JJ Jt irMn
Kdyby t4konm m stala laťi
pMloha Jil "pfktiUivoMfýtaJf
pak vymáháni a vynucováni pokut
tpoitvalo br iela t ruk'i iřitf
Bérových V pMloi 14 14 o
lfl'In dft Clil oll Atku Bfl
mír4 ntlli t'0 a nt vfc ntll
II 000 dl dobrot I4nf 4 ktré
místní rady okresní J#I otoJtna
br brU na kalduit budova v které
i"1 lihoviny prodávají opruti nyníj
uma sapovetmernu zákonu Tento
pvplatek iili dfl tni l)tl ujíítín
I I „ - I I I i i t mmm
ir4virQ ivIrloacím nikoliv jen na
majetko y kUrétnl obcbO'1 a liho
vinami trov4lf atébrl ni kiIUm
jiném majetku a majetku veíkerém
tfibo flaatoíným buď raajitletn
jmul dotyčný potmk nilclí
aneb majitelem dotvíného obchod i
Kdo by tento poplatek praviJelnfi
neode?fd4val bjl by pokuiov4n
dvaceti procenty obnos o oné dani
a v případu nciaplaccni do jialé
IbQtv lako obyíeině daň i a noku
tou vm4h4na byla by ceiitou ve
f řejnéhc prodeje Pakli odhadci
ianedb4 provadřnl tř-cbto naříířnl
i v odhadu maietka mnhnu tri nmn
by příměti okreaního itolicitátora k
vykon4nI lameSVaného Kdyby
okrem! úřednici neprovidíli tato
opatřeni íikona mohli by guvernó
rem úřadu avého býti zbaveni K
lomu výélovnS to podotýki že ti-
kon tento neodvolává miuho at&
ófajfcího v ustanoveních nynějších
li toho vysvítil! že jest úmyslem
přívržencft tohoto s&kona utvořiti
novy poplatek dalsf jr J přidal by
se bosimským a obohodník&m a li
hovinami v Iowě jeité ku víem
dosavadním nepříjemnostem jako
by nádavkem Zaplacení tohoto
poplatku nechránilo by před nyně]-
mysl prohibičáka jest patrný spft
obem tímto chtí uvaliti hostin
ským a obchodníkům nové břeme
no tak aby tím píá přinutili je k
viaani se oncnoau liozuml no
samo sebou že mnohý pořádný
f hostinen byl by následkem toho
V nncen tavříti avžak místa kde li
hové nápoje v nestřídmoati a kalu
prondy tekou zastala by i nadále
neboť dle příjmu svých spíže nový
tento nátlak by vydrZela
r_i i i
froaporovaieiam tonoto noveno
XI 1 X I „ J _ _
m iriuhí iiin vy no uo ruKOU cnver-
' sbaviti úřadu místní úředníky v
aby ivlaite tomuto ustanoveni ti
skali podpory rotumných lidí také
l H opatření mělo by za následek slože-
'ní antokratiuké moci v ruoe jediné
rJvfléoby státě 1 přlfiilo by se tudíž
všem volným institucím této země
ky viak tam kde prohibiSáoi řádí
kozla se na to ptají co Jest rozum-
né a oo ne oo v souhlasu a osobní
M' mí právy člověka a oo pouhou pře-
nrstenosti lanatikQ
Z oelého tohoto plánu pánu
prohibiíákft na sněmu iowskóm
rysvítá ie by rádi zalezli si do
bojnl obydlených okreifl jako jest
Dobaqne Scott Des Moines Lee
llry Linn a Johnson kdsl vsřsjné
tmUitnl a tmUnl fcMM(t vl
jn řoiř)f-h4 pfíu řftMbUI(
k ll j' J4#I4 pr4v ttnhnlřh
ř'"l jkmikilf rtnoi44ftf ob
4fttfa VI ť aikurtk
f'tiklí i r-K:41fM i4'l n
jirdf i4kUI4 f#blik4i4 v I ťi
v (n4 biv vyhráli utni
aikurik t 'tit lilijf t y
4 i a f m í Toťi J-f n4f iIi
Hta jim tyUií a Jt litfU
l I4unírk4 lifty d iv III t
likrl! fipirtU lo-t mlrtt na
4hnr li li vrMi siitt
f'ftii I dl- I konin ' i íj i o nbyl
l sotva tik tii# li !♦
HMory of Uohf ml
( #kl #Jiřiy v r ai(li krn
j"n jíl dn h fofi sktitnrHtí a
M křilk'1 it4lkm břift lu v
rakňii srn#ifkífi (n4NtT Vy-
dní l p4nl II II ViekřřS
ktř pň d4i#v 'llí("ry fcř llo
blMÍs' !! f f IftlřnňrCI uUto( v
národním Jívoil #-bftv amrirkjrh
a ktcřovsftý N V isloq( t
(ksho ol#fřnita diky sa H f
jtho pomocí a přitiíním díl toto
vy l4fiol#'j U nlt 'Č#ik4 dAJiny
V icksMovy J0'i dUli há bistor leká
prár ktfrá niAtin bi mobatné
hoúímku ni ilí!níjll obeontvo
cuon4rolní
Mám přl sbou první otik 'f)ó
Jiir ktfré Jem proíetl dokod jeítl
byly v rukopis i chci laikavébo čte
n4ř apoA iiileini nemírnili s no
vými Déjintrni nulli se mu ocitnou
v parloru na stole Nvoúckáre
nikdo podrobného kritického roibo
ru— -na ten je zatím £ati dosti
Kniha p Vickersova vyjde jak
známo nákladem podnikavé vydava
telnké firmy Ch II Sergcl A Cot
která vydala již radu dějepisných
děl Um tory of Bohemia bude ob
sáhovali 764 strany velké osmerky z
čehož 742 strany ztajme text 0 ú
vod a 6 index V přílohách bude
mapa Čech Moravy a 8lczkaa20
ilustrací podobizny vynikajících Če
cha rodný dam Hunův husitské
zbraně 2enké peníze pečeti atd
Celé díb rozděleno jest velmi
případně na 30 kapitol jejichž ně
které názvy tuto podávám poněvadž
z nich bude zřejmý ráz i směr díla:
I Zeměpisné poměry 7 stran II
První obyvatelé První výboj ílíma
nav 17 str III Příchod Čechův a
jejich politické zřízení 0 stran IV
Cechové zaujmou místo mezi národy
8 st V Rozdělení německého císař
ství a válka s Ludvíkem pobožným
5 st VI Odloučení se východní cír
kve od západní a její poměr k Če
chům Válka s Němci 18 at VII
Vnitřní správa česká 13 st VIII
Slavná éra Břetislavova Admini
strace česká přísně domácí a místní
23 st IX Vratislav Kehor Sedmý
Čechy stanou se královstvím 17 st
X XIII Otakar II 61 at XVII
XVIII Vzrůst husitské reformace
Koncil kostnický Mučennictví Hu
sovo 43 st XIX Husitské války
25 st XXI Úpadek českého náro
da 1 st Pét kapitol XXIII až
XXVII věnováno jest válce 30lté
a její pohromám kapitola dvseátá
lestá vyličuje Valdstyna Carafu a
ukrutnosti mnichův a jezovitův Po
slední tři kapitoly 67 st líčí Čechy
od úpadku pobělohorského až nanaSi
dobu (do přítomného roku) i končí
zmínkou o nynějSím rozruchu v Če
chách
Všechny důležitější periody české
historie vylíčeny jsou více méně ob
šírné dle svého významu Ale není
to pouhý úředni záznam studenýoh
fakt bez ducha a srdce Viokers vy
práví citem vyhledává vlude příči
ny dějův i skutků? a mluva jeho jest
dle potřeby klidná vřelá vtipná
ironická filoiofloká baibásnioká
Al přes to vie zůstává vždy věren
historické pravdě— praví ve své
pr Jiltl -UtU rá#fřir M ltf
Ji rv!4H~ a ďkl4!4 srl ivf
in( ťnU a'itoriiiml CMa
ÍÍUbfKi Jmi U d miimt lívoH
hifřU Vj tlfjf prnfJff ftf
!'" 4!km li f i vftUn vlití Míli
offtlki Jn VftdJ'1 M
nofki aníb il aiioř r ki
Mjiny poMíí Vybrl j„til m
Akotl4iU ? sviru tlrol
ép fk dmokřlirk-H (4 um
loviftkfb k jrot4Miiy v pf!l
řkřn irfiorif ákm
V !' p Vl' kr ri'ifr4 Am-
řiká jwil nl vWhrt! tmli
Jldil slovsi ltv asvoUlA
"HviíInl dirH -řtf m ví lí
jfilvjjib IktnUM n4U#ntff
I polt lirt" prsvl nfÍw#iUd nssir
"byl ťy 'ký niřoi uitňifn
kým lak jko byl insmrnilým fc ly
-y hn ní4(l4 nlyli hj!i tn'
ia Klo proti Č hbm
řpiff tlrl ilopij vývin tvebod
oýcb tříisnf kýchlj#l vlmi ril
řotr44# angtirkýml a 1 14 vťll
ay tk4 tykm řMkoangli kým (
Ulbarda ( ořnIUk#lio U(f
II Jskuba I at J ) vl™ mítU vinu
7-trliítí píípnlným J-it jho
s-otflánl prolMtu kUřý čití p4no4
na čáslavaklnt snfrng proti krilí
Sigmundovi i lvihlí s prrUttfim
l'robU?n(m Nsodtinlosti oa arne
nckých z r I77 iVlobnost rdwu
dokumsntft va slohu obahu i účelu
je sknlečni nápadná
Jslto viík iofatl viímá si
přelev4lm svobody politické j#t
pfirozeno ie nemůže věnovali ob
ifniblio místa literatuře A skutečně
zmiňuje s o literatuře pouze tam
kde těsně souvisí a politikou obsír
ně vypisuje ničt-nl protestanské liu
ratury české jakož i znovuzrozeni
českého písemnictví přtid sto lety a
jeho vlivu na osudu českého národa
Nejmenuje Vrchlického ale za te
Kollára Celakovskábo a nad jiné
Havlíčka
Nad české dějepisce vyniká p Vi
kers tím že jo svoboden i smí říci
čirou pravdu třeba tu a tam se nelf
bila Vickerse nehlídá ani censor
ani česká šlechta jako Palackého ba
ani dům císařský ne a lak neoslýchá
se oVickera mluviti pravdu vžude
neváhá na př za nepravé prohlásili
jisté podvrženó listiny kterými dům
habsbursky snažil a snaží se dokáza-
ti své zvláštní nároky na českou ko
runu
Náboženský boj v Čechách spino-
vatel taktéž bedlivé stopuje i hlodá
jeho kořen hned v prvých počátcích
křesťanství v zemích koruny české:
v tom že křesťanství přineseno bylo
do Čech z východu a nikoli z pano
vačného Ilíma Husitství pak je mu
přirozeným výsledkem srážky české
no svobodného ducha s panovačno
stí římskou
Spisovatel vúbeo vždvavžudy vy
stupuje ve svém spisu jako zastance
zásad lidskosti a svobody proti tyran-
ikyra choutkám ar církve aC NčmcJ
Ji rodu habsburského
A poněvadž ve své Předmluvě k
Dějinám svůj program zevrubnft vy
kládá přineseme na jiném místě
překlad Předmluvy aby laskavý čte
nář z vlastních slov Vickersovvch
seznal jeho ušlechtilé stanovisko
Byla mu udělena nejvyšší
(PPRICES
Jadlný čistý prái ek z vinného kamene — Žádrá ammennle a kamenec
Užíván v milionech domácností— 40 let v popředí
li tlti1 tboťl jt tl
ifU tnťi In dUI líjfn
lim a irkt nn t i ío
ryfvif#lr njbrl přij Min i
fi'ř i k iiriífuti p')tttt djiq at
íiffi v kruřtli (r4'ls řnří 11
fc i
Jttitn tMlij blr tf
N V kUrýl }hh'M%f k tritf
l"bol pri rtÍ4 vln dííih' ! I
ťliymk d i kon- mm l n f!ff
Jil řM4Ík l vilU lřfi k 'M
Výlik4 k jíl1 Iftbráti N Vj k
I) vy I4rf d li on U i ilU i'k4'''
řl'h' býl řiťlo MflM'1 # ltvt
Ijit4 jt pVt#ffi tt ntřijm vy -nltlill
m dá j ln říjhí ř(íf I
INíiÍ přillni jik-l iihilli ik l
ftlf U ( #vÍJn4 i!Íii o-'k!4 !
a 1114 14 I I jik s bj# Jh4koi
lak l # inh d 4 doby
al s arťitnt( nih4n#rto i Ut i4 )
! prá ni dllff fno-Y ďk'ifi'fn
bode a kdy U s f nisjlláfifffi jel t
Ioí4m# ) nyní k Ir N V a ar
tút fiftimill tl l b l'l po
fslksrn břtins díjiny ony vy I4ny
I I 'L _
" ' "p nj f it iriiuoi a iir
jdn4tkoa d(!a tobolu oUUIili n
bud tak aby iam'ný n-tt v(ti
v čs tt ftjkř4iii rozbr4n
lyl čfml Jediné mnolriřno bi l aby
N V ts(n#in'i (ávaikt svámu v&6
nkladleli dfla onoho dostáli mohl
Nemělo by biti uvřdomřlěho brala
na kterfl by ddUlitó tolo pro nás
dílo pro dorůtaj(cl dítky své dmio
pathl nemělo by býti spolku který!
by spisem tím knihovnu svo-i no
bohatil a každý jak j-dnotlivec tik
í spolek jehožto prostředky peněžní
jen poněkud to dovolují měl by tá
roven hleděli k tornu aby dílo toto
dostalo se do rukou vzdělaných a
předního místa v životě veřejném
zaujimajlefeh Američanů tak aby
pravé názory o snahách právech a
požadavcích naších pomocí těchto
později do širších vrstev sířeny býti
mohly
Z přihlášek dosud došlých lest
jich 60 z Nebrasky 30 z Minnesoty
23 z Iowy 21 z Illinois 10 z Obio
14 z Maryland po 9 z Kansas a So
Dakoty 7 z Wisconsinu 6 z New
lorku 5 z lexas po 3 z Michigan
North Dakoty Californie Missouri
Pennsvlvanie a Oklahomv no 2 r
ivonnecucui indiány tjolorada a z
uecn po i z Louisiany Massachu
setts Montany a Oregonu
Z jednotlivých měst došlo domrl
neivíce přihlášek z Omahv Chi natři
a Clevelandu totiž do 19 načež rmk
následuje Iowa Citv se 17 Balti
re se 14 St Pul s 12 Schuyler Neb
s 10 ireie a rsiobrara Nch a
Nevr Prague Minn se 4 aOklahotna
viiy s 3 uoutejrae 2e v příští zprá
vě řada tato značně rozmrinJem lm
de a že lak jednotlivé otátv tilc i ]
notlivó osady české opředáctví co do
pociu oueoranvcn vvuskn důiin mi
sebou zánoliti budoj Přihl45kv a
veškery zásylky adresovány buďtož
n r r:-i it t-
St Omaha Neb
Zprávy onolmí
- Pan Anton Dlouhý timoln rolník flol
flOo bÍTlýobfn idt]il oDobn krejísvili
bo přijití Mm T ItirU-k ivnam Pan n
koapll nndívno ovit lednu řiirmn u tarií
B"ffn ool j-it dákMm i ! itn!( Ut
— řn DřídlL Miný obKbnn obnhíMinffc
Ablr pHJal do Omabr v ItvrUk is záliiti
tl obchodními
cena na světové výstavě
HiKenlovy jozemliy
N 4")''l JVÍ t'n pri4 v řvkr
1 1 i n N r rrlwf M '#
V oiiř" i jif nln r 4 44y
1 t r rmnf ttf t4 fr4
' r if tíil tflJhtil rwlfil A: án
ř'íl4ul f Jfi:' „
í ' -"#o t fff v f m {
Uui r?fí' ř řh' lít t'
!('♦ i -fxkl f - a4 II řnř tf
fij'4f !' lit v fitfinf' lf vlní
''" Vi"f i ritr J i trt
fř II! U '# r m ) !i4 tmtni
(' h iřfř)0 4" i i ri tctnl
I! ti ntnUJté ( ÍJitíil v AldH tfs
f#!l( {! t ttUm íim tif Vltlf
l l ol !ik vofjr ikMfatrtl
ř-t r tf 4 j rUná o l
Tot )t jn!#!f f::}! -t Mi
i1iiiý ku fflji!řiO ponv
ku v ti j(i{ 4t StřMkjř kl
-f ti k Ir tif: VUirlhi p
' d !ji Ml'4 ]♦! U tnírrt
tt iiKh'i tjvkni ji ktolí ny nf p!
tl fi' k4nijmfi oh Ik v!trilrnl
'OfOikl
Tti joMmky byly po tl(o4-t rokft
'řii-n i trh i Uk l# Ji nyní olklr
l+hf fcfiiijml vilíUdýml firmami
d"ťrýml r?4fi)l fit#nýml do pil
h-lfíjrh Irb1 Joi tvri blíiko
dobrfb ikot
Ifýrl Ut
tiXy Htt
Jtýcbřlv
jtíp lír
svýeh řtv
iá ětv
hícliítv
j4p ítv
jvýcb řtv
a4p řtv
jíip č'v
jvých ětv
sz1p étv
svých řtv
jláp ětv
Jvýcli- čiv
sráp čt v
svých čtv
Jíip čtv
Jvýclt čtv
száp čtv
svých čtv
jzáp čtv
Jvých čtv
száp čtv
svých čtv
jvých čtv
" i
Ztái)
aioo
1100
ttoo
tino
2100
woo
ai)oo
2340
2300
2200
20U)
2000
2100
2000
2100
2600
2200
K&O
2400
2500
2260
2000
2000
2200
vých
I
I
4
4
4
4
u
9
9
17
17
17
17
19
19
19
19
iťl
2J
26
20
29
BO
19
1
t
Townuhip tl Iiange
száp čtv sekce 7
19000
svých Čtv " 7 22 00
jzáp čtv " 7 2280
jvých čtv " 7 2100
svých čtv " 8 2250
jvých čtv " 8 22B0
száp čtv " 18 2360
svých čtv " 18 32M
jzáp čtv " 18 2800
jvých čtv " 18 2260
svých Čtv " II 2400
jzáp čtv " 19 2750
jvých čtv M lí 8250
svých čtv " 29 2500
száp čtv u 81 2r00
svých čtv " 81 2700
jzáp čtv " 31 2700
lowmhip tS Itange 1 vých
jvých čtv sekce 24 $2300
jzáp čtv " 24 2500
svých čtv " 23 avoo
száp čtv " 23 2300
jzáp Čtv u 23 2600
svých Čtv " 27 2000
jvých čtv " 27 2000
Jvých čtv " 29 1500
száp čtv 33 1500
svých čtv " 33 1500
jzáp čtv 44 88 1500
száp čtv 44 35 25#0
Jzáp čtv 44 85 2100
lownuhip 4i Jiange f vých
száp Čtv sekce 8 12000
svých čtv 44 9 2250
jvých Čtv 44 9 2100
záp čtv 10 2750
vých čtv 44 11 2250
vých čtv 44 14 Moa
ízáp čtv 44 14 2900
svých čtv 44 15 Jjoo
száp čtv 44 15 2850
Jvých čtv 44 15 2fl 80
záp čtv 44 15 2660
PODMÍNKY
Od Jedné šestiny do iedná třetin
hotově zbytek na dobu pěti neb de
seti roků dle vňle kupujícího při 7%
úroko splatných ročně První splát
ka na kapitál propadá až dra rok
do datum koupě Pan Jos Itajman
z Clarksou milerád každému pozemky
iiKae
Í5T O další podrobnosti hlasta
se u
A It GRAHAM & CO
TH 48-2kr) Wlsaer Neb
li
í
I
r : '
H
r-
vy?
tt
t
k -
í!
i -
I
ř
i
-
t