Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 14, 1894, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - ir
I I
s
4
I
v
- 'Í Ji 1 i ' i 1 ! r i ( f " 1 f
ťf I'" Ij I- If 1 J H ' I 'I ' I
k i i ' ř ! I I 14 ) M i
! r 1 l i i I i - I í ' i r-
ik jr (--i ' '
ni 'i t il t ' I ' t
i I S
I !
k
i ' -
!
I
? I ' '
' i i ' ' I i
i
í I i #
i i
tu I jf ! !)
li li I - i'!'
lř ! vii " - r
♦ i
f r
i Ví' i
í i 'i 1
l ř i 1 j
s
i
' j St
1 1- ' řl-l d
I '!
- ř ji -
t i r
k '
kí' 4 j f ' í
#V ) h ř f 'i ti t ♦
I' I
fil -1'' i j řl i' r
kf!j-
rt ( ' i ( f 1
f '
7 ' i
t f
} I - Jím
ť t t I r í tí
' yi ri k lf i j
Ji uil " t I
ťll lni v'řiit ii 'n
{iuiu 1 )!
vjm % í i v ni ! ií
i
i h f
I I
i i
( I i v ali I
14 1 'l "l:'l!
řlf J
k 1 '(Dl uiij-
i Ku k'iiii'1 ii ! f i i 3
% IIIt'k % oMiit!) I Jliri 'ir--
cti mtikirnl j řijn llř M
S j'ifi-' a 1' 'iniví ř 1 1 i
Uro4'ty frr t ly juli v
frijii lí ih il li tt ip ii' Ky
! jit h ct riA viVu '4fi ffnf í'Jf
Sar'in lír- a tflžiní n j K V
l!rtoíf l'nřva ií j ik 'L-IJi hÁ
jHiřúliti Imxi tiliUrtí 'i!ky 1 1 -a'lta
v r'Mncli th l£ li iijoulil
vjbor r)íi'(m ol ítři lá-it ak ilf
tnif íálavíitho 1 1 I i v a f ! f i I m
Vťíírku- Iylili ly tíilni hhi uú
m {Hkročiii k ří(ravó iml'n'
akaltuii" na druh)' inf-íc 1'ílitl
HcbAxe ut3tiovrn tyli ni rtf-]n
due 14 února ve 'J h oJp Dalíí
jjfíípóvky pro chuilť uložili: jt Ju
Steíger 1 lí A Zděný 'J5 ct V
Nováí-tk 2 řjiolfk Ain ikyí-i a
Frant AJútmk 15 a WiHiam ni
pečivo
— Jakž jnnie Ulili v éi!e minu
lém bylt pokli lna v hořícfm líonton
Storu v éat eavřena a peníze jnkož i
veíkeró obchodní knihy tam ne ni
lézající zachráněny I F Sláma
vrchní klerk za nřkolik (luft po ohni
dal poklaJna otevřít! niíl u':ml-ř
vSe neporiHein'1 jun t rochu promoče
né Týž Hlřlil nám zároreri že
lioMton Storeznliájí v nčkolika dnech
cionont BVOU a aice v budově kdf
byl dříve krám U Zvonu' VeS
keři klerkovó a dívčata v líoston
Storu řamlnfinú nutoupí opí t do
práce a obchod povudíí c dále jako
by byl liorfton Storo ani nevyhořel
Ještě aní trosky m -pálcniítř neby
ly odklizeny a linua pornyřlcla jíž
na stavbu nové budovy odevzdavíl
mlélání pláníi do rukou nrchilekla
LatenHera Nová budoa Máli tná
na témž mínfi a v roměru bude 112
utop do čtverec o 4 poschodích a
bude ze 2e!c a kmcne Síav}H
jirovedeiu bude nejdéle prý do 1
července
— Ur J L Ilowřx ze hliernian
ave doptal o 1 L líobínsoni minule
nehorázní! bití Kobinton nvéřil inu
nemocnou ď:ru svou aby ji lícil a
to pomocí niaHag! a koupelí Iři
třehto koupedích nuda být jen nu
trona přítomna a nikoliv doktor
Dcera hí všik méžovala ži doktor
! niaage provádí sám to otci? dopálí
: Jo doSláp ni n i milého dAtoria
namydlil mu co mi do nho veílo
Lékař hodlá ni u po!icí Htéžovati
jen co í prý obličej trochu "pona-
praví"
— Anna 1'atácova ze 8o Omahy
předvedena byla ve třeJu trtjMtnímu
foudu by poířdéla xdali jest xloíi
nu ra vinu jí kladeného vinou či nic
Tál obžalována jest s krádeže řitů
li t ) J í pt Htmt t f řoh
ftVli M Mtffil li S Vhítt
1 1 r
!( !ii'l( U
:f ]( #'f4 ni'-t
i ) f ''tm Uhn tU i tixfl
t 1- i r ki 1 1 m 1 1 t
V f i'i n r
I t ! kil hfl íi#li I
r ' I- ! fr ' ' 'if if4i !
h l!il i 4 j I #% dobji
n i ► M llM#
ř i ( ' t i I ' ni fkif i'řprM'
jíltclnt tmi
Itil
f jr ' I "i '
#' i' ( ♦ tf li I it íh
! j -In- i ' I í j i M ?!♦
I í i il p' ' ffi t N iilk'i I
i liii ]( toi í nt innt dp
' b ' ifiiA t t'ni? i'im ikon
m! K Iv I prrl(é#nl b-i # #
r i m I kil ť ti
14 i t t 1" fí ry mfolt ií'Utí
1 1 f a b}ti njlrnif Jm
- i oriky poUlriíd
l" frflí pHm-i rpi lmu'liy i mnobn
'l)' -h dltřk rn-m n řini Iřmi ialr
ie lt Zlrtfu ůřl nato
opí-rml llíví''' I řt-h dítky
I ř I i-io( ním ( lrÁiíiti bulí v
nfítlite -h v ní l lif moení líí ro
liejU f ritití Mlrrié teplo jft řOV-
fii'Í IUviím požtlttkťm Nrní ř-
c! tieniám mi ! kív jI tak mn'
lijni jet n&pojpfii ri-rnhra litrlným
( hová v !' i jiné hlinité vlitno
ti Zt dnft epi Icmiit ji-nt ká nej-b-pííiu
rotři-lketn v pokoji v nřml
tp inocní leží ku cUlení vniluchu a
znhránénl nákiy 1'rontřcdek
ten j t i tím výhodnéjSírn ježto ne
íincihává po Bobu nepříjemného íá
pachu tnk j iko chlor a kyselina kar
botová 1'rařená a umletá káva
účinkuj' rozkladné na rontltnné a
živočišné výpary kteréž činí neA
kolrými
Jak minule jíme ádélili utvořil
e v S uth Omaze nový ochotnický
!poU'' jenž první představení říz
nou friíku "Čím dál tím bftře" dá
rali budň dne 18 t m v IJauerovř
HÍni ve propéch chudých tenkých
rodin
Pozoruhodný pád
I)lpiM ElIH
Cténý pane!
Stranu vašich léků Váta dávám dů
kaz jen! hotov jnem dísahou utvrditl
V HÍarém kraji roznemohla e má
zena na rheumatismus a ležela 4 roky
lékaři k ní chodili ale nic nepomohli
Jedna Htará hába nám poradila néco
po čemž měla drobet úlevy IJylo to
v roce IVilkd} odjel jaem do Ameri
ky a uhíuIíI se v AlieKlienny Pa Zde
m mi manželka roznemohla opet
Odxtělioval jsem ne do Kaiirnis a tady
jsem mel zana to same Náhodou
jnem io8lal vaše Svčtlo do rukou a
hned jsem poslal pro bedničku vaSeho
HOiíOKO které připravujete v čísle
12 -14 Jloyne av Chicago IlIinoU na
zkorSku a po vytržití nčkolika lahviček
cílí se má nianželka jako znovu zroze
na Jsme každv ií let Htaří hnedle
lo hrobu Toto Vám stvrzuje
Jos Jaeger
Jen robit ní Jednateiové prodávají
IIOUOKO v malém Nedostaiiete Je
v lékárnách Nenídi žádné jednatel
ství ve vaSem okolí piSte pouze na
dra 1'etra Fiihrney-e Chicago III
IlaHié T Downa žaloval J B
Kitchena na náhradu 10000 sa utr
péná poranění při požáru 12 dubna
1391 v 1'axton hotelu Žaloba udá
vaa Že rdi byly Spatné a senuly se
Případ ten táhl ře noudy po leta a v
těchto dnech znovu byl projednáván
ve ntředu odevzdán jest porotS ta
vSak ho neuhodla
— Cb h JohriHOD výbybkář to
Ho Omahy byl v úterý přepaden
néjakým neznámým na Dodge rae
11
a 12 ul sražen k zemi a téice
porantn i'aJem narazil o uranu
dlažby a prorail i lebku '
KfuJunH ílif Motaný
Íl mí i krf i t4 HjUtě { r l
j M tl#ij fi 4 iiif i ko i í l l
' H#by tijf (iei!il řřdi u- p
lfl kMjinf #ffm f řlji řj'ithJ
í t přtfiíf h #k ifnlicfi li jlíh j-b)
i t' lk p"lfřbnj( ř jonfi't r i lf
( ('"'i ft'tt#l) i"ifnho h#iiit]#
! ' " k I by f' p ř l' k l
by i jj j t tiťni Ji rf#tjr
i k!f ml -I i in lti- pi {ik riii(
i fliiní lfkii i kui"tt l!i
ř -m tn tf h b lí jul jJ o
pfl# hit l#fi př tt- Ujt MpM
! } h lifli ♦ ! j lií n innd t tl
i M II o! upiti
T Jt tárn inám JkoJ t
i4fof#fi to tm riřo lfn-l Č-k--! r
ik4 jt i h4(j o(l í t 1 1 pij
tího?lrt IluWjífíl p Č! #!
plíjfl lí loti Ihí Jd krjiiftm
týifl V Jich ntjtAJif 1 ihA k p-on
! pj- MTli p!4 í H#fří
Ilbfé Nčřn í Zi íií — ♦ii b'i
řljíJil p dloubá lén t „
pl i( hoh — pou#t my fV( I
Mfné tk Mkřo'íIý riiřol ri"i'i
tiill jm# doU'I t toiuť hl I ani
toho ff jnirilho
Na tákU I' tívh o i4l-iý h dl
Vinlft uchopil r i4ldiťiti vU k
nečnfi n4 4 Národní Výbor a pru
koomív i důkhlnč odporučil
uložení přÍHtčhovalei ké úřadovny
po pňobu jiných tiáro-lft inožnoli
víak jeít dokonalťjíí a co hlavního
úplné nábožensky i třídní neodví
lou ? New Vorku
Za účel eui tímto jmenováno ly'o
prontřednictvím tohoto výlKru v
rnčité New Yorku téleno ukládajíc!
iwifi Čeehft a a 0 br Slovákft jel
má býti základem Čunko Slovenské
Společnosti na Ochranu Přintt hovab
cíl Účelem tčleia toho bude před
uč nhromážditi kol nebe nejvétžl
možný počet spolků a jednotlivců
obou nažicb kmenft co hmotný a
mravní základ proHtředkli pak tím
to velkým celkem ponkytnutých
upotřebili ku víí možné podpoře
naSim přistčhovalcftm
Ku účinnému vedení kanceláře
potřebí bude značné umy ročoč a
tyto peuíte muejí býti ponejvíc
uhraženy dobrovolnými přlHpčvky
Členu vzdor tomu vihk untanoven
jest přec poplatek jednotlivce na tak
malou Humu že nebude nikoho jenž
by jí nemohl přinpčt Jedním dola
rem ročné Htává ne každý údem —
jak nepatrný to ohnou v porovnání a
účelem! Vžuk přihl&Htež ne Ctyry
tisíce členfi a celý ten úkol bude
nám prací hravou A kdož litoval
by jedním dolarem ročně jednou
čtvrtinou centu denně přHpčti? Jak
nepatrná to občť na naíe přání pro
naSe vlatitní dobro pro naíe jméno
proti téru ohromným obČtčm jež
musel tak mnohý z ná čanto i na
účele proti nám samým čelícím
přinénti tam v staré vlami potřebám
nenaytnó vlády!
Náň účel jent dalek jakéhokoli
povzbuzování vyHlčbovalcft z naňich
zemí my chceme jenom ončm jimZ
toto trpké odloučeníse od rodaýcb
krajů jest nutným dle sil ivých po
moci — víak který krajatií jest z
vái Jenž toto čte jenž by mohl se
povždy odříkali pro svoje příbuzné
neb i pro sebe pomoci spolku toho
to? Nuž tedy k dílu! Ty katolíku
národovče protestante socialisto v
tomto okamžiku není rozdílu buďte
tu vřichni jeden — Čech Slovák
Jenž spěchá ku pomoci svým potřeb
ným brati 6m!
Buďme útrpnými a chudými a tak
vfiicLni lepili lidé! VVBOH
L Novomeský taj
New York v říjnu 1893
Co fiká lletlnj Anní
iV-klai "Tml bolk lUkon Fi gram oas
Bio n-rí Utia oia ti Uk pocOIU nika minia
ir i du Hnr atriakoa
Wk'ýoh f4ol „ rM bad
' til
abvsl la Dlřlot hnal uhnala unil vím-
LITERATUR
II l0tl t ( ffl't IrlA řořií
k I I' ř 'I l tit fji lil #ll i)
f#lt'ií ii li kri llktí PmM
ki křr' il! clr I íUfklb
p tnoik i i t Ziky í il' 1 1
ot i I4UI llly S#ibiti
♦ Ihřb J Ií hkf f #ni
) t ťunio (' p l'l 'if ' Wf l
nití Min l 1 1 looin fm iifr
% i! im i i' J k"l i ř"i'i" 'l
pll ( Mf b l bl "ti N' J
„ ťI'r ií n'r
U i 'rh v b ►)fi"
Iio i IUn Prklsl 4 S't by
t tt i Vo(ř k'H ] #!i p'kd
p-řol 4'0 ll f'i{Uil pljftň)"1
!"hm v pír kU l i Hod nim
ttií I Pf i p'iiin'4'i ilkofl
I r'lli Jt 11 4 t'ifl l I bi'
lillllll jft 1" r" lk # fř O b
Ikli } po Mifk ihit4'i byl v řa
sí tt i
yjiM V#Ay tobolu přlfílo
l!í'n!řoi'lio lf bnii-kn črkh
)i! i pre nikhď-m J Otty Pra
i ročníku l ílb 10 t inť II
jlmtvýrti -btliMii fnnlci Pkf
Čo4ní poil lky "Ni hoři h4 o l
Srv Ilell#f "Pu#lelií t-hvfli li
vt Miri ttMrtony pokr('o
vání povídky 'kU ruputl Holi
Hroduký nové bánnA J Vrchlického
"Sáhni v sřdV' a MVájM náro lo
piná si ar MKuM Jvfir od Kř fího
ře pokračování illimtrovsného ro
mánu "Dvou lám-k prM od Pavla
Marijueritta a celá I It drobněních
vysoce ztjlmavýrh zjráv literárních
bibliografických cestopisných a kh1
Skvostné vyprivená část obrátková
obsahuje tylo umflecky provedené
illustrace: "Moderní panimvé" obr
V Mandlíka "VlaAský lékař vojen
ský" studie Vojt Hynaisa "Paříž
ský kastanář" akvarel E V Nád
herného illustrncek románu "Dvou
lásek sporH od L Marold i a podo
bizny Vojt Ilynaisa akad malíře a
Fr Jar Itubeíe zvččnčlébo básníka
českého
Xafe J)obtt revue pro védu umí
ní a život sociální Redaktoři : dr
Fr Drlina dr J Kaízl dr T (
Masaryk Vydavatel: dr Jos Laich
ter Vysel sešit 4 s následujícím
obxahetn : školství v cizinč Napsal
dr Frant Drtina — Kult Kozumu
aNejvyšíí Bytostí (1793—1794)
Vzpomíná T O Masaryk (Dokon
čení)— O dftehodkových (rentových)
statcích selských Pise Jan Kalou
Sek- (Dokonč) — Studium právni
cké Píée dr J Kaizl — Divadlo
Desátý rok Národního divadla (A
S) — Strany a pomčry ve Francii
(E D) — Rozhledy vnitřní : Vraž
da rraSostránská Strannická zasle
penost a politická siigycsce Úvahy
o anarchismu a mravním stavu spo
lečnosti vůbec Nedostatečnost ofli
cielní paedagogiky "Heforma" stu
dií právnických Potřeba autonomie
netoliko politické ale především
mravní l ' koly českých politikův a
českého tisku Wovoroční úvahy
sociálnč-filoHoíické Socialism anar
ehism a moderní včda a íilosoíie
Nebezpečí reakce síleno liberalis
mem Liberalism véda a filosofie
Nebezpečí moderní polovičatosti
Otázka sociální na českém snčmč
Učitelé a rolníci V Uhrách status
rj no Tiszovi vlci cílí Alovččinu -Rozhledy
zahraniční : Zpovčď Cris
pihe "Pravda o Itálii vtrojspolku
Vlastnické pomčry italských zem
dčleft : nájem z poloviny Sicílie a
jednotná Itálie Francie Jaká bu
de v Nčmecku majorita pro berní
předlohy? Caprivi jako řečník
(teítken o trojspolku BísmarV a
Amin Úpadek řeckých financí a
nový kurs Ruská konstituce "Ale
xandra II Vystčhovalci z Ruska
Ostatní události — Rozhledy soci-
ální Sjezd řcskoslovanakó sociální
„ „
demokracie v Budějovicích První
kfí# o ii # b j !' t#
- r bf a Iřifiky - A mífHtr#
si Krti ViiwIm ! I d ř 4'h-i
í h I l'l l Hd f d lU
Iftb ' j it-i A i iírn4íi
ih i i ' p it i n
Klid-' míli b'k rjVď tt
k i I ky frfoty ( hřiilé #
b kl J '!d'
lir r iiiisEvm:n
Offic: 222 v Bet budové
i r" !
ttuté mi
ltrx m il U íl l ll Kifíi
ft#ř Miř
ilMAIU I f!lt
r t I ! mmlt r
' t I
Ceskí lekar
f ~"' '
SCHUYLER NEB
( laďvna jJná sl kamsnnho bankui
i- m
Dr I
ČESKY LÉKAŘ
trrtr rsha & a llaward ! řlhs
I' Illfk rUdffHSlO
OMAHA NEBR
Glu tolrfonu 141H
0tri k atlal 4 10 do II riao a4 t-4
yoi od 1—1 taťaf
Obydli v íísle 1619 Center ulice
Telefon v obvdlí 1B74
Dr Bohusl Maloch
4elt3r lólcat
PUAOUE
NBJJR
0 W Panglc M D
Ilrý HamnrltAn
22 let zkušenosti!"
T-Wím proapíchem nítrrtuJiol nemoont
Knr liluvy krku plic iiemoen nfnl a ulnf
mlliliy h iHKlonmlel itemneo antinl elir-
I) Jiitcr n lelvln oehatilost řlv akllfenost
I' lí
HoloTcbiner
~ '
Ji } t)
l)' t- Ilrlililnvii n-rnw Iahi-o iv Vita rei " 'Jí
HiHllNm xlriniloMt hřldt ukrofMli- Iml
in jmu? 7tr'u imiiímoíii aimienni hihkiki JJI ' 1
ll linrní HKV HllI IR ar-ISTfLE od-
Iranřiif Leg nolo a krváceni 7- niin Jich
Jimif ml firKiliiy vrHlm flrHvl Voilnalelnoat
vieřna Im-ii oiit'iif Zylállnl pojwimoat ae
vnujo aniikminf in neinomim vefh ilriihn
THamiiiili sn orlMlrnnl vn t nelt 3 hollnárh
n ii m nolMi plat) krvotok a xlntou lilu vy
lřito trvule
TT KTKfd TUPÍ uletH ílvnt a Ha dollarft l
(I(i)niin ! k tnnS tifb uíi vanlin í
Rostlinných léků dra Wdmrle
Pvlm vlin CO vám whá! anll hvch an via t
na no oOíhI
VJpcka konsptnenr opiu anukromi f'
Wky poalány po eíprea Alrnaiijtot j(
C W PANCLE M D
W5 nitOADWAV -COUNCII BrnrF8lA
veřejný notáf
VE WILBER - -
NEB
Vlartiity rác nUřak4 Jawa iflrant ada
Iráva4 T)H-nj paala na pMmak ullřoja it
a valrol alaki i roky a aa yiiodni aiUtky -
aiapuja nlkullk aplalillvysh P")lřu)loIrS I
Plavaloh iiial-juoatt OlouholaU ikuaaBoat ' '
wu ot ub"")- rin vyříkal oicbd a -1
! svlraalio Bapajetn-U nab prodávat I V1
biUMt - rut i~
f
Sfí
v
ti:
%
i ♦
n
i
i
f
%
n
v
H
V
li