Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 14, 1894, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lo
llttitbt N f tfVě nnllfcř
HIM 11) 4 t(
lMftif- b d tk{Ít ř
I I M H('í Ijfttjf f'kí -í
Mk"iW M'tt t( kMtl i
řl4 líliíitt !: fií I f
M ftrklrrfrh f '--l# # nl
iil pr Mt 1-1 i ♦ #' N ♦
' IMtA ! S li li tmM f i
I ftMÍ řfc tif '"U 'I
k Ifby mi ?! b-iHt htík
h h tyt Siíí títt
řt I" Jíl bll"sl íif
míli ďm i h iMf b i f 1 1
Mtni( I 4'i tb if sin f } f
kotil fíifřh b fr h tkli lb
ÍVtli ďHi Híitfí f4!-lí f4 fv-td-b
tpíi! TMi byli )
Arntrb' řiiHi(ni nj"imin i
fV i st i Int4ť ínři a styk
kfh Vilika byli by fbyhi k t
by f l'm4 rií#n _„ myaMrti Um
4 l# a t ib urn ř ) břs
j — liřifjř utb tjltsly r#
ííft't phybf k"itky trii J
fítjlif(iíi!i Ma 'y t dmí na
liru 5 tdl kr4nýh tUl kl kf fb
pjalovala m I pf-ri n pkt !# I
pak (sprtí ( fi jiná
Jft IlU Ibl (' f V fVťhiih !#
dávna domovem a jiko f'#rh- in4
rol J"U po r#dři štítě Jtko 14 m
hospodáři loří dílníci 'iiiij iit
strojničí vfibpu prOmyslntci tik
tříl s stfti-vé ji%řU lét výbr
n ( muúkmti I4ka k hudbě
zpěvu ffiii s I nt fiUll ri
jKikoli-nf Jf mu Jn lřt jm(f
%Ufiiti o hritt id4 ik i Uti
Tak JkolftlťJitý j't úkol n4i o
kur] vychov4n( 1 í t k itiMrli ( ý i ť
f řeci nutelt' tak i dait-lité
aty bulba s óťiký u krbu '
utoviny bjly Tím ovíi-ra nezatra
cuje e beýrninfř'nfi vAe tiií a ro
tiřl tnail kranř ate řioinfn4 e
K)ue tvatá fiaSe jiovinnot Jak
medii vypadalo by to kdyby Amu
rican ná navštívil ta tou rub onou
obchodní z41e2ÍUHtí uvidí v rohu
pokoje oaSeho piano ptá $v kdo
naň hraje a tta jil několikráte o
tom ie Čechové jnou fiáro lem ípřv
ným a budbymilovným poJá 14 dce
ru naíi aby zahrála nějakou "cekou
n&rodní" Moiii5 že hí při tom
tnyalf pan Američan na cik4ny vj
ulovuje ulovo "Hohemian'' vxdor to
mu však o hudbě jejich má ten ncj
lepSí ÚHudek nechf ui jil jest tak
neb opak A lu k velikému j-ho
podivení tdéií mu dceruikH Je
bmVě píritič národní nehraje ba že
nemá jich ani ve ttbírce svých hu
debnin Tak jtnt před Američanem
a což teprve když navštíví dum náS
bott čeký jenž s námi v tomto o
bledu souhlaKÍ Neříkťjme ni Že to
není hanba neumí-li ptáče pěti jak
mu eobák nurontl ale napravme h
vidirae-li že u ná neni jak by býti
mído t v té čcké hudbč naíi a v té
české pÍRni mnohá Hpočívá pomřlcku
naíeho nebeaachování
Zajímavo jeHt že v některých mč
Htech Spoj Státu najdeň českou
čtvrt dle toho kde nejvíce hrají na
harmoniky toť ovSem není hudba a
clrnné ty evuky mnohdy po celé ve
čery tu neb onde se rozléhající ne
podobí zrovna příjemně na ucho po
sluchače vzdor tomu ale jou nám
milejší nežli zábavy Irčanu a jiných
náruduottf Jako ve vňem moo Ško
dí tak jest i pokud zábavy hudební
e týče Dobře jest hraje li dítě na
klavír neBmynlné vřak požadujeme
li od nčho hned po nf kolika hodi
nách cvičebních "nčjaké kousky"
A jefité záhubnji pftsobí to pak-li
dítě po celý den drnkati se nechá
koneční také nucené učení musí jej
omrzet! a dčje-li se mimo to bez do
zoru učitele nestojí úplné1 za nic
Cbcemedi aby dítky na5e ve zpčvu
i hudbč se vzdčl&valy nechť si již
na tom dražSfm neb levnčjSím ná
stroji hudebním dbejme skutečné
umční školy základné a české jakž
J ť-l ' mttf i nl "f4 křJ's
1 ! #jf Kil I) ffrM l d
khm'fiU " imř ktMj ibly k 1
fti t ttU m t HI4 I I tnti hf
thtm tily liM nhí
tnUÍ U't t ti a f ti
f f I fcř-l j (ftit írrt 1 fití
ll 'i # llhit K4 N (lili
tV Ik i k í'ili I I illxjm
fll Í-f hkh t %t't
t y t f M rii t y thi l mIíIh
Nlllrlor1
' in i j !♦ by fcfti # míli
% p-k jn lh(i říil! my
IUřk4'n í ' f o mjVtukf (y by
S"ií mM ť Jl tlili n
J 'iíi Jakl l# řn'tJofn# plt
o I Uu wyMftk4fn? Kim k 4
i ♦# l m ť ft řin k l i ptk
p!4 nyflf ti mtirky Um Ie
r4r řiWl4f Um tltll J{ fKI
plk Mm tlf h!n fíímcút" tfm
V ! i I J řřnfk říni fr d
t kroutil tím ttilh iík-t
d dí!4t tak by 4m řlrtík mrhl
ťn t UtU "í tm vli' vypojí
tU anil by třrbia! otřitit k
tomt J# brií mjiUfiky J-trtit
ti t)k4 urnnt brt jtdinf kloudní
mjilínky rtHam ďpra'ovat
l?P !h ni d"íkřibt a rftmé ty
hhé strunky rnHnnli a iri
fíoU itké řirjlřji(m jaotl toho
díkaitfti K'ďi mfi! tudll di
viti 1 jm0 tak ob l nrfjdovali
do slabiitiy ÍUn4řovy lakavoli
á slabimy sjetí břitk'tí pera dolÁ
k patt aneb nahoru přímo v pod
paž! i pi!ihtli tam troiku aneb
kdyl toho potřeba k4iala itípli po
ř Inř To Hale řemeslo závidénl
hodné a nejlepsl na svitč jil
sebou nee Jestli vám tuhle nřco
m milého řekli ijoitmřl jle mít uJi
jestli onde vidí I jto co se zrovna
nesrovnávalo s nejlepsl snahou
vaši aby vás ihned ranila slepota
nesinčt jutě vidčti jestli dovolil jste
si tiadivednouti nějakou tu záclon
ku za kterou tak mnohá komedie
naíeho života se odehrávala mčl
jste si to nechat pro sebe Kdo
pak — my a nechat si nčco pro
sebe ! Kdo muže se divit že při
rozeným toho následkem byl dopal
mnohých Proto jsem si dnes
umyslil že nechám šťouchat za sebe
Valentina k čemu bych se pořád
namabal
Víte přece že po masopustu ná
sleduje hned Valentine ku jehož
poctč bozi včdlproč se lidé na
vzájem Škádlí a jednou za rok mají
privilej potýrati jak náleží listono
se a celé poštovní zřízeni Strýčka
Sama Které dčvčátko necekalo
by v tčehto dnech s tlukoucím sr
déSkem na Valentina od "svého
plamene"
V kterém obchodé papírnickém a
v které lékárnč neridčli by jste
nejvétSl a nej vhodnČjSí výbfr vše
likých píkných i nepčkných Valen
tinu ? A přec chcetne li nčkomu
Valentina poslat dá nám to dosti
práce nežli si vybtřem takový
jenž buď byl by nejmilcjifm —
aneb nejpovedenějším
Zlomyslnost lidská nezná mezi !
O Valentinu svrchovanou platí mě
rou Tak považte si moji drazí pří
telkyně má a ctitelka jí náhodou
zub času vyryl o nějakou tu vrásko
více na čele doslala také Valenti
na Nějaká ruka zlolajná poslala
jl chuděrce pěkný obráiek — čápa
Ona čápa zase iednou no mano nu-
stě jak se jen to rýmuje
několik národovcftsi vám minu
le vzpomene žo prý bychom po při
kládá jiných národnosti mohli uči
niti také něco pro chudé Přítel
Pafnuc Votrzebal majitel tolika a
tolika domu v takých věcech nezů
stane nikdy pozam a třeba málo
dal u porovnání a jinými tož přece
dal Ale kam pak ! U rás jak iiv
nikoho neuspokojíte poslali mu
Valentina — poukázka na pytel
mouky pro chudé
Nemyslete si však ie moje ma
ličkost byla by bez Valentina
Níjiki poliltW joliU ml m
kHiki Hmmtt%tU'i pt f'fc t I -i
lki 4 tikw }fiil -aditt
řsmíl lfik'M 4h f '! d-třnl —
Mmsl % t "f ltki" yMibit
Jm # ) lom Ji'f t řťl
tl'k M í]f j#ff i I ktrn Uh
rlttt fb tIM V ImUitfrvi ll
]koly 1 byli tlUf m
[h ljtmi#bifá IVklf I- d Vř#
tiftl plff l Iptin4 i j
i!Um i ditiftfí -ii(!í t
dn I n s dhlft'5! Kllffti #
N 44 řniiiH'-r m4 tikot Vslmtíny
h#jř-í
K ntn lf ! lM H t 4'tb)
l'(itl! k {' v 4 1 ) i fititi
li'isklmi Valentini r nntk
nt d dr IřHI Jk'ty stiťttl
rtt stlti b'''ifk Jftl by n
tlm 'Í!fkM fmlitl jik' nJ
l#pílw "v mst" ťř-á !fo#t
li il#mi hutním bil itH ''mi
dř irk''' jtki Vstsntint ťi t)tn-
pítrřirtpítl Rftlllm lfflfl l
by tk bylo stalo JmI tlel
nniílřioi irotna tak jikoby #
k)m nho rtodrifkftm fltmliltítt jtto
tbťll o Valentin f myř msta
vylil i4kit fs pa!4l í#lik#
"Itřs !#" ts wt í-Mft4ny n
hudoti ! tam rni tís i pifi
fifpjďm — aby u řrokýt h obehod
rilkl nabrali Jn na dluh al
kupovali I ti huv4 iíýtalá ty
iri4ml mail kntlkv poilou prý
on bodník&tn lm Jk — Valen
tiny kým 'jrysun" sindiku
ss ubírajícím pohl kdosi také
Valentine III4hový myst ti
výrostci česli umí česky číst a
proto obtělkal listonose knížkou
aby odevzdal ji na známé adresy
Titul knllky: "Co s nesloM"
Vrchol drzosti vsak stal v !o
Omaze jakl se nám pramene
spolehlivého sděluje Povalte
jen nějaký zlomyslnlk sám ďas v
proč poslal některým českým dé
vuikám v South Omaze Valentina
Ate jakého zvláštního a podivné
ho: "Plán města Omahy aby prý
věděly kam u večer zrovna chodit
nemusí" Do mne od té doby není
nic zakládal jsem si vždy na tom
něžném pohlaví chtěl jseit na ně
přísahali že jako my Češi v tom
hle ohledu— v jiném ohledu— a
tento jako že jsme 'all righť a tu
to máme Ještě štěstí že je to jen
Valentine!
Starým bručivým mládencům
jestli Valentina ještě nedostali
přejeme nějaký ten lásky lék i po
masopustu a doufáme žo očekáva
ný pěkný Valentinek z něžných
ruček ještě přijde Nepříjdeli
budou mít Valentina anyway
Nový převrat ? Srbsku
JiSu"' neminul ani rok od převra
tu kterým mladý král Alexandr
zbavil se poručnictvl vladařalva a
prohlásil se za plnoprávného panov
níka a již překvapil avčt novým
převratem jenž alu nebude srbským
národem a jeho přáteli tak přijat
jako jeho loňský krok Svržením
vladařstva v dubnu 1893 král Alex
andr získal si ohromných sympathií
zvláště v srbském národě samém
Zdálo se že tomu nešťastnému
věčně štvanému všemi vášněmi
zmítanému národu duch dějin koneč
ně v čelo postavil krále jakého má
zapotřebí: krále samostatné vQle a
iniciativy energického rychle fle
odbodlávajícfbo a co hlavní: šťa
stnou ruku majícího Národ přilnul
k mladému králi celon duAI a král v
letě po zemi cestoval lid všude mu
dával na jevo nejupřimnější lá!n
oddanost? a věrnost Mladý král
všude choval se tak že tylo city
úplně ospravedlňoval Hleděl s ná
rodem nekoketovati nýbrž opravdu
a jeho masnou se sblížili
Žádný král nemohl dráhu avého
panováni započít! iťastněji než syn
Milanův Zcela neočekávaně do
pustil se mladý král skutku který
muže míli následky nedohledné a
Itřfý Myl U fcitsftitM MstIM
I řipMtf Jj I4ki ih hh" U
V liwMm j#ř' tMtítp-nHyl'
flrMiiliiMbfi Nsklnft' rnt
tí!''itil mJ# Jřwtn ťthnf
rstfV f# by jj iřd M dlf lf
4tt iMí ftimnMt I fhitsř
r4 #f fři# srbská l íf #1 '
krtí tl4 l t blilrt4li tfsts
t byt i4ltfis Ntk I řftít
II I4mtt lí I if íll tu t Iřspfi ?IM
djt jtk'i by Jj mW iiti (lyln
Jikfiby I di Iftiř'-isn4 rn'Mr'll by
ly spikly ft řbkfni rtsřď
#n m dn ip#lrtt b imllss1
tit d my lři-Iy stny pukaly
Jí! M s dn Jilf nsjm ljííbo
nhm Hb jh! tritii bm bsm
ě nivt Iťtstým Mffilm 1 ďrtnb
lifrt ltpii'ij lírnul fnřikoty i)
dftv tlil i litoU I4rnirn4 sliibri
frbsWmd fiáro lí byl'ltkiby ml l
kr4l # byl jtí pol přspífsřri
Jiff jikiby pM sám rtiírý !
trbskdťi n4r"U fddaťivat I ďt
j' Atrap Bšjitty a Hrbftm Upil
bt it44
O mtaMm králi tfřldi Isbyl
tým vyrbovsislsřii dfm Dikl'ein
te Iřři k tomu aby byl j lnou nlv
nim psnovnlksm v m-jiiplníjiím
slova toho smyslu Tu byl fiejlrp4
směr pro vyibotánl syni MiUrwti
Doklě ukáial mu tím ale tak jedi
ný ipíitob kterým lia v Srbsku
ďibls vládnout! Srbsko předcítím
litřebuji? vniterného míru by s
mohly ustálili poměry právní a ob
chodní aby rotktttsti mohla orb
a řemesla aby se zvelebovala v n&
rodě vzdělanost a rosila jeho zámol
nost
Za nedlouho se ukázalo že mladý
král není tak samostatným ve svém
jednáni jakoie zdálo a In neví ku
dy kam jakmile mu DokiA nenv
šeptává co má dělat Nyní kosti
Dokičovy tlejí už v chladném hrobě
a král Alexandr neměl kolem sebe
upřímného rádce Matka jeho jel
před 4 lety umírala touhou po svém
synu nyní kdyl jejímu návratu do
Srbska a do královského paláce rio
nestálo v cestě volila zůstalí v cizi
ně Tři nejlepší muže v srbském
národě Pašiče Taušanoviče a Gja
ju král nechtěl připustili k vládě
nemoha jim zapomenout! konflikt
který měli r 1690 a jeho máteH
Alexandr prohlásil prý že nikdo z
této trojice nebude ministrem do
kud bude králem Prohlášení ta
kové nebylo již ústavní a prozrazo
valo ducha čistě milanovského Pa
šiče poslal do Petrohradu v úřadě
vyslance aby nemohl býti předse
dou skupátiny Skupšlina spatřova
la ve zpfisobu jak se král chová k
PaSijovi výstrahu pro budoucnost
a nebezpečí pro ústavní svobodu
Nastaly třenice mezi skupštinou a
králem jež dosáhly stupně napjetl
když skupština projevila přáni aby
domobraně jež právě v Srbsku se
zřizuje dáno bylo právo nositi
zbraně Patrně zástupci národa
již věřili že král jest odhodlán opí
rati se v(o o řadové vojsko než o
skupšlina
Mezitím konal se v Bělehradě
soud nad obliluvanými imuisiry
Činěno všecko aby ústavní právo
srbské právo ministry v obžalobu
dávali a pokutovat! nedošlo usku
tečněnt Přes to však sotva kdo se v Srb
sku nadál že král za několik dni
Bavolá si na pomoo svého otce Mila
na V Bělehradě listy 2 led vyšlé
pokojně ohlaSovalyže poslanci po vá
nočních svátcích počati se vracetí
do Bělehradu a že dne 27 t m
skupšlina opít byla zahájena Nazí
tra nebo pozejtřl při jds a Petrohra
du Pašič Z Bělehradu se oznamuje
le do jeho příchodu nebude následo
vati žádné jiné překvapeni Bude-ti
však Paíučovi možno zjednali smír
mezi králem a skupštinou? Pomoci
Milanovou jisté ne! Mohlo se to
atáti kdyby byl král povolal jen
lfik#H MtUns jftí l
p f #f M I M psftÍM d tf l ď
slt( i I Hhk tMkly t!"V
h#t4í Pii- ibil ''f'0
I Jlilt' t ybl íltéftl I " 'i
%t jk by m míl N
tthtonnnťS f"t4!it fo#taKf] 'V
Um i m!l kfM k fy
fit difktS#l( ktr l m t dl
tk iki'
Jik4 vlity fii rnibolftif f A!'iť
drv í "'dy řb l'
ř#b řtl 7 t ! d"#i¥i
It-i #téfi' ikntl'1 vytf(4
M t I I ii 1 miiiiUf '
ííraj' no i J4t4 i ř p iií t
iibí-tpotil J I r nJ#M At A
sr ilťiso 'i nhit tflikim na I4nf f
ALBUM S
KaMt k bi lll svftofo1 ki)
nrnbijkn( výtt tvti ilojitt si ttS f
míli itjk'i i fil pm4tkfi
kifi ni nl BíMtmlnkii Kal II k
Jiřistiin dojttta s ráljkwb1
pohisism ni vyofiratsfti rh
vkriMiUfilcli řnknil amfbiti í i
VET VYSTAVÍ
i
t ----- i - mfí t
l Jtm ítpatřill řfi itaie při I !
títťl? památní spis Amřieit N )
pnhlíť ltřý obbtj biu
výsttvnl budovy a mimo to V
celých Spojenýrh Slití a
poučení ktrél v lidné jiné kns
tak přehledně podino m rtf Mť
Ut mftlem nyní p'mkytnodti i
n4Fňm našim co prémii A''
výstavní a sice přpkrátni vyt-'
zení budov a výjevft z vfsta
i)
"I
a sices '
zdarma co iircmlIK'
obdrll každý celoroont předplat il
dva veliké sešily rozměru 10 J
palcích obsáhající přel 100 f' í
krásných vyobrazeni výjevu a i
mětihodnostl výstavy chicag?' f "
r
za doplatek 20 ccirV'((
obdrží každý kdo prvé dva sA -
za prémii zvolit další 2 sešity' Vf
sáhující tél přea 100 vyobrazo„ 1
tvořící s prvějšími úplný c4
Všeclmy 4 sešity zdar
obsahující přes 200 vyobraz''
ciSlomn tnmn Iřftn nim vfukJl é
noho celoročního předplatitele?
{'1
Doufáme přijití touto pr % i
vhod četným raším přátelům I '"ií
si cbtí zaopatřili krásnou a trv?
upomínku na světovou výstavu"'
TH)T Vt1 Puk ZK'
~~~ pv
5
Mi
t ll
M1 l!
jeti tipjli'il lék
proti ktilll clirnKitii kaUirrhn hrtan' ' í
jirínliiwk tiAKtnxi-ii! rlířlpre riiif £
lli'lt in krku lokálkům noiirlxitln '
pnul vArm ih-iikm iin plic tVo a l! 'f"j
I 'a prodej ve všech kkarnárlt
Proti zácpě berte
Sovcrovy Pilulky pro jAl 'fy
zaasc 'TÍI
Ibtb-Ktl hlavy ty
nervosnosť horkos-f bolesti f l
vové jistě a rychle vyléčí 't
'1%
CLftniCPSfrrr
bsJtAUI epstrni
PUP1E
nvt
poulilo ani Jodsobo rnka kiř'
#br twt Htat S tr©"
naho lohlKt tto ]- - f
PtíT ss mlrnos eantt (
CLARZKS PCBK BTH WIí
]Mt Dallrtal kořak na 'lt_
ODjaoDrjia ji a lumino bmiwuju]du"
obcluxlnlkt ktcH ]l atála drtls t
BtcnanonoN dbuo co — omiiť
K E I1KDCR a CO — Omaha VtbS
II T CIiBXZ MiCO CO — LIdooIh & '
IIOBNICK llRHSá MOBt — BlouiCltdl
MoPIRB FOX — Alohlaon XaitAi {
CIICRcniLIi DttUO CO — Barlltifflnrt &
WOODWABD FAXon CO -Ina Cifry1"
OIHEY a McDAID —Clinton la
WA UOVZB CO - DoDTtr Col r
anab oá $J
CoIbi!rnnirks&CoB[V
_! t li 'V }
PEORIA III
TDOiaseir
mmmi ww
í