Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 14, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÍROK ZÁPADH
IfTUiO 41 INI f lirffl f ftaMIM MlM4 41 SIKOVU 6(4 tMniH if f7
2
GCCkIK XXII tfStO 44
CHÁMA NEDRASKA VE STÍItDU 14 ÚNORA 1894
I
í:
4
f
o!
"(
li
ti
(t
i
i
ft ř'V4řiffl1ri i rHřitn
-— """"I"
fnittli mI4 p fiftfcitf #ftf
ftjftf Jtifl Wftlřim II Pokřik
) KniktfM Amfl#ki tfifthl k''
(klovat I rM I4l4e tíky e
Liii 1 iiili
uti Mt 4'iitip aby t r Mnifťni
' „ „ i
telili Httt Ifffc on fc
kove zrem domácí
řOLITICIÍ
t WkUUai
_ I 1 I I 1
it v x14t o t4vrk ttijr uhti-'
' Uno hjio ]iri4ol fftil#ht v
)i'ři4Ulilíta HtJk4 V fiurf m4-
to dolili ku tUo4fif lk útmh
krt4 8tnohli docílili qaorum j
w
likoj rpullik4n4 BJrf !! blao-
rf"'
V pritt titwfB j!n4nl
ktll
9 M A
1 mlmovBl PoUnecké bjl t
vuruk 4p o pMloha HbnJa
aby bjlo poro DO miU
V15$000(000 HMbrních doUrft
oHrotdllBMleoa mincovní
'DUU pimvuuii wa
'í 4roo Jett nynljil triol cena omk
t? Tlct do! padcuit procent oenv
incovoí Bpojeoó dt4ty dle i4
i Vma Shertnanova kupovaly atřl
- ! (ra v oěmi trlnf wd4valíce ta ní
' t í ii icii i
j jlhopi7 íill MrtlíkUjT a
ende plnocenné % ridi by vidě-
'I KOJ ujlv um pvuitv
roto nailujl o poakoient úvěru
mA tímto apftaobem V p4tek
io T debaté o téie předlote po-
{ í i-ačov4no a xnaonoa v
' 1 l {lobil demokrataký poata
!!! ? ! !terý pravil že je to ar
a5ov4no a xnaSnou veaeleat apů-
aneo Harter
anad v pořád-
V J Í u když repabtik&naké homoriati-
r 1 1 ě AMAntw nkiM { f a ranit íI n
f #-
lokratakoa co osla ate že nenabil
s proo demokraté střihají uiima a
řinkají aby dokacali žejaouoaly
lyž návrh takový jako je předloha
í před nimi — V p4tek zemřel
1 daneo Ilouck a Ohi a s úcty k
0-1 mu neodbývino žádné sečeni v
otu
su "
en byl z&kon o vládni dohlldoe
vnlhv Ka hl&Knvinf mělo do-
ih lil ▼ fiter vlak nSkteřl te ae-
]':torft chtěli m 14ti ti jeité priidnon
Ímochtéli mluvitio nivrho jehož
jeti jil předem bylo jistým a
riO oaiozeno n Hirouu j
3 jat byl návrh ten vétíinou 80
- rt i l_i-
ti i8 htaaftm
jmK an&mo nyio
ť ve atátech jiínlch a v méatt
i Iv Yorku kde Tammany ve vol-
k" _tt - - J A J
'Vaemoznyeu pouruuu ao uv
I Jen aby a vlády ae udržela
t ' ' olby atátnf aneb jiné než kon
i ýl a presidentakoa nemřl zá
Vnto nižádného vitahu O je
jptvotánt aasaiovala ae nejvíce
Pyy aany a kdyl toto nyní stalo se
£ JUn nebof předloha Již dříve
'aímovné byla přijata a dojieta
áleát presidenta dosáhne bude
i V Tammany úplné volnou ruku
r'Mní aákonu tohoto není v iá-
Vpocttýob voleb nýbrl ▼ tá-
ifJtbeitrestného pácháni voleb-
j J lvindldatudll jeat na újmu
' Uaenita ve otvrtek debatováno o
} nú Stewarta H aekretář po-
f
fcu-ii nm4 prát n Uved 4pí
é bonllsii t#ftll li ti4 k tUlm
éJ!4m mí k tlm li t#f 4 ? rmp-
Mm lifconl J-i Minttflf J
WlUpnof pMloho kM
řMpfffmii iřtMi Mrv
If #} ft é mlutf ktří M
4Mi 14 "' 4VM I
fcíM Mm mlU titah M tftivtf
f„ňifn!
lil 14lh4 lil
- - L t L á - I 1 1 I 1 Í
flflr I r liW M4Uv)mi t
fk řílilf Ulil 1T HuříJ
ulm fiátUfn tnkj ťf ti vílími
ni t fM4 cfw!m khjr 1 m itmíl NÍrr# m lni j4il ttmttv(
MmSI#m I4Ia4 a l&ltrtf )' I J I
j f)4m I4lnfh j'llm)rh
nronkji'ljr iijkfm fliUin
ikř4tili t i4Jmu Ur h imf Jl vt
{xilné )hlj fi4m tk)lij(
IXOJIIXA OOALOITÍ
(h)lM llktnrl
„it!! iiflA „ l!tirkf(i lřflo!
- -
— — i — i-i
B d{ r toninř II
ka (ymi koBc n# 7 t
UJ w uu „„„ ře
!' Jé
hoto?a 8m1 T{hmiřeavka
1 t#nl í I km 1 n a O I tn nri£t řira
kracovilo Proti avídectvl Foye
w ~ i f- - — i - —
privíeo tom jak Conghlin man
letem jejím a nich na apiknutl
iprou ar itodidoví ib araiouun
ailU obhllola „H„tv m„ie
proti dr Croninovi ae umloovali
nak obhajoba mnoho nového nepo
akyťa leda že vyvolala ve pro
spěch obžalovaného Némce Kun
aebo jenž v prvém přetlčenl proti
spiklenc&m byt spoluobžalován
jeatvSak propuitén neboť nemohlo
se mu dokátati že o vraždě pro niž
Coughlia Ilurke a 0'Sultivan od
souteni jsou čeho věděl 1'rooea
v krůtích irských se tvláStnlm
eájmem byl poprvé jakož i nyní
sledován a nepřátelské frakce příz
nivci Cronina a nepřátelé jeho sna
žili se co nejvíce aby vyhráli tuto
velkou "právní při"
w u"ur7u"7ar"OJr:
procesu Coughlnově jenž jest
Dne 0 února oznámila obhajoba
obviněn z vraždy spáchané na dr
Croninovi a spiknuti že jest se
svědectvím svým hotova a případ
„i„v xna aíiai„
V" n7 v-„f
JaAbaIa tva irHAmllIUtlAut A íl tri V111
pověst pani Iloertetové svědkyně
jež viděla Ooughlina u domku
Uarlsonova kde Cronin byl zavraž
děn právě v době kdy vražda se
udála skončen Obžaloba i ob a
Joba po krátké přestávce pak měly
své řeči závěrečné
Zatčen před zlobou lida
Prof Sims řečník a agitátor A
P A známé to Jednoty protikato
lické byl dne 17 ledna v Oshkosh
Wis napaden rozezleným a poštva
ným naft lidem Dne 8 t m chtěl
aspořádati přednáSku v Kaukauna
avšak když přijet tam v prA vodu
as 350 člena jednoty a s hudbou v
čele kázal jj mayor p Re uter zat
knout! a sice pro urážku kteréž
prý ae dopuitil Mayor obával se
soudě dle panujícího rozčileni ie
i 1 ll L 1 1
DJ aojiu monio ku arvsve srazoB
l lL SC3! ll
mezi Kaioiiay a přívrženci uimw i
učinil opatření tohoto druhu
Nežli agitátor dostal se na místo
byl mu zatykač v Appletonu pře-
Sten a zatčeni provedeno Přívr-
lenoi Simaovy provázeli jej na ata-
nioi a dali taft 12500 záruky
Nt ií i #!##4 ř
ilk do Ktukviftt h Hffl
%m ťho itht mťiritl nm'ik!
Umal fjMaia
Hin FriftrUks l'f sdlhj
m i# dus 9 i w f limnl vjUfl
IhkI m řll ml(tt iřřllo!ilii tk
u k! tp tnm ii hnH
[% t fofinfni in-m t4li Vřm'n
mmli tlau ř I Ion
f ) a II I 1L I
lit llik ioMiln mt ? fiořti l
(iin Inwr Mnbo ři'W i
()Utfi4 fiíc mlii it ni#fil
Vrt tipAuri
li t rn J ilílnfkft metl tími orn
Cotbl a hřkolik Hlo4kA olninř-
nýclt i Tjionrjř v Manf]l la Ob
falovanl tvlit en tjn mj po
dti Abj bylo 54 obltbivanfib
najednou před aou l pl#dvrdfno n
tato M doud V bintoríi f-Vretii
Allfgbenjr Porota byla ybr4na
t#oby$#rQU rjchlontl dopolpdno do
II hodiny a n4vtadnl Kurglvigh sa
h&jil pfcllcenf oxn4ti)ÍT tArorefi !
dva t obžalovaných ao k ftinQin avým
pHanali
On ud ní Mmohfb
' l'o Padvaoet let Charlea llein
pravý samohyb nejen podle jména
ale aby stroj bedil se co možná
jako síla hnací a nebyl pouhou
hračkou Ilein atále opravoval
stále peněs vydělaných do svého
vynáleau strkal ale marně Vyná
letce vida marnost svého anažent
seznal že stroj aspoň k něčemu se
hodí a — oběsil se na něm
Tejettě ucházelo!
Vyskytne-li se někde nějaká
tvláStnost týká se jistě Kansasu
jedná-li se o nějakou puritánskou
přemr&těnost tož jistě jest s IJosto
nu Dne 0 t m připravil posla
neo St John z Ilaverhillu Mass
sněmovně předlohu zákona nadepsa
nou: Zákon o zameteni neslušných
tanců v místnostech veřejných
f M # M
zanone praví se mimo line ze ne
swni žádni ženská vystoupili př
'
ed
veřejnosti v oděvu jehož sukně
jsou krátil nežli 4 pale od země
a ]eno2 vrseK nekryje 1010 M po
-—v — — v-jv
ongtina negmf vysteupiti v trikotu
smi prováděti tance jež vyžaduj
nějakých poskoka kopáni a p
Americe když se nějaké krenkov
stvi vyskytuje jest již pořádné
Obchod na jihu
"Manufacturer' Ilecord" v Bal
timore píle re dne 10 t m: "Té
měř viudo catnamenati lze rozhod
ný pokrok a činnost na jihu Znač
ný počet jižních távodft prftmyslo
vých zejména železářských kolem
1000 dělníka zaměstnává a závody
rourařské a 4000 až 5000 dělníky
začnou průběhem týdne V New
port v ohradách přijali o 1100
dělníka více aby smlouvám získa
ným za dosti se učinilo Hankovn
obchod rovněž jevt ztepleni u po
rovnáni linvmi kraiinami Pro
át celkem jest větší a jarní ob
I '
cho(j jegt vcjic0 Iibn
'
Peřidaé odSkodué
OdSkodné které jest jil pořád
ným "flaalřičketn" na utrpěnou
"ikodu" přiřkla porota ve Findlsy
O dne 10 t rn otci Uleté dceru
ky w O Dorneovi Dcerulka
lf 4-lfm Vím t lft4mř I
Boiith Omaha Livo Btook Comrnisslon Co
Tl Crmt tni Mj!#fif říift
4 h 1'fiťi llit tětmttf I f n
Z tf:kl # řilř
41
t 4 mě É ň i
Uřťifi P Kouřem minr#m
ind!ay KUrtriet Mjjbl Work
Io Kinfffihr Okl fTnem to
arki Postera lAqiki vrátila
m m i
t a za iq mn iio tnuo vtiria a
ani ř'otřro4 ďlala rotvod od
nevérnlKo iana manltla S tu l
I i-řiřkl Moo vflivného Ote
li-eruSky Žalovat ni náhradu a po
rt ta přiřkla mu 115000
IlUziil 4 armáda
Náčelník Armády st4y V W
Minchell J:tkl z Chicagt n ozna
muje předvoltl si velikého nevěr
ce a řezníka K (i IngrsolU před
svfij tribunál aby se hájil a stano
visko své nevěrecké opu hutnil
Za účelem tím Pořízen měl bít
tviáStnl sou lni tribunál a obžalo
vaný alias satan alias had atd měl
a #
se v tec li io dnecn dostavit! do
Princesa Kinku na Madison ulici
Chicagu Hoeuml se samo se
bou že se Ingersol blátnivé armá
dě jen vysmál neboř a blázny a
lidmi potřestěnými těžká jest de
bata lYIui pokáai
Katolický kněz Kolasinskí v
Detroit jenž vyobcován byl z fina
církve poněvač nechtěl podrobiti
se vfili biskupově vtporněl si nyní
najednou že se dá na pokání mu
biskupem uložené aby opět přijat
byl na milost Kolasinski zbudo
val s obci svou jež s vrozenou
polskou zarputilou! k němu lnula
nejkrásněji! chrám v Detroit obec
byla dosti silnou a milý farář dělal
si s ovečkami svými co piávě chtěl
oo na tom že byl vyloučen Chrám
dal si vysvětiti starokatolickým bi
skupem když mu biskup jeho dě
lal brykule a teď pojednou Kolan
ski překvapil obec svou oznámením
jež v neděli veřejně od oltářo učinil
že dá se na pokání a příští neděli
ve třech řečleh čísti bude zpověď
svou aby byl přijat na milost bi
skupem Dá se očekávat že v
kostele jeho bude jako v divadle
nabito a milý a chytrý Kolasinski
sežene pořádnou ofěru Ten chla
pík jest mazaný jeho polští soudru
hové nazývali jej sice do nedávná
prašivou ovci ale ten jeho veliký
chrám a bohatá obeo přece jen
Uhly
Měateíko zničeno požárem
Dne 11 února vznikl vj Wapo
koneta O oheň v obchodě A
Smitha Za nedlouho na to plame
ny zasáhly několik dřevěných stá
jl Hasiči nemohli se tam dofttui
neboť za stájemi byla řeka rozvod
něna následkem posledních dešťa
a pllskanio a tak rozkacený živel
měl volný postup niče jeden ob
ched za druhým staveni za stave
nim Celá obchodní část města
byla zničena proběhem několika
hodin Síně zednářů Hoyal Ar
eanum a Rytířů vti vyhořela do
základQ též tak první Národní
banka Na sta rodin rázem bylo
bez přístřeší Škody obnáší na
$350000
Snrhová vánice
Celý západ od Texasu až k Da
kotě a část středních stálo poti
žena byla silonu sněhovou vánicí v
okotu pak na neděli a v pondělí
í-l#tf#l Hřmi {! jminm
n3ijolMi4jU Jtl
ti& ij-itk ku if litlltll
Hflnlh Omh Mi Hlork Co
Onirrs 117 Kirhai{ JIM So Omhi Nrh
— KsntM City sdíluj i dne
II t rn I tarn napadalo solbu
pfM ti"i a hli'á b-mře ta
chvátila r lo i krajinu zatáhnou® I
dál na lápa I Vvtktré spojeni na
dráhách pouliěnleh bylo pFprtnlen
foltí spousty ty byly oltranlny
V Kruporia napit llo snlhu nt drě
at-py a také z Okiabomy a ůieml
in liankťho doíly (právy o prudké
bouří mrazech ano na některých
mlutnch tam klosl teplomřr o něko
lik stnpn & pod nulu Tak bylo po
několik uno vánice proválena
prudkým větrem přišla náhle jakl
lUniiessey se sděluje a nikdo ne
byl téměř na ni připraven Spojeni
letezničul na některých místech
muselo být přerušeno Také v jiho
východní části Karsasu byla bouře
sněhová velice prudká zejména v
Parsons Kldorado Olatbe Law-
renco a Independence Dobvtka
mnoho zahynulo a škody značné
— V Iw6 nebylo jináče Tak z
Creston sděluje se z téhož dne že a
rána o jedré hodině začal sníh pa
dali a k polednímu napadlo ho na
několik palcQ Při tom byla zima
a prudký vítr Vlaky se opozdily a
na některých místech spojení ná
kladní jest přerušeno — Z Quincy
III sděluje se totéž Taká tam řádil
blizard a severozápadní prudký vítr
zasáhl krajinu Také v jiných čá
stech státu Illinouu napadlo mnoho
sněhu — St Louis zasáhla bouře
sněhová as o 10 hod večer dne 11
I m Mrzlo jen fičelo a teploměr
klesl téměř rázem o 20 stupňů Tak
byb téměř po celém státu Missouri
a Indiána — Dobytkáři v- San
Angelo Tei a okolí velice jsou
znepokojeni tím že také jim napa
dalo mnoho sněhu a prudký severní
vítr vánici tu provázel Panují oba
vy Ze mnoho dobytka ve sněhu a
mrazu zahynulo — V St Joseph
Mo napadlo sněhu na 1} stopy —
V Nebraace a Iowě spadlo sněhu na
4 až 8 paloQ však přece nebyla vá
nice lak zlá jako jižněji Za to pí
non silou postihla Wisconsin a se
verní Illinois v pondělí Tu spojena
s velkou vichřicí a třeskutým mra
zem a způsobila valných škod V
Chicagu bylo několik osob vichřicí
povaleno a zraněno
Nemohl dostat polištění
V Sioux Falls S D odbývalo se
své doby přelíčeni s W B
Enosem z Gary jenž obviněn byl
že si obchod svQj zapálil k voli
pojištění Obžalovaný musel býti
propuštěn poněvač dokázal že
přepaden byl lupiči již odňali mu
hotovost 1(3000 svázali jej a pak
dam nad hlavou mu zapálili Po
jišťující společnosti však stály na
svém že Enos byl paličem a ne
chtěly pojištění mu vyplatit!
Případ táhl se delší dobu soudy po
celé téměř Dakotě značnou budě
pozornost Konečně dne 11 t m
soud rozhodl že pojištění společ
nosti musí zaplatiti neboť Enos k
němu úplně jest oprávněn
Nedaleko Jellico Tenn byl
dne 11 t m lynčován černoch
jenž v Buckeye učinil na jistou
paaí útok
f
!
I
i'-
i
f
I
mmmimmr#mmwmvm