Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 07, 1894, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKHOK ZÁHADU
1)0 MSICHJWISOVHEUL
Mnunod Nb II IIa lf
Vifnk t Ulrl Jíl Mkotikfit jm
Umalil ftlrif Mpsiti l#4 tlf
Jsem byl fetr sj imfnít t4j émyal
Za ]( Kli N mM
MMl)A' tli ntli tik Jak bfrh
al f 41 ta dfíM ml fttinnmii
iéitf4 tl tijf Mavef iat mihn
!! tak I ni4fT ftel iIk-(i J ffi
eb i 1 1 fbyjn4 rl it ? jf
akytea miM M-líjl m i snf
H mfm i4jm#m ril ff
ltil#4jí tee i ljíf jkl I i4
nvřký r4roM Mb4 Ji i tlre
velká eáik f kibMIo J Ir Mijv
AI #-ffit!M I i
thov áftf ř4f lni iiif di fitim tl i
íípfiím j# dnoeenf rif r i i t ř
M pftdobftosj IJ ektlý H
vyklí lek i
Nle Sobectví JmI aejtlttl f ř -!
káJko ih Bj řimfih národ-)
řosj lfiý h ómysiV V ř p'kfo
liiosll t Vfdllanftstl ! ti k-nri
i!Vat#ná tíhi tv UU j ana I tif#
aktln'ti ? livoté soukromím jo
litlfkam niUfimktm i earo lfm
Helii byb jíl po ďoutťttt lal let v
fnineloafi
Dobř J minul I fím mt Irejíi
Blefifj! jeat lločínef (ffft nbl
penejlj stává avímu aholí A
ttk lnl f rfkt( i průmyslu lite
ratury i vedy avíla tyihovávají
riebetpřnl tytrlielové idk apo
lačoosti jiebl Jediným cílem jest
livol svým btllním ztrpčovat!
Ovíera le mnohdy přihodí lt
lnul dbře smýšlející rhtj j rn
'lti li lo dupoitf im itraíníljo kuU
ka třL řijl I livotrm ivým
to plt(
Njrořjil 11 tlulk tikoých új'ř
cb& s tetlj velmi nalno o tlím
řté roiiířl fit dobré Uobulel
2e U t tímto dobrem mnoho U
Jf it íirovf ft t úrodném }oli dur?
ofm iikořeníno 3 obilím rofvá
flvel
Nikdo nebude popírali le veleni
oeeDfcdno oajfli privda v upoantě té
ílie Jel tak thusU J cpána ilové
ku do obličeje
Kdy! potom re nikde vjnkytnou
dvé strany odporujících ei cáměrA a
náhledů je velni třžko pro človřka
por Jejich eUdujlclho správný tá
věrek eí udělali vztahmo k torno
která z nich má pravdu
Ji! čaato jsem uvaioval jak to
moJno aby náS lid zde v Americe
e spojil a k jednomu cíli v míru
kráčel kdy! nií tuk — hlavy naíich
předních řaiopioů— mezi eebou stá
lou roztríku mají
Jak čaoto náa zkuřenost pouíuje
že jedinké alBvko jedinká nepatrná
poznámka jedinký malý skutek po
razí hráz šlechetnosti a zboří zámek
dobrých předsevzetí
Tak jako jedna cihla spatné jako
ati předčasný pád kránné budovy
zaviní téi tak nřklerá slabost naše
ho lidu ohrožuje nuse národní za
chování A těch některých chyb
má náš lid runobo — velmi mnoho
Nčkteró jsou snad jemu ku prospě
chu ve styku národem cizím —
nemftže no v to ale mnoho dftvéry
ukládali
Nemám v úmyslu někoho snad s
příčiny vlastní slabosti co předmět
posměchu vydávali Co však je
pravdou se nedá změnit A já se
vícekráte přesvědčil že velký počet
našeho lidu je daU ko pozadu ca po
krokem času A co je nejvážněji
ho každý takový je vždy hotov roz
bourat a zničit váe co by jej mohlo
O stupeň tělesně iduíevně povznónli
Jako učitel měl jera příležitost
tlyieti za poslední tři roky několik
předních vzdělavatelů tohoto státu
jakoi i ze stálo sousedních a vzdále-
něiších Též orcáuy vzdělavatel-
0 - -
fkými poznal jnetn mnohé jejich
(totiž vzdělavatelů) náhledy
Jedno co Jest mi téměř posvit-
Dým jest že v naíich dUkdchjt naše
njltám t% tii( lm lUfhýrrt
umnlhun Iftll #fi II jm řtiwl
ml!l ll#f#thj kU l Jw#
m'-i(i ' k'tl iitllM li
tine fit MM ptmilm lltl t—m
isílBot kfnftf
)ltk m h? I #j4b ♦hi íknll
řt řla § '-f U) KUthA
řlř' ##fl 1 RipMiM(f A li
Iřif fif-hj ílftfi i tik
řipf M plikUfy ill jik nhnl
d ťri Jtk 4nttf4 l fy ml Itť
di mul kiMý rt#r
J' ! r ftf svými dítfcám tttt 4
laMf
ÍMtfcy wníilixn dlff# ďivo lii lo-
gfy ottťivtt řm)ilit t)
ffdui řnftofl fri''ntl fi Uj'it A
dílky mW rt tttt i l]íí pmř
íínkjf lk jtk'i ft p'it'Mtffi
m' rvri ftiktofV poli lt lt tímto
přill!#m Z4ly rikil s-dr
rttfm a rp t4řtiířfi liollají#
J ťmt ft m "vjpl4"(" riMijí
tul } Hítiéhn fíliil í#'ho n4
fi fnUii 1'řotn # miiiU fitk l
divit k lyl s flf!# :tliu ti nit li
flVMitkltitll
Nikďi fiMníiía n l#A ('l'lnli
dokul byl m#nt tni fil
Kdyl vik řiffir jomtil krupitbítl
fniZ-íb) dvakrát p b jíl dořrá
vajít obilí i (řrti rk pbý dltfj
n6nivié rotvá ibyltk své Arti
tft a tMitlrt bhjttýtli lni
d'ká J# mi dotino'i tiáltft lou
lltirdieti in i milý a (! s np l#fa
trk mi a anid v takovém pádu
horlivý iiároďtvefl ol aéhf účU
achýliti když jrdnoii nrb dvakrát s
nezdarem se potkal?
1'rolo dovol drahý fleniři abyrh
dle možnosti své city o tomto před
mětu popaal
rři'!nA draaí rodičové neopo
meftte zaalti zdravé simě v bohatuu
pftdu čitých srdéček těch bytoatl
lunlých jež vim ruka mocná k opa
trování a vychování svěřila Hleďte
je připraviti dokonale na velkou
hro života tak aby trávili avftj věk
spokojeněji nežli bylo popřáno vám
1'omozle jim na výři kteráž vám
byla ticdotiitelnou Pak se bude
nái svít zdokonalovat pak o bude
na vás vzpomfnati s tou nejvélňt
úctou pak se bude žehnuti vaší dra
hé památce
Tak jako nepatrný proutek v mo
hutný vyvine se strom jenž daleko
a vysoko své větve rozkládá zrovna
tak v mohutného ducha maže se
rozvinouti vSe dítko Ten strom
pak zušlechťuje své okolí kdežto
člověk velkého ducha vlivem svým
povznáší celé lidstvo ku slávé — ku
prospěchu všeobecnému
Jest zbytečno opakovali že tvé
dítě zde musí sobo přivlastnili zpQ-
soby ušlechtilé zpfisoby člověka
vzdělaného kteréž ovsem na celém
světě u všech lidí vzdělaných jsou
stejnými které! ale ale zde z nezna
losti často "americkými" se zovou
a též se naučit jazyku anglickému
Proto nemusí zanedbávati — a také
nezanedbá pak li vzorně vychováno
— tu naši drahou řeč mateřskou
A pík když mimo svého jeStě zdejáí
jazyk sobě přivlastní není o tolik
duAevně silnější svých amerických
spoluobčanft? Já pravím: "Ano" a
každý toho musí doznali
Dobře jem si věom že mnohem
lépe znám anglickou řeč nežli mlu
ví svou vzdor tomu však vždy
zcela jinak jímá Brd co mé ten článek
česky Ten dovede téméř kouzelně
strunami citu zachvěli
Nevím jak se komu cavdéčím
tímto dopisem myslím ale když
milý čtenář odloží sobekot —
všichni jsme sobci — stranou a váž
ně na vřo pohlťxlne a mého stanovi
ska bude se mnou souhlasili
Blahobyt pokolení kteréž co ne
vidět překročí a na vždy opustí hra-
nic dltatví aby vitouplla r pot
]tié fifiřťtll ml Ivll NI irdrl
U!hhyt Mtb ktM f st
dávali ébivtii třtbe tn fthrti k tyf
i'tk& a-dA )jli h ihvlř
ř vMjm poilrsvam nt vli-nhiiy
hatskt e lUfhatné hnlíf $n%
manám f Stl Y II HioU ls
Wlllř Hefc11 Ilnl Míl -í
14 f llra! na II ls hjU
)íUhř í l#fitf v Wilbaf bkfh
lí pf ltiv#řil Kalitý aiít n ití l
l'ftýv ifMmatíckfm apfdlam poil
Huním f p V MaHki a J IUm
I Vi nt t[tt nitn ih byla
návátlf i ďtl li4 Kel byl po
dán tak kráanJ tak lita la on#
atv Iřlanflt byť ďt pal# lkl hk
tttoihn ř''imr' I mnohý sol4
l "4' k lyby bn dfje mohla trvatl
Ml lly lllw t Wilbř V) řokí
pamatuji rtiko lá l i U luval
1'rvni k dáván byl v síni SI II
Il k'ií f-o náivam Jan n ebrti
lán Ifianfm p Jw HrbiaUra Iháli
Jm pak bal 14 ítyry Mlile
Wilbř n ly (41 v frtt Hýly
vyl-r4ny fy r#JI#plf aílf li lítal do
brý r4vtívy ohrnmn} H4vsly a
ty h#jlep4í ky latnlc byla plna
tibUkt hudba výlařná po! Iíiitlm
M II llokefa Vlobfftl a# my
aVIo le s# hraje rajsky hudba le
totkoíná lahodni Ale du vi
llm le tomu nbyb tak
Ten kna ro polán byl dne 93 led
předlil v4chny ty ostatní IJ byl
t ik naatu I ván ítihř tak htalká
mluva tak řitá líčení tak xJaříle
le při nejlepilm pokuse osobnosti
nebyly k poznání V A ! tak krá
sné !iva llo Ukový soulad t ta ná
lad aml ani ve Willer nabyla
Dnes nemftle žádný Mat psát "ten
hrá'd ibře ft ten 4patně" Všichni
co pří kuse Kulatý svět účinkovali
bez rozdílu hráli dobře llylo by
ku přof aby kua ten so opakoval
llude li ochotnický spolek ve Wil
ber tak poučné tak pravdě podobné
kuy dávati pak jssm jista le spo
lek bude zkvétati a obecenstvu se
připravovali bude požitek poučný a
zábavný Jak děj byl krásně podán
tak též hudba byla tak čistá tak
lahodná vuky tak jemné že tlukot
srdce se tišil by nerušil doslech
hudby tak krásné Hudba byla pod
řízením p T PaŠka Vfibec všem
jak ochotufkfim tak hudebníkům z
vděčného srdce pravím že láska a
ochota jeden k drahému připraví
nám všem mnohé krásné chvíle
Na zdar! Eliška Hokuf
David City Neb — Ct redakce!
Nemějte mi za zlé že vás ještě je
dnou obtěžuji Shledala jsem že si
p Mareš povšimnul mého dopisu a
ujímá se p Štěpána ale to neškodí
Pan Mareš píáe že jedna Amazonka
pozvedla pravici za uražené Bestry
To jsem učinila za tím účelem aby
se o nás tak necitelně nesmýšlelo
Apoň my české ženy toho nezaslu
hujeme neb česká žena si hledí
vždycky spíá práce než zahálky Jak
p Mareš píše co by všechno měl
muž dělat těch žen je tftze málo
které by nechaly takovou práci konat
mužovi tak že není o tom třeba ře
či Proč pak ee Jednou nedočtu jak
jsou naše ženy pilné pracovité?
Proč jen výčitky a ledajaké plané
řeči i úsra£škv je! si tropí mužové t
nás P Mareš píše že maže být na
mé straně i ne Ten samý náhled
mám i já Jsem na jeho straně 1 ne
V tomto případě byla míchána prá
ce hotelu a prací v domácnosti což o
bé jsou rozličné obory ft nelze je spo'
lu porovnávat Domácnost se řídí do
konce jinak nežli hotel Já mluvi
la jen o hotelu ft ta bylo by améšné
aby holka měla dělat ráno oheň ob
zvlášť když ie zima V domácnosti
t -
řádná žena na muži n!o podobného
nežádá aby atlal postel zametal
vařil myl nádobí atd„ jak ae p Ma
reš tyjádřil To by se snil mohlo
tykat žen amerických ale nám se to
nemaže vytýkat Co ae týče vzdělá
lit ani Mrnyalf p Ma'el l !
troMfte ťyla Jen tn iflho! prá I
f JI VI lelálif ftepfifillelf fenami
♦ i IMisl lak iipotMil ]ko mni a
Jen VI leliftá leftft d v l tyt bovati
ti Ulané dítky ti l Ur 4 syny
tl l!4 míla Při lom i%itm l#
ftt vi Ulaná míle má dbát n p4r
f tihnt Isnský tpalijbf ple letJfrn
ráe dornáef Která by ai mysleli
j"4e vytlen tiljaha me]'n4mi tb
ř!l přiee prári d m4 í Hep-tfe
bitja talíř M míl intýtit hh A
1 nastat I 'a le l-t mtl dUt
míl ni být it Kalii fnimná
len pečrtj i in l' y tř M' Ve li-
f ek ta jení ďtmárnneti J iapo-
Iřabf 'ftdl Je mim d t e
tkýrb kteřé SluMy vyďtával
litofiytl v jtftm fdrf-fti řiel f ď-frá
rnostl a tvlltí m'if l jr4 e pf b
ft J řacijřre I midn llrbt ) j-
řtf Není lomu divno r Jen ly
lei r'ítl# metl at-oi bovuliii
atelotati n b f a tak h''iřn
lenskí d Uritslsttj lls'( vyií ijf
Velmi filiko-i renti tak 1 I un tm
meal e menilrrt ( Uteru nt ko
likrát tak akrovným I neli Jím
tilho rodinu vyíivít Pamatuji ae
le e tnut jednot ptal je In nueb
ka jak taFlm knedlíky Jlli a dá-
tají vafil hned doata l-n4 vo ly Já
o-lpofřdíla Jestli to ani neví Jk t
ba le al provdá Ona 1 by euvl
nedřl'a al bu le provdaná f Jí mu
si mul rjednal holku a ona ! bu le
Kiroučet Ale jak by iriMioela
kdyl aama nic neví to Je jiná Mák
'té toho sezná p Msrel le se tak v
líce v náhledech firllátiie ticbof i
mým náhledem Je I mnf lna dbá
ti o pořádek v daniAnosti a mul
atarati ae o živobytí 7-% dovede
u Iřlaf mule hodnéhnale také někdy
udélá i hodného zlého V úctě
F (J
Xoontaln Lakr Minn 20 ledna
Ctěná redakce! Úroda ve z lejším
okolí luAskcho roku nebyla příliá
skvělá Pšenice vvdala od réti
bušla výše též i ostatuí drobné obilí
nebylo příliš valné vyjma lénu kle
rý dal dosti slušnou úrodu a cena
jeho je přítomně dosti dobrá buAl
asi 1120 Vsak octatní obilí jo la
ciné tak že rolník je špnlno od mí
něn za celoroční lopotěni Po za
placení úroků a daní nezbyde rolní
kovi který má majetek obtížený
dluhem nei bída a mosl se opět dlu
Žiti by zaplatil projité směnky
Musi platit až 18 procent ze sta neb
bankéři nemají soucitu a rolníkem
nýbrž dřeli by jej třebas bez nože!
Nedávno jsem četl v časopisu Ame
říkánu dopis pana Drábka od Flo
rence Neb který líčí stav rolnický
dělnickému lidu ve velikých městech
příliš vábně Ovšem člověk který
je tak sťaslný a in&že přivést na far-
mu pár tisíc tomu není tak zle
Jinak ale je tomu který čítá své
jméní na několik set: takový má na
farmě zlý začátek neb musí být
připravený alespoň rok být živ z ho
tového Když přijde dobrá úroda
ještů to projde však v pádu neúrody
musí dělali dluhy a ty za nynějších
času téžce uplácí o tom se na tisíce
rolníka přesvědčilo Povětrnnst
máme nyní etudeuou a cesty dost
špatné S přáním lepší budoucno
sti znamenám se v úctě
Jos Vittera
Ynkon Oklahoma 24 ledna '94
Ctěná redakce! Již dlouhý čas neni
slyšet ani slova t našeho okresu
Snad proto že nám ta demokracie
dala co proto tak že co furmer vy
pěstuje aby to dal zadarmo s ještě
byl rád že se toho zbavil Zde byly
všechny banky vyčerpány tak že si
farmer nemohl dlouhý fas ani pět
centu vypůjěil kdyby i nich byl
chtěl platit třeba dvojnásobný úrok
a můžete si tedy pomyslit jak to j
kruté pro osadníky v nové krajině
Tfď již opět pójčují ale na 40 proo
škoda že s tak demokraté chlubili
' že až budou mít celou vláda v rukou
b'i I leplí im-i al li M"pa)
ff atml Ml ( m ( fikají ř4m
řomer dem itrits I ne l Uid
jik ertlskf n Ml4nn-i d il aloen
h't bi aklamabtj ne bát al al loňské
obili i které mohl flMtat pkeo
term la Uji ďl ll l I d fioali
ll-t#a tni dili Jen 4I eeey prtl
! na a mil lim bft apofcnjen
Myslím 1 be l prUtl lef lf toiít
h t i líc farmrfl I a Iřakll
lentokratsM atriny tjebaeinslt I
ly aliby dimokMttM byly rhyly l
tf fikají: "ilaiá feptblUnski
třani" — Té! a m-ialm lm(nítet'
I a m-istm l mínit a
ihj Vuk ri jik pW§ í
U ml t tjatatlli 1
ml tel fttMifc
MHi m4lki
l-í iklaltil
!♦ drn Inb b b i bv Tef J In ffeř
ní bu l iv mlsuM vlení Máme
tu l Jf r Jf alny je len řeaký I I
- Miftam tl ly n' q politif aí
povím při tom nám pan Karel
lirftl nikou tu iklenlt i íerteného
naUje Ne-livnt a In tabilil an-
lfU ký jdk k pojiifotánl n lítoi
nstn ani neiamriio tak I Isme v
ni" lili orat al ďi 3 1 In Dne 10
ledna nim tu pfMo felý den line
tsk 1" atála volt všude a pM Um
bMmabi Jikn v leté al a okna ttlá
! Dne al l-ni# i blili tei kl-
i tu ft ilt aeciotik potu lak s 4
idilo t in bu leni mít lá lnoti
limu Vik dne 31 a nám otofil
p5lnolak ble v dt hodin rá-o
ii a m a a _ ft
slunsvitfll dkotký bliiiarl a
trvsldoosmi večer Mralo le tu
tikový mráz ani nepamatuji ale dnes
Je ta hezky pročel jc in si vy Šel na
hon pro ukrácení chvíle a dotal
Jsem dva králíky a čtyry zajíce
válili lul nnl Iílr4i-ti InV ni tni
zuby cvakl ji na tu zaječí ornáAku'
Přeji odběratelům mírnou zimu a )
hodně čtení aby hodně dopisovali i
Vúcié JiřlKoubalí
Hrano Neb 28 ledna 1803 L t
Ctěná redukce! V čísle 37 Pol I
Zip jsem četla jak se pp Uoskovt
Tilni1r 4af A tra I f lirn£ fial A tiilAluVA £ '
~ " "-I --
že není taková jak já jsem o nich
napsala do Amerikána a že prý-
jsem ani své pohlaví nevymiaula 4
itt'iiie vyminxy pry jsem meii nimv_
neudělala
Též píše že prý ovšem ochotni ř
ckého spolku jest zde zapotřebí
ai pro rieuoHiaiea senopnyen cier
_ A 1 f 1 ' V
-I 1 __ tt l
11 v lij linii iiiiii -ti iiiHin vm x
7A Víla loar línali nňoAaf knlfl rr
kteří jsou schopny to zastat ale je
diná věo jest že nedbají Však ji?
učiněn počátek Několik občaní
(starMch) a pár mladíku a děvč '
sehrajeme divadlo velmi brzo
W t M m m VY
sledni co sehrajem Háda byf '
věděla proč se p J nepřihlásil ži
Též p dopisovatel píše že ř
myslí že špinit svoa národnost nen f
pěkné! Avšak co já jsem psl4
pro to se žádný nemusí hněvat kolX
se to netýkalo a pak to byla jen ryz (
pravda a myslím Že se pravdou fl'
rodnost nešpiní či ano? Ba by (
bych mela ještě více k vytýkán r
Proč na příklad se někteří zaBVo
mateřskou řeč stydí a odpovídá 1
anglicky když sena ně mluví č "
flkv? Mdiilin lati
který se za evou řeč stydí a kř" s
ani rukou nepohne by národu svč1 j
uyi Bepoii irocnu uziiecnym: K r
se toto týče tak může aspoň
trochu něčím pomoct a být užit "v i
ným když nebyl dříve v V
Přála bych si aby ti jiohž V
netýče se nehněvali a tl kterýcl
to týče aby si to vzali k srdci a Ý
lepšili se Znamenám ae r ůcf
Anna A IfavIfW i i
Asotln Washington 25 ledC
Clěná redkce I Přiiměte mfll Á i
pis od llchomořského pobřeží ť ('
jihovýchodního cfpa Wasblngtoc 3
abych vám sdělil jak to zde dopadl ) )
Rok 03 by! špatný zde pro farmá V
— r