Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 07, 1894, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
i
Mí'
" "I"-
' 4 '
ilk i Itn Mm liffi m tiftirrlf Ulil
-— i
IřfM trn roiMl nifkíij abnt A
luý i MiíxI #f t4 #
takti tUjnoi tlMf JUf#by
Mbjl ík lobo MM pilnou! ť!Mft
f Mjtký fnfataaf Ařal Takoví
Mkfttf ]) ]! ibř#jř4 Mk ilik
daaítak Itltl ft li l fMlj 141
fnH'ift ni iduJ p-diiikf Min(f t II
f 1 1 iUrUy J' i t Amfí "ll
lot f &H'' Ih4 tí h bf bjU
Min I ďtfoUvat pMlti4 líiU'
pak J# bi Ull ivoUft 1 J I
řoky ipíi Mriikari politik
)!! hJí atlony t % julii hm
ito a tik ♦riťni apolky niHo
fit hotift- t poíítiki mil
V}hUi4v il jbli pfU jínik jh h
dl Ipatn Ta k 1 řkifi ví
řod li Mol4pn' jíl prV ♦ ni M
MfcttM ílHUnA tlkí ♦tonik J
noÍO Ti ttlOntrnt IHřrn I'
r oj 'M'ulii' k j-li' il#nf
jk l4řu tik liftifi h ly
Iitln4 J:h ťřnýrfi !r( m Jim
olvJ4éit V í#kf i míih wr
dtii i 9 i''i i
# - - ~ -#
m acbiittt o tt% r Itiflm I) xif i I
towou o K Sliík()i imlřujl
anglické lutjr U hf i-řtjil ktn lMU
J ' tira t rtlulfio 8 wtr Ij iri kirrf 1
'toůU'l lir m nottivt ifffli'íiM
dobř malý íSUj ik tajicté liu!i'
1 rflteA oiMxennU folioa ni ijel
í Dl luilou MOU oVtllťl t klybj
1 oprtvdu ucliiiel rtjMtó la 17
~ poiml jaké oblilň no nwii Čpi hy
téif V 9 wrJAtr5í opit Nérao
a? Hhode iloniViJut rlnl kterými
Kfii opit vyhlídku na tiumin-tnci novlo-
' lili m do toho imký 2i vel % iiopomA
)' ia ČťchGni ivolít buďto Červeného
i í oebo Sibth na nfol iléin Kulku
K př&nl bf to b)lo vM)C Hliode
radnici ani prpteiu nehnul pro ďchy
afi mu pomohli pFed 2 roky do rady
0 warda má nf kolik uchopnch va
íenyob a oblíbených Lrujanft jií by
ji mobli v ra lé d(Utoja6 7atupovat
aviak ti vzdaluji ne véeho co tavánl
politikou a neliboill no o I nS od
vrací Není diva řádnému obGan
e takový 'lechtelinnohtei' juký do-
1 iud v oné wr 15 panol do té duí
cprotivi Cillerťn bratr enámóh
E ly ae v 10 wirdé uchází té2 o při
tefl Cechu a doufá že a jejich při
V ípénlraobdríí dominanci zi ralnlh
v kteroužto uraiie uuoa pry zrovni
tak neziítnfi pracovat jako jeh
"brácha" budili l ti2 zvolaa
4rp Klerkem v oďlftlenf pro poštovní
4)111 poukázky a registrované dopiny na
%1'f LI! _
I jest ji! m!adý P Slťpiuka tu mm to
I Oaumrukra který jrajnovini jak
j anámo odmítnul
h -Anglický jeden
denník zdojSI
1 óvéřejnil na vlastni úúet platební
HT i U JII AI _ lt A
[' I eeauaiu vsetu iiu-nisityuu kiisuhvu
'' I' co! bylo dle usnešuní dera kooven
'3 ee tvatou povinoostí niSi)ho ma
i V Jor terý anad pro amó "opravy"
y aápomněl oznámit poplatníkům ki
i U na veřelné 'unko4tv v luínttkA
li " — ' ' '
'4f 'iM a 11 ¥
'loíoa pODOiiino it usiatno pan
Vlopkioa zdá ae 2e rá 1 po paiuku
'Alibnj ale po Sertmm nral 00
i jplof jak miohy 1 n išioh poiitikara
oyoí doznává který v potu tváře pro
f' naho dřel Mtyormi z avé zvoleni
jjiajo dékovnti pouze Čichám jel blány
Vjf ' vými rozhodli v jeho proapéch a za
w 1 to takový nevdék kury vAak otevřel
'ýooimoobýtn deraokratnin jil nyní
' wíf Zatím co v politice ae jen tiňe a
I ř pjtají praoujH roumM ar mano-
lJaxtnl rej po čeiikýuh okrnnfťh tak
í ( Vířivé a bujné Jako by nouze a bídy
i l"f ! lebylo a noMbaly neitovioe Víude
POKWOK
f#lf k l jlfcý apoUk
Ur uU kl i-ibfc-i ll h pifMj
IfrK kiaří jtki i řií4 nt tftřj
!_A „u -i
ail4 ljři _ feřill fniJkirlI
r '
Uf tlliké tn-it (tkfM
jiofiii 1 Viht Mif l Ml ?k!tk
f# byli '! kviť m pf p' H ttti
f K jim j í f volík! d
flk li t ai ntvfi(krii4
I ly l(rá até lyktf iin n
M"iMj fiťn4 v átrobf Mlm
n#jf fcftiUdr by inlři ' l ffi i
)rH kf]ti1 a a ti aA ! ifnU4
iltá #
hí aík mu hý 1 MrU t-V pr i
bthťfit a itttft? ol( lř4 #!
tUi l-l-?iíf' tu Allpv t k lil 4
nim l"!til výi'ř a jmni lil
k( I- 1411 oř II iMMMk
Kdjby jím byl llklil# HÍr-i jl ňml
f# Inti? V'J lyf ntxil ( ttml
hmjl immI i ! ří jk pk
mohoi řm řo l4l Cho liri! IIM
ýUr při-r třdll 1 V tilli fjl
Mfot l4jl a moM m nořit
jlii lft -} k4r4 h a Irrii4 ftl nohou
ol j-lnoho vlbnlk k druhému
ObíhiMlntkom mi n MI fa
mfifíl nikdo ditli In v přip(t4nl
o o tli) in ohoiji vMyf orthy
j Ion prfiufii4 a vjbll Ika na ilrp
i-nl tiljtk doand iilné Minula d4
valí t Irjiř íltl jrrrí:rrít pU j
lid zmmrmiý týtfKk vfnolití
bídou trpfclm nul ijité je chvály
hodno %h mnozí 1 mVkh nyní po
třťbuýih krajino Vfdfli jiiulí-
ignoruji tké okho lolky a zn
u radéji I n groí do íli manová
Fairu Uoton ctoru anebo lidflm na
lUNtt d ul jako jiou Kleinové a jiní
kteří znají Jitkou n4rodnont jo
ti-nkrite kdy! jl nabiai v tíalclch
irianacii zooti ku aoupi inu z ui
iřlit A poněvadž velká vřtíina
nařich krajtn& vřH od Jakliva více
ajnSm Iiraele ne! toU táhnou v
houfech do Židovských krámu a p
nizy a — na dluh jdou k Čechovi
Pak ae nedivme le to neuatálé při
uplváni i trpělivé tenké obchodníky
omrzí Ostatně potrváli nynijAl
mizérie jcSlS nřkolik méHÍco pSj
ilem inad kom-tně i my po lebrotř
pravil joden český lidumil který
vždy v první radé podporuje chudé
donli hojní Nu a takové lamenta
ce alyíet všude kamkoliv Človřk
vatoopl Za to víak kvele v Chica
gu lupiČHtvI a vraždy jsou ji! tak
ovsedn&lou vícf že ai jich obyvHtel
Mtvo vfibeo ani nevňlmá nejouli
provedeny ae zvliřtnl rafinovanosti
Málokterý vrah dokonči evftj Život v
žnláři a Šibenici jií dlouhá léta za
bálela v okreanlm vizeol ne! byla
upotřebena a to jeSté na muži je
muž vina dokázaná býli nemohla a
který do posleduílio dechu tvrdil
že jeal nevinen Domnívali ae kdo
že i-tředovHá tortura zmizela docela
z naSeho oavlcenéhoatoletl ten nechť
hí přičte aoud Painterftv a nabyde
jiného pcnřtl o naSom aoudniutvf
Paintcr prodélal čtyřikrát veíkeré
amrtelné úzkosti nežli mu na tozkaz
Jemnooitného guvernéra Altglda
hodil šerif oprátku na krk jež ae a
nim utrhla a prodloužila muka Hnu
tí bmutný onen výjev kdy Painler
ležel krvi zbrocen pod Šibenicí ne
vymizí hned tak % paméii oiičm již
byli popravě přítomni Dle toho
lze vidět žo nepořádek panuje vín
do ve veřejné aprávř Jinak by by
Šerif Gilbert pořídil nový provaz a
uíetřit ubohému IYinterovi trápe
ní
Conghlinova či vlastně Croninova
aféra vl'če ae tíž do nekonečna a
utoji okrea přeohromné peníze
to dopndne a Prřiidrrgaatem bld
nf m vrnbem C IÍ irri-ion 1 to vidi
bozi Okrem! v?n?nl je přeplněno
roltcnými maltUkanty klfM ae no
pohodli ae zákonem a mřlle "Jailo"
l M hiřnl HvÍM í-íi Jí'h
pfibfi4 f M nl jih Mf
a hmi' ík I t mli mtM ti-
lil „IÉ 1 l 11 I lll
Ji l lyby ť? U
r -
ltlk'iVřl m frfttí k nám tř4i'l
41'! ilt 1 lUilo # p
týtrh tlil l h vjl #Í(iftft ik
rt4 i-oriio-'! nimoloi řf í a'
k lt fMf rarit aiiý řif n
ftlléř Th'i# li n I ll
h l aitifivit jí'k l riff
kli !"( ftotlff IfiftlU
XK!i-k4 t -Uliji lké k v'M o'' o
ly tyjfa klyl (liU ř jk
hvti li jikt M alirk l'Ml ku
rk pi 10 Ul f v 4 Aw#ři#' "U
j!l npHU l"# a Iniíl alili do
Vlťipji I fř # f hí ' j(k4 lifa
I div lit v ft-fh a Uil jl litfo
lt IIM fc Ulť Uík Ui v ko-ii
alt4 imífi ih 1 14 rolma Mly
M4i44 ri li p ilifVm f'4ln
kofiAitl f itK' I i l (il'i i'il
ptn řiitlotM líifiKivo a tmii
ttn#rf lby k"míiř fnlfjnýf h -ři
řl pfll řidé #itnii Uh pn:l
kftřa pfivoUay byly jikoi I #prv
i bn U ulii !řoí l 'Atinh
ma miyor polrali olilué prov#
Uul rpniti noiimatnanýrh lUlnlkCI
rol rlkáikno Ikofnl ri II Hal
ehc m(k4 rad atrbnoui
pUlit i(h illifncl jn objířjfié
dflnlkv yj(m} Takové iiniii(
arci nbul rozličným pánAm
4Udií(k6fn Ubít ktcll liji pohoilnl
na útraty tnřaU AI#Mp fl j p
UI a tu nezbývá jinbo nrl tu
ipropidrnou redukci ma ty třtm
a hyaflýrn obličf Jfi přijmout Nu
na plzeftké ji 111 pfree zby U a na
rroalých4 ! právník K Urd
licka jt kandiJ4lirn pro ářa I irntrcl
ho aoudce na iáadnl ttrané rol by
oietn bylo přáním tíech CVchA
Mli„i Švédové Polici a jiné národ
nonti avé aoudce proč bychom my
Cechové kteří rnuleme 10 tisíc bia
u vrhnout ve volební boj nemohli
tnft avého aoudce který by naálra
atlžnoatem rozuměl a mohl lépe p
aouditi co pravé a 00 ne Hrdlička
je schopný právník a zajisté že do
vede zahtávati důležitý tento úřad
Ujlo by již na čaae aby ae Čechové
lomobli lepšího zantoupenl ve veřej
ných úřadech ne! jaké donud mají
Nu doufejme doufejme vldyť Je to
velmi hezké kdyč člověk rád věří)
hebebel Q
Každý al uietfi
mnoho penří a mnoho bolestí kdy
bude mítl státe doma Sccerovy prikyf
proti bolenUm Iďivy a neuralgii zii 2'c
Kazda bolest hluvy musí o těchto
práScích zinizetl Kde pocházejí bo
lesti hlavy re zácpy tam jest dobře
užlviitl též Severovýcb pilulek pro já
tra za 2óc Účinkují jistě a lahodně
W FSEVEUA
Cednr Hapids Iowa
Adresář Spouů Česko-Slovan-
ské Dělnické Po dp Kující
Jednoty v Minnesotě
Hlavni Jednota v Moutjfomcry
odbývá avá aoblM kuldnu řtnia aoboln
4lol Vlkořd' (l Fr Mini— Vrlko U)'m
nlki ř V Hiantk-Valk4iiiA iBik V K bUoík
Číslo I v M
odbývá avá Mhda kaidoa ttvrtoa n-dill v nit
ťřcitMda: ua KU?il — T'mnlk' V i áán
v L- ilngion — (Jítlulk Jan Novotu U inigu1
oinry UIdd
6sto IIÍ v St Pani
odbývá avé arbťa kaidoa třeli atřda v mlH
(MHdt JW ni UJamDlk Tomát Král
ádotnlk Váolav Vnadra
Číslo IV v MlnneapotU
odbývá avá eb6' tald o trVtl Bdll v maVol
PhadMda Kurl H)k UJojnlk J"t Straka
11 H Ultl atr úíatnlk Vrtat raoboutok
Číslo T v Nnvé Praze Xlna
odbývá a4 achéra kaldua (tvrtoa nudili v mi-
alol Prmlaada frant aacbumL U)mn'k P J
Niivutaý díi tulk Vojt Cbatapaký Nw Pngaa
Mlíin
Kile U rlotfk
rplol lntrnl ifilvlnnvou iinmool aoiiotiml
n Jnkytiiknliv vNilim nvlt I mknm ukulo
n(m íriluilkcm rhc Ihi-Iiio v)'hojin
bíllf Moll "víilou' vvlioilie Wi-chnn pi
lic k vyli- Joul Jint II luvnlttt ilmí lí ni metio
I fnil jitou uhy alty rm liovaly xilravi Za
kuilé kuh iki xm plul ku io klt-i-4 lituj n£tol
roiu voua puuia tu
ANTOV WILDMA
Twu Eivvra WU
Havuen i
ProiicJ (xlfívfi (ifisoiií
Vilko rořiki!i
Ti ilokíinjf in UM Mrl
po11 ijí Jl 11 zM
OfjfVN 1 OfXHOUÍ NKMOIIOI'
n si Mi MicrUin
'Ai Mt t% it llfio r
171 IJM i 11 ÍO 1% 1 1 10
pár řk!ír4 fn A I U0 d 1 4
0d#ky pro iM a lbiU pány fa
$ 60 a t i 60 14 1T60 11 'joo ta
lil W d til 00
%1 obUka pro ai!nl a vrlké pány
vvirod4m I'i II 60 a % ' '') aka
těn4 bo tnot a Mfii) a )M
20oO rtrttťké ledě vlnřfié obU
ky ai 11000
a 00 Oiuliké tllké avrtbnlky po
100
II1C0 relovlnřné milionové zim
niky RúO
Chlapecké obUky a dlouhými
apolky pro 13 do 19 lokA atojl z
1174 dáváme je ta 1175
350 obUkft atojícícb 13601100
1300 % 1560 na vybráni 2 60
375 oblekfl stojících li60 1300
a 1360 na vybráni za 1125
KLOBOUKY A ČKPICK
Mužské lěžké fepice stojící od
75c do 1100 za 37c
Muž-kó těžké čepice stolici za
' w
60e po 20c
250 mnžských Fedora klobouku
stojících 1175 $200 1250 a 1300
na vybrinl po 1 1 00
50 mužských měkkých klobouků
Hojících od $175 do $225 na vy
brání po $100
Chlapecké Fedora kožešinové klo
bouky atojfcl $100 za 60c
Dětaké ozdobné čepice po 10c
LXCE PRAZÍCH LÁTEK
NA SATY
32 paleft áirokó IUdford Cords a
Chviotť nlžné na 5c yard
36 palců vlnou míchané prací lát
kv za lOo vard
Kolíkované áotiSe na zástěry 3jc
80 7Jíí 10j 12io a 15o yard
Červená vzorkovaná kalika inói
gnvá modrá kalika evětlá a tmavá
kalika přea 12000 kun po fio ya
PODŠÍVKY POD ŠATY
V této roční době Jest obcho
v tomto oboru alabý nikoliv vňak
llaydena u ná obchod pořád rote
a aklad máme větAÍ než jindy Pro
hlédněte si tento odbor
VÝPRODEJ POKRÝVEK
NejlepSI výběr a m-jnižSI ceny
aneb aa peníze vráll
LNĚNÉ ZBOŽÍ
Zvláště laciné ruěníky Hickory
a damaSské ruftniky s třlsněmt
je bioduihó bílé plctHiió ručníky po
10o„ atojl Jistě od 15? ilo 250
2000 ubronskfl a Iřlaněmi 25o tu
cet jiní za no Čítali 9I0O
BAVLNĚNÁ PLOTNA
Dnei lest zvláštní výprodej bíle
ných bavlněných pláten po 60 yard
Prohlédněte ai je Msme vaVcky
možné íflky bílené polobilené i ne
bílené za nejnížsl ceny
MIDI BIOS
Výprodej celý týden
(l
ALBUM Ml VÍJTAVT
Kal f f k li ví Ni ivilov li
imljk't týtiivit dffjíafa ai pti
mli hikM'i i al 4i4'kt nji
kos) m nl pořftksj Killý kď?
jiřtilit dj'i' r4fpfik'ř4
pIUdm M vybřt#ař MrH dif I
vy kotil-afr H r iko'i amíí'01 ťt
if jam řf'lili ťt pl Ipfl-
Wa!# pimltnl yit A"'l'i
křý ftbiHiJ# blifňl
výt it r( bi lovy mívi'i l i AMif
ralýb j'i'')i b i a mittM
a á a j i lil i i á t I
j !! iiři v liina ji 1 an
I ik lb! lt pnWnn %)mi
míbm f pkytioiU
ňiř1f ritfi ř' prmíi Alii
ýativřil aír př#kf4Fi4 vyobra-
nl lil iv a I] 1 vfiUvy
lira )
zihniii ro prcinll
vb -f rif 41 lý rl ř M přalplalífal
Iva valiké iy roimlra lOJill
UUh fbajřr pUi 1)1 pf
If4i)'b íyibříft výjatl p
mítibolnotl ýtvy ehlijřk4
ii doplatek V) rctitfi
ob lřll ktllý k d přtí dva aííty
aa prrmíi ivolil dilll i itj# o
akhujícl tl přa 0'l vyobřiienl
tvořltl a prvljífmi úplný eUk
Vscelmj' i HcMty zdarma
obaabojfcl přai 200 vyobřiienf
iatUrn tornu k l i ni'0 t(k4 jtď
noho celoroénlb-J př#dp{tit#lt
Doufáme přijití touto prémií
vhod četným raálm přáťturn kteří
ai chtl zvípttřiii krásnou a trvalou
nonmfnku na avétovou výaltvu
TADT Vyt l'uk Zip
Kdo potřebuji leaní
stromky ncinl dobře když al dopllou
na p K FuniAi Urowiiville
Neb a jmidají o ceny 1 Furnaa
není právě ve všeobecném pravídeL
ném obchodu ae stromky a aazenlceml
atromkft 011 hlavně přstovul sazenlce
pro avé faimy má Jich vsak velké
množství kiáfních rtlravých mladých
atr trnko více ni-ž jich můJe sám spo
třebovat a proto Je nabízí za velmi mír
né ceny rolníkům kteří chtějí zdravé
ilobré stromky koupili ran K w
Furnaa bydlí v NebniHce již dloubou
řadu let 11 zastával zdo mnoho důleži
tých úřadu a před několika lety byl
zvolen do nejvyftSího státního úřadu
totiž za guvernéra Známe p 1 urna
sa osobné a proto jej mflíeme svědo
mitě odporučili Kdo by tedy potře
Ixival něco v tomto oboru učiní do
bře když se na p It W Furnase obrá
tí a dopíSe mu kh1 jednoduchou adre
sou (hiirI cky) lt- V Furuan Brown
ville Neb- TH
MttlM(inltMIHMVM
RIPANS }
i
ar m-
i Zv a ž
TABU LES i
R EGU LAT C THE
STOMACH LIVER ANO BOWELS
ANO PURIFY THE BLOOD
ItlPANa TAIU lll ara tha Hrt Mfil
rlne kwa tr Indlcratlom nillanaarM
llcil Ui 'omII)iiIIii lrlil kroila
IUcr TroublrIHrrlur IlndCompIrilaM
Uriwntcrv Kir nlv llrvnlli aud nll dl
rdera ar ha Mlemarb llr and Ilswela
Illimii Tnlmln nnnlnm nmlilní Inliirtom to
tlin llloi ilHi™i PolinllluOon Am innt to
UWn MfíijUlHciiinl ml Immrillulii mllřf
'rlr-llittTllil í'n ťarltdmillboIiV
1 Vy Im ontKn-d lliroiixlt nniwl ilninguV
or hv bUII Sm'il řna lir nwll Aililnw
THE RIPANS CHEMICAL CO
JO SIUCCE PT1IKET NEW TOIIK CITY
Nízké jízdné 11a jih
Dno 13 února budou jednateli
Burlingtonské dráhy prodávat vkruť
nl lístky za cenu jedni cesty do víech
míat v Tfxiau a na jihu vlbeo
Otaite ae nejnliiSího jednatele na
podrobnosti o apojenf zastávkách
atd aneb dopiSte na J Francia
O P A T A Burlington Routa
Omaha 42— 2kr
&pííly 11 tiiroky
Máme hojnou riaobu ípálft a faro
kn kteréž prodáváme hra za $110
postou ca $1 35
Knihkupectví Pokroku Západu
I
1
i
'i