Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 07, 1894, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I í
u
1'OKHOK ZÁI'AI)lt-
' i
I
r
i"
t '
Ra I kff MÍijjlÍHÍ I
Wtil'i4' íi i IM ijf i 'li
l I#dni fa rHr"ftt h%nkíh
řádí J lhali Ailk Ujmnlkl
C rtif Kr tky t vliv ti Mt
přljMl Wil'n vy fřh( jrVli)i?
nt lUha U fff V llf i H
Ím t kl l po jhjofí ř I
nhf tl"l H h 4ii
rlnf h-t v jiřtMl t m n I a r
H řrftí(m fďfjmi ln i I inuni'
iu!j řtl fl!Mnnl i Jfl
vytaním fl4ln'ii tipu Mt
jakil tlh4i l4l I llkfh
'cjfníř1 dlh"p4 (♦ -r f by '
tily v 'Mltl ď'irs rn a hikiři
tulil váhají ptlli Hlui rm
m jkl i h i pj t i'ltn i(i
1 J#I tflttl hilu N'i lrro
ttril vlak Mjilf i] a I j'tM i
pA-jka ft iiMf J-i I ijiJ-n
lKiř m mi Nř V 'k I mt iti
aibl lky di y V iI ťt i i llnt
na a Chk íí
!'SJ"ř
Kvropaké pirdaviW ! '!
Vtt ! H f IfjSfll ! lij t y I
llarnbitrako nr ckk l't '
tt I Hur a I( yat NVlhf rlan I i il
lily pod vaděním au nu ti Fili
íía li? How-ry f Nw York'1
apoUčnoti kfiř-liř r prodaj přV
fdavnleh l(tk drahé kajuty a m
ilpalubf lirniMfi Aniwtiu II n
burka A Itttr)irn i pi přípt U i
tplt Tato pol£na kino dař bli
▼ tlchto dnch u!#vř-n Tato n
voU vyvolala metl a-jpmty pro tro
ItJ přeplavních lUtkík v Nw
Vorka nroli rlnf třiiím Jich
přijde o ismřmninf K lomut
kroku o-iho!Il jr o p )lefio ti
proto ponivaS outřll n itlívý
mi genty byly ceny přejUvoích
Katko incni tiilov4o jr
Vr podrod
Hutuphrey li Cbimbcrlio pře-Ii
d vybamberlaio Iovestmot C
Denver Uolo ktráí v mfci
červenci roka minalébu prikU byl
dne 31 leJo at5n v New Yorku
& dia pod táraku #5000 a sic pro
nodvod ilobnlkom let Joh
r
Ptuley jení udává ie jej pán oii
díl a o 15000 Prodal prý mi
nějaké potemky v 'IVxna a akcif
Jiaté potemkové pole5noii Pai
ley jel te na ty "ívé" pořcraky
do Texasu podívat a přesvědčil h
k ustrnutí svému že byl napálen
že Chambcrlaín tím nikdy ani
společnost jeho porerakft nemřli
Chamberlin platil v Danver vždy
(:ta úspěšného obchodoíka poiera
kového jemuž mnohé Spekulace se
'' povedly a iat5enf to ovSefa pocho
pitelnou sp&iobilo senxaci jak v
New Yorku tik v Denver
Dělník proti dělníka
i Srážka uniových dělníka 8 ne
uniovými udila' se dne 30 ledna
jakž s Mansfieldu Pa se oinamuje
a Vesuviu Iron Works náležejí
cích firmě Moorhead Bros Jeden
dělník byl těžce postřelen a něko
lik raněno Firma přel Několika
dny oanámila dělnictvu žen&slel
kem tísně jest nucena snížiti mzdy
Horníci náležející k unii tím
viak nesouhlasili a odešli s práce
Poutě neuniorí cfistali Siávk&ři
odbýva'i achaii i usnesli se že do
pr&ce nepůjdou dříve dokud firma
nedi jím staré mzdy Poach&u
pak odebralo se jich as 50 k dolřlm
aby neuniové z pr&ce vyhnali
Stavkaři bylí ozbrojeni revolvery
klacky a razným náčiním i poStě
gtilo 80 jim snadno těch 12 neuni
ovýcb xabnati
C oatompravdj!
V novinách koluje ipráva že ve
tPedof části stka Pennsylvanie jiny tél0 „e na(llžhovali a lid pod
ndilo ae v poslední době mnoho „écujf Úřady hodlají proti vý
Ujaplných vražd loupeží a přepa- Maitn přísně zakročiti uk aby
dení s vliítě ale v okolí kde není Dr okre Aiejrhanv bvl vželikýcb
i dosti ailné policie aby mohla bdíti
j a chrAniti ohrožené Má se ta to
t že pověstná fraždni rota Molly
Maquirá a dřfvéjllcu lemznouone
činnosti se rrací V tom potrrza-
i u nolicii nodobnost zločinu páchá -
! t X í
nýob oněmi anvejs™
násilností a ZlOCina pal lirw
_ a wi CLin(h t RliAh
íaiVrTi!- 1 nnalí řeči
bf mohli briniti před aoaay
h4iití I řM ni ri'J f!jl #
ni htl v u ú f jj'#i d n U %
'4 luil l iir ťn tt M #
l f Ilii# iifí i ilon í
lití #njí f l-4 U hjki !♦
#4řl# 4 f# t krf#)( tu h t
Km ( jjr iniiřU pi ktlMnt l'o
ěiftf f řt#l l htt tf
i MI4Í dfihb # ďt U
iniffií l# v pifcíM lhřl
ři (! mli4 ## m h i J4f A k I#
# pl !i4 fly m h i W)iM
líiry f Iiim tř k i t lri
! f)")' 'Jt #ikij iřií lol
Mij'řn řřrh a tiitif itnff ti M '
i441 PiUkí a Jtnf h fií a
ly luh Mn iU brii
iřl Um fn r'A i { f !
t 14 i K mnki Wrin iwikl
li-ul ! d Mdli frrlný lUt
iifiřIŽÍ lili''t ly f M tio
krij V7Jho!f N'ip"lrhli#
I It tři dli bli n f#ií lt'řrlni
1 ftr V U'-'mori i l-i
ISIiím llfir-ifl 11'int
iwton i Clrir l i a Mmrti
i in# Mrnř aii JI1 df y
(tljti4 po oíř4 vrti li ab tí
ký itoí in n4 14ly
1rJa ip#k"Jsl
Třrr Hiit I oifiinij#
( dn 30 llni 1# Miřrfnt
vlmíftr brtrta ltliniěn( b U
iírt vrátiv i Vhinvi'i
řié A ij aby roih ln ul n I
c Dan ly bo v Line iln N"wb v i4
lelitoti dráhy Union IVÍutf a
iříít-ncl jjí jk oby tilopr i sillení
mtdy nnimí ti a nemohli o lfťra
u na távku bylo koiiťiloáno
iiront dlel ve Whioj' onu aby
Mkríčil tam u sfnatira V'oorhi
i oslni: Mcíilannt t MinoÍ4i
thy přičinili su o přijetí předl ihy
itkoua jtml by se právo spolko
výra soudcflm zaka(ovnl stávrk
odňalo jako opatN-ní jdnoranné
i volným inlt icím nikterak nevy
hovující Ku kroku tomu přimělo
brairxtvo rozhodnutí soudce Jťir
ninse v Milwaukee ve prospěch re
civeri Northeru Paoifia dráhy a
nyní soudca Dinly-ho na přnl
recciverO U P dráhy
Zima e (M-hladlIa
V uhelném obvodu kol Man
lieldu Pa nastal dnem 30 Icdua
opět klid tak že šerif a jeho výpo
inocQÍ po minulé urážce i slávka
ři mohli si odpočinouti V Moon
Hun odebralo se sice toho dne 79
lurníku na st&vku poněvač ne
chtěli ři dát líbili snížení mzdy
avšak výtržností se nedoplatili
jako minule soudruzi jejich v Slio
tiellu Veliki mrazy nAítiváí
měly a tímto náhlým klidem rov
něž co činili Výpomocní Šerifa
střežili doly v Bridgxville Miller'
Run Tom' Ilun a Panhadle dráhy
obávajíce se že stávkáři opět ná
s lnoití se dopustí v&či neaniovýin
dělník&m již v práci neustali
Třeskutý mráz je patrně ochladil
Ti jíž při minulé výtržnosti hlav
ní hráli úlohu byli dne 30 ledna
předvedeni soudci v Alansfield
jenž pouze čtyry propustil a dva
cet jích odkázal obvodním soudu
Dále byli zatčeni dva Slováci Jan
Totnač a Jiří Siabulo kteří vyzý
vali lid a soudruhy ávó aby ne
umovým zapálil doly nad hlavou
Mimo to byli tři vůdcové limt
Bucer a Saver zatčeni aloba
proti ním zní na výtržnost a žhář
etví Druzí obviněni jsou t nedo
voleného shromažďování Na ně
kterých místech praví se že zmoo
nili se výtržníci dvnamiiu i není
nr DfMIhvhv ža anarchuti do kra-
jív podvratných záhy ibaven a
aělafk&m poskytl se řádný příklad
Je násilím toho málo v zemi této
jinak tvobodnó a volné pořídí
„hi A„k
' Llchvářiký érok
TtaA tiiiltm arKlum Kota Ana
—
w vnjr
atina ICatt-řina Pritchardová Doku
tou $2900 za to že pSjčivii 115000
juiemu w v řeiwvi ori b nioa
10 pt#it 6' kí el Mm
a vt nUl t 41 ti 4 n d v di
PoktiH j tyif#M lk vy
44 sby tyf ttfnU hr fcíi i
p'tf i t da ř fcy I' k ' tť
i'la ikiio4 1 1 ! i d j Ik ilnf
I4ťhy
ít 14 Mv
John M' lWi l# jř# ! ! J In ij
t ít# l Vfk#řff A"tr
t C'ltmfi (I iyt f il # o tý
'fo(#b f 'Hlftírh t'oh
0nnltn4'h ! r-ijf la
I rt Mt a Ml j t (fléiftr
ťdl f I # lořf řřlffl ř
míjiťU l l 4 lo Ip-nf Idnf mi I to
l l př4# tylti fof antlanf
míly řiiť # It 'ku fcíttiiřř
Uhr wllí V jiných diUrh s'4t1
Iili'i f tl-to Zip Vir'í
n iftllaftl v4Íh pomyilití Miio
ť aoi jilřiJlÍ dořelk iř mil
nMn4 nm M by prý lfti lir
♦nfinJ přol l Sor4'l pilní a
mitf dflníri ks t4vk4ISm yhi
I dy v Ohít byly ivř#ny ponlvii
míjiífloté jfjicb ítkJI n fý-U-dk
anílanl rnily f I'nftytvaníi
ktr4l tactta a také první výfrlno
ti roku Iftoinílii ik iil
Itaakřl f éikýrk
f ln4 lká p-roti v Kin
t íty podal dal 30 thol mífe
práva avoi Plná-t oblttoti
bylo viřifii-no na n'ialdnjíiř bn
k#ř: ííe U To4tnín a II
rao-iH Dynna od Cintinrntal Trut
(!o Ů riiá l ohlilob n Willar la
P II !m předseda Hxc irity
Sivin Trut C'o j-dn žalob t na
Jhni H-ida předala Wntrn
Trut A Hiins4 Aocitiofi a pt
dtUích obžalob m James C
Dira-iha a Kraera C Siltlefod
Kana Citf Sife Deposit ib Sav 1
ingi bmky Víechny ty banky
praskly rálelkem Ipatného vedení
a jiou veleny podvolnř neboř
obecenxtvu předstíralo se ža banka
s tolika a tolika penězy obchoduje
klriio ve skutečnosti čátky ty
byly nepatrné a uměle vyíroubova
né Oožaloby zní na krádeže a
přijímání vkladl) když již bloky
blízky byly úpadka
Itsdre královny
Samuel Parker člen kabinetu
královny Liliuokatani odejel dne
31 ledna do Honolulu před od
jezdem svým vydal k lidu ameri
ckému provolání v němi tvrdí
že královna opět na tran zasedne
Od doby 1859 do 1894 konstituční
to vlády monarchie byla prý Havaj
ve svém rozkvětu a Havajci výspě
tak že dovedou si sami vlád
nout aniž potřebovali by k tomu
cizinců majíce svou královnu Oni
b)li s vládou královny spokojeni a
proto předložili záležitost svou
Spojeným Siátflm k rozhodnutí v
té naději že práva stane se za
doL
Ledový palác
V Qubeku Kn byl dne 29
ledna otevřen ledový paláo a zahá
jen jest v něm Karneval Stavba
ledového paláce provedena jest
velice pěkně a jest pravým mode
lem chrámu av Pavla v N-íw
Yorku Týž věnován jest gen
Montgomerymu na poíest jeho
Lndové sochy povedly ae prý zna
menité a jsoQ již umístněny Sa
všech stran sjíždí se tam hosté z
Kanady i Spojených Státu tak že
letošní Karneval zvláště se povede
v každém ohledu
V Chicagu byl dne 31 ledna
policista Arado zastřelen policistou
Haconem Arado chěl smířiti
bratra svého a Baconem již kdea v
hospodě se hádali a Bacon jej stře
lil Porota koronerot a přesvědčte
se Ze jednal ▼ sebeobran sprostí
la jej veikeré todpovědností
Dne 1 t m eničil požár
veliké skladiítě Felix & Marstona
v Chicagu Budova ta nalézala se
na Canal o! Dva dělníci tam'
zamčstnanl byli hrozne popálenil
Skoda páčí sena $50000
bbbj
JobB nm J4 mmtM iby Blw
ii §r(Hri' typ 1 Já )m)l lnUl
wiUhi inHk Tm rk "M bo Jdldo
-V?"""
aaavaaiba fot
mmiMu Tikun
ťRIOMIK FIM) It()K18í)4
HVla M mM l''ftl r-ol# r)'-í ' '" f ?fj
ij s l i ífa -t aln k-i JdM I s ' H ' f r-MMÍ
I M 1 1 : 1 1 1 í A 1 A I I MA
ai #1 MU
i #' ir #i
4ptVM Mra
ItMasř Is#rit4 tN -"
f ll)( a- tnV U II4#I
rt- 4t r
f 1 fh iWMHl iMI (1%
lata M4 a 4'a ala !-
4kK a "fcall al a4# 4f —
(jikla I 4(" ! ta-a "M
f1# M #oal fm f Toatal rf
4a i4 itias M-IMl1 í
!- ( ' Saaar ři""' 4
a4i a(Jas mi '! lit
Iivn U'4l kUa4# 4 tl -4t
kiiMt r#a )m4 u I4 ta msiI
1af flsf Ii'a4# lN MimM
m4 I a M4 h foli 'ta
1 I aaf -H aia Mlai
lat T li'! ! ) Wutia N a4
aailsl taHťlaia ♦♦ 'lai 4U
ta paN 44 f4 U4jH
i"i ÍvIsmI ť'af ťtBtataf-
i !( 4 Ti V4aa I' M aaaratl
P llřítl ll if r a a I 4aa4a
mtim 4r-w4l ěmtf%im a I 4ÍW Svl ř
tm - laana f ! Hřat a ta Ta
l'ulrdnl 'ÍÁhntlt% nt tlMtaa
1 rM4a H lalaHt4 t" 4 lf
cti l n
illjs Hiatnttrla ř4Ulf aťtai i4
t#'a ll-rl-4 Iwifa O 'O til
l ha a Wf Ho" kutartky railaa4 r
♦wi a C I a
f ttp fn tJjm lil f 4 aliriilita
H rM IUa4a ia4"a Tflji-m l liw"tl I
i I'rtrr fconnr ' a artUUiia tma
Oa Ob l4o fitnf a J-lfiB (riall
Ifl4 tpl'!
I' injllr4rh flmlrrantA Trtnl
rřtulřl) 4ial!i'f H l íarh 4a '
r1i I (I4 k T a a ka a }i4r4aiml
ntrialaiL Vti 7ie
S''Inl lákaný v hre )k fM-t
ř ajrajr ř I"f S d'l'k ai pr ři
S i4ka'liirHaai r a '91 řrlM i
laika -ri kUJIka oUnii v Nbraara Snitiii
ata IP atl
ttl y kralodritroký a zelrnohor
i ItuUw aéolika llatt níj ha a
r I f di' a a alrb o4 p i A OUvarla
na 1 tlnkky kTUř Ual Srbi
Inka Čfba V plodnlto V RakoBka k oíko
ním )ln( ťiUMaTao Ca J4 rtl da
m-h uláiaa JI aa ta ri-a Ira apr oího dojiti
SOo OI lyta !) í J' Jan br-nll
Ile0if ulovsnnkí D I obabn)a 0 r '!"
liiaťrlcko keiickoa efC Taraa Balba eaa
Prcnile pro nove
rttt M vah rnmán tblaBhe ronano
plaM ruB Sao 1J1 alran caoa 1110
Krtif Amfrkkt rotnlk II rbtB) aa 4
atr iDácb tr4aa dalll mula M rldk a řrt 40
b4pl Sílnkl podřBeh J7 lltotitl-a éleeli
kra)aal amrlrktch )f]lcb podobUanml 34
maoiiob éliakl a 44 Jlareb vyobraaanl Osa $1
1'HEMIE ZA DOPLATEK
Kdo nepřál by si žádnou z výie uvedených premb zdarma mi na výběr ni
kterou náaledu jících prémií za doplatek:
í uiaclifno dějiny národa - ho cbi-l
a 'a Morari Bpla tuto ) alM do ktlboar kt
dba ibn Di bnl (i)4U dJlB rola triho
(ovinnoil kaUábo í lj-ry díly Ti-lkílio formátu
TH4 airaa Cv pramll naUtim ]a nailm IV-at
Hm'aTlru tníiaaoa oraa ťitli 4-ebnjr díl)
Blzao4 ia dopUU k ti 00 V4xi:4 a % 160
Stí tojtor - Celý rojník 8ríUMra (IUWn:i
II riflb ) Jhol kráoiki vmi oboiUl 4
doturl a kb-r řllá R31 atraa v-lkfcb Jk
trmua Pokrok a a nIlD ml kvtnmt vjo
braavntml a Ti-lkou f:ida ubatn4ch a pnofort
?racl cd B'}Iii4Ich ailaovatIA #akih d-mi
a rmll ra doplať k poubcb 1200 Mimi
('n oimtt poai rolkd a tuto ridkna pMIn
iltot trv4ma pontljt vAiohiil milovnici D il
kríii HUrltiry Jftikol nmhon "1)4 rojník
8r4uxra I ťokrok Z4la a pMlnbou obilrt'!
a tionboa reoa 8v4ťanra aumlbo
Tajnosti pařížke'o4 Kacena saa ni
vatla "Vaíatbo Mda" "Bnlamaadra" "DW 14
kr "Prorokováni oaada" a }lneb tvátotná
mých dél Joa la 4 díly va dvoa tvatelcb v
dobři varbi a eelA to aallkf dílo vil ai aa pro
divá po iiOO I aa záallkoa Vaba aama atojí
dolar aab vyla Co pramll xa dodalak Tia
TIIVE I? IX 1331 JJE
OBRAZY
Pro ty z naMch předplatí tel ft ktef lsl přejí okrasu pro díini máme hojný
Wr obrazů vesměs snímky
Kolumbus na královském dvoře fina-
! nUkm inlnK-k faani-nitibo díla aajrytn-
iiiálálbo raikibo aaillřa Vclaa Sroilka kť rl
ubrax xakoeiiaa byl náklad o f ínu a chová aa
V M-tropsilltrifm Moaea atoini r H w Torka
Dální Kol 1101 iovo vyt peni nu ameri
fkoil pevninu dla proalavraf bodlU Vaadar
lyoova naUMjlolht aa T kapitola va Wihln
tona Canaoboa tchu akviwttiýrh nlr4 lloo
00 Jedna prémie eeloroi pfedtaUU-Iiai ulonaa
Nap' lMn na bojlStl n FrMlandn ial
esek aaaamlti malby váblaanilxt malíř Melaao
Blera vlkoaU ÍU34 palcicb barvcUaka Ona
polanDa v la rady dat-)nlH( vpotaHirdy
voláka a aa nim xářl boHi-( kloakra lM"iaio-
lU)Mt0 ala tutalUb0 M)HiMmom
wucicn eam w
ftAlarub ivtlirL ratmak rexkalatbo obma
"
f brvotUku Caaa ida
m —-w™
i i M-aJ) 4a aai 4á4#
f IHrl1' H
m toftm Um 14 aa a a lM pttépUŠ
tttrm t TM fflo4 Ja a at-a Hl 4al
a ta vk a~4ila f a-as
M a íii4 a4jil MaUft
Ra4aih I - 4 aiola -4 a4 tf I
4 # t — trv n— 4a4 aW a 4
a iar -4 z Mi'
'4 yliw I r4U4 M lall it -
m4 tl a l
4 lf - fmtt a 4 4a a4 !
Hf14 Iftn-á 14 tf f aaaikl
tkaaajlrUH l44 tlraa
llualk 7 - rw Mf— 4 Matlá a4)
fťl Vita IMI 4ali I kolH a 4 MraaMS
(a4Mlk 9 0 H4 4 4a a4 I t
BB-rk4H- 14llf - 4a4a n—V k
M- flf f"8 a4 l4s ř 4ink I 4(1 — $Um
4 é% Mnrl ttř a4 l"la Jlr4la —
rUf t mUKt a4 V Mlki CII-BI
takt afcakiMfc t"rHr%m
IWnlk 10 frftin falu i txaiiiiki
a4 Wit klwpa~ Tk-kfM řM V E Ha
nk #'H UkujlťH l"4 aru
KťSlk II Jnlt ti~%m ¥H fmí
i4 l iMIlaaliéi 4lly — tfl !
4T Latirk f ta'ltj Hk' S tf— W a
Ilinik ]MrwUf a4 f r SWItaaa
- aak 4 AL Jlrteka - i H'l atM
akrark4 erikf i4 M I atnaka — Tf
k#a4 ní a ~lti al rlaoa
jkl1 r aiaarbaha f latxkika — aH
aarWal fWwi 4rbaé 4nr ad ťwr Váti
ko4 - Mmhmnu fměu ná V Lstlcl tll#ai
kalh llia tifaa4li
ItiK Hlk 21 — ronla sapsal V A
!Nk — # r'jr aaiala Tfia ía-
ák — viy fracA aotu a4 aM Fa4
llki — ťnrtlMM hii- oWkaa4 íař
braaa Aaika rawl aal 4 M Raiarka
— Ol krm a dui ii ní 4 a 1U4 trlalck
Itněnik 22 — ta i(tn mnln a4
V4- Vlka — Cl trj(t ttm JH t4#lia a
tldka cl J D Konrtda — A if a 4my jo
vlilka c4 V I b1c — A'aAa fmdth od K V
Hm — Itrmttl Otakar II at r-aiB ed 1
řodllk# — Calkcia T fk4 a 1231 itraaáak
předplatitele pouze:
Klg Amtrickl rtfmtk lit aSaahala aa IX
truách w d'l rcaia a II ntrmi-tilB I
13 povidak tiBBorak a řrt 63 báaf 10 íiBkl
a úvah obba rlBko liUrirnl lkla kr 141
roinrrnt íláoaíkj I bní podoblMB rlacb
krujasi v Am-rtca a 34 tltitooa piTodatab Tf
tibrataul Jincfi Caua 1 00
l lie A mor run Jt-iulIIi — Pan4to( aa-
lBoiblrk i)iU a Atlu Sin) Blita v itdnikalM
Oluihnjo atroni vriktri diliilti ndliU tb
8-xi) Btátreh od 0OU171I Amariky ai po nrjno
jl doba Baapamt ka kuidi palodi Pro
Mtil n'dvllatl anlniak pivodnlbo rakoplaa
Tomáia Iftl''mia a podplar Viach #b-8Í if
konvarito Úiava Hpo) btátd a vysvétlanl a
iabo Hnl Podjbliny viach praaidand
Ihíty jajlrb Ofadováni Jména vlcb polltlekieh
traaji-i kily ada b) ly poíat lilaad )ri aa Idy pN
Tolbái h odavtdaly a Jmina vierb kandidáti pra
aJdiTilkcb poiíU-m bluí )ai obdrtVIl Mapa
Spojanyrb HUtí 1 mapy viacb )i-dnotllýeb aUtt
v diitladttim a valloa úbladuám proTrd-nl pa
ilHm ka kutdé mapi Bkvoatni vynbraanl
'-h bl voleb budov vtiivy Xolumblcki a po
jly týi bi Foblad na výaUTliti— Tento ekvoat
ay památný apla kb-ry bodá trvaloa apoottakoa
na avitovoa run ableagakoa a lárofi-i atlaa
a 100 !kyrb trnáeb v Obladai a trvaallvi vac
bi pltánym bUx Um prodává aa xa II 71—
Kati predpleiltxli obdril J- J xa doplatek llo Tyl
pli aa anioam vib p4t va 8o) Btátacb a
potem aby vítali I r tich nJuanMcb nUtrf kieb
dlH renaa t r 1WM kw-rji axiaia ian]lmi 104
trnn a ladil cely ipti a M itraoioh v d! klad
ná plátiai vaibi prodává aa ra IM Vat
předplatiteli obdril H xa doplati-k tt04
nejvytečiiějáích mistrů a eice:
Jan ImiM Komrnnltt podoblioa ráblaa f
BiboaAbo xakladetele miralba ikobrti— {
Lftdlmir KUrt-l virná pobliaa tohoto tf
viblaanibo americkí lo ivobodir Cana ati
KrlHtus před Pilátem a Krlstns na Kal í
varIL anlmky obmt inamaaltiho díla váhla
bibo maUra Monkaryho oba va iU tUka q
nkmU JlxM oba dohromady aa 40 eenli t
KtPToakoll a tlchla přadehiaclfeieh pramll ť
obraaových obdril keidy píadplaUtol adarma
Za doptat 40o nabtataiai 4p 'í
Bnlmak inamltibo dť % t eebiha amilea Táa
roiika'MliiH přťd koucil m kttnlckmH
aaa $100 j
Za d plátek iOo nabtitmet
lina m 7l4La LnA Am Utmtnmmm %
ohrery přrdtva) l fniki velikány
y Basa xi
4 %
Žilka bodld aa pro tpolksvi a vrrejai
U Jakol I pro rodiny Ceaall0O
i
4
í
i
i
t
i
6
Ti
ajsiaí#iraanatolř3ía"