Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 07, 1894, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' ' f '' - J " #' ""A '-
Drn 1ftro
1'k'ítfl M ! ! ř 1 drl i:' Uki
▼ txiu'k kUm r - f h
M4i fH i f# iř
1 f I flkf mV rff nfU t tUrli
fWlřfřfc & kfi „aíf fř
' ' ~t V lfl fi'!'H Jkl
""a afilf (! Ii{nirf ř ? n I
titÍ hHf !:řt I i f hm
#f lf r) a fturrnn ! i'
ltfnf# Maty l~Un i-iVaitr íiXtf
tf fífílU V-rf (V '
)M ftíín litll liii i ) m'hm' i 14
O Jí I'1 ř I ?( ilBfni H#ttrffM
tl'l I) f l -t J „ „
-I mif I k ? f-f1i
IrtUflM oMřÍMl M lkířfi!kft Hftfl
l-íl řnUfftlrh J-diil?k
§f II Va'-Il ffcrt( f (( hl Jfia
k — fw4It r tlmi n mit
lír IVtfř librnfj
íaiinikovy léky
Junt iYitoin1
mé n navít Jícné
n Uknll
tnnňny gt ne]
? mul jiné
''kBlk4r ZrTitiUt tlllttl ld-
)Uř vttkrtl tiniH krtfll
i lairr — Lrm a I Mi
ftithalk6f Regulátor pro lak4
w Niifii tnai tfkrrť in nctira
Inuaura ii n illick — ( nn i nit
n — f
tlilf Itolrnl Uvolí III krrT fiu
ib rhoruliStb Imakjfi li — Crna fco c
nui junu inimi rt( a hhiil
t aalkúr Bl4m pro plieni nda
V J't n'lrrlrl Kkrtn fimll kntli ilnlU
Ailíilmviínoti jnUriiiiivrtiil a tl luinl
L 'u ikliíinu vi limotínl a líiikrtu
Yluitkor Žaludtínl Rofki Jmt
t fm (lllldrm liihl'lkll liritl iiriAllTnoatl
I luhům jiůxilciií m mulntil a nniikí—
(lUhalkůvOlsj TBtrnrda Zntiítnt
I Una rilihrfnt v tťlr iKUti kf(Jc imkoiit-
m bé IňinAnf a boleni v konici li —
c
II Iliijl ttarí i nneC rflny a liolmti i
uiny (lopAU inu j oninlinjf aj Cena -'5c
-JiAikoT Mt proti irraba t?
Irjlro Rrchk Tybnil YcJkcrí druhy
a a vyraicnin ▼ ní kolika daceb —
anuxofk zuto-rflíoTfc naaf n
Icf o tni irtpiil Toiliintí ofl katar
vtikerť tlabomU — Cena 2S c
'AhnikoTft Mařnaticki náplast
xr) jwtf a upolcliliv? trvnťjsi irotfe
vrotl liolcutrm r cAifrrh itricul kftlc
'in avalú I (I — Cena '3 c
ainikŮT líiíltol kulich ok Ji-tí
fini tun ona ve ireen uiiccn-cena xoc
iMMUvr amym j yvn wvhui mulit
-' ivf liulpuf zubů hned — Cenu 10 c
-j Muiikůr lk prou cholař prů-
'1 Jediný nrjlrplif Iťk iirotl iirťijmu a cho
í"rotl kfrťlm lioliuttin mrrvnlm a r ne
f ta letních u tlltck — Cenu 33 c
tfahníkovy Oplatky proti boleni
l auetinilKil Jou poichliv při kalilCm
Uj 1 hlavy led ryclilcu bciecn( Ceua i! 5c
4 baikůT Konojiivý jrup pro dti
f nrjleptlm líkcm pro nrmluvftdtka pM
vAuf tubn bulculcm tfcvnlm a pro
jú — Cena US c
hnikú Cervokaa Test pravým
í 7{'m Tltho druhu Ccrvft ikrkavek a ta
ice — Cena 23 c
JUinlkoTT Jatarnl vilalky Prrtti
T' ipatnrtnct niilvňnf gávrati a oAkli
f si ppchňxrjld od íiiluilku — Cena a"i c
iJvbnikŮT PrAéak proti tříbící
"I p nyní ten nejlep' pr4k proti hřdířel
'A J rrive i!kute jnj I — Cena molí c
flnikÚT Koňak flaid (mnnf)
'r ť'P°"í přehjrlio bolmtl ivala a
akdlřnlil tvrdý vrčil vlankoti knut
' Tekcr bolen tl nohou— Cena 5U c
m ctřné krajany by y prtdu roxllí
mod ikiimly mýih líkft nrb lnou to
M vteefi fcnkíih ICkňrních a olabo-
í Vak-ll byle Vá oUhodnlk na uklndí
nroafm loniU mnéajrt rallrrftd ih-
í kamkoli tui 8no Htatrch— ťůnftin
i 'i ilkům natiUfra tielvctál proviní Zna
liM vády aluibovulný
tkouSený líkiSrn!k
V 18 ST CHICAGOILL
t nfftmwffffttftwtwfttfffTttt
H Bakk VOI I 1a A Kli" A
a M m
HiO IN THE WE8T t
i Tí I il 4iie mcw nMr Ju-l by lite
'i - vaoe rock island pacinc n mZ
i :)rjjoTua WESTERN SETJlERí
'Vih abont It ani witl ba lunt FHfeUS
f ÍC JIlMN MHA4TAM ! M lMt4 JkML
1 1 li lUrt WkM u4 fulM HlIMl ťtiM lil
líii hň 9(10 vuií ioiix
uqBII za #iooo
1 H VUUliiA J MlUVIIl VIKU
'54-J
PRO RUSI ULA 0E2
1 m
I
V Jf l# lima tí 1 1# mil
fn f Ulif l tm itnf
Jih') t ii
Vint- k fj řitiňřd
lí W fll 'nif)řfi řff
li i r k
II
t llř#
rit tronijr Nkj
dř-lnl 4 i t4tlt
AUuhé maji
ř ll j%% ihikrtoall
lloií rti U § ři I t
t r4 M cltflli kkpf'
olA romnotj
r'íf kjr r trápit
hlrilířlnont
Z krjrrnakýtli !Jft jiodniklj f
jlné attťtrfié xiiunl noci ruk4 bo
ry vf'l t jinotl MUdý Jeilfn
Iftitojofk Sergřj Irinovií iby f bo
i líjiif a mohl jioli yhotati iineubal
il&fvA)v pvii'iti Ala mrás i
puúálku alitbý tveli&oval aa
I'relní hlídky duly ae na potliod o
pil noci
Ni pokraji ia!eiiřné atranó Fran
cnuiovó přivítali ruké vojsko Tra
lednou palbou ala Ruioé nedali aa
taatraáili vrblisa na nepřítele a tak
nantal boj krutý
Hunové j-oucn y menainř ttratili
mnoho mrtvých i ranřných a mui i
uxtoupiti
Mladý d&Htojník leiel na boji ti
jaa raněn IUai silně jej pálila a
krutý mráz bolestni chladil jeho
údy
Za chvílí to pohnul
Vedle něho leíel raněný nepřítel
— Francou jen! vida £e Rm jest
doaud živ těAil jej řka: "Nermuťte
ne člověk niuí pro vlaat i télké ra
ny trpělivě euWeti''
Za několik vteřin zazářil měsíc a
Hvítil na tv&ťe obou raněných
řraneouí byl také dAtojníkem
Ležel tiše a pozoroval každý pohyb
Ruoftv
"Nenechte se operovatt" pravil
po chvíli "za Styry měsíce budete
opít zdráv a cil jako ryba va vo
dě"
'Byl bych iťaten kdyby e tak
dtalo ala pochybuji o tom Dojím
ae2erána nedočkám je mi hrozně
zima''
"Ach vy jste jen v lehkém kabá
tě? To jeat ovíern na poválenou
Mám v tom ji2 nejedna zkuřeno-t
Mám pláAf ale také nevím dočkám
li rána"
"Juta těžce raněn?" tá'al ae Run
'Velmi těžce mám kus granátu v
těle ivém" odvětil smutně Fran
couz "Dá B&h že se snad i vy uzdraví
te!" "StěŽi milý příteli noboť jii min
víui 8 namáháním''
8rgéj Ivaoovič za chvíli usnul
Ráno au probudil podivil se na
Fanooiue alu viděl 2e je mrtev
Ale jaké bylo po lívenf jeho kdy!
fpatřil na avérn těle pláAtf frnnanas
xkýl S echetný Francouz před smrtí
avékl pláSe a přikryl jun svého dra-!
ba v utrpěni
II bftMtdl íiliAki
%ttm ftm Um]# aa kftjUirnl
f řl Il Klál '] fe#nf#
j#dnoh limnífťi dna la-l
Hl tyl ftuMý i vlrk limo
ikrahlý
Mh- md tl lnolk tmn l# I
tlldOiff rnil a ni affři
tnv lali skryl hi v nilv
iLfi k 4if
Hal til tfffikaf tny
'Hkál flř fo Vílno fttin-il
ho rvky j-iil iííj ihfi
f l
V krl'14 A M m lak I
plf 'n af f řrt ékrrUm ptht It
li pohtlKitall sl I
I lakávM p'fyiřil( Méi ti l !
Iřiv Un a ' j m tt J K Iit tis
jj a nwt v rufeávit akfyf
AU N -I l- hj li jíl p4titri
mM rhvllt opllné řil til
va prailř
"Nyní ll í(kt přfřrks) llir
Mahomvl alyl hil mliriU t
tkl Vln 6'i a air hu jhU II
mi r'j a pravili
"IV" ailkriMíitl mí thf aiř ftkni
ml přlžinu ůmyafu tiéht a já tma
bránili M nabiidu!
Mřii ř'Ml#m rnfm alvým boj J(
hm pMpovIdAny jest!"
MA!a ja tléUťiU ntHtěiniir divil
se Mhom# l -tíjbtl dobrodiní pr
káiall Itťza mne mohl ji snadno
na nrmi laliynouti!" vymlouvat
Maborned
"To ovitrn f-ravda jssl ala zdal
nemohl bys mna nyní zabiti?"
"Nebuď bláhový! Kdybych smrti
tvé si přál mohl jsem tě usmrtit!
kdy! mrazem ztuhlý Ji leiel takřka
jilbilivou!"
"To sice pravda jest ala kdo věřili
tobě fuQJe 2a I příště tak se ka mni
zachováš?"
"Nebuď nevděčný za to íe jsem
tě na avém těle ohřál!"
Mahomed snažil se hada přemluví
ti ale bez výsledku
"Marni se vymlouvat! Učiním tak
nebo jsem se zapřN&hli"
Tvář prorokrva při těchto slovech
hadových zesinala Ponal 2a ušt
knutí hadovu ji! neujde Zachvěl
se v hloubi duse své a oddal se své
muosuda
"ZHpřisábl li jsi se uštkni mi te
dy! Nechci bys stal se křivopří
aežníkem!"
Had poslechl a uštknul ho
Sotva že a ruky prorokovy vytrys
kla se krev setřál hada Nechtěl
nevděčníka déle oa svém těle více
irpěti
Hd rychle se odplazil a skryl ae v
chrnsti
Mahomed cíti rána páliti rychle
vysiával krev badím jedem protni
Senou a plival ji na zem
Na místi kam vyplivnutá krev
dopadla vyrostala ihned podivná
rostlina
V listě jejím kolovala Sfiva ob
hojící v sobě hořkost jedu hadova a
Hladkost krve prorokovy
Lidé narvali ji tabákem
Proto snad také u vyznavaca Mo
hamedova učeni kouření tabáku ta
kovéuo rozdíreni požívá Zaplašuje
jim všecky staosti a poskytuje
útěchy
I u nás kouření tatuku ke skorid
mládeže se vzmáhá Obsahu jeř tabák
v sobi jed zvaný nikotin
Stálá pruce
Každému krajanu zajisté zaleží na
tom aby měl stálou prnci tu si za
bezpeč! led i ně tím kj! bude stále
zdrav a silen Kdo snadno se na
studí ten má mlti stále po ruce
ňtíoeruo liiiudm pro pltcni neduhi
aby hned v počátku mohl němou
zlomiti Tímto výtečným lékem
rychle se vyléčí každý kašel chři
pka chraptivoať kaUr hrtanu a
prnlusnice a jest mocným ochran
cem proti vAeiu plícním nemocím
Cena 25o a CO
W F Severa
Cedar Rapidu Iowa
IIISTORY of BOIIEfHA
Vfdlof fio4'i fili"l Miř'!'ifť
VJUřif Vf lMtU jíi fiřtti' II "
fcltfíMÍ A Vn v I liri UhPnt
fjlirl n4 ÍMt Idlo Hl lita
f# 1 ti fr4'ok 3Vlf fm[i fa
ml fcořif řt it í I (mr J iřtf
a H!ik va tltMxd v#i4 a Jfo
hfifiAUil fia l VI íjin tfio
iiuUui fflf t!-! ♦iflííffti rlAkUd
m rv !i )j MMti(rh a ri'l!tl %
mhim i lfO'l lo flltu ll řl
ViUn tlřntiti přwa Jll flniotiaíí Iif
Nřtii Výt'f {rfiliflld fifinil ďi
! !i k vtiUol lk jniiiio a iiUU
nfif -it iiohiI $ tať k !tf 4
řl ftno vtN fa a sira {hh iiitU h jr
viil4ny iimi to vlsk Vhř4-lil
fcM aljř ř'l vtjitífn mild J# i-?#t
ta roii inlřiid-i a n
zet $300
?40l'fi Indii vWfibV liMoifi!'
ř't4kf ktH MfiaiaJI i vUnl o1 A
jiň fV-kJli v h' aiiř!l k Jt lí(n
l4liWftrn a tlr# ttel fo Jlnílio o l
sťiiiiHI k p"rfiáttí a ift-uťnl yti tili
stl iiárU rskii v iAjítil't sn#t
Vrli M k poVlti4fti( JfnAcI fkliO
Vdlifl aťy liojnrii ililtl'Vriiiho
iMlellr An(m kiiilif hoUU'lill l k aby
N4roní Vylioř řAku $iítun do
stáli irioht 1'libláiky a vAillkjr adre
sovaný buirtel na tajemníka
Imgř K V MlAKOVflKÍ'
li 10 Ho mih St Omaha Neb
BEST LINE
TO
ST LOUIS
AND
Jo Saunaers a jKolnicnokresij
RolnlelJnl pfoji il oclnltl p&Jtko aa farro
tnnb poiemiy na ncjleyntjll motné trnky poj
itltl majetek a ipolehllTeb ipolnínuatl koop
abo prodat farmo proplavili ittay doCochne
aaptt vymaň t dídlctvt va y aneb pot
ioJI-11 prie notifika draho cenokoll neckr
laviroo obrátí na
ALOÍS J KUDRNI
v Pbvnim NX&oomIm Banko
ITK WAUOO
NKRH
SE31KNA! SEMENA!
K Juru 1891 odporuřujo
I-- jV XyvúCkilnnHUý
MILWAUKEE Wls
vftj semenitřský obchod hojně čerstvý
mi semeny ziihnidníml květinovými luč
níml polními a vSeinl druhy obilí vysev
nehozfisobeny
Česky sezniim a cenník zdarma Pište
si o nČJ pod udřenou
li A Drážďansky
ML12thBt
42x2m MilWHtikee Wia_
i ViilAř Ha liWhrt Tioiiimi M
1JIGI UU JICIIIIIU ICAddU
no C H I P U'r nJrrobleJSI a ne]
lipl dráf pod řiwnnii Ťťtn Linul
lmiiilwriMlon HurcHii budu aa (nlliývutl
dna
V) února 1801
PoJpiTto a níml do Plerco a my vm
Ukáícnia iu''pikiiřjři a nejilrnilni" 11
kunpAily (iiitHmr-n voitv mlnivym
!Midiiiliiin nn iinjitiiriiJAi Hpláuy )kf
me kiy vldi ll O luky a podrtibnontl
iliito e nvb adrvaojto
C A EBUNB
BScUm Nlih8tOinalia Nub
m r
CHICAGO
gEVEEOVY
ICtr fc5J ie]il4llllie]ics!i
11 II # I „j -f Miřhiii( f uh'lS
kii ( Ví'ik i n a -i I
rj'' a J tf jf fmnuf
lsVia#v ii tfttrfcf ili J fi
llk t"'l ffi f J — rt- in k I
kl t- k t lf li f i lf'ky l S ít-l
tá f-I'řl fo '
a S' tM'ť I J
llffMl
f 'l fcU ! J
vil-'I
fa ) il I f"i'l a!i Vink j
J#a J' t J t a jo j mn )
Zenkd iiciiioí l 't aviďla
1 ' inf fík l f" ' - S f
řihl to hr t'ii-h i ftflf iby
tt lí i "♦ t ' ' ''
1H K ' '' ' "Oflfulrk
i'lna k I ♦ Mi'
k t k-!i líts tia
KcriiiallHiiiiM „( i
ďri 'ratiiC ti l V t tbl ( a o"rk
ttl-
řl' Miaíl li M ťy ro ll I-II0 I ku
rfctHhl
A HinriojítíkV ii:
hkrkftrky a muj- i um a
UU vpii-H
JrM In lik v1 uf 1" k pf"tl stfaf nímil
a 1 altiď í nimo k (ri
il iky n fodi'io rtrCf
irCUJa tukf ivruli krti a v#in
ny iiciiuK i koinl a krevní oďtrsnl
J(e li ! íl unaví ni iniduiTlnío halili
aoi!ilí nív jto iiiinto l w i
11 f rr 'oitími sudi líiníní
hrCCC nt klíny bMle tUthle pí
rli-tliía li"li t nu prmul V z4dri:b klotl
bvib a k'Hiili b Mlirmi(
Nrrr&t 0!ijf OotiirLt
za&k Jett ťi tejl pí doimUl maziíol
a !( k a kiímen mtttotj a
JlCZllVKU tdvinovy ltiii4 akr
vsv rnoení zi:n'l a Jimi nemoci ledvin
vyléíl JIktů
Ikrerút S!lťll Mrin a J'ilrr tu tt!J
Leplího ]ktj proti im nemocím nelze
pfipraviil
Kány a boláky JiSlUAÍÍ
Icnlny odřeniny vředjr hni boláky boji
tirrrroťi Mtttť na raný a bukětiia říd
MiiKťlntooKVČdrlIa to vžkycky každý Ji
tliviilí
nj- Jel ní eboleru' koliku žnln
rriljCni deeol křc-o bolesti vatře-
vách a Kán :t stíev odtrinií rychle a dplni
Stcerňt Uk proti e hule ře d průjmu
zn fiO n 2"c UdtrufiuJo bolesti při mě
síčním toku
I I II znstnrulou ziícpu a bolesti
Jjlulíirila blavy žlutou žílu žlouten
ku žluto skvrny v obličeji nadýmání zá
vratů a mdloby I nemoci icn léčí výtečný
Hererňv ki'fii JSnhfhn ta 7oe
KaMX žena by m'lft zkunitl tohoto léku
i- fíii bolesti žaludku
NCCIlUt K 11(1111 ncziiilvnost a
sluliOHť i vrhnuli odHlnuiujo
vww-íi ťiímiřfni iwfka ta 9100 a 00c
Zniimenity slliiel v nt íií a po nemoci
wi„ i a rnzné kožní vyrážky 1 liSeJo
SVrat) hojí rycLlo
fíertrma MmCproii irrabu a vuraienimltn
za 50c
o' „i -y bolavé slzírf řorvoné a
Zilipai OCI zuníeemJťKd zhojí brzy
" tkrerota tlnta maot naoti ta £óc
Vypadávání vlasů g lup?
vyražeulny zamezí tam kdo nomoo lest
mžná fovtrůo tílitd vluml ta tl'0
Ivlo cheo mít! vImhv liolkó a lumné
toau se odporučil o kriHiiň vonící
ÍÍ i - - I _ mm
ateerora pmiiiia na vuwy ta zoe
Holosti zubů KíS4:
ky proti hukni -tubl ta 23c Kdo chre
mítl zuby čisté a bíl5 a pevné dáíinfl I li
bou vnni z ilHt aťsl koupí iSeterio práiek
natuitytaZ'c
UtKAiiliin kříže bolcKtl v lednom
nirtlllllll mlstč křeč n revuiatia
inus i zápal svalu bolesti v prsou a v zá
dech odstraní fícrcroca Jlujmi ndpUuť ti
flnntr ta 25c
Rozpraskané ÍTS
vyrážku po holení hojí Severota rúlotá
mnut ta Bór
I! lr rychlo ftJlHtoooBtraní o
iiiui unu veroo ntóua kunch ok ta
25 cent6
Majetníky dobytka $™K$r&
na
rftv JlHtl! hojlol llnlment fatyv xiiiunoniia to
iniiáiil nro mnA H"verftv Irflví nr-'! m W
uvil-
a tMt a Hnverovu Kiirlmlnviiu iiiimť pro doby
tuk na mny a boláky tu ooo
deub írky Kilu tukovulioiícbíHli) ni-ni Ihiii
piyUiil Jo přímo po xpromi Kilo poln (AiO
muo nl vybrHlI U k( n i'0ii KriKiit nikdy
iivy)lit()iin OlK linilinkfnu Mm oliiAná vhoily
řWvrrúr vliitleiHMiký kalendaf rolvn Joul
kuiAf rok xdiiniia l'i'til nn objednávky
iiiiihI bít iiKlnny tmiiři il Na ktiAdúiii obutu a
nu kul ili láli vl JrHt Jiniiiio
IjUv ti-lii Imiii nn nroilcl va vSfxih oboho
WFSEVERA
CEDAR RAPIDS IA
Eopujte heverovy léky
i:
k
I
i '
f
í
f
í
i: i
I '
i"'
" A
t
r
as '
i
t
i
n
tV5
5
ř-
ww-anwyt ikoitf mi naaa
V
: - - v 4