Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 07, 1894, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
_ V átsfý olp rMíil # lrt lf
rVf dtiU mM l#ftf l'f iil
tllk pofJkl lllUktlk l tntt% lili
}Un Jíru lk I' I"'1- Ths
W#tl byl Hiíífl v tV#t
Offl' l# ♦ ill I l!#lřiftfll kr
l kradl s m n Mlíi ' I
fh JM ThomM řhf(ř I byl f l
$ t%IM# poIiU j d í křnlÍKi
Mf thlapM MU tyfkui
pře IWMh'i tf V 6 1 r f ji
Huml j t U I rxIkifUI
hvo Irilm'1 Sond iřilf řmřl
a pfofo íil4 (lf#!i J#ď)1d
tlient poj poltjsf %nr 1iV
polMr4 lifty tjMovsef l't l
fblij M t f#U m4 j řp! vit j# tii
mřll UH dřil t bttt Jil m jí
přspilováňi PodiřIý lim' ři
♦ 4hil poliri#(y M stráli i ' f Mv
dfiia prohlídka I In bki' f#
ptáěeí tiíjikýro pMli I
piltu a inlli l# asjlp4f ómyi
afouknont Aby pokus t% nemohl
— II F Ort Jfftl ruUiá rt
bt t Oosr ti luMif j#t vH# his
usnou osobou v Kmm Cit( li 11
udal Fint National bsne# r zář
f(ku 1191 dlmotj poukázka ni
1400 Orav ikcuietlsrt "obchod"
i sdt tOistif nepovell inu však
byl zatřen d pvlui j zrovna př
kotku
— Zdejil ťommerclal klub jnl
v zájmu nma!kébo obchodu jil ti no
1j 4 afinit přičiňuj se r době příto
mné o to aby dosáhl i Jihozápadu
na vech dráhách přiměřené sníženi
dopravních cen n tbolí a dobytku
Uk b trh o-nažiký v kaldírn oble-
da t jinými mohl soutřliti
— Valentine Nock majitel hote
la na Cais ul oznájiil policii le e
atal obřtl podvodníka jen] udával
padílani penfte Dotal toti! od
jiitébo expreKimana tři dollary je!
▼ypadalj jako itřlbrnó a bjljr Týteo
dž nápodobeny Nock nevodil jak
ae cblapík ten cove viak pamatoval
ei iíílo voiu jebo jako! i dovedl jej
policii d&kladnfi popsali Policii
cíalo jii stačilo pátrala a láhy tví
dřla 2e chlapík ten jext E Ii Smitb
1 19 a Ltavenworth ol ZaSIi tam a
ta přesvědčili se že Smith bydlel u
Jos Harta zatkli jej a nařli u nebo
dolar arovna takový jakým byl obda
řil Nocka Zatčeny íapíral pravě
že dolary považoval ta dobré kde k
ním přiiel vsak povídíti nemohl i
saaael chtě nechtě policisty
— Neutěšené poměry prftmyalovó
i obchodní již od minulého roka
Ameriku tísnící těžce dolehly rvla
itě na pracující lid Zastavením
prací ve velkých a&vodech průmyslo
vých a klesnutím mnohých rozsá
hlých obchodů ztratilo na tisíce pil
ných rukou práci jediný to pramen
výživy své Za léta dokud jeStS
používáno mohlo býti těch skrom
ných úpor t dřívějších lepších dob
nastr&danych vzdalován nedostatek
a tjevná nouze od mnohých rodin
Jinak ale jest toma v zimě kdy úspo
ry vyčerpány a požadavky životní
ivétieny Některé rodiny octly ae
tak ve stavu zbědovanén téměř bez
nadějném Jako mezi všemi náro
dy Uk zvláště i mezi našim českým
lidem ▼ Omaze po většině k třídě
pracující náležejícím objevují ne
účinky všeobecné tísnd v míře znač
né Jsou mezi námi rodiny jež ne
majíce přátel a nejsouce obeznámeny
spoléhaly se pouze na výdélek živile
]& svých Výdělku není a když je
itě dostaví ae nemoc pak rodiny ty
ocitují B6 ve stavu smutném Ně
kteří přední občané zdejší přesvěd
čme se a vlastní zkušenosti o velké
tísní mezi několika zdejšími český
mi rodinami panující vydali provo
lání k českému obecenstvu aby se
seilo a porokovalo o tom jakým
spfisobem se má těmto trpícím rodi
nám pomoci Provolání uveřejněno
? úter a ještě téhož dne večer ko
nina schůze Ač jednáná mělo být i I
W~
J M s #j HUlitíjííf h ni'H
ťiWk lt m m -'lfitlJifmi pf
r$ kIm tl Mf Itlvftftt UM Jk
pf á vm řijMi#l p K
(imhfl tikihhf tUmlt frfiM i'k
řiť I tli tkňfsáh j I jl i
flk Vl(lintf4M V' dM
)li o fcWít#ř v rft fc ly
ni se i'tlM # It1i i "i K M
m i Ví I Milí tr líi# k iiflnf
t) t1 D f lp Mt l"'tTf4
sifltlfná lit ta K'jt# lHí! řl
tifml lií#fwl itimiml j tl I nfřrr
tyAnhf' utřfttttiwi v M l ii'fí ím
vnikjí HrKí# k'nftl l (thn-
Hit Vi ih f hiftň"ti il tiy
ll ph U p i H ! kh i I I
sfk f l'' 'l I' ! ithijil
Mil a tybř#l ( lUmti& al-y vy
ťitill ro "M( ťtnU V r'ih'iv
f ? ml (nit) lyb řU nt Mhl
(fi řy hS' "im ftotiií třjifclm
iiikMjtrt)nt Vtnill #♦ liť pf
-min Kann í'k [Vtljt Ídn
#ký VsUk Mfu1it a ! řfM Ví
ilknn n -kolik rtátrhft jik rijtfp
jfL í tu "ftikftutoui k áUtl rh'H
ilh r£rtUovit by stkili
JiťitM Ím f ý! tkrrn Po d-lí l#
přijít návrh p ks aby i-
Un byl výtfř sbrarí a tut lítovici
VsvýlKiřnh intoijfii majf bjtl
muťifé l leny ipWcn4 4Jnoti a
obintfa p)Ilvijfcf kti-řl by vli
vem svým půobíli fi 4nioJníjíi
olx-holnlky by vjditnřjíiml }n
rami snahu výWru podpřeli loln
t#3ně připojeno aby se iblralo i u
Roukroinnlků a poněvadž výboru
nřbudi U vyhledat! vércky kdul
by přUpěvky své ve prosech dobré
věc! ochotně olevz lati t btřli maji
e vytvati aby dle usnesení tik uči
nili a příspěvky své v red I'ok Zúp
složili Výbor má býti 7 členný
jenž by pak sám práci mezi sebe ro
zdělil a k spolupůsobení laskavě vy
zval předsedkyně českých spolků
dámských Přikročeno ihned k vol
bě výboru a zvoleni tito pp: Hev
Vránek Rosický Kavan liartoš
rev Pipal Keroín a Čapek Rovní ž
přijat návrh aby se vyzvali předse
dové všech českých spolků by mezi
členstvem hleděli vzbudili účasten
ství v tak záslužném podniká sběra
cího výboru Na návrh aby se po
čalo se sbírkou mezi přítomnými
přihlásili se tito pánové: p Kavan
10 pyilů žitné mouky p Přibyl $2
p Dongres $1 p Krechler 11 p
Čapek $5 p Jičínský $2 p Suchý
$2 p Bartoš 10 pytlů bílé mouky
p F Sláma $1 p Kozák 60 ct p F
Svoboda #1 a p Sinkule 11 Zdali
sábnouti též k jiným ještě prame
nům poskytujících hojnějších pří
spěvků aneb jakým sp&sobem pod
poru rozdělovali ponecháno dobro
zdáni výboru a svolali kdykoliv
schůzi všeobecnou na niž by se o
dalším postupu práce se promluviti
mohlo Po ukončení schůze zasedl
ihned výbor ku svým poradám a
usnesl se aby se vyzvali všichni po
moci potřebující by se do soboty
přihlásili v red P Z Výbor usta
vil se takto: Do sběracího: rev Vrá
nek Čapek Pipal předsedkyně sbo
ru Vlastislava J Č D a předsedky
ně spolku Panny Marie do rozdělo
vacflio Rosický Kavan Bartoš
Setnln a předsedkyně ostatních spol
ků dámských Sebrané věci jako
na př potraviny ukládati se mají u
p K W Bartoše Pokladníkem
zvolen jest rev Pipal Schůze výbo
ru sběracího ustanovena jest na pá
tek ráno o J9 b schůze výboru ce
lého v sobota o 5 b odp v
místnosti P Z Návrh aby se ko
nala všeobecná schůze v neděli odp
ve 3 h v síni p Jíchy byl přijat a
schůze výborová skončena
— Včera zadali bývalý šerif Ben-
nett i jeho manželka prot i p Rose-
waterovi red Bee kriminální ža-
obu pro urážku na cti která prý se
jim stala uveřejněním "otevřeného
listu" v den před volbou v Bee
1'OKHOK NÁPADU -4
— Aftt l'tMmnMM:a f A'#
rý M poltfsjoí íiiff( aby pf ilt
dUtit tHtlinky a hUth ktsr1
jik i 1tl byly ji sim ity rn ljii
1'stáAtv í v INhi d tbřf IMftit
pf tl kU'f'iftu'trli# umíní
mU v kr vlioní ni iAU h 1 1
kráf#! MM ml ví!ík4 tttnk
řdfilty sj wU 14 t tolAďky nl
Mf4 iflik trntmky s r%!Íik pir
'ft'tá tni ítijf rj'ť 4f '
v 1 1 Ml rý 1 t tmy HiOi híl
f v y 1 1# lV!f# ftt s slíinlí -t ť
Um " rV t pn ti U' U
h linky řtfi-k prý imíi-fy O #
1 ky !M f hi lir ik l V uhnmt
i' f d 'iití t mi k i t V
pMt m ibl b( t dř"Jki jt vs
tři- ťi l íkr#Mrii hmt jřopMil
ni V'n Mtítftil rtis p i Vě'ki'
by # obřs lil jruti lm jiknby
lyl ť lll0tím dlt' jhrr vytá-
dílo iViiňíl # rm J (nkut-l a
klřl rniOiU jm tm imínilí tpU
til avfsk není prf si ttíktf rik %tSm
viny níjiM snil vMíl U Antu kds
ri umínil v Ab
NřjlMl l k (o!ioll(otr(
Ti Smi i i i fff tn%
í'i(tý V l'Utnf 1
IlOftoKO ktrrý Ji I rii"j# rouilk
Jiiie iillrníl J tf i řfjljiU tolmto
st-Ml Trpřl Jm dlouhý řa itetXH
vitwtl a stil riiMB to rnriolio penět
tiHoť vyuJil Jern rftti4 Wkj ale ne
byl řiin# tile pUtny aul mé iiiatiMre
kteri se ntutihliu ítdiiý z nich iipjk-
mohl a proto jme začali nJIvat dra
1'etra IIOtf)KO kteří idipraviijete
v ělsle 112 — III !Iiy ne ave Chicago
III a to nás nplně uzdravilo hV-kolik
lahví Jem ti pnslal a kaMý Je chvá
lí U Jest to nejlepší lík: Jedna stará
íena JÍŽ ples 70 let stará koupila
Jednu láhev IIOIiOKO a povídala od
té doby co Je užívá Je má Jasnější
zrak S upřímným pozdravem a dikem
za pomoc poskytnutou znamenám se
v óctě
Ign Chaloupka jednatel
Neprodává se v lékárnách ale mís
tní jednatelově Je prodávají Nenl-H
dosud žádný jednatel ve vašem okolí
pište na majitele dra Tetra Fahrney e
v Chicago 111-
— Paní Kretscbmerové česká by
linná a kořenová mast jediná toho
druhu v Amprice výboji jistě akutní
a chronický revinatism kostižer
bolení oči hsej záškrt vůbec kaž
dou čerstvou neb zastaralou ránu a
bolest na těle Velká krabička
60 ctů menší 35 clo Tato výtečná
mast: jest jen u mne samé k dostání
Na venkov se jen za $100 a 10 ctfl
za zásylku 2 velké krabičky zašlou
Peníze nejlépe zasýlat na 4Posta
Note" stojí jen 3 rty
Anna Krelschmer
1219 So 15 SU
3— pt6m) Omaha Neb
Na 13 a Dodge ul upadl ho
šik Mike Mullner zrovna před blížící
se károu kola téže jej zachytila a
povážlivě zranila tak že musel být
lopraven do by ta svého na Webster
ulici
— Ve středu odp přisel nějaký
neznámý muž slušného zevnějšku k
pí J II Mopsové 2011 Paul ul se
vzkazem od manžel i jejího z prá e
aby mu poslala 2 že muž si pro ně
přijíti nemůž a ráno že si peníze
vzít s sebou zapoměl Panička uvř
řila dala neznámému 2 aby n ve
čr se přesvědčila Že li chlapík ten
ošidil neboť manžel žádného posla
domu neposlal
Krásné ženy
Jsou ozdobou každé domácnosti —
s nemocnou Ženou hyne celá do
mácnosf Proto kdo máte chu
nvou ženuizu kupte Jí Seoerůo
Ziootnl Ilahim za 75c Ten od
straní zácpu sebe tvrdošijnéjší oškli
vost o I žaludku závrať mdloby a
slabost? jakož i žlutou plef Pozů
stává li nemoc vaši ženušky z nepra
videltionti měsíční kupte ji Severůn
Herptldtor lemkých nemoci za % 00
Knížku o takovjch nemocích obdr
žíte zdarma
W F Severa
CedarRapids Iowa
Hopla i Jsw Yori0
}iw yřkit Mna mi
Vn biř tfil Jm ToH I li
lioví třtin bolí m aU afifjlí
pomlry t ř#kl spídsí Af
íhUmis l##liliý I týřlňf f
Hni # Jk rikovlns mil alm! s
lifoiíl nt rpiHftfití pttt ffii Um
titťt pf ivdípolftbňfjif porlnll
národní strsím nťálíl lil aepolf
vijf I valná ihilry Asir blms
mfl námi iltlft Iv S jlo
pí Ind ti apolloh sl b' dávno
iřfklf Jl#r ft4 pSv vTmmi
dř ibý libá M II do Timmsny sy'
I lltsfl Jloř IIU 1M I"
Vl iti O llouph!m t Iiktořt IU
tiíks ri#l obřit k #plmi í#
diktor K orb min js mul přilil ik
Imj a bystmiraký aby od Uvil
tik lifoinéfnM Moll Jikýrn snír
tliíffiij K Iylonbdy III oti-kl
jmm anarchistickýrh íopiŮ -!
v #rmti nsuvřll kdy! pak dn
lýďn při bfi(l o iiln dílnlM
striny rřkťll inichlitá vyijnli
přítomni k vrpouřs násilí atd tt
bývali jjkb sob Irail JÍ h li
vlfb reremonil oibopili a dopravili
J nepřllíl íttrnl na řeftý v zdurh
Jisý lo převrat Jsítě při-I sedmi
roky ti samí lidi revolvery a noJi
oihrojr! přepadli ithůi! v Národní
Un iově v nll se protestovalo proti
nařéenl Čet hft z vnUy a JbáMvl a
en zakroernt yť'm zabránilo krve
prolití Dřivě jM anirtbická strana
zmírnila svůj program natnírněso
cialní a proti torno bohdá nebude
nikdo nío namítali Hospodářské
poměry utvářejí se lak le nejeden
poladavek socialistů byl by íádou
cím Proto Mlet bygone be by
gones" sapomeůme co so mezi námi
stalo zakopejme tomahawk a vy
kuřme dýmku míru
Návštěva Ludvlkovců potkala se
v uvážení panujících poměrů s ne
obyčejným zdarem Ukázalo se
jak české obecenstvo dychtí po lep
ším politku duševním Všecka
čtyry představení těšila se přečetné
návštěvě Kdyby stál Národní Dům
a divsdelní sál třeba byl menší než
v Central Opera House byl laciněj
ší mohla by se čtyřnedělní jarní a
podzimní sesona divadelní vždy vy
platiti New York má divadla mi
lovného obecenstva soad více než i
samé Chicngo
Nuzné podporující spolek Záboj
vysvětlil nařknutí o němž jsem se
posledně zmínil Jeden úřadnlk
sice zpronevěřil (130 ale později
splatil na to více než polovici a
ostatní sebrali členové mezi sebou
tak aby lond neutrpěl ztráty Druhý
obnos $30 nahražen byl panem Po
lákem a vlastní kapsy poněvadž
Jaksi byl za ty penize zodpověděn
Nesjednocennost chicagských de
mokratů českých ohledně obsazení
pošty na Blue Island ave není sice
hezká ale nešvár zdejších demokra
tů je daleko horší Když český
dem klub města N Y se následkem
všelijakých praktik téměř rozpadl
založeny byly tři jiné kluby Z toho
povstalo nepřátelství mezi jednotli
vými předáky Když pan Alois
Horák člen klubu JtíTcrson podal
aplikaci k požárnímu odboru a jako
"all round" atblet obstál při zkoušce
s nejlepAím výsledkem tu předseda
klubu v 74 ul neměl nio pilnějšího
na práci nežli že došel k pohlaváru
Dunnovl a hrozil mu že Jest-lí ne
zabrání ustanoveni Horáka co hasiče
že on a jeho přívrženci budou kíko
vat Jef prý Horák anarchistou
Ve skutečnosti H co výtečný turner
byl zjednán dědnicko-amer Sokolem
aby za jistý ptat jej cvičil Za
těchto okolností musí každému od
padnout chuť ucházeti se o nějaký
městský úřad
Mez! zdejšími Italy kvete nový
druh průmyslu který nejen že není
žádným clem chráněn ba naopak
zákonem zapovězen — míním pádě-
táni střlbr affli jWi VI mnnhn
Uh ljU poHI-ri r při sl44l f ( W
Meýrh f r'' sU nyní m řiíbí M XC
ltt pftťrokoy Ns týfbtelní '
tran Mhi koluj tífb p#i ttli
14 mnoidvf S"'
Velkiktjtlnářiká Irml PHefsf
A Mit f n aJ ! tlkr4s
{nil tftťskx filli raa
Mirdi krý sl ř (41 řokern
tv#i ll ífmlfl V řUiort
IIII lol!4 fibliti lith i I
Jiko odborník ti4-s4 ikiHii
ď ti4 i ijUU 6 I1 I'ri
d4vsm tinksf'1 ilJlbí 1'lořll
riiilm bvl blivřiffM hhi k#m Psn
Are# dři it t #oitmoý ď
i tl ns jl'# -lpř'en řoUlo sprav
e k l-rtnlk % nr4t Ke
IWklft 0#en
Mfii Ikolnlm! d4trMty a 4kotnl
ři lo f# iá i o piironáli i
I litnb- )tm4 ml
Jtl d-břjm pojiimi odbylo
nořmilfd koUJ lil II i k ly při I 30
rokm itifř m lti Jált k ákolnl
radl a la JI vykI nfkťroit ikolv
kd# vyučuj jtko nkhra lni- kdy]
řiřkt-r4 uAitelka rinerno-!! Kly I
ttklo vyurovali plných Wl dni mt%
se slans v tejpfitriivfjdm přípida V
Udnofi řr'i fiVI ala taká
' ' ' i
i i i i _ li
píulrobitl přUnýrn tkotúkám Ob t
stjí li lanene s jpjí Jinčno do se
mamu kandi láU-k a eelý sbor škol- VJ'
nich dozorců trprv o ni hlasuje
Nemá-li přtmlavce pak jsou Její vy
hlídky na učitelství velmi slabé
To je hlavni příčina proč tak má!ov
českých děvčat tusdn dvě dosáhlo
učitelství V neJvvMÍm ročníku
Normál College Studovaly letos dvě y )
iesky ale oio pravé nyní vystoupl
ty a budou si hledati jiné zaměstná 'J
ni Kde vzít přímlut u když I místo řf 1
hasiče zbudí odpor vlastních rodákůřj i{
Krajan nás Josef Samek 25 rokfifi
starý dostal před dvěma lety průtrž aji
Před novým rokem při nějakém po k '
hybu vyběhla z něj střeva Byl do- V
praven do Presbyterián Hospitalu a [{
tam operován Lkaři udělali mu i
na břiše řez šest palců dlouhý Shle- i
dali že as čtrnáct palců tenkého 'ý
střeva protlačilo se otvorem do V
Sourku Avšak sval otvor slahulící
uskřlpnul vyhřezlé střevo tak že za- f
mpril oliMi IcrvM a ikuaAiam li 5 ~
Btfevo odumřelo Nebylo Jiné po- i
mnt naY wlt£uló Ir um utilitM rxA M
mivvi w ij ±st k Mt j n u n niivvn UV4V
jmoui a oua konců zaseehit Mrevo L
bylo dle vrstev na třikrát sešito n
celkem CO stehy Na to lékaři zaiit
srovnali střeva v brisnl dutioč a £
otvor sešili Operace (rvala celou
hodinu Obč Samek je a' zsebrá
něn a již co nevidět vyjdi z ne
moenice zdráv y
V neétoviěném špitálu na North
Brothers Island zkoušeli vynález
švédskách lékařů Líndholma a Fin- ™
sena lito pozorovali že to nesně r
sitelné svrběnl nemocných na nešto- %
vice je zaviněno světlem Čantými y
pokusy přišli na to le červené sv6- í!'
tlo zamezí svrhnf a tím i zneSváře
ní obličeje V fmenovsné nmnni
ci všecky okna zaopnířují se červe
nými my ívra-enity Jež o nio na
světě se tak nestrachují Jako o svou
hezkou larvičku mohou se nyní
upokojit
V našem městft Isou domácí K
cnnani společenstva podrobeny dani
aoy se icio vynnifiy mnohá spole
X l í i r
ut-n"iva iicr nu ha inkonnrna _
nniiiifolnfm Hlitn Vaw lin T„„
se nyní odpomůže Apelační soudí!? 1
rozhodl že korporace vedoucí nh h
chod v New Yorku a kdekoli inkor L
' vrinci) VMIU
pórované podlťhsjf mímní danfD %
Těchto le celkem 2454 tak la rlift E'?i I
jim uložená bude obnášeli mnoho & ř
milionů Ve Flushingu prodána ''i -
byla Jdna farma o 214 akrech za 1 ? f
1250000 Kozměřena bude na sta-i 'f
vebnl loty Farma byla po více nel Á '
200 let v držení rodiny StrongŮ a ?J
ještě před 20 lety neměla větší cenu i !
než jak ne fsrmerské pozemky pkti U I
Myšlénka zbudování důstojného O '
Národního Domu usnula spátikem i i
spravedlivých Starý Sokol Je ul (J l
syt toho vecnCbo čekání a možná ž
se odhodlá k Dostavení vl
fvicny Avšsk i dMnieko_ami-rickf Y
Sokol zanáší se podobným nlánum
Silný je k toma dost )
Pozorovatel N