Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 07, 1894, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁP
3OKROK
ADU
twist r Tni rntr hřřKi Ar asuim pismim 4 run mátím
ROfiNlK XXII- ČÍSLO 43
KOVE ZPRAVÍ DOMlXi
OMAHA NCDRASKA V
m 1 ÚNORA 1834
" A-
-lřll t ptťiié fwífljr f U4 r4 Mjinfítíjll illiU4k li ft
s
I
t 4
?5
4
rOMTICíi
I #!
V pnMlí d II I ! iMJ
ti bj ¥ silnvif 4 v
koflre! liti i ifini 1 MjoV
fUnvkrt4 MsMiU Id t 1K11
mi TsMy 1 Miiřl(
moft Wbam mtifii ftljmi
dan4 l jřijm k l-ll dm krtt
l"iřt řfj"i-l k4t fftid l
K Vofkt roUvtH proti
J#J V éurý fpU rtM lim
let a t!'itirn 1 Nw Vořki
Johnso 1 Ohl' ?rn dmok r
t4( nllll proti praHoi k llť
' wlRtokr'4 ir ni I'"pitil4
llKij{fci NřMkf a H m nt
- i I 1 1 1
mít bil li ft 4r
(iruhwlnfn ří v i4mt hi-il
tfvllob IA ml lt líry n 1 NV
Lritkj kt#rý otirřn f r jl
](m)l Ioiovl J dl ri(tit
PfHrnl Uo Utnlky ostatních Ml
touktol lk k tom I An"u "J"w ojfio Ubřiw
a v
gtíi Je tUft lť f)ťll6 rDCPnti v
l'ruku ! hjry prosou ve Avý
c&rka orn v In lii lvn4ct v
(Ukoutku dvacet roťni(?) — '
trria uuit k tuiovani tun
přijmi
Vttlont V l4kon celní 175
i'- proť 44 hlMftm Tktól v tn
v- SV7ni aan n loranu o m
I' onL& nicralon viik niirdlouInA
doba po kterou kořalka ve vl4 ln(m
akladilli leíeti mdle tik Jak i li
hovarnlci přáli a očekávali
Ve 6:vrtek byla tivřrecní deba-
— j „
W Aal I Viain Wilartn ta lnnnnnn
píiiau předloha 20 1 proti 140 hla-
IĎro S republikány proti předlote
blaovalo IÓŽ 10 detrokrata a 1
populiU
V pátek počala v eořmovnč po
alaaoft debata o táležitoHti havaj
ské Poslanec McCreary tsmával
a tarlninf vl4i1v !tflu](1 Ifilt a
odsutoval V sobotu bylo o témž
ťř předmětu dále debatováno
f t " 1 ~v
f j# Tj-k4 a otáíka rruáenl tákona o
f ' ' vládni dohlídce na Volby bvlr
Jj hlavními předméty debaty Senátor V patnáctém distriktu dostal de
V Teller z Colorado mluvil v lájrou mokiatický kandidát I Srauss
tiřipojeni llava Hka ku Soojentm
- ' -
5 StAtftm? Hnnator Stewart riřo llo
— — - — — - - t
lil návrh usneSenf že sekretář no-
kladny není oprávnén úpisy vládní
1 vyaau — v uiery ponraoovan 1 v
pilebaté o avrcnu tminenycn obou
Htj předmětech a dospělo au k dohod
IV předsevtato bylo hlasování o xruSo
$ nt volebního tákona Vtentodte
f ! Jll Xf t 1 „A „I
m i uwvay vv j whv wuvi u
I aosio tec k oeoaie o navrnu rcioiu-
íj oe podané senátorem Stewartem v
den přeaesiy a tyi mluvu ve srny
ala leif a Dro leií nřiielí Senátor
t — 4 4 4 - - - -w - — — - - v
j 1 8herman bájil sekretáře 1 dovozo-( vhe republikánfl ale druhá polovi
iT'fal or4vo jeho k vyi&nl úpisft ce isou pronibičáci kteří si to
'1 1'itředa celá s'rávena byla po'tračo
YHnlm debaty ze dne minulého '
t Sinator Allen a Nebrasky zastival
jTíW návrho Stewartova a senátor
'tloar 1 Massavhusets způsobil pře-
f) kvapeni vyslovením svého souhlasu
Hrí raaolncí a s náhledv senátora
náhledy senátora
UAUena Senátorové Aldrich Sher-
fsAwjan a jiní se zúčas nili
vH' V senátu ve čtvrtek tvořil hlav-
lim" nf iuttalii návrh ímnuiunf nniliné
í Dl debata návrh usnešenl podaný
lulsenalorem Stewartem z Nevady že
jysenatorem Stewartem z Nevady že šedou komise pro potlačeni nestříd
I sekretář pokladny nemá práva úpi- mosti a za členy třhoj všechny!
I! iy vydAvati Illavnlmi řťčuíky jŽ Funk mu navrhne Hrozil i
ífbjfll Suwart a Allison dovozujíce
lbadva le jediný učel ta Jakým
' sekretář úpisy vydávali mnio jest
"iHilI k i kfttf I Mhm t I4f(
V 1 M f t oiiml i lmlit d4
U '((m'4h'1 í iPhU konině
til (nu lílkt
Ž4l Ht Vliř ItiUM 'r4r(
ftif t 14 liji ruktt ťirt lni kr
lit) pitilnr by lodpov 111
kfwi pr4vm řhf# ty liti épUjr
Ulsl jr I 'llňřn ('irri 0I01H
ftit lotlk sví) H(ilnll
I ifm J vy I4n( nln
d ll přim i { Jk
i4ťpd It P dovozovali i fiřJ ř
kiuli f4ltt#U 1 hjlí f#jr popltřnf
ky snil dokAitll 1 rtiísUdkffn
Miiltri4nf 1 4 1 n jr !nt ru
hornM lir vv Unl hjI n](n
btit Jim nt élmu Jk l4 lotl
KJDiVtK A DD4L01TÍ
'rfM (flNgktliil t
OUiijln rr'fu ujného
' á 1 1 _ 1 i 1
!ok4fatí
V tom ohtc lu d&lelitdn hvl vi
ihk iolicit Whalf n Jcnl uvěJííl
1h v 1 kdy vr&M ne ntáti mí
li Couhlina vldél n% tnici Jakl
ritiivil k4(il4tiiMn Sohtackem i
"1 yo ceie oum
1 I éIIL - 11 1 I
i' n n flh Je ho rimví
„' '-"V
i nicn
1 mi n liét ř rlinnn V mt
BVÓdóilo i nSkolik policiutft a bo
ntinukých U výnlecba e pokraju
je Saud ton ice trv4 Jil hodni
dlouho jiký bude výlodek víak
tal9bl M řin( tb iU iuno
' "
oko uhájili
IiriubllLni
V New Yorku odbývala bo volba
pro čtrnáctý a patnáctý kongresu!
dialrikt kdež povotala uprátdnSnl
Ve čtrnáctém distriktu obdržel
Lniniud F (Jiijrz republikán
1 3500 hlaHQ Wiiliam L Drown
in r n - r-_ li-
Lánského kandidáta flňl i:lkm
tfkali republikáni 0808 hlasu v
wHivj iiinuniu ivainiKiaii Biriny
' lilu dotul 233 blátu kandidátko-
eialnt atran fflft a iirnhiliSA&b qk?
15HOO nnnhlik4n V Sio-rl-i in
t 1 1 — — o 1
T- j:
f-j ik--7uuiinaiiu v uixiii Ikliil UMU
tn rflfili lkom 1 iai kiaa
Kan lidát sooialistQ dostal 054 po-
pvllsta 600 a prohibičák 350
frohiblce nepondue
Šeredně zklamáni jsou ti kdož
od letošního sněmu iowského oče
kávali zrušeni prohibice V stát-
ním sjudu repuhlikáaHkém sice
byla ví-tsna pro odstranéní fraíky
která nazývá se prohibičním záko
nem v aněmn nnnblnf a tím nnXn
dobře narafičili uk la nr6 nnnf
naděje na odvoláni zákona pro- brigtově olejový pramen který
bibičního Vůdcem prohibičákft dává 1000 sudu olejo denně a mimo
jest John Ií Funk t Hardin C0!10 všecky známky nasvědčují to-
a při samém zasednuti sněmu zaji
sul si trváni nynějšího zákona pro-
bibičního Navléknul to taUto:
bibičního Navléknul to takto:
Slíbil Stoneovi který sám Je proti
Iprobioioi ale chtěl být předsedou
sněmovny poslancň podporu svých
stoupeneft když usuvoví jej pfe(j
šedou komise pro potlačeni nestříd-
ilniininult Irltií naiumf lul i
Stoneovi jistou porážkou jestli Uk
neučiní a Stone svolil Tak se sta-
lo ie v komisi 17 člené zasedá 10
8íUm Nllft i4krn !#
Kfft tn lf řnJlfk
fdml bt "ifnff4lilif " 'řfi #j
lihovin dM i'idř'ibn byl dttl
itUiifif tlooo ilot ani I bv
Km b'Milnkf jř-íilfl bl ulUnl
" l i4knni )rihlbUnl?i'i A Uk
lfttrt 1 1 t n d4l 4řri h
řnhlj#
i Vmf Iid a frlrl
ftlk tr4kU bankr v AtÍ4ntín It
bjl dii 9 A nora i4tín a lr
fbnínf ! řo4 11 biinkovnl '
thmy podvodní ObvlftJiif m
viltl ]r#dblJn4bo vfIřchn a
Jit din bol 11000 i4rtkr Na
hHolik dA fM Um trakta té I
bankt v Mdlrr H I) JjfJ íd
dotl VtUrř řovnřl bf val
(Jr# Wl klidí ťaal
(Uoř{ V CblbU ve I'hila lt1-
hii innNI dnu 3 února o tMI
hodina' ranní Velikóh') dobro lin
r (hihtitrojtr a redaktora lUtu
'J#dř" není vlo Týl ron
mohl dne 13 lelna n4ble v r
covně tvé J ranřn mrtvici a to-
taiv in oIíío odvbral no domu
od 14 dob j'0ton4val al muel
ulehnout! aby vleo nepovul
(íeorge Y CoiMa by Jeinlm 1
nejin4méjí(ch dobrodinod Jenl
pro chudé mnoho byt vykonal
Sim vypracoval ne vlantnl přiíinli-
vontf obetfetofllt a plil 1 chudého
ho(ka k lividénl hodnótnu oi%
vent Od dvan4olého roku tvého
tkm ie livil 4m bt mni
____ 1
praouje hlavni v obchodech kni
hatni V 18 roce viku tvého mil
jil tolik uspořeno Ze mohl si iař(-
diti obchod v budově čaiopnu
"Ledger" Čaito říkával žo chce
dopracovali se tak daleko aby no
viny ty patřily jemu Věnoval te
posléte obchodu nakladatelskému
dosáhl nejeo úspéchu mravního ale
i finančního jakož i spojení s nej
vřtSlmi nakladatelskými firmami
Koku 1803 sen jeho se uskutečnil
Cbilds vykoupil "Ledger" List
vedl sluíné staraje se všemožné
aby mu dftvěru lidu zachoval a bv 1
pravým rádcem jeho List pod
vedením jeho tdatně pokračoval
takže roku 1807 nynéjSí veliká
budova "Ledgeru" zbudována byla
Te 24 hodinách
Krátce a dohře umí saoháteti s
lupiči v okresu Marion lil Dne
31 m m večer oloupen byl zámož
ný občan v townshipu Csntrallia
černochem Williamem Porterem o
$550 ve zlaté a stříbře Policie
méla dávno na Portera podezření
1 nekalých skutkft a proto byl zat
čen Ukradené peníze byly u ni
ho nalezeny načež byl předveden
velké porotě v Sjlem Před soud
cem se Porter přznal a odsouzen
0J kr4leIa až do odsouzení zlodě!
neUDvnulo ftni dvftcet Stvrtf ho
dtn
Pramen petroleje
Emerson a Stelle 1 Findlay vy
vrtali dre al t m na farmě lam-
— --4 4
mu pwmw ve své sile hodně
dloho potrvA Pramen nalerá se
bezprostřední západně od pramene
bezprostředné západně od pramene
Maliiey-ova
dobu íoJ4v
D'' so-ssec
který ju po delsi
300 sudu oleje den-
istvu vrtá se celá rada
nových studní
lranJiiaáiH Školních pozemko
uuverner uentrow ozuamn ve
řejnosti že budí přijlmati do 24
února 1894 v Outhrie nabídky na
pronajímáni školních poztmkll v
čirokýzském pásmu a v reservacích
_ —
llvillms Vfi ti4mo# f Jm dvrřl ířwi (o Jmfiin
Houtli Omnluv Llvo Htoolc Commtosion Co
Irlll 4 WH 4U $ntmt tfj1 p tl
Tsío firrpa mA K#ílpl ní#lf a Mjpo!Hlív4jl fr ! t jit
k4h Vi A i I4l4m tétiňtjt by tia r4 dobytkk k prodaji liJIl
vMtko # tutt
Hon'h OiimIin Mn lofi ťo
41 " Oním 117 Kirbiiic !UI Ho Owiha Keli
rArne a Tonktwa Pumky
etávjl I- Axki I 14 a 14 kil UI10
ko((řeftllio tt wnhipi a nil"iJ(
i v okfMl h K I M ti O V 1
Q mimo ony Í4tl jl bvly ndřU
ny InlisnAm k otihl anet
btly vUl iit hríeny k jiným čr
lňn I'oimky ty prona jmou t na
1 roky n Ir lni 70i Vfibodni
ol rinoé liranlc met) rinnmi
13 a It míli jedna oobt najfriouti
pouze řtrl W ! i4u lni o l ttvu
né hranic tnftlu onuh% mjmouti
celou šekel eben li 4 né tubbl
ky východně od hranice range ové
mezi rangem! 11 a II nebudou
pfíjtty za nfžo nežli J3 za čtvrt
Sfkje západně od hran'ce za níže
}tťi4íti bUrft za čtvrt sekce
Za nedoplatky musl so složit!
záruky 1) unoviniři a známé osoby
I f t š
zodpovědné uuiou přijímány za
ručitele Hotové peníze za první
rok nájmu nejraléji so přijmou
Nájemníci nesmí sekati a odváželi
žádné dříví Tím kdo by potemky
ty již byli osadili nebude dina
žádná přednost % musí vyklidili
pozemky nljemeům Nikdo ne
m žo učinili více nežli joJnu na-
uuiKii sice ziraii vseenny nároky
Nabídky musl se učinili určitými
čísly a nejen "o tolik více nežli
Jiné nabídky" Nájemci míjí před
_ ! _ a
nost naimouii zase pozemky za
nej vyáňí učiněné nabídky a ne
vezmou li nájem mají právo své
opravy si odstěhovali při ukon
čení jejich lhftty Uchazeči mu
si býti 21 lei staří a nsraf míti
najaté jiné školní pozemky Kdo
má domovinu nepřekáží mu to b)
si najal školní pozemek Přihlá
šky dějí se na papírech připrave
ných guvernérem a každý se mftíe
o papír ten přihlámu osobně anebo
psaním nebo maže osobně si jej
vyzvednout! u okresního písaře zmí
něných okresft K L M N O P a
Q Ihned po rozdělení pozemko
bude dotyčný uchazeč obeznámen
výsledkem po pošlé a bude mít 30
dní od oznámení toho aby smlouvu
podepsal a guvernéru i s notami jí
doručil
Cyklon v Alabamě
Severní část Alabamy postižena
byla dne 3 února prudkým cyklo
nem jenž značné škody spflsobil
V North Hirminghamu šeít domft
bylo sneneno a srovnáno se zemí a
jeden muž těžce poraněn Na
dráze East Lake zničena byla tři
nádraží V Jvist Liké byl jeden
dam odnesen na 50 stop vzdáleno
sti a obyvatelé jeho na žiřstl vyvá
zli bez pohromy NejvětSt Škody
spflsobeny byly však v Gta City
kdež kongregacionální chrám byl
Cťja toijen Tamtéž odbývala
0beo právě schftzi a nikc
vá aDy nebyl poraněn
IMu-hardová hvla aabit n
nikdo nevy
něn Paní
Piu-hardovA byla zabita na místě
Mladík jménem Wilson skonal na
poranění utrženi za několik hodin
na to Skoro každý domek v Oate
City byl víno aneb méně poškozen
V Kast Hirmingharau byl chrám a
škola sneseny a v (hiíocco padl
vichrem unhvácený strom nadám
p"í Dowellové rozbil ho a paní
"bil Telegrafické spojeni Jest
přerušeno
IHsN strtisl
litu mlsfehl iprAvy poklalnlěol
ho vlá lnlho odbor WishlngU)
f)4 b(4J nárolnl dluh:
lHbop!4 4 to sttl 6S5fll3fy
I)luhopU() o 2 la sta
IMih bet úroku
(VI ý dluhlscertíkáty
a notami
V pokladně zlata
prutu
stříbrných dolarl
25301500
373I705
57A20I70
633tf0ll9
77175274
3015a7057
drobných 15t3284?
ryzího stříbra 127215170
Papíru roíličných ta
71021129
V národních binkách
"bíleno 11787862
tertiiikáty a noty
Hotovost v pokladně
Za leden ubylo hoto
vosti 012059181
84082099
0293455
Tellký me'for
Z Carson Nev sděluje so ce dne
4 února že viděli tam jedné 1 mi
nulých noci veliký a krásný meteor
Týž pozorován byl ostatně po celé
tápadnl čáiii Nevady a ve východ
ní Kalifornii Meteor zanechal na
okamžik za sebou jasnou záři jako
kometa a také malý záchvěv země
prý byl v okoil tom pocítěn Ko
nečně praskl na několik kusft
jakoby se roztrhl a ja zmizel Za
očkolik dnu na to našli nedaleko
města v písku hlubokou prohlube
ninu kamž nejspíše větší část me
teoru spadla
Napadl redaktora
Dne 3 února byl redaktor časo
pisu star" W R Nelson v Kansaa
City J J Davenportem napaden v
pracovně své poněvač jeho kandi
laturu pro úřad mayora neschva
loval Davenport udeřil redaktora
lo hlavy a v přišil chvíli byl jim a
kolegy jeho v pravém slova smyslu
e dveří a po schodech vykopán
Někdy útok na redaktory se nevy
plácí !
Zatčen r New Yorku
George Sterling byl dne 4 února
ratčen v New Yorku na Bowery
moje při sobě as za $2000 známek
poštovních jakož i jistý obnos pe
něžní Sterling jest obviněn Se
vnikl do poštovního úřadu v North
Plstte Neb Našli n něho téi
jízdní řád na němž tužkou pozna
menána byla doba kdy jednotlivé
vlaky na východ t North Platte
vrjíždf Zatčený však rozhodně
popírá že by byl sám loupeže se
dopustil v příštích dnech bude po
slán zpět do Nebrasky
Indiaiié se bouří
Zo dne 2 únor oznamuje se ie
v okolí Mammoth v Arizoně Apa
čové se vzbouřili Čtyři přepa
dli starého zkušeného zvěda indi
ánského Clarka jenž hledal zlato
v horách avšak ton jim unikl a
spěchal pro posilu do města Na
vrátiv se s ozbrojenou pomoct
hleda' že obydli jebo soudruha
W Kmersona bylo vyloupeno a on
nejspíše zavražděn Jlylo posláno
oznámeni vojsku do Fort (Jrant
a čeká se že odděleni spolkového
vojska přijede za Indiány Vláda
udržuje v Arizoně teď vojska pramálo
ť
1
I
v
i
ř v
ř
c