Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 31, 1894, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
fl
3 '
t4l #4hrioi Mil Jmf h pl
Mm4
Kdvl fo-mi t tUtil I Mít
atn Mil LM M rl #mí M
k !it#Ftli#tí dm'křilik4 tI4tf
[ a mf4 fhbof tnlhn li t llthobj (t
l-fl MfM'ilM l# J#jifi ?) }
((nh jtkmtla l# Mk'
itmht iMr ljf! lak kUmftf
mí Jk íily lid M tiť}ťt} k ll
M lt #t4'# vir(4 #ví ji
tl Jk ji omluvili ro ftktj' bml
roktmt ibMi "poMikáMm' -
I litirkfw fřifiim mi k"íř'
'liJ — 14 In W MÍ f'J
Iiik4n4 I r J j# InáiJ f rif jt ni'
I tWínl í i!tA 4 lrfií Ml
i kloi líllřpf NhJ li (ir If ité!
! lw k torní l# ♦# iilrfn4 pntlan
i míjí ln'lfi(4 vUmi d"
' IrVlin řtKidf n libovolná J 1 n t í i
' tvrdl i l"ř I'iim fa tpnhlik4n4 al
V M waM výminky Maov !Í pm ift
V 4#ril láaont }Urmanova l v f#
f lttl rdnl íkl lri fádn přtkálky
Ii1řlii]( f tifjrnhilrn j-lft4nf ftf'
h!( t% ili(4 r ím Mm)
nj i!řinikf Ují HtinoVfnm j-lnfc
' M'mil4 fA otif)(Kll třJt #
I ifri liliuliitjm txii 1 4kon VÍW
Jyn&v Jllí iuI -hjl Nul není
jíl ilalfko dtj tí lliy k!jr řoltuln
I o Flt(0 Wilnoitovft i j-fí mf ile
íJÍf ftfn4Nio nl l# nuf ilftkii
I ' jlo jct i]rmokrlickmi řrčfn i
ulili klamtno K io betti
kvřlřen JStř la trváni njrnřjií
y tlinř nejfn v rntittccb njbrl i ni
I ve nkovř iiviňtijfl otiro2ov4ni naáflio
Íjrftnytilu (lciuokratickou celní fnl
f lolioti iřcvřlcl ne jil braku al Uto
bude Hjita
v —
'ťakroTuriilftfl f koncích
J i Nová rťlnl jiřetlloka tak jak opra-
i' eua v miřinoviió poNlancn bude
hřebem do rakve veškerému cukro-
j varnictvt řt-povímu i třtinovému
li V neroííminém avúm juHtamentu
ruiili demokraté veSkerou ochranu
pru itJiuu uuictuy a ujuuiiu no ij n-
Vjící obor hoHpodářatvf irftmyilu
T (jukr byt a jest jedním z naSich
hdvnfch iihcilmřtft iířlvoiu Druhdv
k přiválen byl veHrnča te íápodo-indi
— j
Wckých OHtrovů ležících jižoS od
ÍÍJploridy a hlavně i ostrova Kuby v
í minulých letech ovícra íéli Francie
jjNčmecka a Itakoimka a spotřeba
jeho doHtoupila al 100 milionu do
j laríi roenř Jedno Hlo milionu do-
iViar5 ktré jnme jedním neb druhým
'lpŮHobem vytcžitJ manili jsme kaž
lýra rokem poaýlali do cuiny Ityl
ulatý proud který odtud Htále
4 piynui na nai ujmu
ji Nafie jižní Htáty be ochrany nerno
yhou a nikdy nebudou moci Houtóžiltv
't ÍMtování cukru a Kubou aofttatními
V i í&pado-indickými OHtrovy anb i
!TllNvajHkeui kde jnou přírodní pomč
i rjj' zvIúStě příznivé pro cukrovou
ijtinu VSak není dojinta příčiny
} roí by nemohlo He ede vyrobiti do
(y statek cukru řepového právó tak
jako ve Francii Néwecku a
itfjtakouHku a proé by téch 100 milionu
proé by téch 100 milionu
"olarfl nemélo cuMtatídoma v rukou
V' lidu
Mámeť dojinta pudu která
Jředof pfldy evropské a máme též
'' 'A'(dnebí přiměřené Jen v jednom
tTemužem au rovnat Evropě: v láci
iráce kterou jeat potřeba k vype
rUovanI řepy 1'race v této zemi pod
f mim
"4l'lařiodárným působení ochrany celní ( nezvyklé pole — řekněme Shakea-
iistávala lepil odměny nž kdeko peara — již to vázlo což důkazem
Jmv jinde v celém světě a tato drahá bylo představení Hamleta jehož
V práce nemohla při pěstování řepy přistřihl tak že by ho byl sám
itjobstáti bez ochrany v soutěži 8 lam- zvěčnělý autor a tíží poznal Mno-
j io prací evropskou
'"f Tíi noKtřehli rnn(ilili&n a a Ku
rr — r~ - — ~ -~ j
fť-Jinožnilj vzruk průmyslu toho zle a
tf nhradili ten stomilionový zlatý kal-
yoroěnl proud ze země 'dali cukro
urn„iLi íií! í -f
IUIUUI iVMVlhVHV yJ t lilU AVIt 1 M 1
ovědí prémie 2 centň na libru
4'ukru
V#M Mkolika ínkfrv ar h ftt tfcotiík
)brj f ttln)
MB#t flk0lřfll
M( !tift t f JJrtíft aiáttrh
' tfUtU## ft
' mh
ptd4'ltl idijT -f#i k l ikfi I
řllob jisjwií l d trií
'f lfi)r H k U-Umt f jTfilitktf 4n
)jUl(rt řl Mlft4vU i Mlll
t(rt ki frtffi4 anflvill -n#i hi
jít Ml híU fli n raCtAntiit) fukr
Víik t#f 4n fffrikrt4 t brinr)ii
fiiimartifrn kf lxt na liji n irl
nkrovr4 id Zřolthř rtJn iř-
mil ftplnl nf ťrf lak t tk'if4 f to
Jdn4 hny r#ntd ia cukr řfíň'
i anf
Co m pol#I'jÍHti t"tn
nil4 tnnh'i i4Uftl Clo ttr
titt }frKift!jh obn4M rtnti a
th mlli i to ! anlienltn rt ti
míri l-ii U witil Uut rukrovarnii k
f aniknonti iiffplnito ťi(o ovká
4nl Proto idá # f#raf)fi-rí n
mj( lální rn hrany fpoffb( a tno
hon ht al tibitáti Jinak J ilu i
cukrovary af tf tínov Jmi anfb h
povf mí V tom hoIujl viírhni
U 1ti dfMtatřťtié (m hrany anb pod
pory ijřiiiohou ae udrJrti a proto
mul padnout!
Jrt ovíero mol no ]e ph-dloha
neprojde v tom mfnl Jak přijata Je
nnřmovnou V acnátu dojita aena
tořl s Louuiany vynanoall ae o
opravu tak aby výroba cukru byla
chránřná Viak j-at-li to ae nezda
ří bude nejen koneo cukrovarům
nejí n pro dobu nynřjii njbrl I pro
h jdoucí Neboť kdti ae pak nalesne
podnikatel který by byl ochoten
peníze do podniku vloliti kdyi by
jozdéji opí t potačitetná podpora neb
ochrana ae nabízela kdyi rná před
aebou příklad hanebné vřrolomnohti
kdyi ví Ze kaZdým rokem kaZdou
volbou mQ2e nantati cmena a nova
vláda nejen Ze nfcítt ae vázána eá
vazky předeAIé nýbrž považuje za
povinnoat rozkopat víe co před ní
bylo vykonáno
Německo Francie a Kakouako
včdčly pro6 jáaajl nad vítézstvlm
demokratickým před li rokem
Z chicagského 8 v čta
Od naluho ivliitaitio dopIfovkUlc
(Dokonti-nf)
Dobře učinili tedy Ludvíkovci
že vzali s Chicaga roh a zajeli hi
na východ zde již dolárky by o
maHopuHtě nokapali poněvadž na
stávají maakarní frey a tu mima
Thálie muaí atranou Za to princ
Karneval rozvinul avflj prapor
mávnul jim na znamení že naatává
bláznu doba nu a jemu tance chti
vá mládež nejraději holduje I)i
vadel ae odbývalo minulého roku
více než li kdy před tím a proto
ae nedivíme Že obecenstvo jo vy
čerpáno a že chce také nějaký groS
obětovat na rozličné ty mumraje a
v lích zakuklení ae pobavit Lud
vík rnliže být spokojen aklízelť za
javá představení jak vavříny tak i
2jutó gat0
'oiru lakv
Dokud ae dríel repor-
aem z Čech dovezl a
dával kuay apolečností naátudova-
j né Slo na jeviSti vae jako po sňQ
ře: avaak lakmilo zabloudil na
i ho oanú naSich mělo příležitost
11: _i ' L _ I!
uuuivovith mavuciio JOUWIU ivcaua
iUerwurzera a jiné interprety děl
„„
i''I0 níka anglické-
ho a proto není divu že od tak
routinovaných hercu ae očekávalo
lepší provedení než jaké mohli
o lai i lJí o h'třií i Jtf Mf ml
valí MlffHý ( ř4j I l# ' rft
IUvjili ilříijilivoii řiik
pfoVI díl dřít hi i l
Nala l#řřitvo ď4 Vrhni tlí-i o
kli'l4 ki 'tnt jMi fil]l
díla vltrr 4 ji m I f"Mlf 'ih
tntmtfné řrtíky ihtnf fitoi
MI4A# ab'# ďil V l#ri j
ioM Vtlhof4ii řhkoirt ti
%k4 Jviit4 j mílii jt ř#i
vllyf iik'mi i ři flifiř
nMtlif li J-Í I r-ijl m aM
mí moKon o (tího al t ttnt v
# l#tl { loti folio-inko Uth it
hljlko ífkt 10 h't"tit „
hnl kl ?í4ni 1 1 o4 m
k'lk d f řff f UtrlU a 1-it
tí? o holMc Jko }A fikt
lltircifhtova pinl U ?lk ť4
pinl 1'ittovA a nl K-4 itik l
ly v ft k tř h áll4 h ř?iAI
ii -My tni Iti a f4rnimj (!#' n-mi
l Itlfcovy aitik Jik'i J lni vh
Ifovka Iřf4 Jf tak ] lni d
Ir4 étoha ffvylfhrtw kM
Oi hotníkUiii # I-4Í doj rlkoiá
alif ilu l 4rtl fíl-h nv lpmf
a dobrá rIi# a ď-ku I toho n l
4hiion lei I mi diva lit to t j w
pruvdní vlljiky okultiavt
Ochotníci at rc i tfm leu dita ll
Uk vřfioval Jko heřtí a feriifU
vlak mohli by hráli v dělili U př
távkárh ttk lo by mohli úlohy
Up proitu lovat
Ol'ceiitvo Jo ruiiilino hrou
Ludvlkovcu a proto poladuj t%
avýth 60 aneb 13 ctft něco více od
ochotníku rul před pfíclioď ni um'
apolečnoatí do l hicat Jen co je
pravda Oittatně potrvá II nynějil
mizérie ještě itkolik iuívú pře
stanou divadla a du mdy samy
aebou a pak nastanou možná diva
dla při nichž diváku budu styd
nout krev v těle hrůzou a zděšením
Vždyť celé davy nezaměstnaných
chuďasu bloudí ulicemi města a v
rozsáhlých továrnách mnohých pa
nuje dosud děsné ticho I mezi
spořivým národem našim zavládl
nedůstatek a bída tak že velké
množství krajanu se hláí o podpo
ru Český výbor pro chudé činí
se soč muže aby z dobrovolných
příspěvku podělil hladovící chle
bem a masem ač má prostřcdkft
velmi málo po ruce Příspěvky se
pomalu schází čemuž se nemiiHÍ
nikdo divit v nynější době kde i
zámožnější každý cent dvakráte
obrátí než li jej vydá Ten ne
přetržitý vír slavnostní minulého
roku výstava a jiné ještě zábavy
pohltily kde jaká úspora byla po
něvadž nikdo takovou mizérii ne
čekal a v naději na lepší časy rád
avou hřivnou na rozličné ty slavno
sti přispíval Kýžený obrat se
však nedostavil za to však bída a
nouze a tu těžko z prázdného pytle
sypat
Mamě tu ovšem ještě boháče
ale mnohý z nich by raději bral než
dával U jednoho výbor pro chu
dé pochodil divně "Já zadarmo
nio nedávám pravil nadutě kdo
chce muže přijít dělat za 73 ctft
denně a bašta !"
Že vykonání oné práce mělo ce
ny od dvou do třech dollaru za
den to vydřiduch onon neřekl
Za tak humánní jednání by si ono
dobrotisko zasloužilo lískovkou na
Vicllajš" — vždyť bylo také kdysi
chuďasem a ví jak hlad bolí A
takových máme zde více Vždyť
ao nestydí mnozí domácí páni že
brat o podporu ač mají z čeho žít
Takový bldák jo horší psa který
ač sám nasycen přece nedopřeje
sousta druhu svému a zahrabává
je Zdejší denníky však takové
pijavice nemilosrdně staví na pra
nýř tak že mnohému z nich přešla
již chuť okrádat chuďase o almuž
nu Vzdor však této bídě pokra
čuje jeden chvályhodný národní
podnik ku předu Je to zájsm o
naši útulnu 10000 dolarů je prý
již zabezpečeno a kdyby nebylo
nynější peněžní tísně vykazoval by
fond zajisté více Mnoho občanu
se přihlásilo za členy a vkladným
100 jako jsou: p Václ Ilodek
(nÍ(tl ifťn t a I i f i i Vi - r
%p i M ilt k M líin i ot t
% Jil jíl H m # jfřři J( li t%'
hil 'fily I' Vt ijlsk r 'U
I i !(' I o o il k !ri
d#t I- tf f -n i" -I 'ir
NirJ lí-l' fclr fff tlfi
f řhf tři I ř r - f f f j d" I f' l 'fl ' J
tť Nic d t f Ht I" f- ' í -řiof
♦iřlí li" rdt I í ft % ť i I V i
4 t%lttt '"N i" nf't líh f ifm"
h'(Va lopintnf f ř t f o
k'4' kit jik ffii í
k l #! iíl mm U h'i ii
ťt fi liífk i k i tú h íř11
nviifh ký'f % !fk1 f
po ihfiA ii ř lt l n J a
k tÍMf f j t i i I ' I r' f
I lp m Hthf ?!' '-
S-Vfl k' i)l j r II j I infi 1 i
k I I ' j I 4 I!n 5 ' f I
ní-juft ni(-#i I i i) j %' i fo'-i
říkiny
V k''o I io tr i" )'! f tk I
f t kill oÍ!( f ! r o
Mim 1 1" i r'i ot 'flii y iií vl'iif
vt ikí !♦ 4r fit S'if lo Iř-lkjr
r líh'5 nnífř# h i l-oiify tiftH
i rk-i-i h i ď-ftřií k o rv v níl
J ni niti li pro jrp' v pn yt
pro hi lli ni pin líltlkf
a kofi-f j rivnlky r'tářy
íijutry O kvf i I tik' ford
iťMitc Ji l(l N'i t itťnx J piti Dc
llibfřiiiht j-kol i o ('kárrtlky a
Utrhl Jtk bi j''l pánové V
Vávra n I in trn Av a K Kvluk
na Tlirop jko j p šímik n
!ltie Il iinjuhlll nfjifini
1' ni v ( iiifíio k iMťlio dit
nřto nového přirite Velební
otcové na AUport ni htí prý na
obranu svaté víry římtké vydávat
denník s hrdým oiihvenfru 'Národ'
Jen aby s po krátkém čne "nu
mel lovali marod" tak jako jeden
předchůdce jeji h z Centre Ave
N'a nynější bídu máme těch "pej-
prii" zrovna tik dout no li mnoho
pročež "give us a ret í" Pak b
idiom e mohli pro samé Štvanice a
hádky z Chicaga vystěhovat bez
toho to není již k vydržení Až
zase nadejdou jarní volby při
nichž několik kandidáta alder man
ství poběhne bude tak jako tak rá
musu dost k čemu tedy rozmnožo
vat dosávadní denníky kteří vo
lební boj si "vyfajlujl" mezi sebou
samy
V našich wardách jo dosud
ticho jen v deváté e dusí cosi pod
pokličkou z čehož mftže být Něm
ci llhodcmu špatně koStne-li z
toho Nu devátá warda by si
mohla gratulovat kdyby se ho
zbyla neb co ten jako alderman v
radnici vykonal za rok rovná so
hotovému — nic Doslal su do
rady pomocí Čechii již byli tak
zpozdilými a nechali so vodit něko
lika jeho českými přátel y za nos a
pomohli jej zvolit Jak se doslý
chá má opět zálusk na onen úřad
avšak bohdá žo krajané udělají do
mýšlivému Němci přes rozpočet
čáru a budou podporoval Čecha
třeba běžel neodvislo Němec ja
ko Němec mohou si vzít příklad z
Messinga který obsazuje hlavní
poštu bez mála samými "kultur-
trégry" třeba byli u věci té hoto
vými zcleňáky a ignoruje ostatní
národnosti P avdou je že ná
dole či nahoře znají jen tehda
když jim hlasy svými pomáháme
k tučným úřadům
Byla mu udělena nejvyšší
I!"PRICES
dpalDBaking
yPowden
Jediný ěistý prá3 ek z vinného Kamene — ŽfM"4 ammonnie a kamenec
Užíván v milionech domácností— 40 let v popředí
U lo Mi" říkává #rf
#' Ipíftvií i rillo f t politika ht
r-4)íl f#l řo -j ími !# k tyf fiotí
l 'i ni ty Amři# 0ol#J t
A 1 1 fi r4 li (Yí?í '(m#
lvi k ři I d! ilh imfníl Mf tt
f"ťi t šUhi !(' t$ flbi-Mi
kf r i I vfftovtU dít I f f f rn
o '% ' r I a piíft Iř i f ij vAi liť'
t no drrnťik I ty#top fit i
kiífi Ji4j hilířov "Mířit
i rt" f ti!i!rl i!o## fík l# mo
r -t ořk4f ř pMvý" rm4l"'ký '"1
i k ví ' ff% p rim ktf ! JI
let (i óílt( d"k m!# t tf4 I mit4
Ji lt I i K m !( prj Krt
ffjl jlřml ř'fftfkf jíl J í (4 a
ři'iiř l-r mpokojill vytřlbn4J
ííp Jtltvky řbf#ntva "Hvřit
! iiM" rok hfU % v45kf f
Dmío fřii O
HOVORNA
t i 4 t fttm # f
r 4-tt m MyMI IM-
ptt -fr ( fml '♦
-4 pIMrf MWt n
Tordoia NV _ Mita II
v-rri''' jli v Oon jtk4 továrna
n-b dílní na rukavičky Jil H n#
v ktfrwi iiiět V Anřka by bylo
tii-jiíp jro iriiéného ruktvikář a
liinoho li midy vydělá lýdnft n#b
ď itn 'JVínloř Jfnílk
1 t lnht — V (hnjza není I4d
té HIny podobil Jest lí vyjmern
j"l-n ! hnd'k Jehož ruajilel boto
v I rit xak&tku tifU pletené (vlněné)
N'ejí: Js vyvinut ten obor prumy
s!u v Ni w Yorku kde Jsíiii dvě tře
tiny vs h dílen v zemi Mnoho-H
obnáM mda není nám známo
Itox IlullfNeb — Sdělte v Ho
vorno adresu dvou přednější listu v
Urno na Moravě Kolik dolaru by
stálo předplatné na Moravskou On
i?
A J
OJjioviiV — Lidové Noviny jsou
riejhlavnéjšlm tušíme listem národ
ním v limě a Moravská Orlice listem
směru staročeského Poslednější
stojí v limě 13 zl do Ameriky as
18 neb 20 zl tedy asi 7 neb 8 dol
ročně
Crc-te Neb _ Prosím sdělte v
Hovorně: 1 ) Jak se budou prona
jímat školní pozemky v Čeroký —
2) Jak brzo to bude — 3) Za jakou
cenu - 4) Na jak dlouhý čas —
5) Přijdou-Ii kdy do prodeje —
ti) liyl-li hy ten držitel který na
tom pozemku bydlí prvním kupcem
OJpovéď — Na totožný dotaz od
povídáme již asi po páté: 1) Podle
zákona — 2) Až bude Oklahoma
státem — 3) Zákonem státu Okla
horny ustanovenou — 4) Podle zá
kona — 5) Jelikož nejsme vševě
doucími nemůžeme vědět jaké zá
kony budoucí stát Oklahoma vzhle
dem k tomu příjme — 0) Totéž co
předešlé — Jest nám potěšením
zodpovídali všechny dotazy jež by
mohly sloužili k poučení čtenářstva
avšak když o jedné a téže věci bě
hem roku pftltuetukráte dáme vy
světlení pak je věru ukrádání místa
jiným záležitostem odpovídali na
ně znovu
Au) Mi nrtnl lUton Utoa hIb IU lidi by
rhtiil ríiU lUt iiujaljr Jnn ts ai-moboa MnJ
viuH triA)l Utoa tlloa PmIo apotMiaJte
lUllorova Aintrlkon mu( batfe ii)i-ly
cena na světové výstavě